lördag 30 januari 2010

att vara överraskad räcker inte B Ask

Om du tror att du är korkad, äcklig och att du förtjänar några knytnävsslag då och då ..ska du absolut komma till oss. Läste vi i annonserna mot brott i nära relationer från polisen så sent som i höstas. Man ville få ner mörkertalen.

Nu har istället en mörk skugga kommit ramlat över polisen men skakar om allt fler. Och man frågar sig hur kvinnosynen ser ut i Sveriges poliskår?

- Händelsen med den högt uppsatta polischefen som sitter häktad misstänkt för grova sexbrott mot barn får inte ses som en isolerad händelse menar Gun Heimer, överläkare och chef för Nationellt centrum för kvinnofrid i Uppsala.

Medan regeringens arbete för att riva upp sexköpslagen fortsätter. Men kommer inte motståndet mot Justitieminister Beatrice Ask även att nu öka internt inom högeralliansen. Är det poitiskt möjligt för regeringen att under ett valår och med det vi nu ser rullas ut om än inte så här långt, rullts upp, i media, att riva upp sexköpslagen.

Och polisen som var emot sexköpslagen när den infördes och inte alltid skyndat sig att utreda just detta brott bör ha en annan mening idag. Och åtgärder internt om synen på kvinnor bör istället stå på polisens dagordning. Vad ska Justitieminster Ask vidta för konstruktiva åtgärder - att hon är överraskad över häktnigen av en fd polischef räcker knappast.

Samtidigt som vi läser om förvirrande förslag från högerpartiernas politiker. Förvirrande då de blandar ihop olika brottstyper. Men också för att de förnekar samband mellan prostitution och människohand. Eller inte vill se efterfrågan som ett huvudproblem samt att prostituerade ofta är barn när övergreppen börjar. Och företrädare för högerpartierna argumenterar som under en debatt i Östersund nyligen för tvångsprostitution som vi känner från Tyskland och Nederländerna.

Med en uppdelning av frivillig prostitution och ofrivillig som skulle dra rättsläget tillbaka före sexköpslagens införande och högerns även dåvarande ståndpunkt. Ni minns säkert de som gick emot införande av sexköpslagen då och nu hör vi att företrädare från C ansluter sig till dagens höger även i denna fråga. Dessa politiker vill som regeringen nu riva upp sexköpslagen som vi känner den.

Och det har aviserats en regeringsproposition om sexköpslagen och människohandel i mars 2010. Utredningen Människohandel och barnäktenskap – ett förstärkt straffrättsligt skydd (SOU 2008:41) bereds också för närvarande inom regeringskansliet inför den aviserade propositionen i mars.

Men regeringen har hittills vägrat sända konventionen mot trafficking för sexuella ändamål till riksdagen för ratificering. Något som jag och Björn von Sydow också anmält till konstitutionsutskottet.

Jag var positiv till tanken om en utvärdering av sexköpslagen. Lagen som firat sin tio årsdag och även hunnit få efterföljare. Men jag är kritisk till såväl regeringens direktiv, hur utredningen sköts och numera även till valet av utredare.

Däremot kan vi behöva belysa det nuvarande rättsläget och fråga oss om konsekvenser när människohandelsbrottet ibland överlappar andra straffbelagda handlingar. Jag tänker då på koppleri och att sexköpsbrott och andra brott ofta begås i anslutning till människohandelsbrottet. Något som bidrar till att göra en översyn relevant. Antalet fall som prövats i domstol är än så länge relativt litet.

Förbudet mot köp av sexuella tjänster trädde i kraft 1999 och bestämmelsen infördes i brottsbalken genom en lagändring 2005. Den 1 juli 2002 blev människohandel för sexuella ändamål straffbart i Sverige. Förhållandet mellan de olika brotten har enligt jurister inte klargjorts i rättspraxis. Särskilt gäller det människohandelsbrottet, där ett stort antal varierande förfaranden kan innefattas och dessutom troligen också är straffbara enligt andra bestämmelser. Att Sverige står utanför Europarådets konvention och därmed dess uppförandemekanism påverkar inte minst det gränsöverskridande arbetet.

Ska försöka reda ut något om brotten köp av sexuell tjänst, koppleri, människorov och människohandel samt hur dessa förhåller sig till varandra. Liksom vid människohandel kan ett flertal brottsrubriceringar komma att aktualiseras vid köp av sexuella tjänster och kringliggande brottslighet. Brottet köp av sexuell tjänst är upptaget i brottsbalken 6:11. Brottsrubricering-en ändrades 2005 för att tydliggöra att det räcker med ett enstaka köp för att brott ska föreligga. Den som… skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning, döms för köp av sexuell tjänst till böter eller fängelse i högst sex månader. Vad som sägs i första stycket gäller även om ersättningen har utlovats eller getts av någon annan.

För straffansvar räcker det att vid ett enstaka tillfälle skaffa sig en tillfällig sexuell förbindelse, och med ersättning kan avses såväl ekonomisk ersättning som ersättning av annat slag, såsom alkohol eller narkotika. Även den som erbjuder ersättning, men sedan inte erlägger denna, träffas av bestämmelsen. Detsamma gäller försök till brott som inte fullbordas. Med tillfälliga" sexuella förbindelser avses även sådana köp av sexuella tjänster som görs av "stamkunder". Paragrafens andra stycke infördes vid reformen 2005. Genom detta tydliggörs att det straffbara området även omfattar fall då exempelvis en affärskontakt tillhandahåller och betalar för prostituerade, varvid den som betalar kan dömas för medhjälp till brottet.

För koppleri döms, enligt brottsbalken 6:12, den som främjar eller på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjar att en person har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning. Den som äger och har upplåtit en lägenhet, och senare upptäcker att den används i prostitutionsverksamhet, kan dömas för koppleri om han eller hon inte gör vad som rimligen kan begäras för att verksamheten ska upphöra. Främjande av annans prostitution kan annars ske på många olika sätt. Några exempel som anges i motiven är att upplåta lokal, förmedling av adresser till prostituerade, psykisk påverkan i syfte att förmå någon att prostituera sig eller fortsätta med prostitution, vakthållning, transport, eller att på olika sätt passivt eller indirekt dra vinning av annans prostitution. Tillämpningsområdet för grovt koppleri utvidgades 2005 till att omfatta verksamhet som bedrivits i organiserad form, inneburit hänsynslöst utnyttjande av annan eller medfört betydande vinning för gärningsmannen. Syftet med detta var enligt propositionen att fånga upp sådan verksamhet som bedrivits under liknande förhållanden som vid människohandel för sexuella ändamål, men där ingen otillbörlig påverkan kunnat visas. Så kan exempelvis vara fallet där verksamheten organiseras med frivilliga prostituerade. Att fälla för koppleribrottet kan således vara ett alternativ då gärningsmannen inte kan överbevisas om kravet på otillbörlig påverkan. Vid reformen 2005 utökades straffmaximum för grovt koppleri från sex till åtta års fängelse. Vi socialdemokrater vill gå ytterligare ett steg för att bekämpa människohandel och prostitution i Sverige. Tiden är mogen för att slopa brottet koppleri och istället kalla detta brott för dess rätta namn, nämligen människohandel. Det är viktigt att komma ihåg att förhållandet mellan en hallick och en prostituerad inte är en affärsmässig förbindelse mellan två jämbördiga parter. Vi får med ett nytt människohandelsstraff därmed ett högre straffvärde än för koppleri och en lagstiftning som ligger i takt med verkligheten och samhällets utveckling.

Flera bestämmelser i brottsbalken kan vara aktuella vid förfaranden som liknar människohandel för sexuella ändamål. Brottet människorov tas upp i brottsbalken 4:1. Brottet omfattar situationer där någon "…bemäktigar sig och för bort eller spärrar in barn eller annan med uppsåt att skada honom eller henne till liv och hälsa eller tvinga honom till tjänst eller utöva utpressning…" Bestämmelsen blir tillämplig vid rena kidnappningssituationer eller då små barn luras att följa med gärningsmannen. I de fall målsäganden förts bort på ett sådant sätt att det varit fråga om människorov, har domstolarna dömt för alla de moment som ingår i människohandeln för sig. I en dom från Svea hovrätt dömdes för människorov, grovt sexuellt utnyttjande, grov våldtäkt och grovt koppleri.

En bestämmelse om människohandel för sexuella ändamål infördes i brottsbalken den 1 juli 2002. Från och med den 1 juli 2004 rubriceras brottet enbart som människohandel eftersom man då införde ytterligare bestämmelser i syfte att införa straffansvar för människohandel även för andra ändamål. Men det är viktigt att understryka att handeln inte behöver ha varit gränsöverskridande. Brottet människohandel tas i brottsbalken 4:1 och omfattar huvudsakliga tre element: handelsåtgärderna, otillbörliga medel för att få offren att underkasta sig, samt syftet, alltså det efterföljande utnyttjandet.

Människohandelsförfaranden bedöms som andra brott, exempelvis koppleri eller grovt koppleri. Skälet till detta är att det är mycket svårt att bevisa att gärningsmannen har utnyttjat någons utsatta belägenhet eller använt sig av något annat otillbörligt medel, eftersom de exempel som ges i motiven är extrema och inte motsvarar hur människohandelsförfaranden egentligen är utformade. Gärningsmannens makt över offret uppnås vanligen under en längre tidsrymd, genom handlingar som var för sig inte kan ses som särskilt ingripande eller våldsamma. Och männsikohandelsutredningens huvudförslag att ge bestämmelsen i BrB 4:1a en ny utformning. Rekvisiten för "otillbörligt medel" förtydligas och karakteristiska sådana räknas upp i lagtexten: olaga tvång eller vilseledande; missbruk av någons utsatta belägenhet, ungdom eller skyddslöshet; eller missbruk av någons beroendeställning. Däremot vill utredningen att "annat sådant otillbörligt medel" försvinner något som tål att tänkas på eller snarare att tänka över.

Kravet på att gärningsmannen ska ta kontroll över offret sammanfaller ofta med kravet på otillbörliga medel. Formuleringen "i syfte eller utnyttjas för tillfälliga sexuella förbindelser eller på annats sätt utnyttjas för sexuella ändamål kan komma att ersättas av "med uppsåt att…". Men detta är bekymmersamt då det innebär en försvagning av kravet på uppsåt, från ett krav på direkt uppsåt till att indirekt uppsåt eller likgiltighetsuppsåt ska vara tillräckligt. Skälet som anges är att kravet på direkt uppsåt medför stora tillämpningssvårigheter.

Köp av sexuell tjänst ett brott som ofta aktualiseras i människohandelsförfaranden. Domstolsavgöranden i människohandelsfrågor mellan 1 juli 2002 och 1 mars 2008 visar att inget fall ännu hade prövats av Högsta domstolen. I de flesta av målen åtalades flera personer för ett stort antal brott, förutom människohandel bland annat koppleri och grovt koppleri, olaga frihetsberövande, olaga tvång, sexuellt tvång, våldtäkt och grov våldtäkt, sexköpsbrott, narkotika- och vapenbrott och en hel rad andra brott som sammantagna ger intrycket att det rör sig om brott som begås i ett tungt kriminellt belastad miljö.

Gärningsmannen i människohandelssammanhang är typiskt sett en person inblandad i organiserad verksamhet för ekonomisk vinnings skull, medan sexköparen typiskt sett är en enskild köpare. Det kan tänkas att en sexköpare åtalas för våldtäkt om situationen vid sexköpet är sådan att det framgår att offret är utsatt för tvång. Den som förmedlat sexköpet skulle då kunna dömas för medhjälp till våldtäkt. Situationer kan också tänkas, där en sexköpare som ett led i genomförandet av köpet av en sexuell tjänst begår ett människohandelsbrott. Exempelvis kan en sexköpare transportera offret och beröva honom eller henne möjligheter att råda över sin egen situation. Sexköparen kan då tänkas uppfylla alla förutsättningarna för ett människohandelsbrott, vilket renderar betydligt hårdare straff än ett enkelt köp av en sexuell tjänst.

Rädda och skärp sexköpslagen!

onsdag 27 januari 2010

Debate on trafficking

Action against trafficking in human beigs:
promotion the Council of Europe Convention
Tuesdag afternoon, 26 januari 2010
Statment of Carina Hägg

On behalf of the Socialist Group, I would like to congratulate Ms Wurm for her excellent and stimulating report.

Unfortunately, trafficking against human beings remains a topical issue in Europe, a violation of human rights which is totally unacceptable. At the same time, this report sends out a strong political message : we, parliamentarians, can act and do more to protect victims of trafficking - and prevent more victims to be trafficked. The Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings provides a legal framework, sets common standards. It is up to us, parliamentarians, to ensure that our governments sign this convention, that our parliaments ratify it and monitor its implementation.

Such a legal framework as our Convention is absolutely needed if we want to combat trafficking in human beings, which has a strong gender dimension. In times of economic crisis, poverty, post war and also in crisis situations that follow natural disasters (for example in Haïti these days), women are more vulnerable - and more exposed to trafficking. This is why it is important to secure women's safety in particular in such circumstances. Such a legal framework as our Convention can help prevent trafficking, and can perhaps lead to the empowerment of women, in order for them to have alternative, decent opportunities in their life.

This afternoon, we heard a moving testimony from Mr Rantsev from Russia in the Equality Committee meeting. Her daughter Oksana, a young student who thought she would spend some time in Cyprus acting as an English interpreter, ended up in a cabaret and was trafficked. Despite her attempts to escape, her journey ended in the most tragic way: death. Because the authorities were unable to protect her. In fact, the police handed her back to her "employer" as if she were an object in his possession.

How many further Oksanas will it need to take this issue really seriously? I believe that it is high time for us to react - and act. Once again, I would like thank the Rapporteur Ms Wurm and the Committee on Equal Opportunities for Women and Men for reminding us that we all have a political duty to defend human rights, including women's fundamental right to a life free from violence. I therefore invite you to support the proposed draft resolution and recommendation - and promote the Council of Europe convention in your own parliament.

Carina Hägg

http://assembly.coe.int/ASP/NewsManager/EMB_NewsManagerView.asp?ID=5217
Trafficking in human beings: victim’s father speaks

fredag 22 januari 2010

Rödgrön enighet även om sjukförsäkringen

Vi - S, Mp och V är eniga om hur vi vill att sjukförsäkringen ska utformas om vi får väljarnas förtroende efter nästa val. Vinner vi rödgröna valet kommer stupstocken i sjukförsäkringen att avskaffas.

Högerregeringen har skapat ett otryggt system för att få människor att lämna sjukförsäkringen, minska statens utgifter och möjliggöra skattesänkningar.

För oss är det självklart att den som är sjuk, och inte kan arbeta ska ha rätt till sjukpenning.

Vinner vi rödgröna valet kommer vi direkt att avskaffa stupstocken i sjukförsäkringen efter 550 dagar.

Regeringens stelbenta tidsgränser vill vi ersätta med tydliggöranden om när individen ska ha rätt att få aktiva insatser. Människor ska inte lämnas kvar i sjukpenning hur länge som helst utan erbjudas individuellt anpassade åtgärder med uppföljning tillbaka till arbete.

Vår nya sjukförsäkring innehåller bland annat följande delar:

*En individuell bedömning av den sjukskrivne ska göras av Försäkringskassan senast sex veckor efter sjukskrivningen. Det ska under hela sjukskrivningsperioden finnas möjlighet att sjukskrivas på deltid i den omfattning som passar den enskilde individen.

*Senast efter tre månader ska den sjukskrivne ha rätt till en individuell plan som utformas av Försäkringskassan tillsammans med arbetsgivaren. Planen ska innehålla de insatser som krävs, vem som ansvarar för att insatserna utförs, samt inom vilken tidsram de ska vara påbörjade.

*Vi vill avskaffa dagens stelbenta prövning mot en fiktiv arbetsmarknad efter 180 dagar. I stället ska det senast vid denna tidpunkt göras en fördjupad utredning om möjligheterna till att återgå i arbete. Olika alternativ ska finnas. Den som inte bedöms kunna återgå till sin arbetsgivare inom en rimlig tid ska erbjudas andra möjligheter. Arbetsförmågan ska då prövas bredare än hos den befintliga arbetsgivaren. För detta krävs en ny definition av arbetsförmågebegreppet som är ändamålsenlig.

*Vi vill ge en rehabiliteringspenning i stället för sjukpenning för den som behöver rehabiliteringsinsatser. Rehabilitering ska kunna pågå i förslagsvis ett år med möjlighet till förlängning efter individuell bedömning.

*Vi vill inrätta MOA-kontor - Människor och Arbete – och samla Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och delar av kommunens insatser för sjuka och arbetslösa i en och samma organisation på lokal nivå. Människor ska ha en dörr in.

*Den som efter individuella rehabiliteringsinsatser inte kommer tillbaka i för individen lämpligt arbete på den reguljära arbetsmarknaden ska på sikt kunna erbjudas olika möjligheter på en utvidgad arbetsmarknad.

*Förtida pensionsprövning ska kunna vara en möjlighet för den som har fyllt 58 år, varit sjukskriven under en längre tid och inte önskar återgå till arbete.

*Vi vill erbjuda de människor som utförsäkrats och lämnats i sticket av regeringen en rehabiliteringspenning, aktiv rehabilitering eller andra insatser från Arbetsförmedlingen så att de kan ta sig in på arbetsmarknaden igen.

Sjukförsäkringen måste utgå från varje enskild individs unika situation och behov. Människor ska självklart kunna nekas sjukpenning, men bara om deras arbetsförmåga är sådan att detta är rimligt.

Utgångspunken är att alla människor vill och kan vara med och bidra i samhället. Med den grunden har vi påbörjat arbetet med att skapa en förutsägbar och modern sjukförsäkring.

S-kvinnor står bakom minnesskylt för "Lilja"

Vad säger Malmös politiker? S-kvinnor står bakom minnesskylt för "Lilja" och vi kan bli allt fler.

Liljas" tragiska liv ändades med ett hopp från en bro i Malmö. Vid sin död efterlämnande hon tre brev på ryska. Där pekar hon ut män som sålt och köpt henne men de går ännu fria. Medan kvinnor och barn fortsätter att säljas om sexslavar. Melita som fick budet om hennes död har tagit iniativ till en minnesskylt på bron. Och jag vill att fler kvinnor och män utmanar Malmö kommun att, hedra "Lija" och hennes olyckssystrar att sätta upp en minnesskylt.

Vi minns flickan som drevs till döden av människohandlare, hallikar och torskar. Ett livsöde som djupt upprört många med oss, såväl här som utomlands. För mig är det självklart att stödja kravet på en minnesskylt på bron till minne "Lilja".

Lukas Moodyssons film "Lilja 4-ever" handlar om en 16-årig flicka från öst som tvingas till prostitution i Sverige skakade om oss. Filmen visade att det finns de som hänsynslöst såväl köper som säljer även människor. Även om filmen inte rakt av är en dokumentär om verklighetens "Lilja" så finns det många parallella mellan flickan i filmen och Dangoule Rasalaite, 16 år. Filmens Lilja blir – precis som Dangoule blev, övergiven i fattigdom. Och hon blev nästa offer för löftet om ett jobb i Sverige. Istället blev hon våldtagen och såldes till prostitution. Filmen ställde frågor om sexhandeln med unga kvinnor på sin spets. Trafficking, vår tids slavhandel är den yttersta konsekvensen av ett samhället, där man kan köpa och sälja allt, även flickor och kvinnors kroppar. Och visar osminkat upp ojämställdheten i dagens Sverige.
Dangoule hoppade från en bro på Krusegatan.

Jag arbetar mot prostituion och trafficking men vill även hedra Dangoule och hennes olyckssystrar men den markeing i stadsbilen, sätt upp en minnesskylt!

Igår kväll deltog jag i den politiska debatten på Länsbiblioteket, Östersund under konferensen "Människohandel i Sverige, Europa och Världen- vad angår det mig? Det stod snart klart att det var vi rödgröna som hade initivet och maktanalysen samt vassaste redskapen mot denna brottslighet. Vi kan också hedra brottsoffren genom att upplåta plats för en minnesskylt i Malmös offentliga rum.

Förslaget om minneskylt för att hedra "Lilja" har jag också nyligt tagit upp här. Så jag är glad att S-kvinnor ställt sig bakom det kravet. Ni ser pressmeddelandet nedan.

Och Hillevi Larsson uttalar sig igår tydligt för S-kvinnorna i Malmö, i klippet.
http://figureskate2008hb.svt.se/2.33782/1.1856129/minnesskylt_for_verklighetens_lilja?lid=puff_1856129&lpos=lasMer

Hedra ”Lilja” med en minnesskylt!
PRESSMEDDELANDE 2010-01-21

Dangoule Rasalaite, även kallad ”verklighetens Lilja”, tog sitt liv den 10 januari 2000 genom att hoppa från en bro i Malmö. Hon var en 16-årig flicka från Litauen som drevs till döds av människohandlare, hallickar och torskar. Nu har initiativ tagits till en minneskylt på bron för att hedra henne. S-kvinnor uppmanar Malmös politiker att sätta upp denna skylt.
Dangoule Rasalaites tragiska livsöde har genom Lukas Moodyssons film ”Lilja 4-ever” uppmärksammats och upprört många, men faktum är att detta livsöde är verklighet för många kvinnor och unga flickor än idag. Vid sin död lämnade Dangoule Rasalaites efter sig tre brev i vilka hon pekar ut de män som utnyttjade henne. Trots att det nu har gått 10 år sedan hon tog sitt liv går dessa män fortfarande fria och kvinnor och barn fortsätter att säljas som sexslavar i Sverige.

Trafficing kan ses som vår tids slavhandel och den yttersta konsekvensen av ett samhälle där man kan köpa och sälja precis allt, till och med människor

http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/S-kvinnor/S-kvinnor/Aktuellt/Pressmeddelanden/Hedra-Lilja-med-en-minnesskylt/

torsdag 21 januari 2010

Debatt om människohandel Östersund

Hur kan man motarbeta människohandel och trafficking? Frågan stod i fokus igår under den drottningbesökta konferens i Östersund. Mark Levengood inledde konferensen med att läsa ur Majgull Axelssons bok ”Rosario är död” och EU-kommissionens chef i Sverige, Pierre Schellekens öppnade konferensen. Aktiviter som fortsätter även idag.

Jag kommer att delta i en politisk debatt kl 18.00 i Hörsalen, Länsbiblioteket, Östersund. Vi rödgröna värnar sexköpslagen och vill ratifisera konventionen om traffficking. Men vad vill det blå laget?

Moderator är Margareta Winberg. Denna debatt är en av de aktiviteter som Europa Direkt Jämtlands län anordnar i samband med den konferens i ämnet människohandel.

Undrar om en lokala politiker, Hanna Wagenius ska dyka upp. Från Jämtland kandiderar Wagenius, ordförande för Jämtland-Härjedalens CUF-avdelning och i CUF:s förbundsstyrelse till riksdagen vid valet i år. Så sexköpslagen kan bli en valfråga i Jämtland. Wagenius är en hård motståndarna till sexköpslagen och stundtals är tonen på hennes fb-grupp med syftet att argumentera för att kunna riva upp sexköpslaget olustig. Och såväl den uppfattningen som tonen i debatten, förvånar mig. Men också att det är dagens CUF och C-linje men väljarna i Jämtland kommer att få säga sitt.

Men nu startar debatten strax...

onsdag 20 januari 2010

Religiös vård – nej tack! ur Tidningen Broderskap

En utveckling som innebär att vårdcentraler etableras på religiös/etnisk grund är olycklig, skriver Carina Hägg. Särskilt för unga flickor och kvinnor som lever inom patriarkala eller religiösa enklaver kan det innebära en stor inskränkning av friheten. Hon påpekar att det har visat sig att just primärvården har varit bra på att fånga upp problem hos unga människor som lever under stark press.

I Stockholms läns landsting har två företag som speciellt vänder sig till patienter från Mellanöstern fått tillstånd att etablera sig och landstingets ledning ser mycket positivt på denna nischning. Vi oroar oss för en framtida segmentering även om den vård som erbjuds skulle ha hög medicinsk standard. För kvinnor som lever inom patriarkala eller religiösa enklaver skulle en sådan utveckling vara särskilt olycklig.

Familjens frihet att välja en vårdcentral på religiös/etnisk grund kan nämligen innebära en mycket stor inskränkning av deras personliga frihet. För de unga kvinnorna och för flickorna kan detta få förödande konsekvenser. Det har nämligen visat sig att just primärvården varit framgångsrik i att fånga upp deras problem; ett samtal om magont eller huvudvärk har ofta blivit ingången till fortsatt stöd för unga människor som lever under stor press i strikta introverta miljöer. Ett sammanhängande problem är den negativa inställningen till preventivmedel och abort som finns i vissa religiösa kretsar.

Om ledning och personal vid en vårdcentral delar denna negativa inställning är det svårt att tänka sig att det inte skulle färga av sig hur de bemöter kvinnor som söker abort eller vill få råd om preventivmedel. Även kristna vårdmottagningar har startats och det finns anledning att oroa sig för att abortmotståndet kan få fäste även i vårt land.

I dokument från Heliga Stolen, Etiska riktlinjer för sjukvårdspersonal från Påvliga rådet för hälsovårdspastoral kan vi läsa att om den som arbetar inom vården står inför en lagstiftning som är för abort ”måste han vägra artigt men bestämt”. Vidare: ”Man kan aldrig lyda en lag som i sig är omoralisk och det är fallet med en lag som i princip medger att abort är lagenlig. Därför måste läkare, barnmorskor och sjuksköterskor vägra av samvetsskäl.” Det skrivs vidare att abort ”är ett avskyvärt brott”. Dokumentet beskriver ingående hur man förhåller sig till olika delar av vården och vad som förväntas av vårdpersonal.

Jag vill inte att Påvliga rådet för hälsovårdspastoral ska kunna styra över vård och omsorg i Sverige. Att personal inom vård och omsorg trakasseras av dem som själva definierar sig som religiösa tillhör ännu undantagen här. Men vi har sett hur påtryckningar mot personal lett till begränsningar av vård i andra europeiska länder. Vi ska inte öppna upp för otrygghet för vare sig personal eller vårdsökande.

Det finns ingenting som hindrar att patienter ges möjlighet att välja läkare och vårdcentral även i ett system som inte medger fri etablering av vårdgivare. Så var fallet i Stockholms läns Landsting innan Vårdval Stockholm infördes vid årsskiftet 2007/2008. Vårdcentralerna i de stockholmsområden där många invandrare bor hade stor erfarenhet av att möta patienter med olika kulturell och religiös bakgrund. Personalen var ofta två- eller trespråkig. Så vad kan Vårdvalet egentligen förväntas tillföra i valfrihet i för patienterna?

Oron för att den fria etableringen av vårdgivare leder till ökad segregation får näring av erfarenheterna från den fria etableringen av skolor. Många hoppades att friskolereformen skulle ge en skjuts framåt för pedagogisk utveckling, ta tillvara och fördjupa ett föräldraengagemang inom kooperativ, inte minst i glesbygden.

Efter 16 år tvingas vi inse att vi endast öppnade en ny marknad för utbildningsbolag med vinstintressen. Reformen infriade inte några av de förhoppningar som fanns när den infördes! Att föra ut utbildning på marknaden är förenat med samma inneboende svårigheter som när vården ska konkurrensutsättas; svårigheten för föräldrarna att bedöma utbildningens kvalitet medförde att kvalitet inte blir något avgörande försäljningsargument varför utbildningsföretagen tvingas differentiera sig. Skolor på etnisk/religiös grund etablerade sig snabbt.

Barn stängs in i miljöer som föräldrarna uppfattar som trygga och förhindras att träffa barn från annorlunda miljöer.

Projektledare för vårdval Stockholm säger i tidningen Sesam att han inte ser några problem med att vårdcentraler bara vänder sig till svenska patienter. Trots att statlig legitimering av vård som ges utifrån religiösa värderingar är nytt inom vården men har inte föregåtts av någon seriös debatt.

I sitt sommartal i Vaxholm 2008 uppmärksammade statsminister Fredrik Reinfeldt för första gången det patriarkala förtryck många invandrartjejer lever under. Han lovade att åka runt i landet för att lyssna på invandrartjejerna.

Men för att en politiker ska uppfattas som trovärdig krävs att ord och handling går ihop.

Den politik som den borgerliga regeringen driver förstör grunden för invandrartjejernas frihet. Statsminister Fredrik Reinfeldt är väl medveten om folks engagemang för invandrartjejerna och därför utnyttjar han deras utsatta situation i retoriken och hoppades att ingen skulle genomskåda honom. Men hur ska han kunna försvara en politik som bidrar till att kvinnor isoleras i patriarkala miljöer. Carina Häggriksdagsledamot, broderskapare och S-kvinna

Av Carina Hägg
2010-01-18 Nr 03/2010
http://www.tidningenbroderskap.se/index.php?page=12&ar_id=4733

fredag 15 januari 2010

(S) vill avskaffa arbetsgivaravgift

I Jönköpings län är drygt 4 000 unga arbetslösa. Men enligt svenskt näringlivs prognos kommer ungdomsarbetslösheten att öka till uppåt 30! procent 2010 i Sverige. En utveckling som borde tas på största allvar av alla politiker. Vi socialdemokrater lägger skarpa förslag. Och jag har redan fått positiva reaktioner på mitt iniativ idag. Några media i länet har också snabbt följt upp några av förslagen:

"Carina Hägg (S) oroar sig för den ökande ungdomsarbetslösheten.

Avskaffad arbetsgivaravgift. Åtminstone för de företag som anställer en långtidsarbetslös ungdom. Det föreslår bland annat Socialdemokraterna i sitt nya budgetförslag.

Socialdemokraterna vill införa 4 000 förstajobbetavdrag, varav 160 ska gå till företag i Jönköpings län som anställer en långtidsarbetslös ungdom.

Avdraget ska innebära att arbetsgivaren får göra ett avdrag på två tredjedelar av lönekostnaden.

Socialdemokraterna föreslår även sänkt arbetsgivaravgift med 15 procent för enmansföretagare som gör sin första anställning samt avskaffad arbetsgivaravgift för de företag som anställer en arbetslös ungdom mellan 20–25 år.

Socialdemokraterna vill även se en förändring i Arbetsförmedlingens sätt att arbeta.

– Vi vill att arbetsförmedlingen ska ge insatser från dag ett, till skillnad från dagens väntetid på 90 dagar, säger riksdagsledamoten Carina Hägg. "

http://www.jonkoping.nu/?option=com_content&task=view&id=11906&Itemid=2
http://hogland.nu/?option=com_content&task=view&id=11906&Itemid=2
http://finnveden.nu/?option=com_content&task=view&id=33121&Itemid=2

torsdag 14 januari 2010

utanför pappersmedia

Det är viktigt att söka nya vägar för politiska samtal. Och det omfattar även social media och nätmedia. Jag finns på twitter, fb har hemsida och denna blogg. Men jag har i veckan också författat inlägg på nätmedia, länkar finns nedan.

Men först, i helgen fångade Expressen ännu en gång upp ett av mina twitter. Nu "upproret mot Maud Olfosson, Thorbjörn Egerhag och Annie Johansson fortsätter i Gnosjö - C-avhoppare planerar att starta ett nytt parti" Så någon läser

Inför toppmötet om Jemen
Storbritanniens premiärminister Gordon Brown bjuder in till ett internationellt möte med anledning av utvecklingen i Jemen. Mötet avses hållas den 28 januari i London. ....
Går bistånd till att kartlägga flyktingar?
Det har framkommit att bistånd används till vad som anges som säkerhetsrelaterat arbete. Ett exempel är att registrera flyktingars fingeravtryck. Såväl FN:S flyktingorgan UNHCR som EU:s organisation för humanitärt bistånd, ECHO berörs......
http://www.utrikesbulletinen.se/

Bloggen Kristen Vänster
http://kristenvanster.wordpress.com/

Ottosson Kd flyr sin egen politik
http://www.skillingaryd.nu/

2000 kr dyrare att bo i hyresrätt med alliansen
http://värnamo.nu/

Högerkristna och Högermuslimer
http://www.hoglandsnytt.se/?n=15672

Replik till Annie Johansson C
http://www.jnytt.se/nyhet/29214/replik-till-annie-johansson

Magdalena Andersson M och dödssynderna
http://www.jnytt.se/nyhet/29181/magdalena-andersson-m-och-dodssynderna

tisdag 12 januari 2010

minoriteter i Iran

Inom grupper som azerier, baluchier, kurder och araber antas många ha sympatier för oppositionen. Men minoriteterna, som inte är en enhetlig grupp, har inte haft några framträdande roller i proteströrelsen. Den har dominerats av den persiska majoriteten.

Men hur minoriteterna förhåller sig kan påverka utvecklingen. Alla bekänner sig heller inte till vad som benämns som islam, även andra religioner finns inom landet. Minoriteternas inställning till utvecklingen kan komma att påverka de styrandes syn på minoriteter och de som tillhör andra samfund. Men riskerar också att pekas ut som synabockar av regimen.

Jag vill här ta ett exempel. Vad som benämn som "Enhetens och världsmedborgarskapets religion", Bahá'í är en världsvid men ung monoteistisk religion som växt fram i Iran. Men som idag finns i många länder, även i Sverige.

SVENSKA BAHÁ'Í-SAMFUNDET, Stockholm sände ett pressmeddelande den 7 januari 2010. Man skriver i pressmeddelandet att "Förföljelserna av baha’ierna i Iran har tilltagit i intensitet under 2009. Ungefär 48 baha’ier är i dagsläget fängslade och många andra runtom i landet har blivit utsatta för husrannsakan, konfiskering av personlig egendom och upprepade arresteringar"

Och man citerar Diane Ala’i, det internationella baha’i-samfundets representant vid Förenta Nationerna i Genève, som förklarat att baha’i-samfundet i Iran alltför ofta har blivit utsatt för smutskastningskampanjer utformade i syfte att rikta en missnöjd befolknings uppmärksamhet mot baha’ierna och inte mot makthavarna."Och nu, under dagarna inför den stundande rättegången, finns tecken på att baha’ierna återigen utmålas som syndabockar." sade hon. "Istället för att ta ansvar för oroligheterna i landet, söker den iranska regeringen skuldbelägga andra, inklusive utländska makter, internationella organisationer, media, studenter, kvinnor och terrorister. Nu har även baha’ierna lagts till denna långa lista av påstådda förövare."Vi är särskilt oroade för att regeringen, eller ultrakonservativa falanger inom regeringen, kommer
utnyttja oroligheterna i Iran som en täckmantel för extrema åtgärder mot dessa oskyldigt fängslade individer. Denna oro fördjupades under söndagen" sa hon, "då myndigheterna arresterade 13 baha’ier i deras hem, förde dem till häktet, och försökte få dem att skriva under ett dokument om att de inte skulle delta i några framtida demonstrationer." / slut citat.

The President of the European Parliament: We received these days new worrying news from the Islamic Republic of Iran. Seven leaders of the Bahá’í religious communityhave been in prison since May 2008; in these 8 months they have been denied access to legal assistance.Now the seven leaders of the Baha’í religious community will be judged in a trial, without respect of the basic requirements of law. The Nobel laureate and Iranian lawyer Shirin Ebadi, who was ready to take the defense of the arrested leaders, has herself received death threats. The European Parliament demands of the Iranian authorities to urgently respect human rights and the rights of religious minorities and to rethink its charges against the seven leaders of Bahá’í - Fariba Kamalabadi, Jamaloddin Khanjani, Afif Naeimi, Saeid Rasaie, Mahvash Sabet, Behrouz Tavakkoli and Vahid Tizfahm. These people were arrested only because of their Faith and should be immediately released." 18 Februari 2009

I mars 2008 kom UD med en text om Mänskliga rättigheter angående situationen i Iranföregående år. Man skrev att liiksom tidigare fortsätter myndigheterna att utsätta den religiösa minoriteten bahaier för omfattande förtryck. ...Bahaierna är den största icke-muslimska religiösa minoriteten i Iran med ett uppskattat antal på 300 000. De utsätts för svår politisk och religiös förföljelse i Iran. Förföljelsen och diskrimineringen är systematisk. Bahaierna är i flera fall rättslösa eftersom de inte erkänns som en religiös minoritet. ... Och i september 2008 var Sveriges officiella hållning att situationen för minoriteter, i synnerhet baha'ier, ytterligare hade förvärrats.

Samma år kom en resolution från FN, United Nations General Assembly resolution: ...To implement, inter alia, the 1996 report of the Special Rapporteur on religious intolerance,6 which recommended ways in which the Islamic Republic of
Iran could emancipate the Baha’i community...

Men vi har kunnat följa fler uttalande om förtrycket av Bahá'í och andra minoriteter i Iran.

Firdadusi brukar benämnsa som den störste episke poeten. Han skrev det persiska nationaleposet Shahnameh. Och Firdausi skriver något som lika väl skulle kunna författats idag.

"I trettio år genomgick jag mycket plåga och smärta, men jag skänkte persiskan ny styrka och nytt liv."

Andersson (M) låter som ökända präster och mullor

När Magdalena Andersson pån Politkerbloggen.se anklagar socialdemokraterna och vår partiledare Mona Sahlin för att begå de sju dödssynderna förpassar hon samtidigt M-kvinnorna utanför den seriösa debatten.

Är det den svavelosande debatten inom högeralliansen som inspirerat Andersson. De sju dödssynderna är inte bara en filmsvit av Richard Hobert om någon PR-strateg, nu trodde det, utan främst ett katolskt begrepp. Men dödssynderna har än äldre rötter än Katekesen bakåt i historien.

Dödssynderna anses förebåda evig fördömelse. En evig fördömelse som leder till Helvetet. "Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga eld som väntar djävulen och hans änglar"(Mt 25:41).

Andersson bjuder på en svavelosande predikan som inte står ökända präster och mullor efter.

Men nu lever vi i en sekulär stat där det är väljare i allmänna val som avgör politiken. Religion ska inte igen överordnas politiska beslut, staten är och ska förbli sekulär. Tron är en privatsak.

Men jag hoppas at detta kan vara en vändpunkt. Att vi framöver kan komma tillbaka till en situation där vi åter kan diskutera politik på ett sakligt och värdigt sätt med högerföreträdare.

Hittills har Statsminister Fredrik Reinfeldt och regeringen under bara tre år backat ur planerade direktsända debatter 50 gånger med oss i oppositionen. Detta är förödande för demokratin.

Att högeralliansen vägrade ta del i det demokratiska samtalet märkes under valrörelsen 2006 även i Jönköpings län. Att storstadsmedia i så stor utsträckning accepterat att dompteras av högerpolitiker är ett faktum men beklagligt i ett samhälle som sakna såväl censur som självcensur.

Till länets media har minst en högerpolitiker, Annie Johansson C krävt att få stå oemotsagd på tidningarnas debattsidor.

Och istället för att förklara sin politik så siktar högern in sig på karaktärsmord på vår partiledare.

För att anknyta till debatten kan jag tillkännage att Mona Sahlin förknippas med Kardinalsdygderna" med egenskaperna: Omdöme, Rättvisa, Måttfullhet och Styrka.

Men de tre teologiska dygderna tro hop och kärlek tillhör Mona Sahlin såväl som Magdalen Andersson privatliv. Men där sluter likheten mellan de båda kvinnorna.

Vår socialdemokraternas politik för jämställdhet har visat sig överlägsen M-kvinnornas.

Carina Hägg

FRÅN BÄNK 216: Ett gott nytt rödgrönt valår

JAG SKRIVER: Nu har vi lämnar vi EU-året med val till parlamentet och ordförandeskap för EU bakom oss. Regeringen gjorde ett blekt intryck och klimatmötet i Köpenhamn lyckades som väntat inte. Att spänna sin båge blev inget talregel för statsminister Reinfeldt.

Med bra beslut på Jobbkongress pekade vi Socialdemokrater ut färdvägen inför valet 2010. Som socialdemokrat vill jag utveckla Sveriges förmåga att skapa nya jobb och företag. De är grunden för vårt välfärdssamhälle. Företagare måste ha rätt till samma trygghet som de anställda. Jag tänker till exempel på de trygghetssystem som finns när man får barn, blir sjuk eller arbetslös.

Det är viktigt att underlätta övergången från anställning till företagande genom att nyblivna entreprenörer ska få ta med sig mer trygghet från den föregående anställningen.

Jag anser att det är viktigt att uppmuntra nyföretagandet bland kvinnor. Därför behövs det mer av finansierings- och rådgivningsinsatser som vänder sig särskilt till kvinnliga nyföretagare och som innebär ett konkret stöd i uppstarten av det nya företaget.

Det måste bli enklare att starta och driva företag i Sverige. Satsningen på digital samordning av myndigheterna mot företagare behöver exempelvis förbättras. Ett sätt kan vara att inrätta en tillståndsportal där företagare på ett och samma ställe ska kunna ta del av vilka tillstånd som krävs för deras verksamhet och även kunna ansöka om dessa tillstånd genom portalen.

Jag anser att det behövs fler regionala exportrådgivare som kan stödja småföretagen. Tjänstesektorns möjlighet till export måste uppmärksammas tydligare. Det behövs särskilda insatser för att stärka den växande miljöteknikbranschen.

Utbildningen av exportsäljare på universitet och högskolor behöver utvecklas och de svenska underleverantörernas ställning behöver stärkas genom en kombinerad satsning på investerings- och exportfrämjande verksamhet. En nära samverkan mellan staten och arbetsmarknadens parter är en väg som bidrar till industriell och ekonomisk utveckling i vårt land. Det är en väg som ger oss hög sysselsättning och en stark välfärd.

Jag anser att vi borde gå vidare med de strategiska branschprogram som togs fram under 2006 i samarbete med arbetsmarknadens parter. Dessa omfattade sex svenska nyckelbranscher: fordonsindustrin, läkemedels-/bioteknikindustrin, metallurgiindustrin, flyg-/rymdindustrin, IT-/telekomindustrin samt skogs-/träindustrin. Branscher som är av avgörande betydelse för ekonomisk tillväxt och sysselsättning i hela Sverige. Strategiprogrammen innehåller en rad konkreta åtgärder som ska genomföras för att stärka de berörda industriernas internationella konkurrenskraft. Bland annat handlar det om åtgärder för att höja kunskaps- och tekniknivån. I varje bransch inrättades ett branschforskningsprogram för att stärka innovation, produktutveckling och produktion. Det är nu dags att gå vidare med nya och förstärkta åtgärder inom de befintliga branschprogrammen.

Jag fortsätter gärna att diskutera de möjligheter som länsbor ser framför sig. Förslag som jag kan ta med till vårens riksdagsarbete. Och jag önskar er ett gott rödgrönt valår 2010.

CARINA HÄGG, s,
BÄNK 216

Publicerad: 2010-01-12 10:50:0 http://www.hemsidan.net/?n=15658

måndag 11 januari 2010

Högerkristna och Högermuslimer

En ny nättidning, Väranmo.Nu har sett skärmens ljus i Värnamo, välkommen. Så nu har jag såväl författat som fått min text publicerad. Ska även följa tidningen framöver. Vi kan få en spännade debatt där en rödgröna politik får ett berättigat utrymme. Nu ska tangenterna slipas....

Högerkristna och Högermuslimer

Socialdemokraterna följer med oro den religiösa extremismen inom såväl kristna som muslimska samfund. Vi ska reagera mot extrema gruppers förtrycker oberoende av vilken kappa de draperar sig i. Trångsynthet, intolerans och rädslor av olika slag ska inte ges en framskjuten plats i samhället. Men jag oroas för att vi ska hamna på defensiven och tvingas försvara rättigheter som vi trodde var säkrade för all framtid. Vi får därför aldrig glömma att basen för att driva den politik vi tror på är ett öppet och tolerant samhälle.

Inte minst har S-kvinnor varnat för följderna av extremism. De högerkristna som av historiska skäl haft en stark bas i vårt län att utgå från känner vi. Under trycket av demokrati och det öppna samhället har de tvingast tillbaka i flera sakfrågor. Ändå är den kristna högern fortfarande livskraftig i politiska strukturer, främst möter jag dem inom Kd. De högerkristna har alltid ägnat sig åt symbolfrågor som, abortmotståndet och heterosexualiteten som norm för samlevnad. Något som vittnar om ett behov att kontrollera. I grunden är det samma kontrollbehov som präglar högermuslimer.

Ytterst drabbas flickorna och kvinnorna. Internationell har vi sett hur högermuslimer och högerkristna förnekat kvinnor rätten att styra över sina egna liv. Kvinnor som tvingas underkasta sig oönskade graviditeter och dör i sviterna av illegala aborter. Kvinnorna som förnekas rätten att styra över sina egna liv. Drabbas gör också alla de som inte lever upp till mullornas och kyrkornas uppfattning om normal sexualitet. Religiösa ledare som påstår sig representera alla troende för fram konservativa politiska uppfattningar med anspråk på att representera en djupare sanning. Men konservativa religiösa ledare kan aldrig representera alla troende. Det gäller biskopar och pastorer lika väl som imamer.

Jag vet att det finns många män som inte gillar S-kvinnors politik. Men det är ändå första gången i vår drygt 100-åriga historia som män vill avsätta vår ordförande! Allra mest förvånande är att Abdiresak Waberi (M), riksdagskandidat från Göteborg, har undertecknat ett upprop på facebook. Waberi som tycker att män ska ha fyra fruar och att en man kan slå sin fru och att sex före äktenskapet är förbjudet har retat sig så på S-kvinnor att och han uppenbarligen tacksamt emot varje tillfälle att visa sitt avsky. Men hur är det möjligt för en kandidat till riksdagen att vara okunnig om att endast S-kvinnors medlemmar kan avgöra vem som företräda oss?

Samtidigt måste vi inse att extremisternas åsikter slår an. Många djupt troende människor och många sökande ungdomar uppfattar dem som rena och tydliga i sin lära. Många män är oroade över att deras ställning i familjen och i samhället ska försvagas. Samtidigt som det visar hur lite kunskap politiska partier har om extrem islam. Om vi menar att demokrati innebär att åsikter fritt ska debatteras måste vi ständigt vara beredda att ta debatten. Så också med muslimska extremisterna som skaffar sig inflytande genom att gå in som medlemmar i politiska partier. Vi har alla ansvar att se till att hålla extremister borta från politiskt inflytande.

Jag var själv närvarande vid det seminarium i Tensta träff där jag fick höra hur företrädare för organisationer som får statliga medel försvarade Al Shababs rekryteringar av rinkebyungdomar till kriget i Somalia. Jag blev chockad men kände mig samtidigt glad över att tenstaseminarierna gör det är möjligt att föra en diskussion kring dessa frågor. Det är hoppfullt när hipphopparen Kadaffi Hussein modigt tar avstånd från extremister. Han och en majoritet vill att människor oavsett bakgrund ska kunna leva tillsammans. Men det kommer an på oss alla som vill leva i ett samhälle präglat av mångfald och tolerans att ta aktiv del i motståndet mot intoleransen. Extremister ska inte styra samhällsutvecklingen.

Jag har dessvärre konstaterat att högeralliansen stå bakom Waberi. Men det betyder inte att högern har sina väljare i Värnamo med sig.

Carina Hägg, ordförande S-kvinnor Jönköpings län

http://värnamo.nu/ måndag 11 januari 2010

Lyft taket i föräldrapenningen

Vi höjer taket i föräldrapenningen!

Det är ett av flera politiska familjepolitiska beslut som vi inom Socialdemokraterna nyligen tagit beslut om.

Höjt tak i den tillfälliga föräldrapenningen är ett viktigt steg för att även den förälder som tjänar mest kan vara hemma när barnet är sjukt.

Givetvis måste det vara upp till familjen självt att bestämma vem som ska vara hemma från jobbet, men vi tror att både barnen och föräldrarna mår bra av ökad jämställdhet inom familjerna.

Vi är mycket tydliga med målen för vår familjepolitik: barnen först samt jämställdhet mellan män och kvinnor! Här är ytterliggare tre av våra förslag.

Trygg och bra barnomsorg - det finns få saker som är så viktigt för att jobbet ska fungera och ungarna ska må bra. Barn till föräldrar som arbetar obekväma tider borde har rätt till den trygghet som det innebär med en bekant plats, där sängen, gosedjuret, kompisarna och personalen finns för att med kvalitet ge barnen barnomsorg också på obekväm tid. Det finns inget barnperspektiv i att ena natten sova hos mammas kompis för att nästa natt sova hos farfar för att tredje natten vara hos mormor.

Vi vill ha en flexibel och tillgänglig barnomsorg som är trygg och fungerande även på kvällar, nätter och helger.

Den första tiden med ett nyfött barn kan vara alldeles kaotisk. Det mesta ställs på ända, och det krävs två föräldrar hemma för att få det att fungera. Därför införde socialdemokraterna de så kallade "pappadagarna" på tio dagar, då pappan kan vara hemma med familjen.
Vi vill nu utöka föräldrars möjligheter att vara hemma tillsammans när barnet är nyfött genom att utöka dessa första tio dagar till en månad.

Efter föräldraledigheten börjar den riktiga vardagen för småbarnsfamiljen. Många föräldrar tycker att det är skönt att komma tillbaka i arbete, men känner samtidigt stress över att inte få vara med sitt barn. Vi ser behov av att föräldrar får mer vardagstid med barnen. Många föräldrar efterfrågar också fler korta perioder av sammanhängande tid med barnen, utan att för den skull permanent gå ned i arbetstid, vara helt föräldralediga på nytt eller vara helt borta från arbetsmarknaden.

Vi vill undersöka om hur en utvecklad föräldraförsäkring kan svara upp mot behovet av mer vardagstid med barnen.

Utöver dessa portalfrågor arbetar vi hårt för att barnfamiljer ska få en enklare vardag. Bort med vabb-intygen, som varken minskar fusket eller gör barnen friskare.

Säkra pengarna till förskolan så att inte kommunerna kan "täppa igen" andra budgethål med statsbidragen.

Vi vill alltså öronmärka en del av kommunernas statsbidrag till förskolorna, och på sikt vill vi att förskolan ska vara avgiftsfri – för alla barn.

Carina Hägg, Margareta Persson och Helene Petersson, riksdagsledamöter S, Jönköpings län

lördag 9 januari 2010

Var "Liljas" liv inte ens värt en minnesskylt

För mig är det en obehaglig gåta hur man i Malmö kan neka kvinnorna att sätta upp en skylt på bron till minne över "Lilja". Flickan som drevs till döden av människohandlare, hallikar och torskar.

Idag lördag klockan 16 ordnas en enkel minnesstund för Dangoule där Krusegatan korsar E22 i Malmö. Susanne Grönvall har förslagit att vi som inte kan närvara i Malmö ska tända ett ljus. Så ett ljus kommer också att tändas ikväll för Lilja och hennes olyckssystrar. Och på fb skriver Göran Eriksson att han ansluter sig, tack ni alla. Medan Bosse Hammarström osmakligt nog väljer just denna dag för att skicka texter och länkar om att legalisera prostituion och införa statliga bordeller.


Men vi kan utöver att tända ett ljus i em också kräva att det sätts upp en minnseskylt över "Lilja" i Malmö. Vem kan hävda att en fattig utsatt och utnyttjad flickas liv inte ens var värt en minnesskylt?

Lukas Moodyssons film "Lilja 4-ever" handlar om en 16-årig flicka från öst som tvingas till prostitution i Sverige skakade om oss. Filmen visade att det finns de som hänsynslöst såväl köper som säljer även människor. Även om filmen inte rakt av är en dokumentär om verklighetens "Lilja" så finns det många paralleller mellan flickan i filmen och Dangoule Rasalaite, 16 år. Lucas Moodysson sa då att det en av händelserna som påverkat honom. Och han sa "Jag bor ju i Malmö, jag läste i tidningen att hon hade hoppat från en bro". Filmens Lilja blir – precis som Dangoule blev – lämnad kvar som barn i ett fattigt öststatsland när mamman inte bara överger henne för ett bättre liv USA utan också skriver i ett brev till myndigheterna att hon inte längre vill vara hennes förälder. Lilja blev därför ett lätt offer när en snygg man lockar henne till Sverige med löfte om ett jobb. I stället tvingas hon att prostituera sig. Filmen ställde frågor om sexhandeln med unga kvinnor på sin spets.


Trafficking är den yttersta konsekvensen av ett samhället, där man kan köpa och sälja allt, även flickor och kvinnors kroppar.

Och så kom den stund när polisen knackade på hos Melita. De ska ha hittat numret till Melitas mamma i Dangoules ficka och fick på så sät kontakt. Då hade Dangoule, som i Sverige också kallades Kristina, hoppat från en bro på Krusegatan. Efter att ha legat i koma dör hon efterlämnande tre brev på ryska. Hon pekar ut ryssen, mannen på pizzerian och andra som sålt och köpt henne. Men männen nekar och de går fria. Men kvinnor och barn fortsätter att forslas till Sverige som sexslavar.


Jag ska läsa Anna Skaldeman boken "Torsksverige – om sexslaveri i välfärdsstaten" som kommer i februari. Idag läser jag i Sydsvenska att Skaldeman ser ökad jämställdhet, minskad fattigdom och skärpta lagar mot sexköp och människohandel som effektiva verktyg mot trafficking.


Tyvärr konstaterar jag åter att regeringen inte drar samhällsutvecklingen åt rätt håll. Klyftorna i samhället ökar, det går bakåt för jämställdheten, sexköpslagen ifrågasätts allt tydligare av högerpartister och regeringen vägrar att lägga fram konventionen mot trafficking till riksdagen för ratificering. Regeringen drar sig istället tillbaka från att aktivt delta i det europeiska och internationella arbetet.


Vi som vill skärpa sexköpslagen http://www.facebook.com/carina.hagg?ref=profile#/group.php?gid=335747195290&ref=ts

fredag 8 januari 2010

När ska M reagera mot Waberi?

M-kvinnorna är tysta. Tittar in på Cecilia Magnusson hemsida. Hon står överst på samma som Waberi till valet 2010 - men det är lika tyst från hennes håll. När ska M reagera mot Waberi?

Men det har ändå kommit många synpunkter som reaktion på min artikel i Newsmill om att M riksdagskandidat och islamisten Abdiresak Waberi har krävt vår ordförande Nalin Pekguls avgång Huvudsakligen positiva men också några upprörda. Och jag har haft flera bra samtal, även med oroliga moderater.

Sveriges Radio P1 16.00-timmen hade idag temat Militant extremism på frammarsch mot bakgrund av att FN har fått stoppa matstöd till Somalia och attentat. I radions Människor och Tro fördes ytterligare samtal, bra samtal under em. Och vi kunde se Aktuellt.s inslag från Tensta. S-kvinnors ordförande Nalin Pekgul fortsätter att ta en viktig debatt medan andra uppenbart fortsätter hålla emot. Jämställdhetsministern Nyamko Sabuni vet däremot inte hur hon ska förhålla sig nu när regeringens egenhändigt uppritade karta visar sig inte stämma. Samtidigt som jag konstaterar att S-kvinnor politiska linje ger allt fler ringar i debatten.

Jag kan bara instämma i frågan, när ska M regagera mot Waberi. Bla skrev UNT Fredageb 08 januari 2010 09:00 på sin ledare:

En av Göteborgs moderater, på valbar plats till nästa riksdagsval, har krävt Socialdemokratiska kvinnoförbundets ordförande Nalin Pekguls avgång. Orsaken är att hon kritiserat den religiösa extremismens hot mot kvinnors frihet. Detta skriver socialdemokraten Carina Hägg på Newsmill.

Moderaten i fråga är Abderisak Waberi, tillika Islamiksa förbundets ordförande och en extremt värdekonservativ opinionsbildare. Han företräder en fundamentalistisk islamisk tolkning, som han menar är den enda. Han dristar sig trots detta till att påstå att han representerar Sveriges samtliga muslimer. Utan att ha frågat dem.

Och inte nog med det. Hans organisation sprider i sina skrifter åsikter som att mannen är familjens överhuvud ska och sköta alla sysslor utanför hemmet, medan kvinnan ska sköta sysslorna i hemmet. Han har sagt att en man kan ha fyra hustrur medan en kvinna bara kan ha en man. Till Riksförbundet för sexuell upplysning, Rfsu, har Waberi sagt att kvinnan bara får visa ansiktet och händerna, eftersom män har "mycket större sexlust" än kvinnor, och att kvinnan därför måste "skyddas".

Carina Hägg skriver: "Waberi som tycker att män ska ha fyra fruar och att en man kan slå sin fru och att sex före äktenskapet är förbjudet har visserligen all anledning att reta sig på vår ordförande och tar uppenbarligen tacksamt emot varje tillfälle att visa sin avsky. Men är det möjligt att en riksdagskandidat är okunnig om att endast S-kvinnors medlemmar kan avgöra vem som ska vara vår ordförande?"Det mest skrämmande är att Waberi i och med sin kritik sällar sig till den skara av extremt konservativa muslimer som nyligen stod utanför Socialdemokraternas högkvarter på Sveavägen och skanderade "Nalin Åkesson". Bland annat för att Nalin Pekgul försvarat muslimska kvinnors rätt att gå i kort kjol, utan slöja.

När får vi en reaktion från Moderaterna på Waberis extrema åsikter? Eller passar åsikterna så utmärkt in i moderaternas partiprogram att ingen behöver reagera? Abderisak Waberis åsikter är svårt komprometterande för det parti som nominerat honom till riksdagen.

Av: Maria Ripenberg http://www2.unt.se/avd/1,1826,MC=25-TYPE=blogg-bi=133,00.html?bin=15809

torsdag 7 januari 2010

Byt ut Anna Skarhed som utredare

Regeringen har utsett Anna Skarhed till Justitiekansler. Denne har till uppgift att i likhet med Riksdagens ombudsmän utöva tillsyn över myndigheter och deras tjänstemän. Tillsynen har till syfte att kontrollera att lagar och andra författningar efterlevs och har även en övergripande tillsyn. Man har t ex fattat beslut i det så kallade bordell-ärendet.

Anna Skarhede tillträdde dock som Justitiekansler innan hon avlämnar utredningen om sexkösplagen. En utredningen bedrivs med påfallande slutenhet. Jag hade velat se en parlamentarisk utredning, allternativt knyten till en referensgrupp med representanter för riksdagens partier. Nu kan man inte bortse från bilden av ett underhandsuppdrag styr utredningen.

Har man också som jag följt hur regeringens skjutit ansvaret från sig nationellt, vägrat ratificera Europarådets konvention mot trafficking och dragit sig tillbaka fån det europeiska och internationella engagemanget som Sverige varit känt för, så blir man inte mindre orolig. Språket har försvagats och maktanalyer liksom kunskap har sparkats ut från departement.

Vi ser också att prostitutionslobbyn med regeringens goda minne fått luft under vingarna. Högerpartiernas unga sänds till Timbro där de cyniskt skolar medlemmar, flickor och pojkar i för ungdomsförbunden om att kvinnor kan säljas för sexullet utnyttjande.

Våra myndigheter känner signalerna och minns att Fp och M var emot sexköpslagen när den infördes. Under 2006 la företrädare för C, Fredrik Feldreich en motion i riksdagen. Vi ser mönstret, CUF skickas ut för att bana vägen för C högersvängar. Hanna Wagenius, riksdagskandidat för Jämtland och ledamot i CUF:s förbundsstyrelse har skapat fb gruppen Slopa Sexköpslagen! och känd för sina attacker sexköpslagen upprörs däremot själv över att hon riskerar tvingas till naken-scanning på flygplatser.

Kd som velat kriminalisera såväl de prostituerade som torskarna har ändå värnat om sexköpslagen men nu har det blivet tyst även från det hållet menjag hoppas ännu att inte Kd-kvinnorna tystats.

För även om planen med att införa sin nygamla politik skulle kommit tidigare under innevarande mandatperiod är nu tidsplanen att ett betänkande ska hinnas presenteras för riksdagen under våren. Visst väl förpackad av PR-folket med någon slogan typ "hårdare lag" på någon punkt för att debatten ska fastna där. Men det är sexköpslagen regeringen är ute efter.

Frågan är om regeringen kommer att orka detta under våren och hur klokt är det för dem att prioritera att riva ner sexköpslagen så nära valet.

Även om det nu skulle ges vare sig tilläggsdirektiv eller underhandsdirektiv är det olämpligt att Skarhed upprätthåller två uppdrag som inte kan ses som förenliga med varandra.

Trovärdigheten som utredare skadas ytterligare men även Justitiekanslerns ämbete.

Så min uppmaning och fråga bli vid vilken tidpunkt avser regeringen att skilja Anna Skarhed från uppdraget som utredare av sexköpslagen?

Rödgröna kvinnor går före igen

Tillsammans med Marianne Ericsson Ordförande i Vänsterpartiets kvinnopolitiska utskott och Esabelle Dingizian Jämställdhetspolitiska talesperson för Miljöpartiet skriver jag för S-kvinnor om SRHR- och HBT-frågor. I dagens Värnamo Nyheter kritiserar vi landstingets Handlingsplan - rödgröna kvinnor går före och visar vägen. Men håll koll på vad som sker i fler av landets landsting och regioner.

I Jönköpings län har landstinget antagit en handlingsplan för sexuell hälsa för ungdomar som saknar begreppet rättigheter. Ledande politiker säger sig vilja minska antalet sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter. Men som befarat saknas rättighetsperspektivet.

Vi rödgröna politiker blir alltid lika bestörta över att åratal av arbete för sexuell reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) förlorar sin förankring i verkligheten, det vill säga i landstingen där medborgarna närmast berörs av politikernas beslut. När språket försvagas vet vi att det i förlängningen riskerar leda även till försvagade insatser för grupper.

I handlingsplanen från kvinnokonferensen i Peking 1995, slogs det fast att kvinnor mänskliga rättigheter inkluderar deras rätt att fritt och ansvarsfull bestämma i frågor som rör deras sexualitet. SRHR-frågorna gick dessutom spårlöst förbi EU-toppmötet i Jönköping och kvinnokonferensen i mars i New York jubileumsåret 2010, riskerar att gå samma väg.

Den beslutade handlingsplanen visar att landstinget väjer för viktiga sakfrågor. Den har t ex inte berört frågor om hbt, sexuellt våld, hur man förhåller sig till "mödomshinnan" alternativt slidkransen, könsstympning och våld i hederns namn för att nämna några utmaningar.

Handlingsplanen bör vara lättillgängligt och ta upp SRHR- frågor brett för att kunna vara ett stöd i dialoger inte minst med de unga. Hur landstinget använder detta gyllene tillfälle att utveckla områdena kan vi inte svara på. Då ambitionen finns för att få efterföljare i övriga landsting, så blir frågan samtidigt viktig för långt fler.

För kvinnor och de unga flickorna kan utelämnade områden få förödande konsekvenser. Ofta är det primärvården som förmår fånga upp deras problem; ett samtal om magont eller huvudvärk har ofta blivit ingången till fortsatt stöd för unga människor som lever under stor press i strikta introverta miljöer.

Men sammanhängande problem som den negativa inställningen till preventivmedel och abort som finns i vissa patriarkala och religiösa kretsar vågar man inte beröra. Om t ex ledning och personal vid en vårdcentral inte får stöd att möta negativa inställningar till flickor och kvinnors rättigheter, är det svårt att tänka sig att det inte skulle färga av sig hur de bemöter kvinnor som söker abort eller vill få råd om preventivmedel.

Kultur, tradition och religion får inte användas som ursäkt för att kränka människors åtnjutande av sina rättigheter. Vi hävdar att dessutom att abort är en mänsklig rättighet.

Vi välkomnar skrivningar om tillgängligt för kondomer för unga. Men alla unga ska ges sex- och samlevnadsundervisning och ha tillgång till ungdomsmottagningar.

Trots ett mycket bra arbete med HBT- certifiering vid Rosenlunds vårdcentrum med årets folkhälsopris, så nämns inte HBT överhuvudtaget. Därmed riskerar man befästa dagens diskriminering.

Anmärkningsvärt!

tisdag 5 januari 2010

Från Rinkeby, Somalia till Jemen

Al-Qaida i Jemen har tagit på sg ansvaret för attentatsförsöket ombord på ett flygplan. Och kopplingen mellan de militanta islamistiska rörelserna al-Shabab i Somalia och al-Qaida i Jemen har kommit i dagen. Hur starka de banden är vågar jag idag inte sia om men det behöver inte handla om så många individer. Men redan att de finns ger anledning till funderingar.

Al-Shabab finns också representerade i Sverige. Något som länge tystades ner i debatten. Att det var invadrarkvinnor- och flickor som tog upp frågan hade betydelse. Men nu har allt fler efter S-kvinnors debatter blivit medvetna om situationen.

Några har kontakt med- eller reser till Afrikas horn för att berättigat hälsar på släkt och vänner. Eller så har de andra privata skäl för resande i regionen som till alla andra delar av världen. Men vi vet också att unga män rekryteras från bla Rinkeby för att strida för al-Shabab i Somalia. Och att ID-handlingar från svenskar hittats invid döda kroppar. Det ska självfallet utredas av rätt myndighet och på ett rättsäkert sätt.

Jag har varit i Tensta när alla dessa frågor debatterades på Tensta Träff och det var tydligt att de närvarandes frågor hängde ihop med nedskärningar i Stockholm men också med utrikes förhållande. Men politiker kan inte skjuta vare sig sitt lokala eller sitt nationella politiska ansvar från sig. En rinkebybo sa frågade, jag förstår inte varför Kd vill ge kvinnor vårdnadsbidrag så att extrema män ska kunna åka för att strida i Somalia. När samtidigt lokala politiker vädjar om stöd för att våga agera så drar högerregeringen beslut i riksdagen åt andra hållet.

Och så har det S-Kvinnor varnat för växt från inrikespolitisk till kopplingar till internationell säkerhet. Vi tar debatten med högermuslimer utifrån kunskapen om att flickor och kvinnor drabbas av högermuslimers politik. Och för att fler ska våga vägra al-Shabab i Sverige. Yassin Mahin Mallin, Eskilstuna har skrivit intressanta inlägg. Och Kadafi Hussein, hiphopare och festfixare vågar markera mot dessa grupper. Men fler politiker behöver lyssna på deras och röster.

En tydlig röst är S-kvinnros ordförande Nalin Pekgul. Att Partiledare Mona Sahlin S nyligen inte bara markerat mot islamister utan deltog i en fest i Rinkeby var välkommet och kan inte överskattas. Tack Mona som tar ställning mot såväl högermuslimer som rasister, du har också fört en politik mot högröstade högerkristna uppfattningar. Förtrycks ska bekämpas oberoende under vilken beteckning den uppträder. Andra partier öppnar sina listor till valet och för samarbetet i riksdagen med dess företrädare.

Somalia består av det lugna Somaliland, Puntland, utanför vilkens kust pirater härjar och även Sverige sänt militär för att skydda inte minst FN livsmedelstransporter till havs, och Somalia med huvudstaden Mogadishu. Den del som vi oftast hör talas om och då om oroligheter.

Och jag läser på Amnesty International hemsida att de fördömer det alltmer utbredda och systematiska bruket av utomrättsliga avrättningar, tortyr, stening till döds, amputation och prygel som utförs offentligt av beväpnade al-Shabab-grupper i områden i Somalia där de har kontroll. Den 17 november begravdes en kvinna upp till midjan varefter hon stenades till döds i en by nära Wajid i Bakoolregionen. Mannen som hon anklagades för att ha begått äktenskapsbrott med piskades med 100 rapp, enligt medias rapporter. Avrättningen och prygeln ska ha beordrats av en "domare" som arbetar för al-Shabab.... FN:s livsmedelsprogram WFP har nu tvingats avbryta sin utdelningen av nödmat till civila i stora delar av södra Somalia.

Jemen betyder Landet till höger, och då menar man geografiskt höger om Mekka. Det finns en kolonial förflutet och Nordjemen och Sydjemen förenades så sent som 1990 till Republiken Jemen eller Yemen. Jemen är ett land vi i Sverige har lite kontakt med. Medan tyskar har upptäckt landet har få svenskar sökt sig till landet trots att det är väl värt ett besök. Men om du går i resetankar så rekommenderar jag att du lägger ner de planerna ett tag.

Jemen som en gång benämndes som Arabia Felix dvs Det lyckliga Arabien har idag uppenbart problem. Den misstänkte sk flygbombaren Umar Farouk Abdulmutallablär ha startat sin resa till Detroit från Jemen. Och här menar man att terrornätverket al-Qaida har tagit sig utrymme. Att de klanstyrda delarna av landet värjt sig mot såväl centralmakten som lagens inblandning är känt sedan tidigare. Gömmer sig dessa grupper dessutom i de bergiga delar av landet underlättar det för al-Quaida grupper att få fäste men inte för lagens arm att nåd dem. Med släkten bin Ladin rötter i landet kan vi anta att personkontakter kan ha upprätthållits över tiden även om Osamas öde är okänt. På Guantanamo väntar jemeniter på besked om inte bara förlyttningsort utan också om land.

Jemens utrikesminister Abu Bakr al-Qirbi sa till BBC att Jemen inte får tillräckligt mycket stöd från väst för att kunna hantera al-Qaida.– Vi måste utöka våra förband mot terrorism vilket innebär att vi måste förse dem med nödvändig utbildning och militär utrustning, samt sätt att transportera sig, vi har mycket ont om helikoptrar.

USA kan göra mycket, Storbritannien kan göra mycket och EU kan göra mycket i det avseendet. Och Jemens regering uppskattar att al-Qaida har omkring 300 medlemmar i landet.

USA, Storbritannien, Frankrike och Japans ambassader stängdes vad jag utgår från tillfälligt i veckan efter hot. Sveriges närmaste ambassad ligger i grannlandet Saudiarabien. Men Sverige har en honrärkonsul i huvudstaden Sana. Vars gamla stad finns på UNESCOS världsarvslista Den gamla stan uppvisar en rikedom på byggandshistoria, spännande mat med en traditionell svalkande dryck och hantverk att beundra för att nämna något. Och man ser män varndra med påsar av nyinköpt kat som ska tuggas vid hemkomsten. Kat är en drog och landsplåga.

Trots att många moskéer bär sin ålderdom med värdigheten är det den nya stora för att inte säga enorma moskén som låtit tal om sig. Folk verkar var stolta över detta monument, kanske mer som en manifestation för Jemen som land än över islam. Jag träffade en man som sa, jag har gett upp hoppet om en framtid här och ska emigrera. Väl medveten om landets stora behov var han ändå stolt över den nybyggda moskén. Kan det vara utryck även för ett lillebrorskompelx gentemot det stora grannlandet undrar jag. Som gäst i landet var jag välkommen in för att se och ta del av hur man vill utveckla verksamhet i anslutning till moskén med undervisning.

Jemen är ett rektangulärt land med kortändan mot Oman och en lång landgräns mot Saudiarabien. En gräns om historiskt inte varit en avgränsade gräns för människor. Idag är det annorlunda. Och oljefälten bevakas. Kartans nos pekar i Bab el Mandeb sundet mot Djibouti. Medan kortsidan mot i Röda Havet vetter mot Eritrea. Och så återstår en långsida med kustlinjen mot Adenviken med Somalia på andra stranden. Från hamnstaden Adan har jag fått rapporter om inte bara flyktingar, och döda ilandflutna kroppar utan också om beväpnade båtar - vi säger pirater, som börjat göra landhugg.

Ett ungt land i en instabil omgivning men klara inrikespolitiska problem, landet kan i värsta sceneriet falla samman med konsekvenser långt utanför Arabiska halvö. Det får inte vara ett allternativt - jeminterna och somalierna har samma rätt till demokrartiska utveckling och mänskliga rättigheter som vi här. Men vägen dit kan vi ha olika meningar om. Världens ledare bör ha lärt läxan från Bushs krig mot terrorismen

I det strängt patriakala landet Jemen är månggifte och barnbrudar vanligt förekommande. Barnadödligheten är hög. Och endast ca hälften av kvinnorna är skriv- och läskunniga. Att satsa på arbete för jämställdhet och utveckling är att satsa på utveckling men också att satsa på säkerhet.

Men nu har de frågorna fallit bort även i debatten om Jemen. Kvinnorna har osynliggjorts och ses än mindre som aktörer. Och så har omvärlden ställt upp på högermsulimers kvinnosyn. Ska kvinnorna i Jemen tvingas acceptera detta, ska vi acceptera det? Jag gör det inte.

söndag 3 januari 2010

Vilka är farligast - vargen eller högerpolitiken

Varför är vuxna karlar så hariga. Jägare med bössa och jakthund vid sin sida å är ändå rädda för vargen. Dessa män utrycker även oro för samhällsförändringar och känner sig hotade när en otidsenlig mansroll ifrågsätts. Det finns all anledning att granska varghatet med genusglasögon. Inte minst då det leder fram till dagens facit, jakten en okontrollerad jakt på vargen.

Regeringen har låtit den hotade svenska vargstammen slaktas utan sakligare grund än vargfrossa inför de organisatoriskt starka jägarna. Och bilogisk mångfald är inte högerpartiernas bästa gren, så sent som inför valet till Europaparlamentet tillhörde Gunnar Hökmark M de som fick bottenbetyg.

Visst har jag respekt för människors känslor för sina husdjur men inte minst att småbarnsföräldrar som lever på landsbygden känner ett obehag för att låta barnen leka i skog och mark.

Men hur farlig är vargen? Så här har Naturvårdsverket svarat på sin hemsida:
"En varg är inte farlig för människor i normala situationer. Istället försöker den undvika människan. Men naturligtvis kan vargen likaväl som hundar försvara sig själva, sina ungar och sin mat om de känner sig hotade. Historien, i bland annat kyrkböcker, talar om enstaka händelser i vårt land där barn blivit attackerade av varg. Eftersom det var vanligt att även små barn vallade får och andra tamdjur på skogsbete och på fäbodar är det svårt att tro att man tyckte det var en farlig syssla för barnen.

Under de senaste decennierna har i Sverige ingen varg gått till anfall mot människor. Det har inte rapporterats några fall i vårt land sedan 1820-talet. Det gällde då vargar som hållits i fångenskap och fått all mat av människor och sedan släppts fria. Vid den tiden fanns det nästan inga älgar eller rådjur i våra skogar. En varg skall vara skygg för människor, så det är viktigt att man inte lägger ut mat till den."

Det är något helt annat än den beskrivning som varghatarna ger. Under åren har jag fått otaliga telefonsamtal och läst insändare med skräckskildring av vargen, bland annat som barnadödare. Män som i höga tonlägen beskriver sig som jägare och viltvårdare och försöker göra sig till talesman för 500 000 jägare. Konspirationsteorierna har haglat på mailen. Vågar du komma ut till skogen och sitta på en stubbe frågar dom och tror jag ska skrämmas av flora och fauna. Nu är inte sittande på stubbar i skogen det som främst skrämmer kvinnor. Vargen har inte dödat någon kvinna i Sverige. Men hur många kvinnor har dödas av män med vapen? Den frågan har däremot inte samma prioritet.

Tyvärr ägnade sig högerpartierna åt en osaklig debatt om vargen i ett försök att värva jägarröster inför valet 2006. Nu ser vi resultatet - vargslakten. Medan regeringen som vanligt skyller på myndigheter men nu också på spårsnön!? när resultatet gick så illa som jag befarat.

Jag tycker att vi skulle kunna ha en sansad diskussion där utgångspunkten är att vi ska ha en livskraftig vargstam i vårt land. Ska rovdjur vara något som vi åker till "exotiska" länder för att njuta av medan i Sverige bara jägarnas röster, och bössor, ska höras?

Sanningen är att tjuvjakt och inavel på sikt är ett allvarligt hot mot vargstammen i Sverige. Men om det har högerpartierna inte velat tala om. Och de förnekar sig inte. De fortsätter att vara sämst i klassen när det gäller miljöpolitik. Något som Svenska Naturskyddsföreningen har visat i granskningar. Det vore bra om högerpartierna och de jägare som försöker tala för hela jägarkåren inser att det också finns andra intressen som har rätt att mötas med respekt.

Reinfeldt uttryckte sig oerhört nonchalant på Gotland när algblomningen kom på tal -06. Han hänvisade till att forskare hade olika uppfattningar. Jag skrev då att det vore ödestigert för vårt land och kommande generationer om vi får en moderatledd regering som så totalt negligerar de verkligt stora hoten i framtiden. Jag fick också rätt.

Nu har högerpartierna och jägarnas organisationer lyckats skapa hårda motsättningar i rovdjursfrågan gentemot till exempel miljöorganisationer men även bredare befolkningslager, inte minst unga väljare. Ytterligare ett bakslag efter klimatmötet Köpenhamn för miljöfrågor under Statsminister Reinfeld.

Nej, högerpartierna är nog farligare än vargen när det gäller att värna om biologisk mångfald.

fredag 1 januari 2010

Prioriteras hiv/aids eller inte?

Även om jag är inte ensam om att drömma om ett vaccin mot hiv/aids räcker inte önskedrömmar - det krävs också pengar. Men jag har verkat tvärpolitiskt med enskilda kolleger såväl i som utanför riksdagen för insatser mot hiv/aids. Konsekvenserna av hiv/aids är så omfattande att det är önskvärt med en bred politisk samling för insatser internationellt. Hiv/aids påverkar individer dramatiskt liksom hela samhällen.

Samtidigt motarbeter starka moralkonservativa grupper områden som kunskap, kondomanvändning, jämställdhet och undervisning av unga. Och att även de krafterna återfinns inom riksdagens högerpartier och internationella nätverk har jag inte varit sen att peka på. Men nu ser vi att hela SRHR-området prioriteras ned och ofta tom bort från de politiska samtalen. Ett stort svek.

Barn dör i onödan, löd rubriken i Kyrkans Tidning 2009-11-26 06:00. Vi, dvs jag och kollger från Kd, M, C, Fp, V och Mp skrev - Den 1 december är det den internationella aidsdagen. En dag då vi blir välbehövligt påminda om en av vår tids viktigaste utmaningar. UNAIDS rapporterar att ungefär 33 miljoner människor lever med HIV. Av dessa bor 22 miljoner i Afrika söder om Sahara. Hissnande siffror när vi stannar upp och tänker på att varje siffra i statistiken är en människa. Vi som är engagerade inom den Svenska sektionen av AWEPA, European Parliamentarians for Africa, tog också upp forskning kring vaccin väl medvetan om det viktiga svenska forskingsstödet. Men blev högerpartiernas ord till sand.

Biståndsminter Gunilla Carlsson sa under ett besök i Botswana - En annan stor utmaning som kan hota hela samhället är den stora hiv/aids-spridningen, ett allvarligt problem i Botswana. Sedan stängde regeringen svårförståeligt ambassaden i Gaborone.

Och under ordförandeskapet i EU var det Biståndsminister Gunilla Carlsson uyppgift att presentera den särskild EU-deklaration om hiv och aids på Världsaidsdagen i Pretoria, Sydafrika. Hon sa bla att hiv/aids idag kräver en starkare respons än tidigare. Jag undrar hur?

För hur ser det i praktiken ut bakom orden om att priortera hiv/aids. Går skattesänkningar före även insater på detta område. Påverkar nedskärningarna i biståndet även Sidas stöd på hiv/aids området. Regeringens instruktion till Sida vad gäller nedskärningarna uppges vara att söka hålla biståndsnivåerna bilateralt i Afrika såväl som i konflikt- och postkonfliktländerna. De anslag som får stå för de största besparingarna är de regionala och globala programmen samt forskningsanslaget. Det senare är oroande.

Nedprioriteringar som återspeglar även hiv/aids resurserna. Sida själv uppger att det svensk-norska regionala hiv/aids teamet i Lusaka, som är det team som hanterar de största Sida-resurserna för hiv/aids, får i år ca 290 MSEK vilket är ca 59% av Sidas totala hiv/aids stöd 2009. Lusaka-teamet, som hanterar stöd till regionala hiv/aids program i Afrika, kommer att drabbas mkt hårt av nedskärningarna då de kommer att gå från 290 MSEK 2009, till 170 MSEK 2010. Det innebär en minskning på hela 41 %.

Nästa området som kommer att drabbas hårt är stöd till hiv-forskning. I år har forskningsavdelningen allokerat 75 MSEK till hiv-forskning. Nästa år räknar de med att ha en allokering till hiv på vad som nu bedöms till ca 40 MSEK. Det är en neddragning på ca 47%. De som hoppats på Ewa Björling M, själv forskare på området och som återkommande hade hiv-forskning i riksdagens Kammare bland talepunkterna under sin tid som riksdagsledamot är idag självklart besvikna.

Men vilken av dessa två områden, hiv/aids stöd genom regionala program i Afrika eller stödet till forskning som kommer att drabbas hårdast av nedskärningarna vet jag inte idag. Andra delar som hanterar hiv/aids stöd kan klara sig bättre. I Sydafrika kommer Sidas stöd på hiv/aids området att öka från 40 MSEK i år, till 45 MSEK 2010. Men om man samtidigt drar ner för NGO mfl så kan jag inte räkna ut om anslagen totalt går upp eller ner till Sydafrika. Även för Uganda har man talat om att stödet ska komma att gå upp, från 10.7 MSEK i år till 18,8 MSEK 2010 samtidigt som Biståndsminister Gunilla Carlsson M talar om att frysa biståndet till landet. Så vad som gäller är även här oklart. Globala Program handlägger hiv/aids stöd på 60 MSEK i år och den nivån ligger kvar för nästa år enligt statistikenhet men för mycket ser det oklart ut för 2011.

Men vi ska inte bortse från Sidas stöd till hälsossystemstärkande program även är ett bidrag till hiv/aids arbetet i de utsatta länderna. Sverige, liksom de flesta andra bilaterala givare, försöker ju mer och mer gå mot större programansatser och stöd till hela sektorer, där ländernas egna fattigdomsplaner och strategier är styrande. Men risken för att kvinnors rättigheter och erfarenheter prioriteras bort ökar samtidigt som Sveriges regering drar sig undan de samtalen. Vilket i sig leder till att negativa faktorer för smittspridning i ökad utsträckning får stå oemotsagda.

Att Utrikesminister Carl Bildt M inte prioriterar kvinnors rättigheter är väl heller ingen okunnig om längre. Den region som är värst drabbat av av hiv/aids får ta en orilmligt stor del av nedskärningar. Att Sidas stöd till regionala hiv/aids program i Afrika söder om Sahara drabbas medför att det viktiga och mera långsiktiga forskningsstödet till hiv/aids krymper dramatiskt.

Så även på område hiv/aids bekämpning vinner politiken på rödgrön samverkan.