fredag 31 januari 2014

Mitt brev till PD och dess VU inför mötet om extra Valkonferens

Det har framkommit att Partidistriktet överväger att ta bort mitt namn från riksdagslistan trots att den är fastslagen av en Valkonferens 2013. Är medveten om samverkan mellan företrädare för PD och Socialdemokraterna centralt och därmed ansvaret. Lika väl är jag medveten om Din uppfattning att det var fel att utrycka kritik om invalet av Omar Mustafa i Partistyrelsen. Efter lång och trogen tjänstgöring för partiet är detta svaret från Socialdemokraterna. Vad jag förstår är skälet att jag offentligt krävde att Omar Mustafa skulle lämna Partistyrelsen.

Jag ångrar inte mitt agerande och tänket fortsätta att arbeta för det som jag uppfattat är bäst för vårt parti. Jag är mycket orolig för det starka inflytande som Islamiska Förbundet fortfarande har över partiet. I dom islamistiska kretsarna är jag illa ansedd och dom vill inte att jag ska ha något inflytande. Jag måste ställa frågan till Carina Ödebrink om det är deras krav VU nu tillmötesgår genom att kräva att jag ska bort från riksdagslistan. Beklagar att man inte tilltror väljarna att ta ställning. Oberoende av situationen kommer jag att delta i valrörelsen för att bidra till ett maktskifte i Sverige.

Inför valrörelsen vill jag passa på att upplysa om det är en liten grupp muslimer i Sverige som stödjer Islamiska Förbundet. Kanske nära hälften av muslimerna i Sverige tillhör den shiitiska grenen av Islam och tar kraftigt avstånd från Islamiska Förbundet. Kriget i Syrien har förstärkt denna motsättning. Av sunnimuslimerna som är den andra halvan av Sveriges muslimer är dom flesta kurder och turkar. Dom vill separera religionen från politiken. Inte ens av rent valtekniska skäl är det motiverat att ha organiserad samverkan med Islamiska Förbundet.

Och lika orolig som jag är att SD ska sätta agendan för LO lika orolig är jag att för religiösa extremister ska sätta agendan för Socialdemokratin. Lika lite som islamister och salafister representerar de den genomsnittlige arbetaren. Många kristna med rötter i Mena/Mellanöstern tillhör de som ställt sig frågande. Att Willy Silberstein, ordförande för Svenska Kommittén  mot antisemitism (SKMA) har framfört att Socialdemokraterna inte är tillräckligt vaksamma mot antisemitism oroar mig. Det finns oberoende experter som ställt sig till förfogande såväl för PD som partiet centralt att ta tillvara för den som vill fördjupa sin kunskap på det område som ligger till grund för debatt och ställningstagande. Själv ser jag fram emot att få ta del av den forskning och de publikationer som är att vänta innan sommaren. Vill DS ta del av detsamma så går det bra att höra av sig till mig.

mvh

Carina Hägg

(en yttring från mig efterfrågades för DS VU och styrelsemöte. Brevet ovan insändes men ordf Carina Ödebrink undanhöll brevet för DS ledamöter)
tisdag 21 januari 2014

Förtroendeskada till följd av missgrepp med Gummifabriken

Frågan är om Värnamo Kommunfullmäktige kommer att att rikta anmärkning mot Kommunalrådet tillika Kommunstyrelsens ordförande Hans-Göran Johansson (C).
 
Värnamo Kommunstyrelse har att med ansvar hantera det faktum att från dag ett har såväl allmänheten som ledamöter i Kommunfullmäktige undanhållits information om Gummifabriken. Kommer man att nöja sig med att stilla notera detta faktum. Maria Leifland fd C-kommunalråd och tills nyligen även ledamot i bolaget för Gummifabriken har varit påfallande återhållsam med saklig information. Det går bra för Leifland att komplettera den via media framkommna dokument med berättelsen om hur och när det informella "beslutet" togs. Det  beslut som kom att blir styrande för de senare formella besluten. Varningar har framförts av innevånare i kommun men inte märkbart kommit att beaktats i processerna.

Nästa frågan är vilka åtgärder som Kommunfullmäktige vid sitt möte den 2014-01-30 kommer att kommer att vidta. Väljer Kommunfullmäktiges ledamöter att avstå från att agera är det likväl ett ställningstagande. Överväger man framställan om att rikta anmärkning till Kommunalrådet tillika Kommunstyrelsens ordförande Hans-Göran Johansson (C). Anmärkning är ett alternativ liksom ställningstagande om uppdrags upphörande. Att ett formellt ansvarsutkrävande inte ens nämns i debatten understryker problemet med Värnamo-liberalisen - de slutna rummens politik. 
 
För att rikta en framställan om anmärkning krävs en motivering, kan inte vara svårt att formulera. Det finns betydande brister i Hans-Göran Johansson ledning, styrning och kontroll av projektet Gummifabriken. Missvisande redovisning och undanhållande av information har lett till ekonomisk skada. Värnamo kommunledning har orsakat förtroendeskada.
 
Roland Johansson fd kommunrevisor uttalar sig i Värnamo Nyheter den 16 januari 2014 ang Gummifabriken som följer "Hade det varit en börsbolagsstyrelse hade den avsatts för länge sedan. Nu har han som fristående medborgare granskat affären med Gummifabriken. Johansson är professionell och inte nådig i sin kritik. På sidan bredvid finns ytterligare ett reportage som ligger helt på samma linje men från en annan utgångspunkt. Åke Persson började jobba på Gummifabriken redan som 13-åring 1959 och har rik erfarenhet. Han använder ordet "lurkabygge" och hävdar att tapp 2 t.o.m är ännu sämre. Det borde varit en enkronasaffär säger Åke Persson. Vi har nu hunnit läsa artikel efter artikel om problemen som följt på projektet Gummifabriken. Skandalen är unik i sin omfattning. Men den bristande lyhördhet som kommunledningen uppvisar är däremot inte unik för denna affär. Det har förekommit varningar tidigare, Roland Johansson har själv erfarenhet från arbetet med att granska affärerna kring Studentbostäderna.
 
Kommer det som nu framkommit om Gummifabriken verkligen att följas av politiska reaktioner som granskar bakåt samtidigt som det ger förbättrade förutsättningar att leda kommunen framåt. Idag finns det inget som tyder på detta. Men Gummifabriken står där och pockar på att ytterligare beslut ska fattas.

lördag 18 januari 2014

Skapa rutiner för Whistleblower

Värnamo är en fin stad som jag uppskattar att bo och leva i. Men frågetecknen om hur kommunledningen styr växer liksom om ansvarsutkrävande. Vem är ansvarg och vem tar ansvar, eller tar inte ansvar?


Värnamo-liberalismen är de sluta rummens politik, ogenomskinliga strukturer och upplägg som ofördelaktigt binder upp kommunen. Det behövs en genomlysning. Men det behövs också förändringar i vår kommun.
 
 
Så det är bedrövligt att kommunledningen gett beskedet om att ingen förändring av den kommunala organisationen kommer att ske innan valet. Att alliansen inväntar valresultatet innan organisationen spikas är ett oskick. Skandalerna med Gummifabriken har också slagit in som ett tungt motiv till förändringar av nuvarande politisk organisation.
 
 
Det är viktigt att inte enskilda politiker vare sig genar organisationen eller avstår från en seriös beredning. Även att tjänstemän inte går vid sidan av politiska uppgjorda regler. Men det blir pinsamt när ledande politiker skyller ifrån sig på tänstemän.

 
Vi vet att Kommunrevisonen tidigare har riktat anmärkning mot kommunledningen. Vi vet även hur det gick. Men som en konsekvens tillkom Upphandlingsnämnden, vilket visat sig vara bra. Inför kommande mandatperiod kan man vidga Upphandlingsnämndens mandat och överväga att förstärka


Kommunrevisionen.Vi kan ha olika meningar i politiska sakfrågor men förtroendet för den demokratiska processen behöver stärkas, goda exempel från omvärlden kan tas in. Ta vara på kommunenens personal. Gör en enkät och fråga om kommunen styrkor och svagheter. Skapa rutiner för Whistleblower.

Kommunfullmäktigeledamöter behöver inte låta sig nöjas med besked om att inga förändringar ska. De är fria att formulera krav och ställningstagande innan valet i höst. Men tror däremot att det skulle bli svårt att skapa majoritet för att införa tjänstemän i förhållande till partiernas storlek. Skulle i så fall vara ett begränsat i antal timmar och till en mandatperiod.
 
Den offentliga kontrollen har tonat ner. Därför var det ett välkommet steg när Kommunstyrelsens ordf HG Johansson (C) böjde sig för kravet om att lägga ut handlingar ang Gummifabriken på kommunens hemsida. Men tro inte att allt har tillgängliggjorts. Blev bekymrad när jag läste hur obekymrat Raymod Petterson (C) vill köra vidare Gummifabriken.
 
Menar att man inte ska utesluta även andra organisatoriska förändringar och åtgärder än här nämnda. Är övertygad om att det finns fler förslag som förtjänar att lyftas fram och ges en seriös debatt. Men vill här ödmjukt bidra till att öppna debatten och peka på möjligheter. Vem antar stafettpinnen?   


 
.  
  

torsdag 16 januari 2014

Larmrapporterna från Hemstjänsten avlöser varandra.

Ur FINNVEDEN NU 2014-01-15   
I går, kl 03:00           
Hemtjänstpersonalen hinner på många håll i Jönköpings län inte längre med sitt jobb. Larmrapporterna avlöser varandra.
 
Schemaläggningen är så tajt att personalen genomlider ständig stress och bär på en konstant oro över att vara otillräckliga och inte få färdigt alla uppgifter som förväntas av dem.

Kommunernas brist på ekonomiskt ansvarstagande slår hårt mot äldrevården.

Frågan är: hur illa får det bli? När tar nödropen skruv och omsätts i åtgärder? Hur stark tillåts förtvivlan bli, hos personal, omsorgstagare och anhöriga, innan gränsen anses nådd?

Svaret borde falla sig naturligt för alla: det är inte försvarbart att gradera missförhållanden utifrån en bestämd skala. Det finns bara ett rimligt tillvägagångssätt. Lyssna på dem i verksamheten, kämpa för nödvändiga resurser, verkställ de insatser som man efterlyser, rusta upp sektorn på en medmänsklig och fungerande nivå.

Till skillnad mot regeringen har vi från socialdemokratisk sida presenterat ett genomtänkt åtgärdspaket för att åstadkomma nödvändiga förbättringar. Två centrala initiativ skulle innebära raska kliv i rätt riktning:

* Lagstifta om rätten till heltid. Totalt i arbetslivet arbetar cirka 200 000 ofrivilligt deltid. En majoritet av dessa är kvinnor inom LO-kollektivet.

Över hundratusen kvinnor och män har varit tvungna att gå ned i arbetstid eller sluta arbeta pga av bristande resurser i omsorgen av våra äldre.

Förutom lägre inkomst har deltidsarbeten flera andra baksidor: minskat inflytande, lägre deltagande i planeringen av arbetet och större risk för ohälsa. Heltidsarbete bör vara en norm på arbetsmarknaden.

* Höj kvalitén genom att öka personalens kompetensnivå. Inom äldreomsorgen vill vi införa en lägsta kompetensnivå för att alls få arbeta med sköra äldre, det är ett ansvarsfullt och viktigt jobb som inte vem som helst kan anförtros. Vi vill även göra det möjligt för undersköterskor att gå vidare och specialisera sig.

Det primära är att kvaliteten i äldres vård och omsorg stärks. Översatt i socialdemokratisk politik uttrycker det sig i en särskilt riktad äldresatsning på totalt 300 miljoner portionerade i tre stimulansbidrag: 100 miljoner till landstingen för att utveckla modeller och system som förbättrar omhändertagandet av svårt sjuka äldre patienter, 100 miljoner till kommunerna för intern fortbildning för personalen i äldreomsorgen och 100 miljoner för de kommuner som inrättar eller utvecklar system där äldre i större utsträckning än idag får styra innehållet i den biståndsbedömda hemtjänsten eller gör det möjligt att få hjälp även om behoven inte är så stora.

Det är dags att möta rösterna som höjs i hemtjänsten, att inse hur pressad situationen är och genomföra kraftfulla satsningar. Dagens Sverige tar inte fullt ut det ansvar för de äldre som krävs på kort och lång sikt.
 
Författare: CARINA HÄGG Riksdagsledamot (S), Värnamo, CHARLOTTA DAHLBÄCK Ordförande Värnamo S-förening

torsdag 9 januari 2014

Vara modig för att våga åka tåg

Helrgerna är över, vardagen är här och i veckan började jag pendla till Stockholm - Värnamo igen. Nu gick det inte så bra, ännu en gång påminns man om att den svenska järnvägen är i dåligt skick. Det märker arbetspendlare och exportindustrins transportköpare varje dag. Så det var välkommet att vår Finanspolitiska talekvinna Magdalen Andersson (S) tog upp komunikationer som en punkt vi sitt tal idag på Möbelriksdagen. Näringslivet behöver fasta spelregler men också tidtabeller som håller. Man ska allra minst behöva var modig för att våga åka tåg. Idag växer oron.  
Pendlade själv med tåg till skolan under fem år men känner inte igen dessa problem med förseningar. Dagens elever i olika åldrar kommer försent, missar undervisningstid och påverkar studiro- och planering för fler. Människor kommer varken till jobbet eller hem i tid på grund av järnvägens kris. Man kanske som Värnamobo inte vågar ta ett nytt spännande jobb i på annan ort eftersom tågen ­inte är i tid. Nyligen skulle arbetsregionen vidgas men nu för företag allt svårare att hitta arbetskraft. Järnvägens kris hindrar utvecklingen och försvårar matchning på arbetsmarknaden. Järnvägens problem drabbar även bydens export­industris godstransporter på järnväg. Är negativt för såväl humöret som jobben men påverkar även klimatet negativt.

För att få tågen att gå i tid vill vi socialdemokrater genom­föra en storsatsning på järnvägsunderhåll under 2014. Vi anslår 686 miljoner kronor i vår skugg­budget till detta. Det innebär att förbättringar av järnvägen kan tidigareläggas för att få tågen att gå i tid. Det handlar om att öka takten på att byta ut kontaktledningar och räls. Det är skrämmande information som kommer om fel som inte har åtgärdats.

I det här läget väljer regeringen att genomföra en nedskärning på anslaget till järnvägsunderhåll. Efter sju är har regeringen försämrat för resenärerna. Ni minns Finansminister Anders Borg ord om överinvesteringar i järnväg. Och problemen förtsätter skjutas fram i tiden.
 
Nu kan vi inte vänta på akuta insatser längre, det bästa för järnvägen är att rösta fram en ny regering.


http://arbetet.se/2014/01/08/seko-var-ar-extrapengarna-till-underhall/
 

tisdag 7 januari 2014

kommenterar gummifabriken i Värnamo.nu

– Kommunstyrelsens ordförande Hans-Göran Johansson (C) är ansvarig för den slutenhet som ibland benämnts som Värnamo-liberalism. Vår kommun är heller inte längre ett skyltfönster vare sig för Alliansen eller Centerpartiet. Skandalerna har blivit för många, skriver Carina i ett debattinlägg.

och fortsätter:

– Gummifabriken består av en räcka av misstag från dag ett. Slutenheten måste brytas till förmån för transparens. Min mening är att Värnamo kommun bör offentliggöra handlingar om Gummifabriken så att de blir lätt tillgängliga på kommunens Hemsida. Det finns inget sakligt skäl för vidare dröjsmål. Hans-Göran Johansson kan börja lägga ut dokument redan idag även om fakta svider för kommunledningen. Men såväl kommunens invånare som ledamöter i kommunfullmäktige har rätt till information innan nästa KF- möte, noterar riksdagsledamoten från Värnamo.

Kommunfullmäktiges nästa möte är den 30 januari.

http://värnamo.nu/nyheter/carina-om-skandaler/#06131


Förskolan

Minns från tiden som kommunpolitiker hur vi fick kämpa för platser i Förskolan, eller Dagis, som vi sa då och ofta även idag. Hemmafruidialet blommade men pressades ändå steg för steg tillbaka. Men nu pressas förskolan av regeringspolitiken på ett sätt som kan upplevas som nytt men står i grunden för värderingar som är alltför väl bekanta.
 
Vi vet att förskoleåldern är en viktig utvecklingsperioden för barn, vi vet att förskolans betydelse för barns utveckling är mycket stor. En bra förskola är viktig och ger trygghet till såväl barn som anhöriga. Barn vars förskola håller hög kvalitet lyckas bättre även senare i skolan. Förskolan lägger grund för barns läsförmåga och väcker intresse för läsning. Att Pisa är mer än ett lutande torn i Italien har många lärt sig i ljuset av de dramatisk fallande kunskapsresultaten. PISA-undersökningen välter Skolminster Björklunds självbild av skolan och regeringens skolpolitik. 
 
Många oroar sig vid frukostbordet för barnens förskole- och skoldag. Och jag förstår dem, förskolan ska kännetecknas av trygghet, lek och lärande. Vi kan inte tolerera en försämring av kvaliteten i förskolan genom att barngrupperna blir större. Vi behöver nu vända denna utveckling

Förskolans stora barngrupper riskerar barn inte får den tid de behöver, leder till stress och förlännigen till minskad trygghet särskilt för de minsta barnen. Har själv bara kort arbetet på förskola men tillräckligt länge för att inse belastningen på personalen. Föräldrar ska kunna arbeta heltid, och har ofta svårt att hänmta och lämna tidigare om förskolan har snäva tider för öppning och stängning samt vid planering. Personalen behöver kunna följa upp och utvärdera verksamheten men hur det sker och på vilka tider är främst en resursfråga. Samhället behöver investera i förskolan.  

Samtidigt kostateras att borttagande av rekommendationen om max 15 barn per barngrupp i förskolan riskerar leda till att allt fler barn tvingas gå i stora barngrupper. Barngrupper med fler än 20 barn per grupp har ökat med 54 % sedan 2006.
Om rekomendatioen tas bort kommer politiken för fler stora barngrupper att späs på - Rekommendationen om max 15 barn måste bli kvar.

torsdag 2 januari 2014

Gummifabriken igen!

Min kommentar idag är att alla handlingar relaterade till Gummifabriken öppet och lätt tillgångligt ska läggas ut på Värnamo Kommuns hemsida.

Alla ska själv kunna ta del av handlingar. Bristen på transparens är uppenbar vilket bidragit till svårigheten att föra en seriös debatt. Har fått svar om att alla handlingar från bolaget har lämnats över till kommunen men däremot inte om kommunen gjort dem tillgängliga för allmänheten. Även om det finns de som kämpar med att få rätsida på skandalen så är förtroendet på en varierande skala naggat i kanten.

Så lägg ut handlingarna på hemsidan och det utan vidare dröjsmål.

Jag kan upprepa gratulationen till Trelleborg för en osedvanligt god affär. Men boende i Värnamo vill troligen veta såväl slutsumman, dvs för fel och brister, som för hur mycket miljonrullningen blir utslaget på var och en av oss. Påverkar Gummifabriken skattesatsen, eller andra utgiftsområden i kommunen….

Ursäkta, men tätare möten och att C-politikern Raymond Pettersson går in i Gummifabriken räcker inte som svar på de frågetecken som funnits sedan dag 1. 

Men frågan är inte minst om hur vi tar vi oss vidare. Där har alliansen som styr Värnamo kommunen inga nya svar idag. Så vilka svar kommer partierna ge väljarna. Anvisade medel kommer inte att räcka och jag vill varna för att problem som drar ut i tiden även kan komma att påverka driften långt efter en invigning.
 
Det är inte självklart hur processen framöver ska ske, ett tvärstopp, malpåse, bygga kulturhus på annan plats, prioritera hårdare eller växla upp, riva det som återstår att renovera, låta den renoverade delen växa ihop med en nybyggd etapp istället för att renovera vidare. Exempel på frågor, men ställ gärna fler och bidra till svaren innan beslut tas i Värnamo Kommunfullmäktige.              

Svarar infrastrukturministern mfl M i VN

Lastbilstransporter är nödvändiga för att samhället ska fungera. Dock finns stora utmaningar för åkeribranschen, inte minst när det gäller oseriösa aktörer och anställningsvillkor för lastbilsförarna. För att vända den problematiska situationen vill jag bla införa krav på att personal i åkerbranschen ska vara fast anställda. Lastbilar från ett åkeri som tecknar kollektivavtal signalerar både seriositet och goda arbetsförhållanden.

Varje år är lastbilar inblandade i dödsolyckor. Väl utbildade chaufförer är betydelsefulla och flera enkla åtgärder kan snabbt genomföras för att öka trafiksäkerheten. Såväl yrkesprogrammen som arbetsmarknadsprogram bör förberedas på en väntad brist på kvalificerade chaufförer.


I och med de stora klimatutmaningarna krävs även att koldioxidutsläppen från lastbilstransporter minskar. Utsläppen från tunga fordon har ökat kraftigt sedan 1990. Mot denna bakgrund är det angeläget att minska utsläppen från tunga fordon med följd att en punktskatt kan vägas in. Men ny teknik som minskar koldioxidutsläppen och oljeberoendet måste bli kommersiellt gångbar så fort som möjligt.


Riksrevisionen har gett regeringen svidande kritik såväl om bristande politik som underlag till riksdagen. Miljömål nås inte. Regeringen avser ändå inte att lägga fram en förändrad politik för Åkerinäringen under mandatperioden. Jag står däremot redo att möta alla dessa utmaningar och vill realisera våra konkreta förslag. Låt politikens hjul rulla för en schyst och hållbar politik för lastbilsnäringen.

Mitt svar ovan har varit infört i Värnamo Nyheter