lördag 7 juni 2014

Kvinnor, MR och Irak

Sverige måste vara en stark röst för kvinnors rättigheter och utgöra en motvikt mot de krafter som vill vrida utvecklingen tillbaka. För oss socialdemokrater som ett feministiskt parti är det en hörnsten inte bara i nationell politik, utan också internationellt, att arbeta för kvinnors rättigheter och ökad jämställdhet.

Jag har arbetat länge med dessa frågor och kan konstatera att bland de viktiga faktorer som måste finnas för att skapa hållbar utveckling finns jämställdhet, kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter, utbildning för flickor, tillgång till familjeplanering, stopp för våld mot kvinnor, med mera. 

Men tyvärr går utvecklingen ibland för långsamt, eller till och med tillbaka. I Irak föreligger ett lagförslag som bland annat tillåter att flickor gifts bort från nio års ålder och ger männen rätt till sex med sin hustru oavsett vad hon vill. Sådana försök att legalisera bort kvinnors och flickors rättigheter kan aldrig accepteras. 

För att uppmärksamma att det i år är 20 år sedan FN:s stora kvinnokonferens i Kairo, när frågorna om kvinnors rättigheter på dessa områden på allvar kom upp på den internationella agendan, stod Sveriges riksdag nyligen värd för en parlamentarikerkonferens om befolknings- och utvecklingsfrågor. Det är viktigt att vi kan upprätthålla trycket i vårt arbete. 

Med bara ett år kvar till 2015, när millenniemålen borde vara uppfyllda, är målen som rör kvinnors rättigheter och jämställdhet är långt ifrån att uppfyllas.  Det är mycket glädjande att det idag börjar i stort sett lika många flickor som pojkar i skolan. Det är oerhört viktigt eftersom vi vet att en kvinna som får tillgång till utbildning i högre grad kan se till att hennes egna barn går i skolan och har bättre möjligheter till hälsa också för barnen. Att stärka kvinnors möjligheter till utbildning och försörjning är således oerhört viktigt både för den enskilda kvinnan men också för samhällsutvecklingen. Men på andra områden släpar målen efter. 

Det dör närmare 1000 kvinnor varje dag på grund av förlossning eller graviditet. Att rädda dessa liv handlar många gånger om tillgång till mödrahälsovård och fler barnmorskor. Men det beror i högsta grad på politisk vilja att tillgodose kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter. När det gäller Sveriges arbete måste till exempel utvecklingssamarbetet lägga vikt vid hälso- och sjukvård i de fattigaste länderna och öka andelen SRHR-bistånd samt stärka det normativa arbetet. 

Kvinnor är särskilt utsatta i konflikter, inte minst rörande sexuellt våld i konflikter som används som ett fruktansvärt vapen. Dessutom är kvinnors deltagande nödvändigt i både förebyggande och återuppbyggande konflikthanteringsarbete. Därför måste arbetet med FN:s resolutioner, bland andra 1325 och 1820, intensifieras. Resolution 1325 uppmärksammandes till exempel inför fredsförhandlingarna om Syrien där många organisationer reste krav på kvinnors deltagande. 

Kvinnors deltagande i samhällsbyggandet är oundgängligt. Detta ser vi inte minst i Nordafrika och Mellanöstern, där vi socialdemokrater menar att möjliggörandet av kvinnors deltagande i samhällslivet på lika villkor som männen kommer att var av avgörande betydelse för hela regionens framtid. 

Sverige måste alltid i sina samtal med andra länder och i internationella fora vara en röst för kvinnors rättigheter och för jämställdhet. Det gäller också vår politik för internationell utveckling. Vi socialdemokrater vill prioritera kvinnors rättigheter och jämställdhet i utvecklingssamarbetet. Det ska bidra till att öka kvinnors makt över sina egna liv och deras möjligheter att påverka det egna landets utveckling. Att rikta utvecklingssamarbetet till kvinnor stärker deras ställning och bidrar till främjad utveckling och minskad fattigdom.

 

Carina Hägg (S), ledamot av riksdagens utrikesutskott