onsdag 31 juli 2013

Zimbabwe går till val

Zimbabwe går till val och jag hoppas MDC vinner, det behövs förändring. Det har länge funnits förhoppningar om maktskifte men de har alla grusats. Den svåra politiska situationen har ytterligare försvårats av hot och våld. Civilsamhället har utsatts för hårt tryck. Många har lämnat landet, fördrivits och flytt. Så sorgligt att följa vad en felaktiga och orättfärdig politik gjort med landet. Men hoppfullt när man ser männsikors vilja till förändring, låt den viljan genom valurnorna omsättas i nödvändiga politiska reformer.   
 
Palmecentret skriver, fackligt aktiva utsätts ofta för trakasserier av myndigheter och detta drabbar även organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter. Kvinnor är särskilt utsatta och diskrimineras på alla områden - i hemmet, i arbetslivet och i politiken. För att sprida information och åstadkomma förbättringar när det gäller respekt för mänskliga rättigheter samarbetar man med flera organisationer i civilsamhället. Och ger som exempel organisationen Women in Politics Support (WIPSU). De har haft en aktiv roll i arbetet med att utarbeta en ny konstitution i Zimbabwe. WIPSU sammanförde kvinnliga politiker från de tre dominerande partierna i landets politik: ZANU-PF, MDC-T och MDC-N.
 
Relationen mellan de tre partierna har länge präglats av misstro, konfrontation och låsta positioner på flertalet politiska områden. Men WIPSU lyckades med att få de kvinnliga politikerna att enas om en rad förslag till ändringar i konstitutionen till förstärkt skydd för kvinnor och ökad jämlikhet. En folkomröstning genomfördes den 16 mars 2012, och som ett resultat av WIPSU:s arbete förbjuder den nya konstitutionen uttryckligen könsrelaterat våld och innehåller en jämställdhetsklausul. För att stärka fackligt aktiva, som ofta trakasseras i Zimbabwe, genomförde under 2012 lantarbetarfacket GAPWUZ ett antal kampanjer med stöd av Palmecentret. Bland annat utbildades över 300 arbetsplatsförhandlare och 1 700 nya medlemmar rekryterades.
 
Här är ex på en länk för den som vill läsa mer om Zimbabwe och följa valet
http://www.sokwanele.com/

Mr Yorsi Al-Masri mördades

Mr Yorsi Al-Masri mördades brutalt i Egypten tidigare i sommar. Al-Masri var pressansvarig för de egyptiska socialdemokraterna i regionen Alexandria. Jag instämmer i det fördömmande och de kondeleranser som PES generalsekreterare gett uttryck för. Förrövarna måste ställas till ansvar.

Full statement by the Egyptian Social Democratic Party on the death of Yorsi Al-Masri

The Leader and the members Of the Egyptian Social Democratic Party mourn their colleague Yosri Al--‐Masri, the Secretary of Information in Alexandria, who passed away after being brutally attacked by armed individuals from the Muslim brotherhood.

The Party strongly condemns the ruling regime’s violent practices, thuggery, and murder as means to keep its hold on power and holds the President and the Muslim brotherhood responsible for this despicable crime.

We demand the Public prosecutor to immediately investigate this crime, arrest the perpetrators, and put them on trial.

The Leader and the members of the Party would like to offer their deep condolences to his family and friends and pledge to continue the struggle he had lost his life to.

Jag fördömer våldet.

Den djupa oro över den senaste tidens våld, inklusive sexuella övergrepp, som har rapporterats från Egypten och inte minst av kvinnor från Tahrirtorget i Kairo ska tas på allvar. Human Rights Watch har rapporterat om att drygt hundra kvinnor våldtogs endast under några dagar tidigare i år.
 
Egyptiska kvinnor fruktar för sin säkerhet och välbefinnande men också straffrihet för förövarna.
 
Kvinnor ska varhelst i världen de går ut och demonstrerar kunna känna sig trygga och inte behöva känna oro för verbala kränkning och fysiska övergrepp.
 
Myndigheter har ansvar för att skydda kvinnors rättigheter och politiker att öka skyddet för kvinnors säkerhet. Åtgärder civilpersoners säkerhet är påkallat för kvinnor men också för män. Kvinnor har rätt att delta i det offentliga livet och fritt uttrycka sina demokratiska åsikter och delta vid manifestationer i det offentliga rummet. Jag fördömer våldet och ser behov av att reformera polisen. 

Mordet på Mohamed Brahmi

Det var med bestörtning som budskapet om mordet på den tunisiska oppositionspolitikern och tidigare ledare för ‘Movement of the People’ Mohamed Brahmi. Vi fördömer detta brott liksom jag tidigare fördömt mordet på den tunisiska oppositionspolitikern, Chokri Belaid. Nödvändiga åtgärder måste vidtas och ansvariga lagföras, våldet får inte råda.

Det finns krafter som vill destabilisera landets demokratiska process. Så vi har tydligt att marker mot politisk våld och fortsätta anstränga oss för att stödja tuniserna i dess strävan för ny konstitution baserad våra universella principerna om demokrati och mänskliga rättigheter. En fortsatt utveckling med ökad våld skulle utgör ett hot mot revolutionens landvinningar 2011. Alla politiska krafter och myndigheter samt det civila samhället kan främja en öppen och fredlig demokratisk dialog.

Socialdemokraterna samverkar sedan länge med partiet Ettakatol. För ca 1,5 år sedan hölls ett fritt val och man har uppgiften att ta fram och anta ny konstitution för Tunisien. Planeringen är, först en ny konstitution och därefter ett nytt val. Under denna övergångsperiod fick en allians av Ettakatol, Ennahda och CPR i uppdrag att styra landet.

Ben Jaffar, Ettakatol har sagt att ”Nu är huvuduppgiften att säkerställa att Tunisen blir ett demokratiskt land med mänskliga fri- och rättigheter.


måndag 29 juli 2013

Ryssland och HBTQ

Åter kommer information om avskyvärt våld mot HBTQ-pesoner i Ryssland. Men Utrikesminister Carl Bildt har gång på gång förbigått möjligheten att lämna en samlad analys av den ryska auktoritära statsordning till riksdagen. Sveriges regering har heller inte gjort någon samanhållen bedömning av Rysslands utveckling medan Försvarsberedningen har bidragit med sina analyser.

Det hade såväl varit fullt möjligt som rimligt att göra en ingående analys av utvecklingen av Ryssland också inom EU. Dagens Rysslands står ofta i strid med Europakonventionen och andra internationella åtaganden och konventioner samtidigt som EU alltför ofta framstår som splittrat i förhållande till Kreml. Så att regeringen genom Bildt twittrar en rad efter kritik och inför Pride känns såväl senkommet som tunn om det inte följs upp med konkret politik. 
 
Ryssland har som anslutarstat till Europakonventionen förbundit sig sig att erkänna Europadomstolens obligatoriska jurisdiktion. Men Ryssland tillhör samtidigt de länder som oftast fälls av Europadomstolen och inströmningen av nya klagomål fortsätter. Sverige behöver ett aktivt förhållningssätt till den ryska samhällsutvecklingen. Vi socialdemokrater har länge pekat på det demokratiska underskottet i Ryssland. Något som har framgått i samband med de två senaste valen. Samtidigt som detta förhållande vidimeras av valobservatörer och oberoende analytiker liksom av tusentals demonstranter saknar vi en beskrivning från Sveriges regering till riksdagen beträffande Rysslands konstitutionella utveckling.

Socialdemokraterna är bekymrade över att EU inte har kunnat genomföra anslutningen till Europakonventionen enligt vad som följer av Lissabonfördraget. Vi vet att Europakonventionen är ett av de mest effektiva instrumenten till skydd för mänskliga rättigheter i världen och har en unik kontrollfunktion tack vare Europadomstolen. Att idag försvaga Europas instrument till skydd för mänskliga rättigheter vore helt fel signal. Att Ryssland och Sverige för all överskådlig framtid kommer att förbli grannar borde ha lett till att aktiviteter redovisats av regeringen. När Rysslands politik ofta här upplevs som oförutsägbar borde det leda till att organisationer i det svenska och ryska samhället ges förutsättningar till kontakter av den svenska regeringen. Men så har inte varit fallet. Möjligheterna att samla in pengar i Ryssland är mycket begränsade. Samtidigt som det ryska civilsamhället har utvecklas har frivilligorganisationernas arbete kommit att försvåras. Duman har dessutom godkänt en lag som försvårar för de organisationer som får ekonomiskt stöd från utlandet. Enligt Kreml är själva syftet att stoppa utländsk inblandning i Rysslands inre angelägenheter.

Till skillnad från detta beslut så lagrar sig sedan år lagförslag till stöd för kvinnors rättigheter på hög i Duman, nya famljelagar och beslut med riktning mot HBTQ-personer oroar. Varje samhälle behöver kritiker och en fri opposition så också det ryska. HBTQ-frågor kläms och därmed också människor. Staten ska skydda sina medborgares mänskliga rättigheter, blir absurt när människor behöver känner rädsla även från statens företrädare. Så kommer regeringen Reinfeldt att leverera mer än en tweet?

inför Pride 2013


Vi socialdemokraterna slår fast att varje människa är unik, men människovärdet är lika. Alla människor har en etnisk bakgrund, en könstillhörighet och en sexuell läggning – ingen mindre värd än en annan. Alla människor har rätt att bli behandlade med respekt. Ingen människa har rätt att döma eller trampa på en annan för vem han eller hon är. På de principerna vilar vårt demokratiska samhälle. Vi ska i alla sammanhang upp för människovärdet och mot hatbrott som begås på grund av rasism, främlingsfientlighet eller hets mot HBT-personer. Diskriminering på grund av kön, ålder, funktionsnedsättning, hudfärg, tro, sexuell läggning eller något annat som gör oss människor unika – varken på arbetsplatsen, på fritiden, i skolan eller i hemmet kan accepteras. Kampen för HBT-personers rättigheter har med stor framgång drivits av socialdemokratin och vi är fortsatt ständigt beredda att öka friheten och rättigheten för alla att delta på lika villkor i det demokratiska samhället. Förslag som rör homosexuellas möjligheter att klara och bli bättre bemötta i vardagen behöver genomföras. Vi verkar även inom regional organisationer inte minst inom Europa och försvarar aktivt HBT-personers mänskliga rättigheter i hela EU. Inom FN vill vi verka för en internationell konvention om avskaffande av all diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet. 

Jag lyfter gärna fram Hbt-socialdemokrater som på sin kongress i Örebro antog ett uttalande till förmån för att Sveriges regering i EU:s ministerråd ska agerar aktivt för en aktiv handlingsplan om att motverka diskriminering av människor på grund av sexuell läggning eller könstillhörighet. Och jag instämmer även i att lagstiftningen inom EU kan vara undermålig och behöver förändras och förnyas när det gäller diskrimineringslagarna.

De skriver att "EU-kommissionen sedan tidigare är väl medveten om den diskriminering och de trakasserier hbtq-personer utsätts för. EU:s egen myndighet för fundamentala rättigheter har nyligen genomfört en undersökning bland 93 079 personer. 47 procent av de tillfrågade uppgav att de under det senaste året har känt sig diskriminerade eller trakasserade på grund av sin läggning eller könsidentitet. Fördomar och diskriminerande handlingar kräver aktiva åtgärder, trots detta finns i dagsläget ingen aktiv handlingsplan för att motverka diskriminering av hbt-personer. Alla andra diskrimineringsgrunder förutom frågan om funktionshinder har en sådan. Europaparlamentet har vid två tillfällen begärt en aktiv handlingsplan för att motverka diskriminering och särbehandling av människor på grund av sexuell läggning eller könstillhörighet. Trots att många aktörer inom EU begärt en handlingsplan har kommissionens vice ordförande och kommissionär för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap Viviane Reding hittills inte tagit initiativ till en sådan handlingsplan. Negativ särbehandling och diskriminering är inget som försvinner av sig själv varför det krävs aktiva åtgärder lokalt, nationellt och internationellt för att motverka detta och för få ett EU där alla räknas lika och där demokratin vilar på mänskliga rättigheter."

Jag är en av de parlamentariker som vid upprepande tillfällen tagit upp HBTQ-frågor i Europarådet som omfattar fler länder än EU, Ryssland ingår. Och jag bedömer att nya lagar antas som strider mot Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna och som de formuleras i FN. Har man som jag mött och lyssnat till den rysk-ortodoxa kyrkans företrädare förstår man även oron när kyrkan ges en central roll i utformningen av rysk familjerätt. Stöd till organisering och samverkan över riksgränser är angeläget och tom avgörande för att kunna synliggöra och bekämpa diskriminering. 

Vill du veta mer om det omdiskuterade förslaget till nytt ryskt politiskt program och om hur den ryska statens familjepolitik kan se ut under de kommade tjugo åren med exempel som särskild skatt på skilsmässa och nya begränsningar i aborträtten samt förddömmande av homosexualitet, läs i så falla då gärna Kristina Hultmans inlägg på Utrikespolitiska Inistitutets hemsida. Hon har väl beskrivet inte minst hur unga lagen slår direkt mot unga HBTQ-personer och barn i regnbågsfamiljer. 

Samtal om internationella frågor kommer att föras på Pride och det vore välkommet om man kom ut med en mer samlad bild av islamisters syn på HBTQ-rättigheter. Ibland känns folkbildning om skillnader mellan fundametalistiska tolkningar, muslimer och islam påkallad. Destår mer kunskap finns om skalan från höger-kristen politik till kulturell tillhörighet. Debatten om kristna samfund och kyrkor i förhållande till HBTQ-frågor har varit livlig liksom internt inom kristenheten. Samtal som självfallet pågått även bland muslimer för den som velat lyssna. Men debatten har dock mognat under sommaren så tillsvida att vi inte lär se HBT-personer manifestera tillsammans med islamister och deras främjare på Stockholms Pride 2013 eller?