onsdag 31 oktober 2012

S-kvinnor i Jkpg län driver en tryggare barnpolitik.

Sexuellt våld mot barn sker i olika former så som sexuella övergrepp inom och utanför familjen, barnpornografi, sexuella övergrepp av jämnåriga, barnsexturism samt barnprostitution med mera. I Europa är ett av fem barn offer för någon form av sexuellt våld. I mellan 70 och 85 procent av fallen är förövaren någon barnet känner och litar på. Vårt län är inget undantag, även här sker övergrepp på barn.

I Statens offentliga utredning SOU 2004:71 gjordes bedömningen att de anmälningar som polisen tar emot angående sexuella övergrepp mot barn endast är toppen av ett isberg. Detta gäller även de som exploaterar barn i sexuella syften så som barnprostitution och barnpornografi. Tio anmälningar om sexuella övergrepp mot barn inkommer varje dag till polisen och mörkertalet är stort.

Det finns ett könsperspektiv på sexuella övergrepp mot barn. Flickor löper större risk än pojkar. Det är 3–5 gånger vanligare att offret är en flicka. Medelåldern är mellan 8–10 år. År 2006 ledde mindre än fem procent av de anmälda sexualbrotten mot barn till åtal.

Barn som blir utsatta för sexuella övergrepp får djupa sår och psykisk ohälsa. Barnet som blivit utsatt för sexuella övergrepp berättar oftast inte om detta till någon då de känner skuld och skam för det som hänt och det finns en rädsla över att inte bli trodd. De kan också känna sig rädda och vara hotade till tystnad.

I Barnkonventionen står det att barn har rätt att skyddas mot alla former av sexuella övergrepp. Att barn i dagens Sverige 2010 i stor utsträckning fortfarande blir sexuellt utnyttjade och inte får den hjälp de behöver för att läka sina sår är oacceptabelt. Barns trygghet måste sättas på första plats.
S-kvinnor vill se sexuella övergrepp mot barn som en högt prioriterad politisk fråga där samhället sätter upp höga mål. Det betyder att mer resurser behöver tillföras detta område. Ett samhälle som tryggar barnens uppväxt mot sexuella övergrepp är ett samhälle som arbetar förebyggande mot psykisk ohälsa och räddar liv från tragiska utfall.

När det gäller sexuellt våld mot barn krävs får det inte finnas någon tolerans. Men den utgångspunkten vill S-kvinnor utveckla ett nationellt handlingsprogram för hur samhällets olika organ och myndigheter på ett konstruktivt och framgångsrikt sätt ska arbeta med frågor som rör sexuellt våld mot barn, med nolltolerans som utgångspunkt. Vi förvånas inte längre när regeringen stoppar införande av Barnkonventionens i svensk lagstiftning men fortsätter beklagar att politik för barn lågprioriteras. S-kvinnor driver en tryggare barnpolitik.

Carina Hägg, Värnamo, ordförande S-kvinnor Jönköpings län

http://värnamo.nu/nyheter/debatt/carina-debatterar-9/

Svar till Eskil Erlandssons (C)


Jag tar gärna i för att rädda jordbruket! Allt fler inser att regeringens politik är ett svek mot svenskt jordbruk och mot ett progressivt miljöarbete. Det känns sorgligt att se landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) och hans ivrige påhejare Bengt-Anders Johansson (M) snärja in sig i sina krystade påståenden.

Vår lantbruk förtjänar konkret stöd istället för dåligt underbyggda argument.

Men tack och lov brukar sanningen vinna till slut.

Borgerlighetens miljöinsatser får svidande kritik. Ett exempel är beslutet att ta bort all koldioxidskatt på värme och el. Varför frågar sig initierade bedömare och befarar att det här ökar istället minskar förbrukningen av fossila bränslen. ”Är det någon som tänker?” undrar Naturskyddsföreningens ordförande Svante Axelsson lakoniskt. Frikostigheten vad gäller utsläppsrätter ses med samma missnöje. Och lyssnar vi på folkpartisten Marit Paulsens utläggningar i EU-parlamentet ter sig Erlandssons och Johanssons resonemang ännu mer ogrundat. Marits linje, att EU:s jordbruksbudget borde minskas med 25-30 procent, kan ju inte gärna gagna svenska lantbrukare. Snarare är det som LRF säger – att det försämrar de svenska och europeiska böndernas konkurrenskraft.

En sammantaget bakåtsträvande politiken som enbart leder  till att det svenska lantbruket får det ännu svårare. Eftersom Erlandsson och Johansson representerar nuvarande politiska majoritet är det märkligt att man inte gör något åt situationen. Sedan alliansen fick makten har över 2000 mjölkproducerande bondgårdar lagts ner (SVT Agenda 21 oktober).

Så varifrån det yppas tomma ord är uppenbart.

Vi socialdemokrater har lagt flera förslag som stärker svenskt jordbruk och främjar miljön. Beskrivningen ”kostnadschock” är förstås en medveten snedvriden beskrivning signerad av herrarna på andra sidan. Vi har en stark vilja att minska utsläppen. Därav skatten på handelsgödsel. Men samtidigt ökar vi anslagen med 120 miljoner kronor till projekt som minskar övergödningen. En satsning tänkt i form av utvecklat stöd till lokala åtgärder. En rustning inför framtiden förutsätter att jordbruket utvecklas hand i hand med en innovativ miljöteknik. Visst innebär det kostnader, men det är utgifter vi är villiga att vara med och bära. Vi vill ge alla lantbrukare som producerar biogas en ersättning för deras miljöinsats.

Medan Centerns partiledare Annie Lööf mumsar på en jätteräka – och tycks missa alla miljölarm – står vi socialdemokrater redo med ett kraftfullt handlingsprogram. På ett sätt hade alltså Erlandsson rätt i sitt förra inlägg. Jag tar i från tårna när det gäller lantbruk och miljö.

Ni däremot tar ju inte i alls.

Min insändare liksom replik till BA J och slutreplik till Jordbruksminster Eskil Erlandsson är publicerade i VN.  

Replik till Bengt-Anders Johansson (M) om jordbrukspolitik


”Vi i alliansen fortsätter att satsa på Sveriges landsbygd” skriver Bengt-Anders Johansson (M) i sitt svar på mitt inlägg där jag framhöll att det svenska lantbruket behöver politisk näring.

Lägg märke till ordet ”fortsätter”. Sålunda tycker regeringen att man gjort ett styvt jobb under sina sex år vid makten. Att våra lantbrukare är av annan uppfattning tycks Johansson bommat. Eller kanske han inte vill lyssna helt enkelt Alla högljudda protester som här i länet kulminerade tidigt i höstas i att mjölkbönderna höll stormöte på Elmia negligeras fullständigt. Hellre passivitet än initiativförmåga tycks vara regeringens paroll.

En fortsättning i samma anda, som Johansson så gärna förordar, vore förödande. Då är risken stor att vårt svenska jordbruk tynar bort. Men det verkar Johansson ta med en axelryckning. Vi kan ju alltid importera vår mat. Att importen ökat med 100 procent på bara tio år tycker han är en ”naturlig del av en globaliserad värld”.

Vi socialdemokrater tycker snarare att svenska livsmedel är en naturlig och viktig del av vår vardag. Vi tror på en stark svensk primärproduktion och är beredda att stödja vårt jordbruk i de utmaningar man har framför sig. Som att klara den internationella konkurrensen och minska klimatpåverkan. Vilket kräver breda lösningar. I skuggbudgeten avsätts 250 miljoner kronor till klimatinnovationer och 500 miljoner kronor till att stärka exportkraften. Bara under nästa år.

Visst fäller vi stora löften. Det håller jag med om. Och vi ser till att infria dem. Det är så svenskt lantbruk ges politisk näring. Att göra som Johansson, att lova en fortsättning på en politik som kännetecknats av inaktivitet, ger ingen näring alls.

Slutreplik till Bengt-Anders Johansson (M) om svensk jordbrukspolitik. Publicerat i Värnamo Nyheter. Mitt inlägg om att vårt lantbruk behöver politisk näring ligger även det på denna blogg.
 

tisdag 30 oktober 2012

Öppet brev till Bildt (M) om Ryssland

Vi i riksdagens delegation till Europarådets parlamentariska församling skriver ett öppet brev till utrikesminister Carl Bildt angående den negativa demokratiska utvecklingen i Ryssland som är mycket oroande.

Vid Europarådets parlamentariska församlings senaste session i oktober 2012 debatterades den första fullständiga granskningsrapporten av Ryssland på sju år. Rapporten visar att en omfattande demokratiseringsprocess är nödvändig. En resolution baserad på rapporten antogs av församlingen medan förslag till en rekommendation), som riktar sig till Europarådets medlemsstaters regeringar/Ministerkommittén, inte fick den två tredjedels majoritet som krävs.  
 
I resolutionen, baserad på granskningsrapporten, konstaterar församlingen att den senaste tidens utveckling i Ryssland visar att det ryska samhället är i stort behov av konkreta reformer. Den kraft som ligger i mobiliseringen av mer än 100 000 medborgare efter valen i december 2011, det civila samhällets aktiva engagemang och myndigheternas positiva attityd till att diskutera reformer har skapat en omfattande drivkraft för förändring i Ryssland. 
 
Församlingen välkomnar ett antal förbättringar sedan december 2011, såsom ändringar av lagen om politiska partier, förändringar i vallagen och återinförande av direkta guvernörsval som visar på en vilja att liberalisera systemet. 
 
Samtidigt är andra åtgärder mycket alarmerande och ger anledning till stor oro. Församlingen pekar på införandet av lagar om kriminalisering av förtal och användande av Internet liksom  ändringar i lagen om sammankomster och lagen om icke-statliga organisationer. 
 
Dessa åtgärder åskådliggör hur motsägelsefull den politiska situationen i Ryssland är och gör att myndigheternas verkliga avsikter ifrågasätts. I resolutionen uppmanas Ryssland att avstå från otillbörliga påtryckningar och hot mot oppositionen och regeringskritiska icke-statliga organisationer. De två-åriga fängelsestraff som tre av Pussy Riots medlemmar dömts till är uppenbart oproportionerliga och församlingen kräver deras omedelbara frigivning.
 
Församlingen uppmanar de ryska myndigheterna att vidta en rad konkreta åtgärder för att förbättra förutsättningarna för en pluralistisk demokrati, rättsstatens principer och mänskliga rättigheter. 
 
Församlingen beslutade att fortsätta sin granskning av landet.
 
Det förslag till rekommendation som lades fram och som var en allmän hänvisning till resolutionen antogs inte av församlingen eftersom det för detta krävs två tredjedelars majoritet och omröstningen resulterade i 121-74 och elva som avstod. Det kan konstateras att en majoritet av ledamöterna i församlingen röstade för både resolutionen och rekommendationen. Det finns inom församlingen en utbredd och djup kritik mot hur den ryska samhällsordningen förhåller sig till Europarådets grundläggande principer och att utvecklingen mot ett demokratiskt samhällsskick snarare går tillbaka än utvecklas. Riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen är enig i denna uppfattning och flera svenska ledamöter deltog i debatten och gav olika exempel på en icke fungerande demokrati. 
 
Trots att rekommendationen inte antogs av församlingen uppmanar riksdagens delegation till Europarådets parlamentariska församling den svenska regeringen att beakta resolutionen i samarbetet med Europarådets Ministerkommitté och i  övriga kontakter och samarbete med Ryssland både bilateralt och multilateralt.

 I delegationen från Sverige ingår företrädare från M, S, FP, C och KD, varav jag är en av S-ledamöterna.  
 
Jag välkomnar att vi tvärpolitiskt kunnat samlas i delegationen till detta initiativ och S-ledamöter i andra länders delegationer tar likartade iniativ. S-gruppen i Europarådet har beslutat stödja den framlagda rapporten, resolution samt rekomendationer om Ryssland.   

 

Vi skriver tillsammans till Hälsoministern i Turkiet

Honourable Minister of Health, Prof. Dr. Recep Akdag,
 
We, Members of the Nordic All-Party Parliamentary Groups on Sexual and Reproductive Health and Rights in our respective Parliaments in Denmark, Finland, Norway and Sweden want to express our concern about the recent developments in regard to women’s sexual and reproductive health and rights in Turkey.
We have been closely following the debate on sexual and reproductive health and rights in the country, particularly since some of us attended the Fifth International Parliamentarians Conference (IPCI) in Istanbul dealing with these issues in May this year. We want to thank the Turkish Parliament for the successful conference and the interesting discussions taking part there. We also want to take this opportunity to remind us all about the resolution that was signed by all the Members of Parliament attending the IPCI conference stating the importance of sexual and reproductive health and rights. We also want to recall to attention the parliamentary resolution adopted unanimously by the 126th IPU Assembly in Kampala April 2012; “Access to health as a basic right: The role of parliaments in addressing key challenges to securing the health of women and children”. These achievements bring hope for future commitments to women’s health and rights worldwide. It is therefore worrying if the Turkish government proposes a bill to restrict access to abortion for Turkish women.
We note that abortions are legal in Turkey during the first 10 weeks of pregnancy. However, presently the Ministry of Health is working on draft legislation that would allow to sentence women, who undergo an abortion after the legal 10 weeks of pregnancy up to three years in prison. The bill calls for the development of programmes to counsel against abortion and free distribution of the morning-after pill. Jailing women on the basis of abortion is unacceptable and should be seriously reconsidered. 
Women’s right to safe and legal abortion care is grounded in international and regional human rights standards. European human rights standards do not support restrictions on access to safe and legal abortion services. The 2008 Parliamentary Assembly of the Council of Europe’s Resolution on “Access to Safe and Legal Abortion” states clearly: “The Assembly takes the view that abortion should not be banned within reasonable gestational limits. A ban on abortions does not result in fewer abortions but mainly leads to clandestine abortions, which are more traumatic and increase maternal mortality and/or lead to abortion “tourism” which is costly, and delays the timing of an abortion and results in social inequities. The lawfulness of abortion does not have an effect on a woman’s need for an abortion, but only on her access to a safe abortion.”
Nordic countries own experience has shown that respecting and protecting people’s rights to their own sexuality and providing accurate, age-specific, comprehensive sexuality education in and out of schools, high-quality sexual health services with special attention paid to youth- friendly services and providing a wide range of reasonably priced, easily accessible contraceptive methods as well as access to safe abortion services have led to good sexual health outcomes. We are therefore very concerned about this proposed infringement on women’s sexual and reproductive rights and we urge the Turkish government not to propose a bill that will be contrary to the developments made in recent years concerning decreased maternal mortality and morbidity and increased gender equality.
 
26 October 2012, Yours sincerely,
 
Members of Parliament from Denmark: Karina Adsbøl, Danish People’s Party, Liselotte Blixt, Danish People’s Party, Kirsten Brosbøl, Social Democratic Party, Benny Engelbrecht, Social Democratic Party, Magnus Heunicke, Social Democratic Party. Stine Maiken Brix, The Red - Green Alliance, Johanne Schmidt Nielsen, The Red - Green Alliance, Gitte Lillelund Bech, The Liberal Party, Lone Loklindt, Social Liberal Party
Members of Parliament from Finland: Mari Kiviniemi, Finnish Centre Party, Aila Paloniemi, Finnish Centre Party. Anneli Saarikko, Finnish Centre Party, Oras Tynkkynen, Green Party, Jani Toivola, Green Party, Chair of the Finnish All-Party Parliamentary Group on Population and Development, Annika Lapintie, Left Alliance, Eeva-Johanna Eloranta, Social Democratic Party. Tarja Filatov, Social Democratic Party, Miapetra Kumpula-Natri, Social Democratic Party, Elisabeth Naucler, Swedish Party, Åland constituency, Astrid Thors, Swedish Party
Members of Parliament from Norway: Stine Renate Håheim, Labour Party, Anna Ljunggren, Labour Party, Sonja Mandt, Labour Party, Truls Wickholm, Labour Party and leader of the APPG,
Trine Skei Grande, Liberal Party, Karin Andersen, Socialist Left Party
Members of Parliament from Sweden: Annika Qarlsson, Centre Party, Désirée Pethrus, Christian Democratic Party, Hans Linde, Left Party, Barbro Westerholm, Liberal Party, Ulrika Karlsson, Moderate Party, Chair of the Swedish All- Party Parliamentary Group on Sexual and Reproductive Health and Righs och jag Carina Hägg, Social Democratic Party

Stöd Dr Mukweges arbete med utsatta kvinnor i Kongo.


Vid 19-tiden torsdagen den 25 oktober blev dr Denis Mukwege utsatt för mordförsök. Mukwege är en kongolesisk chefskirurg, specialiserad på gynekologi. Mukwege arbetar vid Panzisjukhuset i Bukavu, Demokratiska republiken Kongo.

Dr Denis Mukwege tilldelades 2008 års FN:s pris för mänskliga rättigheter och Olof Palmepriset för sina insatser för de våldtagna kvinnorna i krigets Kongo.

- Kvinnor och flickor är oerhört utsatta i konfliktsituationer. FN har antagit resolutioner för att skydda kvinnor och flickor mot sexualiserat våld i konflikter och för att kunna utkräva ansvar av förövarna. Men ännu har allt för lite hänt, säger Carina Hägg S riksdagsledamot i utrikesutskottet.

- Vid Panzisjukhuset i östra Kongo driver dr Mukwege en oerhört viktig verksamhet för dessa kvinnor. Nu nås vi av uppgifter om att han utsatts för mordförsök och jag vill därför uttrycka vårt starka stöd till dr Mukwege och sjukhusets verksamhet.

Dr Denis Mukwege fick Palmepriset 2008 med följande motivering:

Dr Denis Mukwege arbetar för fred och mänskliga rättigheter i Demokratiska Republiken Kongo (DRC), ett av världens mest konfliktdrabbade länder. I en region där människans mest brutala sidor kommer till uttryck i våldet mot kvinnor och dess omfattning nått ofattbara nivåer har Dr Denis Mukwege gjort det till sin livsuppgift att enträget kämpa i motsatt riktning. Panzisjuk­huset, som Dr Mukwege driver, tjänar på ett föredömligt sätt freden, förståelsen och solidariteten genom verksamheten för de kvinnor som är konfliktens mest utsatta offer. Hans arbete förtjänar uppmärksamhet världen över som ett beundransvärt exempel på vad mod, ihärdighet och bärande hopp kan åstadkomma för mänskliga rättigheter och värdighet i en tid då dessa värden tycks vara som mest avlägsna.
Dr Mukwege har också nominerats för Nobels fredspris, och utsågs 2010 till hedersdoktor vid medicinska fakulteten vid Umeå universitet.


http://www.socialdemokraterna.se/Internationellt/Internationella-Nyheter/Stod-Dr-Mukweges-arbete-med-utsatta-kvinnor-i-Kongo/

Brist på engagemang från Lööf (C)

När Sverige nu kommer allt närmare en lågkonjunktur ökar varslen och arbetslösheten i hela landet. Detta märks extra tydligt i Jönköpings län, där antalet varsel närapå fördubblats bara sedan förra månaden. Sysselsättningen i det privata näringslivet har minskat drastiskt samtidigt som arbetslösheten har ökat. Men vilka åtgärder vidtar egentligen näringsministern, som själv är bördig Jönköpings län, för att komma till rätta med dilemmat?

 Jag tycker att det är en mycket oroväckande utveckling och därför är det hög tid att börja ta problemen på allvar. Därför ställde jag nyligen en rak fråga till Lööf, men fick endast ett oengagerat standardsvar. 

Nog trodde jag att näringsministern skulle ta den här utmaningen på allvar, men istället saknar hon svar och förslag till konkreta åtgärder lyser med sin frånvaro. Det här är ingen ny fråga, och eftersom problematiken i just Jönköpingsområdet borde vara välbekant för näringsministern, hade jag förväntat mig mer, det är bara att beklaga.  

Länk till frågan i sin helhet:

tisdag 23 oktober 2012

FN-dagen

Den 24 oktober uppmärksammas FN-dagen runt om i världen. För oss socialdemokrater utgör Förenta Nationerna ett självklart nav i det internationella samarbetet. Men FN kan inte vara starkare än vad medlemsländerna tillåter. Sverige har sedan länge ett djupt engagemang i FN-frågorna och har varit ett mycket aktivt medlemsland. Därför var det med stort intresse som jag nyligen tillsammans med S-kollgor från Utrikesutskottet besökte FN:s vice generalrsekreterare Jan Eliasson i New York. Vi förde även samtal i FN med de som arbetar såväl med planering som operativt för de Fredsbevarande missionerna. Sahel, Maghreb och Mali-frågan var föremål för beslut men är en region som ges lite uppmärksamhet i Sverige.
 
Vi socialdemokrater vill att Sverige utarbetar en strategi som stärker svensk FN-politik. Sverige måste återta sitt engagemang för FN i freds- och konflikthanteringen men också på andra områden. I högtidstalen uppmärksammar regeringen den starka svenska FN-traditionen men i praktiken är FN beklagligt lågprioriterat i Carl Bildts utrikespolitik. För att rusta FN inför morgondagens komplexa utmaningar måste ett kraftfullt reformarbete bedrivas.

Men mer aktivitet och engagemang behövs från oss och från andra medlemsländer för att FN ska kunna stärkas och kunna möta alla de utmaningar som FN står inför.
Vi socialdemokrater har uppmanar regeringen att driva en mer aktiv FN-politik och att snarast meddela FN att Sverige avser att delta i en framtida FN-ledd insats, gärna i Afrika där behoven är stora. Aldrig förr har Sverige haft så få deltagare i FN-ledda militära insatser.

Den svenska kandidaturen till FN:s säkerhetsråd som redan den tidigare socialdemokratiska regeringen lämnade in hamnade på UD:s hyllan efter regeringsskiftet. Kandidaturen till FN:s säkerhetsråd har omnämnts av nuvarande regering i samband med budgetproposition för att därefter tyst ha lagts åt sidan. En kandidatur nämndes inte heller i regeringens utrikesdeklaration 2012.

FN ska kunna hantera fred och säkerhet där kraven som ställs är mycket höga. Konflikterna är komplexa och kräver kraftfulla insatser i såväl förebyggande som uppbyggande skede och i många fall även mitt under konflikterna. Arbetet för att upprätthålla folkrätten och värna mänskliga rättigheter samt främja utveckling ställer också stora krav på organisationen. Inte den enda frågan men Syrien fanns och finns på våra allas näthinnor. När läget förvärratdes blev det extra angeläget att få möta permanenta medlemmar i FNs säkerhetsråd. Vi besökte såväl Rysslands anbassadör till FN, Churkin som Frankrikes ambassadör Araud för att få deras bild av situatitonen och bakgrunnden till de veton som lagts in. The responsibility to protect (R2P) förpliktigar.

Sverige har en viktig roll att spela för att bidra till ett reformerat och starkt FN. För oss socialdemokrater är FN en hörnsten i utrikespolitiken. Vi vill att Sverige arbetar fram en FN-strategi för arbetet i FN både som enskild nation, genom EU och i samarbete med de nordiska länderna.
FN är den centrala organisationen i det internationella samfundet men kan aldrig vara starkare än vad medlemsstaterna medger.

Utrikesminister Carl Bildt (M) borde på FN-dagen meddela att nästa insats som Sverige deltar i kommer att vara ledd av FN. Det skulle vara i linje med Sveriges långa tradition och hedra FN:s fredsbevarande verksamhet. Det omvända, skulle vara ett brott med det breda stöd som finns i Sverige för FN.

måndag 8 oktober 2012

PACE - Definition av begreppet politisk fånge

Definitionen av begreppet politisk fånge, Res. 1900 behandlades under föregånde sessionsvecka i Strasbourg. Vågar inte säga slutligen men vi kunde gå till beslut.

Vi talar om politiska fångar, utan att ofta närmare fundera på vilka kriterier som man utgår ifrån. Men samtidigt vet vi att olika länder och politiker har olika syn på vem som är politisk fånge, vem som är fånge och vem som inte alls borde ha fängslats. Sveriges riksdagen har tex en tvärpolitisk MR-grupp som agerar för politiska fångar. Den frågan återfinns också i riksdagens betänkande och debatter. Nu bekräftade PACE sitt stöd för de kriterier som lades fram av oberoende experter redan 2001 för att definiera begreppet politisk fånge (samvetsfånge, förr även benämnd statsfånge). Enligt dessa ska en person som berövats sin personliga frihet betraktas som en politisk fånge om:

a)       frihetsberövandet har utdömts i strid med någon av de grundläggande garantier som fastställs i Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och dess protokoll (Europakonventionen), särskilt åsiktsfrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet, yttrandefrihet och informationsfrihet, mötesfrihet och föreningsfrihet,

b)      frihetsberövandet har utdömts av rent politiska skäl utan koppling till något brott,

c)      politiska motiv, längden på frihetsberövandet eller dess villkor är tydligt oproportionerliga i förhållande till brottet personen har gjort sig skyldig till eller är misstänkt för,

d)      på grund av politiska motiv, han eller hon är fängslad på ett diskriminerande sätt i förhållande till andra personer, eller

e)      frihetsberövandet är resultatet av ett klart orättvist förfarande och det verkar vara förknippat med myndigheters politiska motiv.


Den Parlamentariska Församlingen med säte i Strasbourg tillade att de som berövas sin personliga frihet för terroristbrott inte skall anses vara politiska fångar, om de har åtalats och dömts för sådana brott enligt nationell lagstiftning och den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna.

I debatten som föregick antagandet av resolutionen framkom tydligt att det råder olika uppfattningar inom församlingen om vilket organ som ska ha rätten att definiera begreppet politisk fånge.  Meningen om detta var Europadomstolen för mänskliga rättigheters roll eller församlingens som skulle definiera begreppet gick isär.  Debatten var het och man såg en botten i det egna landets nationella stituation. Det finns rapport sedan tidigare om kvinnliga MR-försvarare som visar att kvinnor kan drabbas hårdare. Men också rapporter om förekomsten av politiska fångar i Europarådets medlemsländer tas fram, Turkiet är ett land som ofta nämns. Ukraina, fallet Julia Timosjenko är väl känt. Azerbajdzjan lärde fler känna under Melodifestivalsperioden med final i Baku och vi följer fler medlemsländer. Vitryssland/Belarus ingår inte i Europarådet.

söndag 7 oktober 2012

Syrien med grannländer

Syriens grannländer har visat sin gästfrihet genom att ta emot och stödja cirka 1,2 miljoner flyktingar. De flesta av dessa är syriska, men det finns också palestinska och andra tredjelandsmedborgare som har förlorat en trygga plats i Syrien sedan kriget började. Ansträngningarna att få den syriska regeringen att sluta förtrycka sina medborgare har misslyckats och användandet av ett oproportionerligt våld  har fortsatt accelerera. Jag har särskilt uppmanat ryska parlamentariker att ändra sin inställning till Syriens president, eftersom Rysslands stöd möjliggör för al–Assads regim att fortsätta sitt förtryck. Stater i FNs säkerhetsråd har inte tagit det ansvar som de formellt besitter och värnar om. Som socialdemokrat vill jag ta bort vetot och att FNs skyldigheten att skydda (responsibility to protect, R2P) omsätts i praktiken utan vidare dröjsmål.

Europas övriga länder bör stödja Turkiet men även Jordanien och Libanon med ekonomiska medel och genom att skicka experter för att stödja dem i att upprättande av flyktinganläggningar. Det är dock inte tillräckligt. Situationen i dessa länder, i synnerhet Libanon, är också bräcklig, det kan betyda att en stor tillströmning av syriska flyktingar ytterligare kan destabilisera situationen i Libanon, vilket skulle kunna leda till att konflikten fick en geografisk spridning, vilket Cypern och Grekland fruktar men inte minst åter drabba libaneserna hårt. Jag uppmanar därför nyligen alla medlemsstater i Europarådet att bevilja ett rimligt antal av dessa flyktingar asyl. Jag uppmanade även Turkiet att ge tillgång till lägren till församlingen medlemmar, medlemmar i det turkiska parlamentet, icke-statliga organisationer och UNHCR. Antar att det inte finns något att dölja, så varför denna ovilja att låta organisationer och politiker tala med flyktingarna och observera deras livsvillkor. Det var en av de frågor jag ställde i Europrådet. Turkiska kolleger svarade att man ska öppna upp lägren för insyn, bra.

Ett annat bekymmer i Turkiet är att de syriska flyktingar inte kan få ett erkännande som flyktingar, eftersom Turkiet fortfarande accepterar endast ett begränsat tillämpningsområde flyktingkonventionen. Det erkänner bara flyktingar som flyr Europa, men vi vet att alla dess flyktingar kommer från länder utanför Europa. Europarådets Parlamentariska Församling har flertalet gånger uppmanat Turkiet att lyfta sin geografiska begränsning, och nu har det kravet blivit ännu viktigare. Syriska flyktingar har tagits emot i tusentals och ses som gäster. Men efter mer än och ett och ett halvt år förväntas de får det skydd och de rättigheter som bör beviljas på grundval av flyktingkonventionen och artikel 3 i Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna.
  
Turkiet reagerade snabbt genom att ta emot flyktingar från Syrien. Man ville också själv hantera situationen. Men nu menar många i Turkiet att man behöver hjälp utifrån. Det är också lika rimligt som orimligt att familjer ska tillbringa ännu en vinter i tält. Flyktingar behöver komma bort från gränsområdet och de som väntar andra sidan gränsen komma över till ett grannland, ibland också vidare.
 
Vi får inte glömma att flera grupper men även länder har intesse av att dra in Turkiet i kriget. Iran har uttalat sådarna ambitioner. Företrädare för landet talar om att vilja åstadkomma en revolution i landet och rebellgrupper kan vilja få ett direkt  stöd på sin sida. Andra länder kan av helt andra skäl vilja välkomna om ett Nato-land gick in i Syrien. Turkiet är ett huvudsakligen sunnimuslimskt land.     


Själv underskattar jag inte dimensionen av den sk kurdiska frågan och PKK. Själv tar jag avstånd från såväl statsterrorism som terrorism av olika grupper ink från PKK-familjen. Men är man kritisk mot Turkiets regeringspolitik så riskerar man inte minst i den upptrappade situationen att ses som en anhängare till PKKs våld. Att något sådant samband definitivt inte föreligger för min del tror jag har framgått via sociala media som rader av mig på twitter. Har även haft samtal med företrädare för partier, Turkiet i frågan under gångna veckan. Jag ser Turkiet som förankrad i Europa sedan lång tid och vill även se Turkiet som medlem i EU även om den dagen inte är idag.
 
Alla partner, alla länder som är inblandade, måste ta vederbörlig ansvar. Det krävs vapenvila och en politisk lösning nu! För varje dag som går ökar flyktingströmmarna och förutsättningarna för en återuppbyggnad av Syrien kommer allt längre bort. Och vi ska ha högre ambitioner än en återuppbyggnad för ett framtida Syrien.Ett tal för S-gruppen i Europarådet


THE PRESIDENT I call Ms Hägg.

Ms HÄGG (Sweden) – I congratulate the rapporteur on his comprehensive report. Since we spoke about the crisis in Syria in our second part-session earlier this year, the number of refugees who have fled Syria has increased sevenfold. Neighbouring countries have shown their hospitality by receiving and supporting around 1.2 million refugees. Most of those are Syrian but there are also Palestinian and other third-country nationals who have lost their safe place in Syria since the war started. This Assembly has called several times now for more efforts to end that war and for the Syrian Government to stop oppressing its citizens and using such disproportionate violence. We especially urge our Russian colleagues to change their attitude towards the Syrian President, because Russian support allows Assad’s regime to continue its oppression.

The Council of Europe should assist Turkey, Jordan and Lebanon with financial means and by sending experts to support them in creating facilities. However, that is not enough. The situation in these countries, especially Lebanon, is also fragile; it could mean that a large influx of Syrian refugees could further destabilise the situation in Lebanon, and if that were the case the problem would deteriorate even further. I therefore call upon all member states of the Council of Europe to grant a fair number of these refugees asylum. We should urge Turkey to grant access to the camps to Assembly members, members of the Turkish Parliament, NGOs and UNHCR. We guess that there is nothing to hide, so why be so reluctant to let those organisations and politicians speak to the refugees and observe their living conditions?

Another concern is that the Syrian refugees cannot receive recognition as refugees, since Turkey still accepts only a restricted scope of the Refugee Convention. It recognises only refugees fleeing Europe, but we know that all of its refugees come from countries outside Europe. The Assembly has urged Turkey many times to lift its geographical limitation, and now that call has become even more important. The Syrian refugees were received and indeed perceived as guests, but we cannot say that any more after one and a half years. They deserve the protection and the rights that should be granted on the basis of the Refugee Convention and on Article 3 of the European Convention on Human Rights.

We in the Socialist Group ask for a cease-fire and a political solution now. All partners, all countries that are involved, have to take due responsibility. We are scared by the reports that have been coming in since last night about the violence and people being killed on both sides of the border between Syria and Turkey. I welcome this debate and this report, which show that everyone can and has to take responsibility now.

THE PRESIDENT - Thank you, Ms Hägg.

(talartiden var hårt beskuren)

http://www.assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/Records/2012/E/1210041000E.htm

Ryssland i PACE

Under den gångna sessionsveckan i Europarådets parlamentariska församling (PACE) antogs med stor majoritet under tisdagen en tydligt kritisk resolution mot MR-övergrepp i Ryssland. Rapporten har författats  av rapportörerna Gross, gruppledare för S-gruppen och Frunda från EPP. De 66 sidorna tecknar en bild av en oroande utveckling, vilket även underströks i debatten.
 
S-gruppen tog beslut om att ställa sig bakom såväl rapport som rekomendationerna. Jag konstarerar dock att motsättningar framkom och att hårda debatter förekom i plenum samt förvånanade allianser, tories-ledamöter röstade tex för Putins Ryssland. Så rekommendation om fortsatt monitoring landade vid omröstningen i några få röster från den två tredjedelsmajoritet som krävs.
 
Men vi S kommer inte att släppa taget men vad säger Utrikesminster Carl Bildt? Tidigare har jag noterat att M-ledamöter i den svenska delegationen och regeringen inte haft samma mening och även den frågan kan ställas igen. Delgationsledaren från M ställde i debatten en retoriska fråga om Ryssland i Europarådet, mjukare men i samma anda som tidigare, att exkludera Ryssland. Det är inte en politik jag stödjer. 
 
Ett par länkar men alla texter är ännu inte tillgängliga eller justerade.   
 
 


Inlägg i Syrien-debatt


From the Debate

The stories go beyond words when I speak with refugees in Turkish Islahiye on the border with Syria. Getting rid of President Bashar al-Assad is now the overriding concern for these refugees. "We are fighting against Russian weapons and Iranian soldiers," said the refugees I met. This is believed to be the reason for al-Assad being able to remain in power for longer than expected.

 
Taboo and pain make the issue of sexual abuse of women during the war ing for some clear answers. What the refugees tell me is confirmed by Paulo Sérgio Pinheiro in a new UN report.
 

The situation in Syria has also served to polarise the domestic political situation in Turkey. A full sixty per cent of the ruling AKP party's voters are critical of both the Government's refugee policy and policy towards Syria. The opposition in Turkey has criticised the Government for opening up for war, not just against the Alawites in Damascus but also between the Shiites and Sunnis, through logistical support, but also support for military equipment. Some go so far as to say that there is an informal war between Syria and Turkey today. I urge the parties to show self-control and to support a resolution in the UN Security Council


and

Overall, there may be 100 000 refugees from Syria in Turkey alone. This is a big commitment. But during my recent visit to the border with Syria, the Government received harsh criticism from human rights organisations. The Geneva Convention is not followed. Both organisations for human rights equality and Turkish parliamentarians were denied access to the camps. The camp I saw was more like a military camp. It is impossible to determine whether they are refugee camps, military training camps or camps with al-Assad deserters. The UNHCR has been criticised for taking political considerations rather than decisions based on its mission. Does Mr Bujar NISHANI consider that the camps are open and transparent and that conventions are followed?

Syria


Since the protests in Syria began in the spring of 2011, violence has intensified and oppression become increasingly sharp. The Syrian army and security services have surrounded cities around the country, blocked deliveries of food, water and medicines, and prevented aid agencies from gaining access. Many Syrians have been killed, tortured or imprisoned. The Monastic Alawi regime is literally fighting for its survival. The demand that President Bashar al-Asssad must resign will be repeated until the resignation is a fact.

In the beginning, it was a case of civil uprisings, but today the uprisings have become militarised and there is talk of a civil war. This spiral of violence in the country must be stopped. The Syrian regime must immediately stop all repressive activities.

In my opinion, Russia and China have made political mistakes in the UN Security Council regarding the issue of Syria. But there are several countries involved in the conflict. Prince Salman, who has been appointed Crown Prince in the Sunni-dominated Saudi Arabia, is not likely to change the Saudi line in relation to Syria. Saudi Arabia is a major voice in the Arab League and has good relations, not least with the United States. The Shiite-dominated neighbouring Iran has its agenda, and we can also note the influx from Iraq and across the Turkish border, probably by both arms and individuals. I support Annan's six-point peace plan and Lakhdar Brahimi, the Syria issue should be handled in the UN Security Council. Europe has to prepare for a situation of mass exodus in order to ensure timely support to those who are forced to flee from oppression and war in Syria. We can strengthen our shared responsibility for temporary protection.

Despite difficult conditions, the Syrian opposition has responsibility for formulating a democratic platform with guarantees for minorities and women. One dimension of this conflict is that cracks in the opposition are growing, with some wanting to continue the armed struggle, while others advocate a non-violent struggle. Women, in particular, belong to this latter group. Women and children have an especially vulnerable situation in that they are often subjected to violence, sexual abuse or degrading treatment.

According to Humans Rights Watch (HRW), sexual abuse cases against women have been committed by security forces and members of the regime-faithful Shabiha militia. They are reported to have taken place in jails and prisons in the regions of Damascus, Latakia, Aleppo and Homs, but also during raids. Sexual violence can include rape, penetration with objects, forced prolonged nudity, electric shocks and blows to the genitals. Data I assume that the International Criminal Court, ICC Review...

Still, I must ask what is being done today for women and girls? In the EU, the UN and other forums, Sweden must take an active role and have a voice for women in Syria, Margot Wallström conclusions - from the office of the UN Secretary General's Special Representative on Sexual Violence in Conflict?

lördag 6 oktober 2012

Brevsvar från Mr Panariti på muntlig fråga


Ms HÄGG (Sweden) – The Turkish Government has received harsh criticism from human rights organisations and from female organisations, as the Geneva Convention is not being followed. Human rights organisations, bodies that promote equality and Turkish parliamentarians have been denied access to the camp that I saw, which was more like a military camp. It is impossible to determine what this camp is. Is it a refugee camp, a military or training camp or another sort of camp? The UN has been criticised for taking into account political considerations, and it has no access to the camp. Does the Minister think that the Council of Europe can press Turkeyto open up and allow more access to the Syrian refugee camps?

 
Mr PANARITI – Together with other countries in the region, Turkey is providing enormous assistance to Syrians who fled their country. Currently 11 refugee camps are in operation in Turkey, three more are about to open and two more are under construction. That will bring the total number of shelters to 16. The setting-up, support and management of these shelters, as well as their safety regulations and conditions of access are subject to the provisions of the relevant Turkish legislation.

 
According to figures reported by the UNHCR, to date, more than 93 000 Syrian refugees are being sheltered in camps established in Turkey and several thousand more are known to be residing outside these camps.

             The international community can only praise Turkey’s willingness to grant shelter to those in need. The efforts deployed by the Turkish authorities have been widely acknowledged, including by the Committee of Ministers in its declaration of 9 May 2012 on the situation in Syria


REPORT -  Thirtieth Sitting - Tuesday 2 October 2012 at 10 a.m. -
ADDENDUM 1 - Communication from the Committee of Ministers - Parliamentary Questions for Oral Answers

This document contains written replies to oral questions not answered by the Chairperson of the Committee of Ministers during the debate.

 

.

S-gruppen stoppade motion från M och KD i Europarådett

Our appeal against Mr Volontè's motion "Combating eugenics and discrimination against people with disabilities" has been signed by 90 members of all political groups of the Assembly :

SOC 62

ALDE 17

UEL 8

EPP 2

EDG 1

The Bureau of the Assembly at its meeting, Friday 5 October, has decided to give no further action to this motion.
 

Beslutet tog i fredags i den parlamentariska församlingen, efter att S-gruppen i Europarådet tagit till en unik åtgärd för att stoppa en motion som bla hade lagts fram av riksdagsledamöter från M och Kd, Sverige. Du ser av redovisningen att vi fick stöd utanför vår grupp och ser hela vår text nedan.  
 
 
“Combating eugenics and discrimination against people with disabilities (Motion for a Resolution 12996) – No to a disguised attempt to jeopardise women’s rights”
http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewHTML.asp?FileID=18959&Language=EN
  
The undersigned members of the Parliamentary Assembly, having taken note of the draft resolution tabled by Mr Luca Volonte “Combating eugenics and discrimination against people with disabilities” urgently request the Bureau of the Assembly not to send this text to one or other of its committees.

 
I give some S-comments :
 
While the title of the resolution may seem promising, the text itself throws up major problems.
 
For the concern here is not to combat eugenics – which is a policy to encourage the development of a society of individuals who possess the same characteristics - but rather to prevent women from freely deciding to carry a pregnancy to term or to terminate it.
 
Nor is the resolution aimed at combating discrimination against people with disabilities, something which the Parliamentary Assembly has already undertaken to do on numerous occasions.  The objective, rather, is to deprive women of the possibility of obtaining any information relating to diagnosis and prenatal screening. 
 
What we have, therefore, is a fundamental infringement of women’s freedom to make a conscious, responsible choice.
 
Our Assembly must not allow women’s rights to be jeopardised in this way.

A titele which might not be of any consequence and which might lead to universal approval if the text which follows did not have other objectives.

We reaffirm our absolute respect for the "right to life" as the very basis of the integrity of the human person.

We are against "eugenics" which, in terms of protection of the human species, would lead to defending the ideology of "racial purity" of the "perfect Child".

So is a foetus "human life"? is the long-running debate or the "status of the foetus "to be revived here? Science and the law, beyond individual philosophical or religious convictions, agree that the foetsu is not "visabele" ands so does not constitute "human live" until it is several weeds or even several months old

What about foetal disability? If medically proven, it may give rise to a "therapeutic abortion, notably in cases of Down syndrome. This is an established right.  To condemn such acts, inte this specific, extreme case, obviously implies that abortion is to be condemned in all other circumstances as well.

Accordingly it is the establiched right, one enjoyed by women and families in most European states, that is being targeted.

Consequently, we are against this text and this insidious request whish, once again, reopens the debate on this subject, one that is always sensitive in relations to personal philiosophical or religious viwes.

But when the Council Europe has repeatedly made its principles and its position clear, It upholds and affirms universal human rights and the universal rights of individuals  in all their diversity  

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/feministiskt-perspektiv/pressrelease/view/moderat-stoed-till-europas-abortmotstaandare-800660