fredag 30 juli 2010

Kemikaliesamhället

Giftfri miljö i livnodern. Det mänskliga livet börjar i moderns livmoder, en värld vi förknippar med trygghet. Men sanningen är att det blivande barnet, innan hon föds, utsätts för hundratals miljögifter. Under hela livet fortsätter vi sedan att utsättas för nya miljögifter. De finns i maten vi äter och vattnet vi dricker, i barnens leksaker, i våra möbler och kläder, i datorerna på jobbet.

Bort med farliga kemikalier från barns leksaker och andra produkter riktade till barn!

Hur påverkas flickor och pojkar, män och kvinnor av miljögifter? av kemikalier? Den nya
forskningsdisciplinen Green Chemistry. miljöanpassadning på molekylnivå är ett nästan okänt begrepp i Sverige och Europa. Nanoteknologi - den nya teknik som fört mycket spännande med sig och som jag vill se utvecklas har den en sida vi också behöver fundera mer på. Behöver inte också kunskapsläget kring nanopartiklars effekter på miljö- och hälsa bli bättre för att stärka nano forskningen. Det finns många frågor som väljarna har all rätt att ställa - men politiken ska också kunna ge svar.

Vi vet att effekterna av kemikaliesamhället i många fall är allvarliga: Vissa mjukgörande ftalater misstänks kunna påverka människans fortplantningsförmåga. Perfluorerade ämnen som används exempelvis i golvpolish för att ge släta, vatten-, fett- och smutsavvisande ytor har visat sig vara reproduktionsstörande och cancerframkallande och mycket svåra att bryta ner i naturen. Bromerade flamskyddsmedel som används för att försvåra antändning finns i en stor mängd material och har återfunnits i både blod och bröstmjölk. Särskilt allvarliga är det oftast för våra barn, eftersom deras kroppar fortfarande inte är färdigutvecklade.

Att kemikalier är en del av vår vardag är dock inget konstigt, de har många eftersträvansvärda egenskaper:

Kemikalierna används för att ge varor olika typer av egenskaper, exempelvis ökad livslängd, en viss färg, brandskyddsegenskaper och dylikt. I vissa fall spelar de en avgörande roll för att förbättra våra liv, exempelvis som beståndsdelar i läkemedel. Men kemikaliernas fördelar måste vägas mot deras nackdelar.

Kemikalieanvändningen måste därför regleras bättre. Idag är kunskapen om hur kemikalier används och hur de påverkar såväl människor som natur bristfällig. Slutsatsen är att vi behöver en säker kemikalieanvändning. Kunskapen om kemikalier och dess samverkan måste öka, farliga kemikalier ska förbjudas eller när detta inte går ersättas med mindre farliga alternativ. Kontrollen och tillsynen måste bli bättre.

Sveriges behöver en vison om en Giftfri miljö:

”Miljön skall vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden”

Enligt Miljömålsrådet är det dock svårt att nå målet om en giftfri miljö till 2020. Orsakerna är flera, bland annat att kemikalieanvändningen i världen ökar stadigt och att kunskapsnivån är låg. Detta är problematiskt. Inom EU används idag 2!500 högvolymkemikalier. Men för 86 procent av dessa är kunskapsläget begränsat. För de 97!500 lågvolymkemikalierna är kunskapsläget ännu sämre.

Det behövs tas nya tag för att öka kunskapen, förbättra tillsynen och begränsa
användningen av farliga kemikalier.

Förslag:

Säkrare kemikalier De regler som finns på EU-nivå måste skärpas. Principen om att farliga kemikalier ska ersättas med mindre farliga alternativ måste skärpas i REACH. Denna ersättningsprincip, substitutionsprincip, måste också vara fortsatt stark i andra regler som gäller kemikalier. Det finns ingen anledning att utsätta vare sig konsumenter eller miljö för onödiga risker. Försiktighetsprincipen måste stärkas. Det är dessutom viktigt att det är tydligt för marknadens aktörer att det är lönsamt att investera i säkrare alternativ. Det är viktigt att
få REACH att fungera mer effektivt. Vi vill att REACH ska omfatta fler så kallade lågvolymämnen och definitionen av vilka ämnen som behöver tillstånd för att användas måste ändras så att fler farliga ämnen omfattas. REACH ska omfatta nanopartiklar. Och verka för att fler förslag lämnas till kandidatlistan. Det är viktigt att mer specifika lagstiftningar som reglerar användningen av kemikalier inte tunnas ut eller försvagas på grund av REACH. Vi menar också att det behövs ett RoHs-direktiv för textilier.

Det finns olika processer inom Reach, t.ex. den så kallade kandidatförteckningen över särskilt farliga ämnen. Hittills har endast 31 ämnen förts upp på kandidatlistan. Processen startas genom att EU:s kemikaliemyndighet ECHA eller en medlemsstat lägger förslag till ett ämne till listan, om det klarar beredningen i en ECHA-medlemstatskommitté tas det upp på listan. ECHA vill att medlemsstaten som ska nominera ett ämne också tar fram en dossier, ett komplett beredningsunderlag med alla riskbedömningar, användningsområden, bedömningar och förslag till regleringar. KEMIs arbete med detta går idag på sparlåga. Vi kan verka för att fler förslag lämnas till kandidatlistan, och att Sverige tar ett ansvar i detta arbete.

Förbud mot farliga ämnen i livsmedel - Syntetiskt framställda färgämnen, bland dem så kallade azofärgämnen är av tradition vanliga som livsmedelstillsatser, bland annat i kaviar, godis, bakverk, snacks, läsk och juice. Färgämnena har dock negativa effekter på människors hälsa, bland annat kan de ge upphov till allergiska reaktioner och beteendestörningar. Den varningsmärkning som nu införs för vissa färgämnen är bra, men räcker inte. Jag vill även
verka för ett förbud mot användningen av Azofärgämnen och driva den frågan i EU. I ett första skede och se över användningen av HYPERLINK , förbjuda det farliga flamskyddsmedlet dekaBDE.

Vi rödgröna vill inrätta en mellanstatlig kemikaliepanel i likhet med FN:s klimatpanel. Det behövs för att beslutsfattare världen över ska få ett bättre kunskapsunderlag. Panelen ska bestå av oberoende forskare som kan arbeta med alla aspekter av kemikalier och deras betydelse för människor och miljö. Och vi har förslag på hur offentlig upphandlig ska bli offensivare.

Jag står för en politik som vill ge dig svar!

tisdag 27 juli 2010

Inför Pride 2010

Människovärdet är lika men du är unik! -utgångspunken vid mitt deltagande på Pride.

Inför S-kvinnors sem. i morgon har jag tagit fram en text att att utgå och reflektera över. Inte heltäckande och öppet för synpunkter. Men här kan du läsa utkastet:

Varje människa ska få möjlighet att leva det liv man önskar. Det har blivit bättre på många sätt men fortfarande begränsas många människors möjligheter på grund av kön, etnicitet, sexuell läggning, kulturell eller religiös bakgrund m.m. Alla människor har rätt att bli behandlade med respekt. Ingen människa har rätt att döma eller trampa på en annan för vem han eller hon är. På de principerna vilar vårt demokratiska samhälle.

Vi står i alla sammanhang upp för människovärdet och kräver krafttag mot de hatbrott som begås på grund av rasism, främlingsfientlighet eller hets mot HBT-personer. I dag accepteras inte diskriminering på grund av kön, ålder, funktionsnedsättning, hudfärg, tro, sexuell läggning eller något annat som gör oss människor unika – varken i arbetslivet eller i samhällslivet i övrigt.
Kampen för HBT-personers rättigheter har med stor framgång drivits av oss tillsammans med andra engagerde.

Vi är ständigt beredda att öka friheten och rättigheten för alla att delta på lika villkor i det demokratiska samhället. Men ännu återstår en del arbete. Det behövs mer kunskap om transpersoners villkor. Vi behöver få en samlad verklighetsbild av deras livssituation.

Därigenom får vi bättre förutsättningar att stärka deras ställning i samhället. Personer som bytt kön måste kunna få sin namnidentitet ändrad i myndigheters handlingar och intyg, så att man kan söka jobb, bostad eller sköta sina ärenden utan att känna sig kränkt.

Det återstår också mycket att göra på den internationella arenan och i kampen mot hiv/aids.

Vi måste även ta krafttag mot den ökande hatbrottsligheten som drabbar HBT-personer och nationella- liksom andra minoritetsgrupper.

Vi är djupt oroade över att FN riktat hård kritik mot Sverige för att bryta mot flera FN konventioner om mänskliga rättigheter. Vi behöver en nationell handlingsplan för att stärka de mänskliga rättigheterna i Sverige, bland annat för att HBT-personer inte ska kunna särbehandlas. Den nuvarande handlingsplanen upphör att gälla vid årsskiftet 2009. De mänskliga rättigheterna omfattar alla och är inte förhandlingsbara.

Våldsbrotten mot kvinnor och HBT-personer är ett utbrett problem. Våldet kan ses som ett uttryck för de förlegade värderingar som råder i samhället. Det är kränkande mot de personer som blir utsatta och en självklart oacceptabel handling. Majoriteten av våldtäkter sker inom relationen. Men våldtäkten behandlas olika beroende på om det sker i en tvåkönad eller samkönad relation. Det finns en enorm okunskap kring våldtäkter i samkönade relationer. Men det tyder också på underliggande fördomar och diskriminering mot HBT - personer. S-kvinnor kräver omedelbara åtgärder för att kunskapen inom rättväsendet, vård och socialtjänst.

För att motverka de värderingar och normer som ligger till grund för våldet behövs dock ett mer långsiktigt värdegrundsarbete. Detta bör börja redan i skolan: S-kvinnor kräver att en delegation för jämställdhet i skola och förskola får i uppdrag att arbeta med genus och HBT-perspektiv.

Diskriminering bygger på rädsla och fördomar

Diskriminering bygger på rädsla och fördomar, men också på att vissa slår vakt om sina privilegier genom att tillskriva andra negativa egenskaper. Diskriminering beror på strukturer som utestänger människor och genomsyrar hela samhället. Det krävs en aktiv politik som motverkar utestängande normer, lagstiftning och opinionsbildning - men vi måste också var och en göra insatser i vardagen för att utrota fördomarna. Vårt rödgröna samarbete är viktigt i detta arbete. Alla har ett ansvar för det Sverige vi formar tillsammans.

När människor räknas ut på förhand i arbetslivet på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller ålder handlar det om olaglig diskriminering. Men det förekommer också godtycke och missgynnande.

Oavsett vilket så leder det till att möjligheten att försörja sig genom arbete, få göra rätt för sig och ingå i ett sammanhang går förlorad för väldigt många människor. Så byggs berg av samhälleliga nederlag och personliga lidanden. Diskriminering är förtryck och en kränkning av mänskliga rättigheter. Därför ska det finnas en skarp lagstiftning mot diskriminering och resurser till att bekämpa diskriminering.

Vi måste se möjligheterna hos varandra! Våra olikheter berikar. I arbetslivet ska man bedömas, belönas och befordras efter vad man kan och tillför verksamheten – inte efter grumliga fördomar. Bara på arbetsmarknaden sker enorma mänskliga och samhälleliga förluster på grund av fördomar.

Vi vill se ett arbetsliv där alla får ta plats. Arbete åt alla är vårt mål, och därför måste vår politik utformas så att arbete blir en reell möjlighet för människor som idag missgynnas eller diskrimineras.

I tider av arbetslöshet och när konkurrensen om jobben hårdnar ökar risken för diskriminering. Det kräver ett starkt lagligt skydd mot godtycke, men också en väl fungerande kollektivavtalsmodell för att garantera likabehandling. Därför tar vi strid för de fackliga rättigheterna och kollektivavtalen.

Vi tror på mångfald och samarbete. Vi är övertygade om att starka mänskliga rättigheter som gäller lika för alla bidrar till ett tryggare, öppnare och mer demokratiskt samhälle. Ett samhälle där alla, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet, eller ålder är välkomna och lika mycket värda.

Familjen är ett ständigt återkommande tema i den politiska debatten. Oftast när vi tänker på familjer så tänker vi på två vuxna, oftast man och kvinna, som lever tillsammans för att de älskar varandra och har barn tillsammans. Detta är långt ifrån alltid sanningen. Dagens familjer består inte längre enbart av det som brukar kallas ’’den klassiska kärnfamiljen’’.

Mångfalden av olika familjer blomstrar i takt med att heteronormen luckras upp och kvinnornas ställning förbättras. Utvecklingen leder till att varje människa får större möjlighet att själv utforma sitt liv. Trots detta är än idag den heterosexuella kärnfamiljen den norm som politiken utgår ifrån.

Dagens normer om föräldraskap bygger på att moderskapet är obligatoriskt och att faderskapet är frivilligt, samtidigt som ett barn förväntas ha två föräldrar av olika kön. Dessa normer är begränsande och kan inte på något sätt sägas vara till barnets bästa. På grund av ekonomiska och sociala faktorer lever många kvar i en relation som de egentligen vill lämna. Vi måste inse att en familj inte alltid är mamma-pappa-barn och då måste juridiska regler och välfärdens institutioner anpassas efter detta. En grundförutsättning för barns trygghet är trygga föräldrar. Fria och jämlika människor är trygga.

Feministiska strävande går alltså inte stick i stäv utan snarare hand i hand med barnens bästa. Familjepolitiken måste i högre grad utgå och skapa rättvisa från den verklighet vi lever i idag. S-kvinnor vill befria kärleken och familjen: upplös normerna om kärnfamiljen!

Många vill inget hellre än att skaffa barn men är av olika anledningar förhindrade. På grund av könsstereotyp lagstiftning tvingas personer som genomgår könsbyte att avsäga sig rätten till sina reproduktiva organ och könsceller. Detta är inte en medicinsk nödvändighet utan är enbart ett uttryck för samhällets rädsla för könsöverskridande uttryck.

För att få hjälp att skaffa barn i Sverige krävs att det finns två personer, som dessutom ska bo ihop och förutsätts ha en sexuell relation. Reglerna är mycket ojämlika mellan heterosexuella och samkönade par. Detta gäller både vid insemination och vid adoption. Även om samkönade par formellt har samma möjlighet att prövas för adoption som heterosexuella och ensamstående så tillåter de flesta länder inte adoption till samkönade par. Mellanhänder som idag verkar i Sverige, t.ex. adoptionscentrum, bör ges i uppdrag att aktivt arbeta för att underlätta HBT-adoptioner, vilket även omfattar att aktivt påverka varje lokal adoptionsorganisation i givarländerna.

Sverige bör också genom internationella organisationer och i bilaterala sammanhang verka för att påverka den internationella opinionen samt enskilda länders inställning till HBT-adoptioner i en positiv riktning.

En annan möjlighet är att närmare utreda möjligheten till att i vissa fall använda inomsvensk adoption som alternativ till familjehem. I många fall skulle detta skapa en större trygghet för barnet. Från politiskt håll bör man driva frågan hårdare i EU.

Några slutsatser:

- Nolltolerans mot diskriminering. Alla människor ska behandlas likvärdigt. Den nya kraftfullare diskrimineringslagstiftningen måste leda till att den som drabbas också faktiskt kan få rätt i sak.

- Lagstiftningen behöver kompletteras med ett partsgemensamt arbete för ett icke-diskriminerande arbetsliv.

- En skarp lagstiftning. Vi vill verka för en skarp lagstiftning – oavsett diskrimineringsgrund samt att transpersoner inkluderas i den. Vi vill skärpa sanktionerna mot dem som inte rättar sig efter diskrimineringslagens krav. Vi kommer också att verka för en utveckling av arbetet mot diskriminering och för mänskliga rättigheter på regional och lokal nivå.

- Tydligare skolinformation. Vi vill verka för att skolans undervisning tydligare ska ta upp HBT-frågor, likväl som heterofrågor, i syfte att motverka fördomsfulla attityder.

- Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige, en statlig myndighet som arbetar för att göra mänskliga rättigheter mer känt i Sverige kan förändras men arbetet behövs även efter 30 september 2010.

- Sveriges röst i internationellt ska vara tydlig, vi oroas över att engagemanet för FN priorierats ner under innevarande mandatperiod.

S-kvinnor kräver en politik som verkar för alla människor har möjlighet utifrån samma förusättningar.

Checklista med 10 frågor inför ödesvalet 19 sept

Vi står inför ett avgörande vägval den 19 september. Ska Sverige fortsätta på den inslagna vägen eller vill vi skapa möjligheter? Jag har tagit fram en checklista med 10 frågor:

- Vill du ha fler jobb – eller ett samhälle som drar isär?

- Vill du att pensionärer betalar mer i skatt än löntagare?

- Vill du se en stupstock i sjukförsäkringen för sjuka människor?

- Vill du ha ett aktivitetsförbud på Arbetsförmedlingen förarbetslösa ungdomar?

- Vill du fortsätta att kraftigt sänka skatterna – mest för den rikaste tiondelen av befolkningen?

- Vill vdu att patienter med privata försäkringar eller tjock plånbok gå före alla andra på våra gemensamt betalda sjukhus?

- Vill du att Sverige ska stressa in i eurosamarbetet och gå med i Nato?

- Vill du införa en ny oförutsägbar obligatorisk avgift för a-kassan?

- Vill vdu luckra upp arbetsrätten och fortsätta nedmonteringen av den svenska modellen?

Mitt svar är 10 NEJ. Med väljarnas förtroende vill jag fortsätta jobba för ett starkare Sverige där fler har jobb och kan göra sina drömmar till verklighet. Jag vill se ett sprudlande företagande som har utrymme att växa. Kom ihåg att ett rikare men också rättvisare Sverige är möjligt. Ställ krav på din politiker att ha svar!

söndag 25 juli 2010

Bostadminister Odell KD - ambassadör för en icke politik.

Debattartikel om bostadspolitik från Värnamo.nu - Bostadminister Mats Odell KD har gjort sig till ambassadör för en icke politik. http://värnamo.nu/nyheter/har-gjort-bort-sig

Att marknaden är en utmärkt tjänare men en usel herre har många bostadsökande tvingats uppleva.

Bostadsbyggandet 2009 var det lägsta på över tio år, över 60 % av Sveriges befolkning bor i kommuner med bostadsbrist. Hälften av Sveriges kommuner har ett skriande behöv av bostäder för unga och hyreslägenheterna som de unga efterfrågar mest har sedan 2007 sålts ut i en takt aldrig tidigare skådad. Man har sålt ut 40.000 allmännyttiga hyreslägenheter under denna mandatperiod. Allt detta enligt Boverket och SCB.

Sverige behöver en ny bostadspolitik med tydliga och starka ambitioner. Vi måste möta bostadsbristen genom ökat bostadsbyggande. Politik är att vilja, men även att välja och väljer man att låta marknaden bygga där den finner det lönsamt då får vi den utveckling vi sett under de senaste åren. Men en annan väg är möjlig, tror man på politiken kan vi bygga bort bostadsbristen, särskilt under en lågkonjunktur då byggbranschen kan vara en tillväxtbransch och samtidigt utveckla den gröna byggnadstekniken som skapar morgondagens arbetstillfällen i Sverige. Det är smart politik. I stället abdikerade regeringen för marknaden och under 2009 försvann 12.000 arbetstillfällen inom byggbranschen.

Vi måste stärka människors möjligheter att välja hur de vill bo. Vi måste föra en bostadspolitik som aktivt leder till fler jobb och ökad välfärd. En fungerande bostadsmarknad har stor betydelse för ökad sysselsättning och ekonomisk utveckling. De senaste fyra åren har den borliga alliansen abdikerat för marknaden. Bostadminister Mats Odell KD har gjort sig till ambassadör för en icke politik.

Vi vill tillsammans i vårt Rödgröna samarbete se till att bostadsbyggandet ska uppgå till 40.000 bostäder 2016 varav en majoritet bör vara hyresrätter. Vi vill införa investeringsstöd för hyresrätter. Vår ambition är att nyproduktionen av hyresrätter mer än fördubblas under nästa mandatperiod. Och vi vill införa statligt investeringsstöd riktat mot bristorter vidareutveckla regeringens ROT-avdrag och fokusera mer på grönomställning med klimatbonus för radhus, villor, ägarlägenheter och bostadsrättsföreningar för energieffektiviseringar. Samt ta initiativ till ett handslag mellan stat, näringsliv, kommuner och aktörerna på bostadsmarknaden för att genomföra ett miljardsatsning för miljonprogramsområdena.

En fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för rörligheten på arbetsmarknaden och särskilt nu när vi nu ser hur den största ungdomskullarna sedan fyrtiotalistgenerationen lämnar gymnasieskolan. Tiotusentals unga vuxna ska ta plats i samhället – med höga krav, många nya idéer och stark vilja att förändra. Globaliseringen har format en generation av kunniga och välinformerade unga. Det är en fantastisk möjlighet för vårt land om vi ger dem möjligheter.

Carina Hägg

läs också mitt svar till Katarina Brännström (M) på Höglandsnytt http://hoglandsnytt.se/?n=17204

torsdag 22 juli 2010

Så kan besöksnäringen i Tranås växa /Tranås-Posten

Besöksnäringen är idag är branschen en av Sveriges snabbast växande näringar. I besöksnäringen arbetar totalt närmare 200 000 människor. Hotell- och restaurangbranschen sysselsätter cirka 130 000 personer. Här jobbar fler ungdomar och människor med utländsk bakgrund än i någon annan näring. Var tredje anställd är under 25 år och var tredje har invandrarbakgrund. Det är också en näring som stimulerar till egenföretagande.

Turistnäringen utvecklas i takt med ökad handel mellan företag i olika regioner och länder, och i takt med att människor och företag ändrar sina konsumtionsvanor och använder en allt större del av sin budget på resor, upplevelser, möten och restaurangbesök. En växande internationell turism, genomtänkt marknadsföring i samverkan med grannkommuner och ett allt bättre utbud av attraktiva besöksmål bidrar till fortsatt tillväxt. Detta är också en stor chans till jobb för ungdomar.

Därför behövs det nya offensiva investeringar för att tjänstesektorn även framöver ska ha en gynnsam utveckling. Besöksnäring och turism är en viktig del av tjänstesektorn där Tranås har en stor framtidspotential. Tjänstesektorn blir en allt viktigare del av svensk ekonomi. Det här är extra viktigt inte minst nu under jobbkrisen att vi i vårt län arbetar aktivt för fler satsningar på turism och besöknäringen.

Enligt UNWTO, FN:s turismorganisation, kommer den globala turismen att växa med över 70 procent till 2020 och i Europa med 50 procent. Jag vill att Sverige ska ligga i framkant. Turismen ska växa snabbare här än i resten av Europa, vi ska locka till oss en större andel av de nya globala turisterna. Internationella evenemang är exempelvis ett mycket intressant segment där det finns en stor tillväxtpotential.

Jag vill att staten, i samarbete med kommuner, föreningar och företag, ska ta ett ökat ansvar för att locka besökare till Sverige. Att gemensamt arbeta för att stärka en positiv bild av Sverige skapar både jobb och intäkter. Följande prioriteringar är viktiga för att besöksnäringen ska kunna växa:

* Vi vill kraftigt öka marknadsföringen av Sverige som turistland och avsätter därför 100 miljoner kronor till detta och till ett strategiskt arbete med att främja internationella evenemang. Ett särskilt bolag, Event Sweden, ska bildas för att samla och professionalisera arbetet med evenemang. Event Sweden ska också kunna bistå med ekonomiska garantier.

* Så snart som möjligt rusta Sverige för en ökad och mer förädlad turism, genom att sjösätta särskilda utbildningsprogram för besöksnäringen.

* Direkt efter en valseger 2010 kommer vi att ta initiativ till branschsamtal med besöksnäringen för att åstadkomma ett strategiprogram. Strategiprogrammet ska innehålla både kompetensutveckling och forskningsinsatser.

* Den svenska besöksnäringen bör bli ledande i att erbjuda klimatsmarta alternativ till våra gäster. En medveten politik för grön infrastruktur och för tillgång till stränder och skogar med varierat djurliv kommer - i kombination med genomtänkt profilering och genomtänkta erbjudanden - att öka turismen och bidra till bilden av Sverige som ett hållbart land.

* Vi vill verka för schysst konkurrens. Den svarta ekonomin inom besöksnäringen ska bekämpas med ökad användning av personalliggare och oanmälda besök från Skatteverket.

Besöksnäringens tillväxt har varit mycket stark de senaste åren. Mellan 2000 och 2007 ökade turismkonsumtionen i Sverige med nästan 50 procent i löpande priser. 2007 var omsättningen 237 miljarder kronor. Antalet sysselsatta i besöksnäringen har också utvecklats starkt. Och det var ett proffsigt arbete som jag fick ta del av under mitt besök på Tursitbyrån. Tillsammans kan vi ge fler möjlighet att uppleva Tranås och Sommenbygden.

Carina Hägg

Tranås-Posten onsdagen 21 junli 2010

onsdag 21 juli 2010

Lösgör småföretagarnas innovativa kraft

Ökande utanförskap och allt krångligare regelverk för småföretagare. Med facit i hand kan vi konstatera att regeringens jobbpolitik misslyckats. Över 450 000 människor går arbetslösa. Småföretagande har minskat med 15 procent. Allt mer administrativt krångel läggs på småföretagarnas ryggar. Regeringen har alltså inte hållit sina löften från 2006. Jag menar att et är dags för en näringspolitik som stimulerar fler att starta företag och lösgör deras innovativa kraft.

Regeringens jobb- och näringspolitik har misslyckats. Utanförskapet har ökat med 70 000 sedan 2006. Småföretagandet har på ett år minskat med 15 procent. Till problemet hör alla nya regler småföretagare gisslats med. Företagens administrativa kostnader tar allt större resurser i anspråk. Det är dags att lösgöra småföretagarnas potential till innovation och jobbskapande.
Jag vill vill använda min erfarenhet till att skapa ett bättre klimat för Sveriges entreprenörer och småföretagare:

För det första måste småföretagares kostnader för att anställa minska. Därför föreslår vi en nedsättning av arbetsgivaravgifterna på 8 miljarder: 2 miljarder till 2011 och 6 miljarder 2012. För ett litet företag med 2- 3 anställda innebär det sänkta kostnader med 50 000 kronor.
För att ytterligare stimulera nyföretagande och innovation vill vi inrätta en riskkapitalfond. Denna ska säkra de små och medelstora industri- och tjänsteföretagens kapitalbehov. Om näringslivet på lång sikt ska vara konkurrenskraftigt, måste någon vara beredd att satsa på dess utveckling. Människor med idéer ska kunna omsätta sina visioner till verklighet. Så skapas innovation, konkurrenskraft och jobb.

Men idéer och visioner uppkommer inte i ett vakuum. För att underlätta forskning och utveckling vill vi för det tredje öka forskningsanslagen till små och medelstora företag. Tjänstesektorns behov ska särskilt uppmärksammas. Därför vill vi tillföra 100 miljoner kronor per år till programmet Forska och Väx, som ska underlätta deras forskning och utveckling.
Som ungdomsarbetslösheten också skenat under det borgerliga styret, behövs särskilda insatser för unga. Vi föreslår därför att det företag som anställer en arbetslös ungdom helt ska slippa betala arbetsgivaravgift. Så får fler ungdomar jobb, företagen arbetskraft.

Jag ser i min vardag hur kommunerna behöver en näringspolitik som stimulerar småföretagens förmåga till innovation och konkurrenskraft. Det ska bli enklare regelverk och billigare att anställa. Så låter vi företagen lösgöra sin innovativa kraft och säkrar ett konkurrenskraftigt näringsliv. Så får vi ett rikare Sverige.

Carina Hägg i Värnamo Nyheter 22 juli 2010

fredag 16 juli 2010

Rödgröna svar om sjukförsäkringen

Vi socialdemokrater har agerat under hela mandatperioden mot otrygghtet. Våra sociala trygghetssystem är ett fundament i socialdemokratisk politik som utrycker solidaritet. De är även viktga för en modern ekonomi, något som beöhöver sägas. Blir du förälder, sjuk eller arbetslös ska även du som är entreprenör kunna känna trygghet. Schysta trygghetssystem kan också förbättra nyföretagandet i Sverige. Men högerpartierna har under se senaste fyra åren istället kämpat för att försämrat för vanligt folk. Hur kan skattesänkningar för de som har största ekonomiska trygghet vara bra, men sjuka ska bli friska och arbetslösa ska få jobb bara de blir fattiga. Vi ser attacker mot sjuka som passerat alla gränsen för det anständiga.

En av dom kvinnor jag träffat, med låg utildning och som slitit fysiskt hårt var för utsliten för att längre klara alla sina arbetsuppgifter och därmed sitt jobb. Så hon sas upp på grund av sin diagnos (har läst journalen), och hon anmälde sig till AF. Hon hade däremot väl klarat att arbeta med andra uppgifter men det prövades inte ens. Och det var så uppenbaret ett slöseri att inte ta tillvara hennes erfarenhet och kompetens. Tror ni att hon fått, har stor chans till ett nytt jobb? Nej, men hon har fått en usel ekonomi och mår allt sämre.

Så jag var glad när våra rödgröna partiledarna presenterade de tio viktigaste förslag för en ny sjukförsäkring, de är:

1. Avskaffa stupstocken som gör människor försäkringslösa. 1 januari 2011 avskaffas den vid rödgrön valseger.

2. Rätt till en snabb individuell bedömning. En individuell bedömning av arbetsförmågan senast sex veckor efter första sjukskrivningsdag.

3. Rätt till individuell rehabiliteringsplan. Senast efter tre månader ska den sjukskrivne ha rätt till en individuell plan.

4. Avskaffa de stelbenta tidsgränserna. Vi vill redan under 2011 avskaffa dagens stelbenta prövning mot en i det närmaste fiktiv arbetsmarknad efter 180 dagar.

5. Gör det möjligt att kombinera studier och sjukskrivning. I ett första skede på halvtid.

6. Inför en rehabiliteringspenning. Vi vill ge en rehabiliteringspenning i stället för sjukpenning för den som behöver rehabiliteringsinsatser.

7. Skapa en rehabiliteringsfond. För att säkerställa att människor verkligen får tillgång till rehabiliterande insatser vill vi satsa statliga resurser i en ny rehabiliteringsfond.

8. Den som blir sjuk ska inte bli fattig. Vi föreslår därför en stegvis höjning av taket i sjukpenningen från dagens 26 500 kronor i månaden till drygt 28 200 kronor 2011 och drygt 30 000 kronor 2012. Vi föreslår också att ersättningen i sjukpenningen höjs till 80 procent under hela sjukskrivningsperioden.

9. Den som behöver ska kunna få sjukpenning även under längre tid. 10. Ge möjligheter för dem som utförsäkrats att ta sig tillbaka.

Läs också http://www.rodgron.se/bloggen/en-dorr-in-samlat-stod-for-en-fungerande-arbetslinje/ En dörr in – Samlat stöd för en fungerande arbetslinje

onsdag 14 juli 2010

Ett val som handlar om jobben och välfärden

Alla ska ha rätt till ett jobb, varje arbetad timme behövs. I Sverige är arbetslösheten närmare nio procent. Då krävs det politiker som vill investerar i jobben, jag vill, och har visat att jag också kan ta ansvar.

Istället för jobbskapande åtgärder, såsom tidigareläggning av infrastrukturprojekt och stöd till småföretagare har Regeringen Reinfeldt valt att sänka skatten av ideologiska skäl. Närmare 100 miljarder på fyra år, som till största delen gått till de med redan stora inkomster. Och under de senaste åren har skattesänkningarna gjorts på lånade pengar. Man behöver inte vara vara smålänning för att inse att det inte är smart.

Förutom jobben kommer valet den 19 september att handla om kvalitén i vår gemensamma välfärd. Om vården, om omsorgen och om skolan. Under det senaste året har 25 000 personer försvunnit från vår gemensamma sektor. Oavsett hur man räknar är det idag 25 000 färre anställda. Klart att det påverkar kvalitén. Det tycker jag inte heller är en smart politik.

Inför Almedalen presenterde vi rödgröna löftet att avsätta minst 12 miljarder kronor mer än regeringen till välfärden. Målet är att anställa fler behöriga lärare. Klasstorlekarna ska bli mindre. Utgångspunkten är att lärartätheten ska vara minst 9 lärare per 100 elever. Självklart ska insatserna vara förenliga med det som ekonomin tillåter.

Och vi rödgröna presenterade i juli även en gemensam överenskommelse om skolan. Vi vill se skriftliga omdömen från årskurs 1 i grundskolan. Omdömena ska vara framåtsyftande, visa elevens utveckling och även tydliggöra vilka insatser som behövs. De ska inte vara betygsliknande. En gemensam struktur och nationella kriterier ska tas fram. Betyg i grundskolan ska finnas från årskurs 7.

Vi rödgröna levererar uppgörelser på skolans område medan Skolminister Björklunds Fp blåklinter slokar.

Jag vet av erfarenhet att kunskaper allt viktigare. Utbildningen blir mer och mer avgörande för vilket jobb det går att få, vilka möjligheter det finns att delta aktivt i samhällsdebatten och också för den egna utvecklingen och hälsan. Därför är det nödvändigt att föra en skolpolitik som utgår från målet att skapa en skola som ger alla barn goda kunskaper. Den borgerliga regeringens skolpolitik skapar en sorteringsskola med återvändsgränder. Då får inte alla barn möjligheten till utveckling. Och vårdnadsbidraget drar bort barn från förskolan.

Med de förslag som nu presenterats stärker vi både den utbildning som eleverna får och uppföljningen av deras kunskapsresultat. Vi har ett tydligt fokus på kunskap och inlärning – och ett tydligt fokus på att stärka utbildningen för att bidra till social rörlighet i Sverige.

Sverige ska vara ett Möjligheternas land, där barn och unga – oavsett bakgrund och kön – kan sträva efter att förverkliga sina drömmar.

måndag 12 juli 2010

Vill se ett rikare län

I Almedalen var det globala frågor för min del men också lokala näringslivsfrågor. Inte minst deltog jag i en innovativ frukost i Almedalen, du kan läsa mer på Landshövdning Kristina Alsér, Växjö, blogg

http://landshovdingkronoberg.blogspot.com/2010/07/smaland-och-gotland-i-designsamarbete.html.

Jag finns på bilden, men bakifrån. På talrikarna ligger det småländsk ostkaka med grädde och sylt, mums. Boken som skymtar är Lammhult Möbelrikets huvdstad 2010 - 2011.

Jag skriver idag på Värnamo.nu att

Vårt företagande förtjänar en aktivare näringspolitik. I Jönköpings län är industrin en viktig näringsgren med stor betydelse för den regionala tillväxten.

Det lokala och regionala näringslivet bidrar till att vi som är bosatta i landsbygden kan bo kvar och skapa oss en framtid. Det skapas därmed förutsättningar för att skola, livsmedelsaffärer, samhällsservice, vård och omsorg finnas kvar och utvecklas.

Näringslivet med både små och stora företag är grundbulten för en levande landsbygd. Det kan vi se exempel på i både Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo.

Det lokala näringslivet gör att vi kan välja att bo kvar i de mindre samhällena i stället för att tvingas flytta till de större regionala orterna i länet. Entreprenörsskap och företagande är en förutsättning för välfärd och tillväxt.

Sverige är beroende av sin industriexport för att upprätthålla välfärden. Samtidigt är konkurrensen hård och det krävs kontinuerliga investeringar i forskning, utveckling och utbildning av arbetskraften för att vara konkurrenskraftiga.

Jag ser att nya marknader även ger nya möjligheter för företag att växa och anställa.

Och jag vill som socialdemokrater genomföra särskilda insatser för att stärka den växande miljöteknikbranschen. För våra miljöteknikföretag som för stora delar av basindustrin med sina mycket stora investeringar i energieffektiv och klimatsmart teknik vill vi främja exporten av svensk miljöteknik.

Tjänstesektorns möjlighet till export måste uppmärksammas bättre än i dagsläget. Besöksnäringen är en växande bransch med möjligheter till ökad sysselsättning. Många internationella besökare lockas av möjligheterna att få vandra i våra svenska orörda skogar och ta del av naturupplevelser utöver det vanliga. För mig är det självklart att satsa på besöksnäringen. Tjänstesektorn får en allt större betydelse för jobben regionalt och lokalt.
Jag tar tillvara tjänstesektorns potential genom att satsa på forskning. Frågor som arbetsmiljö, organisation och ledarskap är viktiga beståndsdelar. Fördjupa tjänsteforskningen!

För att ge fler småföretag möjlighet att växa genom innovativa varor och tjänster vill jag öka forskningsanslaget riktat till små och medelstora företag. Och jag vill tillföra 100 miljoner kronor per år till ett program för stöd till forskning i småföretag.

Trots att det är hög arbetslöshet så är bristen på rätt kompetens ett hinder för expansion och nyanställningar för många företag. För att säkra att småföretagen får tag på rätt kompetens vill jag att småföretagens behov bättre ska uppmärksammas när utbildningssystemen byggs ut. Sverige ska konkurrera med kunskap, inte med låga löner. Jag vill se ett rikare län.
http://värnamo.nu/nyheter/vill-se-ett-rikare-lan#more-7579

söndag 11 juli 2010

Ett sprudlande näringsliv

I min verklighet växer många av framtidens jobb fram i små och medelstora företag. Därför står jag för en sprudlande näringspolitik med konkreta förslag som att

- Jag vill förbättra möjligheterna för dem genom att sänka arbetsgivaravgiften.

- Jag vill göra en nedsättning av arbetsgivar-avgifterna med två miljarder kronor 2011 och med sex miljarder kronor 2012 för alla företag genom en allmän nedsättning av arbetsgivaravgifterna.

- Jag vill också se ett riktat avdrag för alla som anställer en arbetslös ungdom.

- Jag vill möta framtidens utmaningar måste Sverige satsa på en kunskapsintensiv tjänstesektor och högteknologisk industri.

- Jag vill att det ska vara enklare och tryggare än idag att röra sig mellan företagande och lönearbete. Nyföretagandet behöver stimuleras.

- Jag vill genomföra en extra utdelning från Vattenfall med fem miljarder kronor för att skapa en ny riskkapitalfond.

- Jag vill som socialdemokrat också införa ett riskkapitalavdrag för investeringar i nystartade företag.

Sammantaget är detta en framtidsinriktad näringslivspolitik som jag utifrån min erfarenhet vet också fungerar i praktiken.

söndag 4 juli 2010

Almedalen, söndag

Har just lyssnat på Reinfeldt i Almedalen. Han är inte endast M-ledare utan också landets Stasminister. Så jag ville lyssna och väntade mig något som motsvarade uppdraget att leda Sverige. Men det blev istället ett tal med konfrontation mot oss rödgröna, han undvek nogsamt att berätta vad M vill med sin egen och alliansens politik och så var han sååå nöjt självbelåten. Det var de tre trådar han tvinnade samman till en blå önskan om förnyat mandat i hösen val.

Så vårt medföljande barn som lekt på lekplatsen, fångat en balong (röd) i dammen och fått provsitta en polisbil, var den nöjdaste av oss alla ikväll.

Jag vill påminna om något som Reinfelt glömde:

att regeringens politik innebär att statsbidragen till den kommunala välfärden skolan, vården och omsorgen kommer att sänkas kraftigt redan år 2011.

att Sveriges Kommuner och Landsting, SKL rapporterat hur 24 000 jobb har försvunnit i välfärden oavsett driftsform bara under det senaste året.

att antalet långtidsarbetslösa är rekordhögt och har tom ökat med 140 personer per dag det senaste året (SCB)

att skatterna redan har sänkts med närmare 100 miljarder kronor. Nu planerar man för att sänka skatten med ytterligare 100 miljarder kronor. (sammanställning av de borgerliga partiernas utspel) om inte 2011 så under kommande mandatperiod

Men välfärden är grunden för ett solidariskt samhälle. Där finns stora behov att täcka under de kommande åren. Därför satsar vi rödgröna på välfärden. Satsningar som M försöker skrämmas med. Bakom PR-upplägget är det samma gamla M politik som går igen.

Efter första kvällens tal Almedalen väntar jag än mer på rödgröna tal med svar på frågor om om hur vi håller ihop Sverige.

fredag 2 juli 2010

min PM-kommentar till Skarheds utredning om sexköpslagen

PRESSMEDDELANDE FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I RIKSDAGEN

Datum: 2010-07-02

Carina Hägg (S): - Sexköpslagsutredningen bekräftar att lagen fungerar

Carina Hägg är positiv till sexköpslagsutredningens betänkande som publicerades idag. När lagen infördes för tio år sedan röstade Moderaterna och Folkpartiet emot och idag finns det röster inom alliansen som vill avskaffa lagen. Syftet med utvärderingen har varit att undersöka hur förbudet fungerar i praktiken och vilka effekter kriminaliseringen har haft för förekomsten av prostitution och människohandel för sexuella ändamål i Sverige. Utvärderingen visar att förbudet mot köp av sexuell tjänst har haft avsedd effekt och utgör ett viktigt instrument för att förebygga och bekämpa prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Carina Hägg är positiv till mycket av det utredningen kommit fram till:

- Jag välkomnar att många av de krav jag ställt behandlats positivt och hoppas vi nu kan sätta punkt för attackerna på sexköpslagen och fokusera på att bekämpa prostitution i alla dess former.

- Vi måste fokusera på orsakerna till prostitution och arbeta förebyggande och här är sociala insatser av avgörande betydelse. Mer resurser måste tillföras skola, barn- och ungdomspsykiatri så att särskilt utsatta barn och ungdomar som riskerar att hamna i prostitution kan fångas upp och erbjudas stöd och behandling, menar Carina Hägg.

För mer information Carina Hägg

Anette StålnackeRegional pressekreterare

torsdag 1 juli 2010

Tvärstopp tortyr i Almedalen

Jag förvånades över att frågan om tortyr blev en blockskiljande fråga vid omröstningen i riksdagens kammare. Regeringen position är längden politisk omöjlig. Inte minst FN beklagar att Sverige inte förändrat sin inställning när det gäller att införa brottet tortyr i vår nationella lagstiftningen. Konventionens övergripande mål, att förebygga tortyr, bl.a. genom att upplysa alla, förövare, offer och allmänheten, om tortyrbrottets särskilda allvar och genom att förbättra den avskräckande verkan. Att tortyr inte uttryckligen är ett brott i den svenska lagstiftningen, liksom avsaknaden av förbud mot att använda bevisning från tortyr och vaga krav på kompensation för tortyrkränkningar, visar på brister i både innehåll och rättstillämpningen. Min motion fick däremot rödgrönt stöd i riksdagen. Men det kommer jag att berätta mer om på Amnestys seminarium, Tvärstopp tortyr

Tvärstopp tortyr – är ett seminarium om Sveriges förpliktelse att uppfylla det absoluta tortyrförbudet. Onsdag 11:30 Restaurang Hamnplan 5.

Trots att det råder ett absolut internationellt förbud mot tortyr förekommer det dagligen i många av världens länder. Vilka konsekvenser får det att Sverige inte har kriminaliserat tortyr i svensk lag, både i juridisk mening och på det mänskliga planet?

Sverige får upprepad kritik av FN för att tortyr inte är entydigt kriminaliserat i svensk lag, därutöver förekommer uppgifter att uppemot 1500 misstänkta krigsförbrytare kan vistas i Sverige. Betyder frånvaron av lagföring att Sverige understödjer straffrihet? Samtidigt bedrivs ett omfattande arbete, inte minst bland frivilligorganisationer, för att rehabilitera personer som utsatts för tortyr.

Hur tänker Sverige uppfylla sina folkrättsliga förpliktelser att lagföra förövare, anpassa lagstiftning till internationella normer samt understödja rehabilitering av de drabbade?
Medverkande

Anna Dahlbäck, advokat och ordförande i Amnestys ICC-grupp,Barbro O’ Connor, chef för Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Malmö, Carina Hägg, riksdagsledamot (S) samt en riksdagsledamot från Alliansen. Moderator är Maja Åberg, Amnesty.

Min och Kiomars Heydar artikel i Bohuslänningen

Säg Bohuslän, och vi, turister såväl som bofasta tänker på härliga sommardagar. Och det ska vi fortsätta förknippa med Bohuslän. Men samtidigt vet vi att blotta rädslan för våldtäkt begränsar kvinnors rörelsefrihet även den allra skönasts sommarkväll. Jag och Kiomars Heydar skriver:

Vi har nyligen fått tag i Brottsförebyggande rådets statistik över sexualbrott i Västra Götalands län för år 2009. Rapporten är chockerande. Av de 2114 anmälda brott handlar 797 fall om våldtäckt inklusive grovvåldtäct (Bohuslän 318 fall). Detta, som sagt handlar det enbart om de anmälda brotten! Mörkertalet är mycket större! Av dessa sexualbrott ledde 716 till fullbordade våldtäkter (Bohuslän 123 fall)! Bara ca hälften, 1162 av dessa fall, har blivit behandlade. Av dessa 640 fall har lagts ner på grund av olika skäl, t ex brott kunde inte styrkas. Av de resterande 522 fall bara 372 resulterade till åtal! D v s 372 av 2114 ”anmälda” fall eller mindre än 18 %!

Vad har hänt med resten av anmälningarna? Varför inte fler fall leder till rättsliga processer?

Det handlar om båda personliga -och samhälliga tragedier. Vad än detta beror på är oacceptabelt. Man kan faktiskt inte låta bli att spekulera i att bruket av våld/våldtäkter mot kvinnor inte prioriteras som det borde. Om man räknar med mörkertalet handlar det om tresiffriga fall där kvinnor i VGR utsätts för våldtäkter årligen. Otroligt många av dessa gärningsmän går fria medan offren lider av skam och maktlöshet. Depression, som kan kvarstå i månader kanske i åratal, självmordsförsök, sömnsvårighet, hur blir vardagslivet för dessa kvinnor. Vi måste anstränga oss!

Det pågår en hel del arbeten och forskning kring detta stora samhällsproblem men vi har mycket kvar att göra! Vi måste bland annat skapa förutsättningar för att dra ner på mörkertalet! Kvinnor/anhöriga skall kunna våga och det skall vara lätt att anmäla dessa brott!

Vi måste göra något åt domstolarnas bevisvärderingar! Vi måste arbeta mycket intensivt och på bred front för att ändra attityder i samhället. En kvinnans klädval får inte legitimera att hon utsätts för våldtäkt!

Till de mänskliga rättigheterna hör att få hjälp då man har varit utsatt för övergrepp.

Carina Hägg och Kiomars Heydar riksdagskandidat (S) från Oxevik, Bohuslän

Du kan också läsa vår text i dagens Bohuslänningen

Västsahara i Visby

Sverige har en lång tradition av att hävda folkrätt och stödja länders strävan till självständighet, därför är det viktigt att socialdemokraterna aktivt arbetar för ett erkännande av Västsahara. Vi socialdemokraterna har tagit ett sådant beslut på vår partikongress. Det är ett beslut vi också följt upp i riksdagen under 2010.

Och nu medverkar jag i arrangemanget, Pengarna eller livet? – hur kampen om pengar och naturresurser påverkar folket i Västsahara.

EU köper stora mängder fisk från västsahariskt vatten. Hur påverkar kampen om naturresurser och EU:s handelsavtal med Marocko möjligheten att få ett slut på Marockos ockupation av Västsahara - Afrikas sista koloni.

Medverkande: Nafaa Salem - Polisario, Rabab Amidane - människorättsaktivist Västsahara, Anna Nilsson - Emmaus Stockholm, Kajsa Garpe - Naturskyddsföreningen, Agneta Berliner - Folkpartiet, Carina Hägg - Socialdemokraterna.

Visby arbetareförenings lokaler, ingång från Kinbergs plats.