lördag 30 januari 2010

att vara överraskad räcker inte B Ask

Om du tror att du är korkad, äcklig och att du förtjänar några knytnävsslag då och då ..ska du absolut komma till oss. Läste vi i annonserna mot brott i nära relationer från polisen så sent som i höstas. Man ville få ner mörkertalen.

Nu har istället en mörk skugga kommit ramlat över polisen men skakar om allt fler. Och man frågar sig hur kvinnosynen ser ut i Sveriges poliskår?

- Händelsen med den högt uppsatta polischefen som sitter häktad misstänkt för grova sexbrott mot barn får inte ses som en isolerad händelse menar Gun Heimer, överläkare och chef för Nationellt centrum för kvinnofrid i Uppsala.

Medan regeringens arbete för att riva upp sexköpslagen fortsätter. Men kommer inte motståndet mot Justitieminister Beatrice Ask även att nu öka internt inom högeralliansen. Är det poitiskt möjligt för regeringen att under ett valår och med det vi nu ser rullas ut om än inte så här långt, rullts upp, i media, att riva upp sexköpslagen.

Och polisen som var emot sexköpslagen när den infördes och inte alltid skyndat sig att utreda just detta brott bör ha en annan mening idag. Och åtgärder internt om synen på kvinnor bör istället stå på polisens dagordning. Vad ska Justitieminster Ask vidta för konstruktiva åtgärder - att hon är överraskad över häktnigen av en fd polischef räcker knappast.

Samtidigt som vi läser om förvirrande förslag från högerpartiernas politiker. Förvirrande då de blandar ihop olika brottstyper. Men också för att de förnekar samband mellan prostitution och människohand. Eller inte vill se efterfrågan som ett huvudproblem samt att prostituerade ofta är barn när övergreppen börjar. Och företrädare för högerpartierna argumenterar som under en debatt i Östersund nyligen för tvångsprostitution som vi känner från Tyskland och Nederländerna.

Med en uppdelning av frivillig prostitution och ofrivillig som skulle dra rättsläget tillbaka före sexköpslagens införande och högerns även dåvarande ståndpunkt. Ni minns säkert de som gick emot införande av sexköpslagen då och nu hör vi att företrädare från C ansluter sig till dagens höger även i denna fråga. Dessa politiker vill som regeringen nu riva upp sexköpslagen som vi känner den.

Och det har aviserats en regeringsproposition om sexköpslagen och människohandel i mars 2010. Utredningen Människohandel och barnäktenskap – ett förstärkt straffrättsligt skydd (SOU 2008:41) bereds också för närvarande inom regeringskansliet inför den aviserade propositionen i mars.

Men regeringen har hittills vägrat sända konventionen mot trafficking för sexuella ändamål till riksdagen för ratificering. Något som jag och Björn von Sydow också anmält till konstitutionsutskottet.

Jag var positiv till tanken om en utvärdering av sexköpslagen. Lagen som firat sin tio årsdag och även hunnit få efterföljare. Men jag är kritisk till såväl regeringens direktiv, hur utredningen sköts och numera även till valet av utredare.

Däremot kan vi behöva belysa det nuvarande rättsläget och fråga oss om konsekvenser när människohandelsbrottet ibland överlappar andra straffbelagda handlingar. Jag tänker då på koppleri och att sexköpsbrott och andra brott ofta begås i anslutning till människohandelsbrottet. Något som bidrar till att göra en översyn relevant. Antalet fall som prövats i domstol är än så länge relativt litet.

Förbudet mot köp av sexuella tjänster trädde i kraft 1999 och bestämmelsen infördes i brottsbalken genom en lagändring 2005. Den 1 juli 2002 blev människohandel för sexuella ändamål straffbart i Sverige. Förhållandet mellan de olika brotten har enligt jurister inte klargjorts i rättspraxis. Särskilt gäller det människohandelsbrottet, där ett stort antal varierande förfaranden kan innefattas och dessutom troligen också är straffbara enligt andra bestämmelser. Att Sverige står utanför Europarådets konvention och därmed dess uppförandemekanism påverkar inte minst det gränsöverskridande arbetet.

Ska försöka reda ut något om brotten köp av sexuell tjänst, koppleri, människorov och människohandel samt hur dessa förhåller sig till varandra. Liksom vid människohandel kan ett flertal brottsrubriceringar komma att aktualiseras vid köp av sexuella tjänster och kringliggande brottslighet. Brottet köp av sexuell tjänst är upptaget i brottsbalken 6:11. Brottsrubricering-en ändrades 2005 för att tydliggöra att det räcker med ett enstaka köp för att brott ska föreligga. Den som… skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning, döms för köp av sexuell tjänst till böter eller fängelse i högst sex månader. Vad som sägs i första stycket gäller även om ersättningen har utlovats eller getts av någon annan.

För straffansvar räcker det att vid ett enstaka tillfälle skaffa sig en tillfällig sexuell förbindelse, och med ersättning kan avses såväl ekonomisk ersättning som ersättning av annat slag, såsom alkohol eller narkotika. Även den som erbjuder ersättning, men sedan inte erlägger denna, träffas av bestämmelsen. Detsamma gäller försök till brott som inte fullbordas. Med tillfälliga" sexuella förbindelser avses även sådana köp av sexuella tjänster som görs av "stamkunder". Paragrafens andra stycke infördes vid reformen 2005. Genom detta tydliggörs att det straffbara området även omfattar fall då exempelvis en affärskontakt tillhandahåller och betalar för prostituerade, varvid den som betalar kan dömas för medhjälp till brottet.

För koppleri döms, enligt brottsbalken 6:12, den som främjar eller på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjar att en person har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning. Den som äger och har upplåtit en lägenhet, och senare upptäcker att den används i prostitutionsverksamhet, kan dömas för koppleri om han eller hon inte gör vad som rimligen kan begäras för att verksamheten ska upphöra. Främjande av annans prostitution kan annars ske på många olika sätt. Några exempel som anges i motiven är att upplåta lokal, förmedling av adresser till prostituerade, psykisk påverkan i syfte att förmå någon att prostituera sig eller fortsätta med prostitution, vakthållning, transport, eller att på olika sätt passivt eller indirekt dra vinning av annans prostitution. Tillämpningsområdet för grovt koppleri utvidgades 2005 till att omfatta verksamhet som bedrivits i organiserad form, inneburit hänsynslöst utnyttjande av annan eller medfört betydande vinning för gärningsmannen. Syftet med detta var enligt propositionen att fånga upp sådan verksamhet som bedrivits under liknande förhållanden som vid människohandel för sexuella ändamål, men där ingen otillbörlig påverkan kunnat visas. Så kan exempelvis vara fallet där verksamheten organiseras med frivilliga prostituerade. Att fälla för koppleribrottet kan således vara ett alternativ då gärningsmannen inte kan överbevisas om kravet på otillbörlig påverkan. Vid reformen 2005 utökades straffmaximum för grovt koppleri från sex till åtta års fängelse. Vi socialdemokrater vill gå ytterligare ett steg för att bekämpa människohandel och prostitution i Sverige. Tiden är mogen för att slopa brottet koppleri och istället kalla detta brott för dess rätta namn, nämligen människohandel. Det är viktigt att komma ihåg att förhållandet mellan en hallick och en prostituerad inte är en affärsmässig förbindelse mellan två jämbördiga parter. Vi får med ett nytt människohandelsstraff därmed ett högre straffvärde än för koppleri och en lagstiftning som ligger i takt med verkligheten och samhällets utveckling.

Flera bestämmelser i brottsbalken kan vara aktuella vid förfaranden som liknar människohandel för sexuella ändamål. Brottet människorov tas upp i brottsbalken 4:1. Brottet omfattar situationer där någon "…bemäktigar sig och för bort eller spärrar in barn eller annan med uppsåt att skada honom eller henne till liv och hälsa eller tvinga honom till tjänst eller utöva utpressning…" Bestämmelsen blir tillämplig vid rena kidnappningssituationer eller då små barn luras att följa med gärningsmannen. I de fall målsäganden förts bort på ett sådant sätt att det varit fråga om människorov, har domstolarna dömt för alla de moment som ingår i människohandeln för sig. I en dom från Svea hovrätt dömdes för människorov, grovt sexuellt utnyttjande, grov våldtäkt och grovt koppleri.

En bestämmelse om människohandel för sexuella ändamål infördes i brottsbalken den 1 juli 2002. Från och med den 1 juli 2004 rubriceras brottet enbart som människohandel eftersom man då införde ytterligare bestämmelser i syfte att införa straffansvar för människohandel även för andra ändamål. Men det är viktigt att understryka att handeln inte behöver ha varit gränsöverskridande. Brottet människohandel tas i brottsbalken 4:1 och omfattar huvudsakliga tre element: handelsåtgärderna, otillbörliga medel för att få offren att underkasta sig, samt syftet, alltså det efterföljande utnyttjandet.

Människohandelsförfaranden bedöms som andra brott, exempelvis koppleri eller grovt koppleri. Skälet till detta är att det är mycket svårt att bevisa att gärningsmannen har utnyttjat någons utsatta belägenhet eller använt sig av något annat otillbörligt medel, eftersom de exempel som ges i motiven är extrema och inte motsvarar hur människohandelsförfaranden egentligen är utformade. Gärningsmannens makt över offret uppnås vanligen under en längre tidsrymd, genom handlingar som var för sig inte kan ses som särskilt ingripande eller våldsamma. Och männsikohandelsutredningens huvudförslag att ge bestämmelsen i BrB 4:1a en ny utformning. Rekvisiten för "otillbörligt medel" förtydligas och karakteristiska sådana räknas upp i lagtexten: olaga tvång eller vilseledande; missbruk av någons utsatta belägenhet, ungdom eller skyddslöshet; eller missbruk av någons beroendeställning. Däremot vill utredningen att "annat sådant otillbörligt medel" försvinner något som tål att tänkas på eller snarare att tänka över.

Kravet på att gärningsmannen ska ta kontroll över offret sammanfaller ofta med kravet på otillbörliga medel. Formuleringen "i syfte eller utnyttjas för tillfälliga sexuella förbindelser eller på annats sätt utnyttjas för sexuella ändamål kan komma att ersättas av "med uppsåt att…". Men detta är bekymmersamt då det innebär en försvagning av kravet på uppsåt, från ett krav på direkt uppsåt till att indirekt uppsåt eller likgiltighetsuppsåt ska vara tillräckligt. Skälet som anges är att kravet på direkt uppsåt medför stora tillämpningssvårigheter.

Köp av sexuell tjänst ett brott som ofta aktualiseras i människohandelsförfaranden. Domstolsavgöranden i människohandelsfrågor mellan 1 juli 2002 och 1 mars 2008 visar att inget fall ännu hade prövats av Högsta domstolen. I de flesta av målen åtalades flera personer för ett stort antal brott, förutom människohandel bland annat koppleri och grovt koppleri, olaga frihetsberövande, olaga tvång, sexuellt tvång, våldtäkt och grov våldtäkt, sexköpsbrott, narkotika- och vapenbrott och en hel rad andra brott som sammantagna ger intrycket att det rör sig om brott som begås i ett tungt kriminellt belastad miljö.

Gärningsmannen i människohandelssammanhang är typiskt sett en person inblandad i organiserad verksamhet för ekonomisk vinnings skull, medan sexköparen typiskt sett är en enskild köpare. Det kan tänkas att en sexköpare åtalas för våldtäkt om situationen vid sexköpet är sådan att det framgår att offret är utsatt för tvång. Den som förmedlat sexköpet skulle då kunna dömas för medhjälp till våldtäkt. Situationer kan också tänkas, där en sexköpare som ett led i genomförandet av köpet av en sexuell tjänst begår ett människohandelsbrott. Exempelvis kan en sexköpare transportera offret och beröva honom eller henne möjligheter att råda över sin egen situation. Sexköparen kan då tänkas uppfylla alla förutsättningarna för ett människohandelsbrott, vilket renderar betydligt hårdare straff än ett enkelt köp av en sexuell tjänst.

Rädda och skärp sexköpslagen!