måndag 10 augusti 2009

"Fallet nedlagt" - Rapporten borde upp i Nordiska Rådet

Det finns stora behov av forskning när det gäller underliggande orsaker till våldtäkt och andra sexualbrott samt hur och varför våldtäktsbrottsligheten utvecklas så negativt som den gör i Sverige. Men det finns också behov av en handlingsplan som bland annat fokuserar på förebyggande insatser. Antalet anmälda våldtäktsbrott har ökat markant de senaste åren. Enligt Brottsförebyggande rådets, Brå:s, rapporter har det skett en särskilt stor ökning av våldtäkter där mindre våld använts men också där gärningsmannen är helt obekant eller mycket ytligt bekant med offret. Brå anser att detta beror på tre omständigheter: För det första handlar det om den nya sexualbrottslag vi fick 1 april 2005, som vidgar våldtäktsdefinitionen till att omfatta händelser som tidigare inte rubricerats som våldtäkt. För det andra har toleransen mot våldtäkter minskat. Den debatt vi haft i media och bland allmänheten har varit intensiv och engagerat folk till en attitydförändring som gjort att allt fler gör en anmälan. Våldtäkt är en dold form av våld ofta i nära relationer som kan vara svårt att tala om. Många kvinnor känner skuld och skam. Det är lättare att anmäla gärningsmän man inte känner än de som står en nära. Den tredje omständigheten är att antalet våldtäkter faktiskt har ökat. Svenska Amnesty har nyligen skrivit en rapport, "Fallet nedlagt", där de uppmanar regeringen att skriva och anta en speciell handlingsplan mot våldtäkter och annat sexuellt våld. Amnesty menar även att stödet till dem som utsatts för våldtäkt är otillräckligt. En handlingsplan är ett viktigt verktyg för att omvandla ord till handling i en prioriterad fråga. Sveriges ambition att vara ett föregångsland inom jämställdhet är positivt men det gör också att vi har höga förväntningar på regeringens arbete i frågor som rör jämställdhet, inte minst inför Sveriges ordförandeskap i EU som nu närmar sig. Amnesty International i Sverige, Danmark, Finland och Norge har presenterat en nordisk rapport om våldtäkt "Fallet nedlagt - Våldtäkt och mänskliga rättigheter i de nordiska länderna". Av rapporten framgår att det finns skillnader vad gäller omfattning och lagstiftning i de olika länderna, men att det finns en gemensam nämnare och det är att flertalet våldtäktsärenden läggs ned. Detta borde själklart varit en fråga för Nordisk Råde! - Nyamko Sabuni(Fp) varför säger du nej? Enligt en uppskattning från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) begås det cirka 30 000 våldtäkter per år i Sverige. År 2007 anmäldes 3 500 våldtäkter och av dem var det endast en bråkdel som blev prövade i domstol. En överväldigande majoritet av alla anmälda våldtäkter mot person över 15 år läggs ned. Ofta med motiveringen att "brott kan ej styrkas".