måndag 31 december 2012

Gott Nytt kamp-år till Olof Palmes tal från 1965

Lika aktullt idag, Olof Palme tal från 1965.

”En människas hudfärg, ras, språk och födelseort har ju ingenting med mänskliga kvaliteter att göra. Att gradera människor med sådan måttstock står i bjärt kontrast till principen om människors lika värde. Men den är skamligt enkel att ta till för den som känner sig underlägsen”,

länk till talet i sin helhet

http://www.olofpalme.org/wp-content/dokument/651225_vi_och_utlanningarna.pdf

länk till delar av talet där han själv talar till musik
 
http://www.youtube.com/watch?v=FA2wroKafss

Gott Nytt  kamp-år för alla människors lika värde

lördag 29 december 2012

Skriver med Löfven inför 2013

Världen går framåt. Länder som tidigare varit världens lågavlönade verkstadsgolv slår upp portarna till nya skolor och universitet. 

Kinesiska företag investerar i egen produktutveckling. Indiska universitet ökar antalet nyutexaminerade ingenjörer. Indonesien och Angola fokuserar på att utbilda och utveckla sin befolkning, och belönas genom en kraftig tillväxt. Lärdomen är enkel: De som investerar i sitt land och sin befolkning går framåt.

Samtidigt utvecklas Sverige inte så bra som vi borde. Inom flera områden går det till och med bakåt. Arbetslösheten stiger från redan höga nivåer. Skolresultat och läsförståelse faller. Högteknologiska industrier lämnar Sverige. Ett utav världens främsta länder vacklar under varsel och välfärdslarm. 

Unga och ambitiösa människor möter stängda dörrar. Går du till arbetsförmedlingen så måste du vänta tre månader för stöd. Vill du flytta dit jobben finns, möts du av bostadsbristen. Har du planer på att läsa vidare så riskerar dörren att stängas även där, när regeringen nu skär ned tiotusentals högskoleplatser.  

Men Sverige kan stärkas och gå framåt. Ger vi alla som är villiga att arbeta hårt chansen att leva upp till sin fulla potential så kommer vi kunna fortsätta hålla oss på en ledande position i den globala konkurrensen. 

Här är vår strategi: För det första ska vi stärka ekonomin. Det innebär mer än att ha ordning och reda. Vi ska ompröva regeringens passiva jobbpolitik som prövats i högkonjunktur och lågkonjunktur och inte satt fler i arbete. Dyra och verkningslösa utgifter som experter har dömt ut ska avvecklas. 

För det andra ska vi skapa jobb genom växande företag. Företag ska få lättare att anställa genom att slopa den andra sjuklöneveckan. Exportsatsningarna ska öka. Vi ska samla Sverige – näringsliv, akademi, fackföreningar och förtroendevalda – till en samverkan som ökar innovationskraften och röjer undan hinder för tillväxt.
 
För det tredje ska vi se till att människor är rustade för att ta de nya jobben och sluta rekryteringsgapet. Sverige behöver en befolkning som har en utbildning på världsledande nivå. De kraftiga nedskärningarna i högre utbildning ska stoppas. Planerna på 1-årigt gymnasium och en minskning av gymnasiebudgeten ska slopas. Alla unga som saknar gymnasiekompetens ska erbjudas ett Utbildningskontrakt med höga krav och god ersättning för att fullborda sin gymnasieutbildning, gärna i samband med arbete eller praktik. 

För att bryta ungdomsarbetslösheten vill införa ett Långtidsarbetslöshetsstopp för unga, som ser till att ingen ungdom kan gå utan jobb i mer än maximalt sex månader. Istället ska valet stå mellan utbildning till arbete, praktikarbete eller jobb. Fortsatt passivitet är inte ett alternativ. Vårt förslag för att ge unga jobb är kostsamt, men ungas deltagande i arbetslivet är inte bara något vi har råd med – det är det som gör oss rika. Samtidigt ska vi göra så att historien inte upprepar sig genom att minska klasserna i skolan för de allra yngsta med i snitt fem elever per klass.  

Vårt alternativ är tydligt: Kunskapsinvesteringar framför skattesänkningar. Högre utbildningsnivå framför lägre betalda jobb. Mindre klasser framför större klassklyftor. Sverige ska ha en regering som står upp för arbetande människors hopp, värderingar och intressen. 

Det är inte vårt nyårslöfte. Det är vår grundläggande idé.
 
Partiledare Stefan Löfven och Carina Hägg Riksdagsledamot
http://värnamo.nu/nyheter/nyarsbudskap-fran-s/

fredag 28 december 2012

Röstades fram av få och representeras av än färre i Egypten

Processen för en ny konstitution har stått i skarp kontrast till den enighet som fredligt drev fram revolutionen i Egypten. Utarbetandet av konstitutionen har kantrats av problem och präglats av brist på lyhördhet, men av konfrontation och avhopp. Den konstitutionella texten har forcerats fram av den islamistiskt dominerande kommitté i den konstitutionella församlingen, utan en bred nationell enighet. Men vi ska inte glömma att ändå gick mer än 800 liv, män och kvinnor, till spillo 2011 i kampen för demokrati och att några människor även nu miste livet. Kvinnor utsttes för oskuldtexter, människor har misshandlats och fängslats vilket bla Amnesty har vittnat om. Gatuprotesterna har nu mattats av men inte helt upphört. Men andra arrangemang med kultur och karikatyrer som redskap tar plats.

Ett så lågt valdeltagande som 33 procent skulle oavsett land och resultat ge en svag legitimitet. Om något visade valdeltagandet att entusiasmen för förslaget till författning inte möttes med entusiasm. Det var i praktiken omöjligt för oppositionen att nå ut med en demokratisk debatt om de 240 artiklarna. Många som sa sig rösta Ja satte sitt hopp snarare till att få på lugn än för konstitutionen. Men drygt 64 procent av de röstande sa ja till förslaget till ny författning. Anklagelser om valfusk förekom, exempelvis uppgavs om en som fick sitt röstkort sönderklippt av en domare. Efter folkomröstningen finns en skyldighet att undersöka alla oegentligheter och brister där sådana påståenden bekräftas. Men folkomröstningens resultatet var ingen överraskning. Jag har stöttat Egyptian Social Democratic Party (ESDP) och deras krav på en konstitution som representerar det egyptiska folket. Stödet till socialdemokraterna i Egypten fortsätter. Oppositionen ställer nu in sig på nästa kamp, det kommande valet. Andra vittnar om en apati i det egyptiska samhället. Andra röster skulle välkomna en framväxande teknokrati.

Muslimska Brödraskapet var förbjudna under Mubarak-regimen. Fängelsedomar fanns men MB var ändå inte mer förbjudna än att de under åtta decennier kunde bygga upp sin organisation, och sitt kontaktnät även utanför regionen samt verka genom ett uppskattat välgörenhetsarbete. Fria kvinnorganisationer och demokratiska partier var däremot helt förbjudna vilket omöjliggjorde partipolitiska kontakter som för oss Socialdemokrater. Många, eller mer rätt den övervägande flertalet, inom den demokratiska oppositionen klev in i politiken först nyligen och partier startades startade efter revolutionen. De bygger upp partier och formar politiska program men att arbeta långsiktigt i en miljö där oväntade händelser inom politiken är det enda som varit vardag är en utmaning i sig. Egypten behöver ta sig an de socio- ekonomiska frågorna. Skolsystemet har tillåtits förfalla och analfabetismen är medvetet hög. Arbetslösheten ökar och den viktiga turistnäringen har inte återhämtat sig. Men Egyptens ÖB, armén har breda affärsintressen, har storsint lovat att att kliva in för att hjälpa ekonomin som är hårt pressad. Ett löfte som också sa mycket om armens roll och intresse i landet. Den nya konstitutionen låter militären behålla många av sina privilegier. Min fråga om hur långt islamiseringen har gått inom armén är ännu obesvarad. Men om den yngre kåren av officerare, vilket inte är otroligt, har islamiserats finns en potentiell risk för inbördeskrig vid vissa scenarier. Kommer MB att radikaliseras eller demokratiseras. Svaret ligger främst i det egyptiska samhället självt men är också ett ansvar för omvärlden. Mardrömmen är om det sker en jihaddister skulle ansluta sig till en kamp som kan vara helt irrationell men ändå tes om som något lockande för dessa grupper.

Innan folkomröstningen hade sju av Mursis sjutton rådgivare sagt upp sig. Flera har lämnat regeringen sedan folkomröstningen Egyptens vicepresident Mahmud Mekki aviserade sin avgång redan under andra dagen för folkomröstningen. Vilket sågs som en markering även om den posten skulle utgått när författningen antagits.

Strax efteråt uppgavs att chefen för Centralbanken Farouk El Okdah skulle ha avgått, något som senare togs tillbaka. Men det är en känt att att kritik även finns inom centralbanken mot Mursi och bland utländska långivare mot presidentens politiska agerande. Mursi hade mött en växande respekt men så införde han sitt hårt kritiserade dekret och förtroendet rubbades. Nadia Henry tillhörande Anglikanska kyrkan lämnar Egyptens överhus. De kristna utgör ca en tiondel av landets ca 83 miljoner invvånare. Avgången pekar på rädslan för Muslimska Brödraskapets vägval o Salafisternas inflytande Författningen har också kritiserats för att ha ha gett religionen en alltför stark prägel och inte säkra kvinnors och minoriteters rättigheter. Sharia nämndes även i fd konstitutionen. Egypten är varken islamisterna (ännu) eller salafisternas land men "Tahrir" är heller inte reprensentativt för hela Egypten. Men islamisterna använder sin makt till att försvaga de olika minoriteterna. En regeringsombildning är på väg.

Shura rådet (det egyptiska parlamentets överhus) har 270 ledamöter och sitter till ett nytt parlament kan ta palts efter kommande val under 2013. De har ett lagstiftande mandat och oro finns för att de ska utförda lagar som begränsar egypternas frihet på väsentliga områden. Enligt min mening ges nu möjlighet att ställa mänskliga fri och rättigheter under en religiös odemokratisk instans. Så det finns anledning till oro för den religiösa institutionens framtida tolkningar. Här och på flera områden märks den ökade polariseringen och misstron mellan olika grupper.

Det är nu viktigt att undvika ytterligare splittring och polarisering och att se till att en miljö som främjar dialog och samförstånd får prägla processen fram till parlamentsvalet. Jag är inte ensam om kravet på brådskande insatser från inte minst Mursi för att skapa en inkluderande politisk miljö inför parlamentsvalet. Det finns fortfarande möjlighet till ett representativt parlamentet som ett uttrycker ett nytt demokratiskt Egypten. Enligt de nya konstitutionella bestämmelser valet skall äga rum under de närmaste två månaderna. Utgången i Egypten kommer även att påverka den internationella och Europeiska dimensionen av Muslimska Brödraskapet. i Sverige ligger deras anhängare påfallande lågt och många i vårt samhälle ännu inte skilja på en Whanabist och en Svensson-muslim leder till debattens förfång.

Nu öppnar en ny fas i Egypten. Frågan är om politiska aktörer kommer att vägledas av dialog och sökandet efter kompromisser i intresse och respekt för alla egyptier. Respekt för rättsstaten, demokratiska principer, jämlikhet för alla medborgare, minoriteters rättigheter och insyn i valprocessen. Om svaret kom idag i form av besked om att åtal väckts i Egypten mot fd presidentkandidatrerna Mohamed ElBaradei, Amr Moussa och Hamdin Sabbahi är det ännu en varnande signal och vi har all anledning att känna oro. S-kravet att vi på alla sätt måste bistå den egyptiska demokratin kvarstår liksom om att Sverige och EU bör tala klarspråk med den folkvalda presidenten Mursi. Ekonomiskt bistånd, lån och skuldavskrivningar till staten ska inte utgå villkorslöst. Noterar att januari historisk sett är en revoltmånad. Så dags för Sveriges regering och EU att göra revolution mot sin hittillsvarande undfallande politiska hållning till förmån för att hävda respekt för grundläggande universella värderingar.
   torsdag 27 december 2012

Varför utrikespolitik?
Såväl här i Sverige, om man inte bor i storstan, möter jag liksom kolleger utomlands frågan, varför ska riksdagsledamöter ägna sig åt utrikespolitik. Själv fokuserar jag främst på valkretsens frågor, som ordförande för S-kvinnor i Jönköpings län känner jag ett extra ansvar för jämställdhetsfrågorna och så är jag ledamot i Utrikesutskottet. Tre huvudfokus som väl fyller en arbetsdag. Men det är svårare att redovisa hur arbetet inom "mitt" utskott påverkar väljarens egna livssfär. Frågor som vi behandlar kan kännas mer avlägsna från vad väljarna upplever som mer vardagsnära frågor som inom områdena skola- vård- och omsorg. Viktiga områden för såväl män som kvinnor.

Men bara i år har en av mina motioner lett till att Swedec i Eksjö räddats kvar. Flera andra förlag som berör nationella förhållande har fått stöd av S-gruppen men inte av majoriteten i riksdagen. Så ska det vara, att enskildas förslag blir vår gensamma politik, för att därefter, heller förr än senare också ska kunna vinna en majoritet för förslagen. I utrikesutskottet vill jag särskild nämna S-politik för SRHR, Palestinas status och erkännandet i riksdagen av Västsahara. Vi har på flera områden drivit regeringen framför oss under mandatperioden. Nu ser jag positivt på blocköverskridande samverkan men regeringen agerar för sent, för lite och för sällan och behöver därför drivas på i vad jag ser som viktiga frågor.        

Genom sin långa historia av fred och säkerhet har Sverige goda förutsättningar att verka aktivt för folkrätten. Även om hot om krig och umbärande för Sverige ter sig avlägset, finns givetvis ingen garanti för att sådana förhållande en dag inte kan uppstå. Som litet land har Sverige en utsatt säkerhetspolitiks situation, och landet är därför beroende av goda relationer med omvärlden och dess förståelse för vår hållning samt en stark folkrätt. En klok och aktiv utrikespolitik är en väga att försäkra sig om detta. Men vi ska inte glömma att denna period föregicks av en tid där utrikespolitiken huvudsakligen till sin karaktär var negativ och defensiv syftande till att försvar landet mot utifrån kommande hot av olika slag. Vissa hot kvarstår tex säkerhetspolitiska medan hot mot vår miljö tom har ökat. Vi har också anledning till vaksamhet mot pandemier och att länder ska kollapsa ekonomiskt.

I synnerhet en liten nation som vår, vars välfärd och säkerhet förutsätter såväl frihandel som solid respekt för de folkrättliga principerna har en skyldighet att gentemot befolkningen att föra en aktiv utrikespolitik. Men behovet av en aktiv utrikespolitik är inte en följd av globliseringen men däremot har en internationalisering lett till att dess nödvändighet blivit alltmer uppenbar. Det handlar om allt från turism och studentutbyte till att konsolideringen av mellanstatliga organ som EU och reformering av FN. För att det internationella samfundet ska kunna ska kunna stå sig stark och leva upp till våra förväntningar att inte minst kunna hantera kriser. När frågor kommer upp på bordet ska Sverige ha en röst och mening.   

Internationellt arbete ger kompetens av det slag som inte bara kommer till nytta i utrikespolitiken utan höjer också kvaliteten på inrikesfrågor i en tid där de renodlade inrikespolitiska frågorna blivit färre. Att flera av oss politiker inom utrikespolitiken har en lokalpolitisk bakgrund gör att vi kan diskutera handfast vardagspoltik. Något jag känt som extra värdefullt i möten med företrädare i våra samarbetsländer på biståndsområdet. Den svenska politiken ger bidrag men hämtar även inspiration utomlands likväl som från grannlänet. Vi kan lära av andra länder likväl som från grannkommunen. Många kommuner har också vänorter. Det ideologiska rummet är vidare än administrativa gränser. En internationell dialog omfattar förutsättningar för det som känns privat som chartersemester, evenemang inom sport och nöjen, att kunna jobba i andra länder. Vi vinner idag kunskap om andra kulturer och samhällsformer genom tex dialog med de svenskar som tex genom sina rötter har kompetens om förhållande i andra länder. För en mellankulturell förståelse krävs nationsövergripande kontakter.

Sverige har som nation representation i utlandet. Om detta och hur svenskars intressen tas tillvara då de befinner sig i annat land är en fråga för politisk prioritering, där konsulära ärende ska ha hög prioritet. Svenskar reser allt mer och allt längre bort. Men för att lösa allt från konsulära ärende till handelstvister krävs kontakter. Utöver de svenska strukturerna har Socialdemokraterna organisationer och nätverk inom partifamiljen. Snabbt agerade jag och andra till stöd för de demokratiska krafterna i Nordafrika, tillsammans inom S-familjen har vi kunnat åstadkomma mycket mer. Socialdemokraterna i Sverige var även först och kanske fortfarande ensamma om att ha tagit fram en PM om våra ställningstagande och prioriteringar i förhållande till Nordafrika. Vi satte dagorndingne, S är påallande ofta först med ställningstagande och har den tydligaste rösten i den internationella politiken!

fredag 21 december 2012

Lämna besked om Eritreas sk Diasporaskatt


FN har fördömt bruket av Diasporaskatten och säkerhetsrådet har dessutom krävt ett stopp för olagliga metoder för att kräva in skatten. En skatt på 2 procent av alla inkomster som en eritrean som lever utanför Eritreas gränser förutsätts betala till Asmara. 
 
Initiativ kan tas av rättsvårdande myndigheter i enlighet med gällande svensk lagstiftning samt internationell rätt. Men när Sveriges representation vid FN den 10 augusti 2012 överlämnade en skrivelse med regeringens svar på hur man avser att genomföra detta så var det ett politiktomt dokument utan några konkreta förslag. 
 
I dokumentet som heter "vissa operativa aspekter av säkerhetsråds­resolution till sanktions­kommitté för resolutionerna avseende Eritrea" som är skriven av utrikesminister Carl Bildt framgår det inget om hur regeringen ska komma till rätta med denna problematik. 
 
Regimen i Asmara kan i lugn och ro utan problem fortsätta att driva in Diasporakatten i Sverige. Vilket är helt otänkbart i andra länder där deras regeringar har tagit skarp ställning och förbjudit detta.  
 
Jag menar att Utrikesminister Carl Bildt borde klargjort att man delar FNs fördömande av indrivning till Eritreas regim säger riksdagsledamoten. Att inte efterhöra FN:s resolution i Sverige till förmån för regimens i Asmaras önskemål är djupt olyckligt. 

Tillsamans kräver jag och S-kollegan Arhe Hamednaca svar från Sveriges regerings om indrivning av Eritreas så kallade Diakspraskatt i Sverige, men vi har inte fått några konkreta svar.  

Vi menar att regeringen måste sätta ner foten i fråga. Det ska inte vara lagligt att påföra exil Eritreaner denna så kallade Diasporaskatt i Sverige. Regeringen måste lämna besked!
 
 

torsdag 20 december 2012

Tvinga inte Egyptens kvinnor till dialog

Inom svensk poltik fortsätter man debattera som huruvida Muslimska brödraskapet bör jämföras med KD eller mer fundamentalistiska kristna politiska rörelser. Visst kan det det diskuteras. Men egypternas stöd till det Muslimska brödraskapet i valet kan nte ses som egypternas förhoppning om sharialagar, utan som ett uttryck för sitt missnöje med fd Mubarakregimen. Vi såg samma sak i Gaza där folket röstade fram den islamistiska rörelsen Hamas för att visa sitt missnöje med den korrupte Fatahregimen. Precis som på Gaza var folket i Egypten trötta på fattigdom och korruption, man ville ha rättvisa och demokrati. Även om vi ska ha respekt för långsiktigheten i arbetet för att förändra Egypten så är dagens missnöje berättigat. Se mitt uttlande idag

 http://www.socialdemokraterna.se/Media/nyheter/Oroande-utveckling-i-Egypten/

Dialog, dialog är enda vägen för egyptierna utropar svenska politiker hurtigt såväl här som från Kario. Men i en miljö där kvinnor hotas av män för sin kamp, hotas även för självklarheter som Egypten själv ställt sig bakom i konventioner, blir en dialog inte lika självklar. Ställ också frågan på vems villkor som denna dialog ska ske, om vad och i vilka frågor förväntas kvinnor kompromissa. Kvinnor som har minst resurser, är minst organsierade och har minst stöd från omvärlden förväntas sätta sig i dialog med välorganiserade extremister, biståndsfinansierat stöd ska också allra helst omfatta dialog mellan alla! 


För Egyptens kvinnor är det irrelevant var på islamistskalan Muslimska brödraskapet befinner sig och i förhållande till Salafister. Politisk konservatism och religiös fundamentalism innebär alltid förtyck av kvinnor, vars möjligheter till ett jämställt liv är starkt begränsade både juridiskt och kulturellt i Mellanöstern, men även på grund av fattigdom och analfabetism. Fortfarande går Europas stöd huvudakligen till deras förtryckare. Sluta slösa kraft på på orättfärdiga kvav om att kvinnor ska föra dialog med sina förtryckare.

Men Mellanösterns kvinnor är sedan länge engagerade i olika kvinnorörelser, men motarbetas av konservativa krafter som islamistiska grupper. Tills nyligen var de egyptiska kvinnorna förbjudna att fritt organisera sig. Men särskilt Egyptens kvinnor är ändå förebilder i regionen och har med sitt politiska arbete visat att de kan lyckas åstadkomma förändringar för kvinnors rättigheter, stöd dem, stöd deras arbete!

torsdag 13 december 2012

Färre nyregistrerade företag i Jönköpings län

Så gott som varje dag offentliggörs nya varselbesked i vårt land. Rapporteringen hemifrån Jönköpings län har verkligen varit tung att följa senaste tiden. Stora arbetsgivare som Husqvarna och GGP har aviserat kraftiga personalminskningar. Mängder med arbetstillfällen är på väg att gå förlorade. Med sin starka tyngdpunkt på tillverkningsindustri är Jönköpings län väldigt sårbart när konjunkturen vänder nedåt. Arbetslösheten i länet har ökat med cirka 1700 personer i år och förväntas i slutet av året uppgå till 14 100 personer. Arbetslösheten ligger på 7,5 procent. Arbetsförmedlingen i Jönköping säger sig ”inte se någon botten”. Samtidigt redovisar Bolagsverket aktuella siffror över nyföretagandet i landet. Sammanställningen spär på den pessimistiska bild vi tvingas beskåda den senaste tiden. Bara i Jönköpings län minskade registreringen av nya företag i november med fyra procent jämfört med samma månad ifjol. Med undantag för juli och oktober har siffrorna för 2012 legat konstant lägre än förra året. Inte ens lilla Gnosjö kommun, sinnebilden av Smålands oförtröttliga företagaranda, orkar upprätthålla en kontinuerlig nyetablering på tillfredsställande nivå. Endast två nya företag, registrerades i Gnosjö i november. Näringslivsminister Anne Lööf har sagt att ”Sverige ska ligga i topp när det gäller innovation, kreativitet och forskning”. Samtidigt backar nyföretagandet i Jönköpings län i likhet med landet i övrigt. Många ställer sig frågan om ministern skönja några som helst tecken på att Sverige, mitt i skuren av varsel och en växande massarbetslöshet, närmar sig målet att ligga i topp inom de områden hon nämner.

Man kan berättigat undra över regeringens passivitet så här långt, undra om Näringsminister Lööf (C) nu tänker ompröva sin politik och sätta omedelbara extraåtgärder som kan stimulera registreringen av nya företag i landet och vända den negativa trend som utvecklats under året? Jag kommer att ställa de frågorna i riksdagen.

torsdag 6 december 2012

Är Bildt lurad av Mursi eller bara nöjd?

 
Mot bakgrund till de oroligheter som fortsatt i Egypten, våldet har även lett till dödsfall, utgår jag ifrån att Europeiska unionens Minsterråd/Utrikesrådet tar upp EU:s Södra grannskap och framförallt Egypten den 10 december 2012 för diskussion. Men den senaste händelseutvecklingen och President Mursis tal ikväll, torsdag bör leda till fler reaktioner än bordsamtal. Frågan har uppstått, varför lät Utrikesminister Bildt sig nöjas med EU-Egypt taskforce i Kairo den 13 nov. eller bryr sig inte Europas regeringar.
 
Rapporter talar om att över fyrahundra politiker och affärsmän träffades i Kairo kring Bussines mellan mellan Egypten och EU. Närvarande var bla EU:s Lady Ashton och Utrikesminsterar, ink Carl Bildt. Faller man för ett engesktbärande igenkännade språk utan djupare analyser, är Bildt lurad? Hur kan regeringen vara nöjd? Sviker man inte demokratirörelsen igen när inga tidsplaner och inga konkreta åtagande gjorts från Egyptens regering.
 
Mursi lovade att att införa demokrati men i kvällen tal spelade han ett spelar farligt geom att definierar situationen som att minoriteten måste lyssna på majoriteten och utpekade oppositionen som terrorister. Istället för att ena landet försöka splittra oppositionen, att istället för samlande dialog tala om ”fredliga” och de ”våldsamma” är inte rätt väg. Stödet för Mursi växte efter det att hans valt, han fick stöd i bredare grupper och respekt i omvärlden. Sedan tvärvände bilden, citat: Mursi "We have to solves out problems through dialogue, the minority must listen to the majority" Att oppositionsledare reagerar är förståligt men jag har även sett verbala övertramp från det hållet ikväll.
 
Jag menar att stöd till en utveckling mot ett demokratiskt Egypten är nödvändigt. En ny konstitution ska antas med ett brett stöd i det egyptiska samhället och ska  medverka till att förena landet, inte som nu polarisera människor. Samtliga politiska aktörer i Egypten har att samverkar i arbetet med att etablera  en stabil demokrati där universella mänskliga rättigheter och rättsstatens principer respekteras. Men förutsättningarna för ansvarstagand faller olika, den folkvalda President Mursi ansvar är tungt. Hans kristiserade Dekret ligger kvar om Konstitutinonen inte antas. Armens ekonomiska intressen skyddas av förlsaget. Vill också peka på att refrenser till Sharia inte är något nytt, det nya är att en grupp religiösa ledare ges tolkningsrätt. På den punkten är salafister tillfreds.
EU talar om "more for more" principen, men har inga planer på att hålla inne utbetalningar, ta upp samtal om vad som är rimligt, det är inte heller något Sveriges regering driver. Samtidigt har den
Europeiska kommissionen gjort en utfästelse om ytterligare finansiellt stöd till Egypten på nästan 800 miljoner euro. Stödet består av 303 miljoner euro i bidrag och 450 miljoner euro i lån. Detta stöd ges utöver det stöd på 449 miljoner euro som redan har utlovats för åren 2011–2013.
 
Därutöver har Europeiska investeringsbanken (EIB) tillkännagivit att den har möjlighet att låna ut upp till 1 miljard euro per år till Egypten. EIB har också en ny så kallad task force fund som kan låna ut upp till 60 miljoner till länder som är under omvandling. Även European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) har bekräftat att den har startat upp verksamhet i Egypten och tillkännagivit att den har planer på att erbjuda upp till 1 miljard euro i lån per år. Någon information om villkoren för dessa stödåtgärder finns inte. Inte ställs heller något krav på demokratisk utveckling, vilket dock ingår i EU:s och Egyptens associeringsavtal.

Visst har jag hört om att samtal skett vid en internationell konferens med diskussioner om mänskliga rättigheter, kvinnors rättigheter och minoritetsrättigheter. Men konferenssamtal duger inte som regeringspolitik. Upprepar att de socia-ekonomiska frågorna med arbetslöshet och utmaningar för skolsystemet är centralt. Otåligheten växer bland egyptier som fått sin ekonomi försämrad och som oroligt betraktar det som häner i landet.

Den 29 november, hade ministerrådet ett möte om utrikesfrågor med inriktning på handel, vilket gav en förutsättningar för ett uttalande, så skedde dock inte. Det har samlat sig till många missade tillfällen för tydlighet, även från alliaansens företrädare i riksdagens Kammare. Det återstår för Sveriges regering att redogöra för sin position om Egypten, vara tydlig och koppla grundläggande krav till utbetalning av som ovan nämnda stöd. Eller väger mänskliga rättigheter, kvinnors rättighter, minoriteternas rättigheter, barns rättigheter lätt - The Business, go on!

Får vi ett svar från Sveriges regering innan EU-mötet den 10 december?

 


Somalia ett land i förändring


Somalia är på väg att förändras men läget är ännu långt ifrån stabilt. Den fredsbevarande styrkan kontrollerar tillsammans med somaliernas armé numera Mogadishu. Strider och terrorattacker förekommer emellertid fortfarande och rörelsefriheten är begränsad. En närvaro av AMISOM är avgörande för säkerheten och därmed utvecklingen i Somalia. Sverige har haft en viktig roll på Afrikas horn men tappat i engagemang och därmed inflytande. Idag finns det inte ens ett svar på om Sveriges regering erkänner de nyvalda beslutsfattarna i Somalia. Men det jag vet är att, socialdemokraternas engagemang för Afrikas horn och Somalia fortsätter.

Som första Europeiska parlamentariker efter valen besökte jag Somalia. Utanför flygplansfönstret såg jag en till synes oändligt lång vit sandstrand med ett lika ändlöst blått hav utanför. Flygplanet landade mjukt på flygplatsen Mogadishu. Men utan bevakning av African Union Mission in Somalia (AMISOM) hade det varit omöjligt att hålla denna länk med omvärlden öppen.

President Hassan Sheikh Mohamud har installerat sig och Premiärminister Abdi Farah Shridon Saaid har fått gehör av parlamentet för sin regering med tio ministrar varav två kvinnor. I huvudstaden regerar Borgmästaren Mohamed Ahmed Noor, brukar benämnas som världens mest hotade man. Han har återvänt från Storbritannien, gett upp sin frihet och sitt privatliv för sin hemstad. Såväl president som företrädare för regeringen visade sin uppskattning och tackade Sverige för vårt mottagande av somaliska flyktingar.

Efter tjugo år av krig hade Somalias statapparat i praktiken fallit samman, Somalia räknades som en "failed state". AMISOM bör få ett fortsatt starkt stöd, samtidigt som en tidsplan bör anges för när ansvaret för säkerheten i landet ska lämnas över till Somalias regering. Alla jag mötte sa, prioritet ett är, säkerhet, för utan säkerhet är ingen utveckling möjligt. All infrastruktur förstördes i landets 18 distrikt. Mogadishu är staden där rutinerna står i rad efter rad. Behovet av återbyggnad är stort i denna stad med 2.4 miljoner invånare.  

De ekonomiska kostnaderna för Somalias krigstillstånd har varit enorma, men den främsta förlusten har varit de människor som mist livet. Sverige och EU bidrar med humanitärt stöd till Somalia. Sammantaget uppskattas att den humanitära- och utvecklingshjälpen till Somalia under de senast två årtiondena uppgått till minst 13 miljarder dollar. Under samma period har somalier utanför landet skickat in ungefär lika mycket till sina kvarvarande anhöriga. För inte glömma de militära insatserna mot terrorism och internationell brottslighet samt piratverksamhet kostat.  

Torka anges nästan ryggmärgsmässigt som förklaring till svält. Uteblivna regn satte igång den negativa spiral som följts av torka och svält. Bristen på rent vatten är stor. Men det är inte ödesbundet att torka ska leda till svält. Det är inte heller problem som biståndet ensamt kan lösa. Det handlar om människors prioriteringar och agerande. Listan på dem som tjänat på kaoset i Somalia är lång – korrupta f.d. politiker, krigsherrar, pirater, vapensmugglare, droghandlare, penningtvättare, och t o m hjälporganisationer.   

Några faktorer har varit överordnade: bristen på fred och demokrati, ansvarsutkrävande samt regionala spänningar och konflikter. Om inte fler kan tjäna på fred än på kaos och konflikt kommer hungersnöd att återkomma. Behoven är så omfattade att omvärlden måste samordnar sig i dialog med landets regering och parlament samt AMISOM. Därför är det viktigt att Sverige också stödjer AMISOM i deras arbete.
 
Somalierna lyfter också fram behovet av att kunna utveckla småföretagandet för kvinnor och män samt utveckla handeln. Man var väl medveten om att med en ungdomsarbetslöshet på 80 % blir en bärkraftig ekonomisk tillväxt en ödesfråga för landet. Därför finns intresse av kontakter mellan företagare i Sverige och Somalias kvinnliga och manliga företagare, för yrkesutbildning och handel.  

En återbyggnadsprocess skulle ge många jobb och investeringar, några exempel på investeringar av somalier i diasporan finns redan, ett hotell och en restaurang med specialisering på fisk- och skaldjur. Men den som vill ta en kall öl får vänta ännu ett tag. Många, för att inte säga majoriteten av de som nu fått ansvar för att återuppbygga landet och dess institutioner har kommit tillbaka från diasporan. Även om alla samhällsområden står inför stora utmaningar så ligger en optimism i luften. Somalier i diasporan har en viktig roll för landets utveckling bl. a. genom ett permanent återvändande men än så länge genom tidsbegränsade insatser på nyckelposter. När kompetens efterfrågas för så gott som alla samhällsområden är det smart att underlätta deras bidrag till samhällsuppbygganden.  

Sverige bör inrätta ett program som genom finansiering möjliggör för svensk-somaliska experter att konkret bidra till ett fungerande Somalia. Det är därför obegripligt att regering inte lagt fram någon strategi för politik i förhållande till det nya Somalia.
 
Den konsulära verksamheten som likväl som andra kontakter kan förväntas växa mellan våra länder. Önskemål har framförts om att Somalia bör upprätta en diplomatisk närvaro genom ett konsulat i Sverige. Detta är dock något för Somalias beslutsfattare att hantera. Men nu föreligger såväl politiska som praktiska förutsättningarna för att upprätta en diplomatisk närvaro genom en Konsul i Mogadishu. Sveriges regering bör snarast besluta om en diplomatisk närvaro i Somalias huvudstad Mogadishu.
 
PS läs gärna i AiP om besöket hos SSUP dvs S i Somalia

onsdag 5 december 2012

Egyptens konstitutionella kris

Att försöka tvinga fram en demokratisk konstitution är en självmotsägelse!

Jag har länge efterfrågat ställningstagande från Sveriges regering, men det har uteblivit så också idag vid debatten med Biståndsminiter Gunilla Carlsson i riksdagens Kammare. Det duger inte att beskriva läget och som så ofta, berättar statsråd vilka de själva mött. Det är vi många som kan beräta om, men det duger inte. Vad vill regeringen, vilka redskap ställer man till förfogande, hur ser direktiv ut - finns det några? Regeringen har tidigare uttryckt att det inte handlar om att ta ställning, det var fel då och det är fel nu. Det är just det en regering har ansvar för.
Jag skrev den 26 november om att Egyptens folkvalda president Mohamed Mursi genom sitt omfattande dekret ifrågasätter rättstatens principer. Vidare om att President Muhammad Mursi genom det utfärdade dekretet bland annat utökade sin egen makt och satte sig över domarkåren fram tills att ett parlamentsval har hållits. FNs Kommissarie för mänskliga rättigheter, Navi Pillay, hade dessförinnan uttalat att Mursis beslut väckete allvarlig oro för efterlevnaden av de mänskliga rättigheterna.

Rapporter hade då kommit, som jag förutsåg, om oro i flera städer och i Kairo hade folk återvänt till Tahrir-torget för att protestera. Man känner oro för processen, för brist på öppenhet, brist på på nationella dialog och samförstånd. Alla har naturligtvis att ta ett ansvar.

President Mursi skapade oro när fokus behövde sättas på landets socio-ekonomiska utmaningar med arbetslösheten och analfabetism. Den kommande konstitutionen bör innehålla ett förbud mot tortyr, civila ska inte ställas inför militärdomstol och övergrepp mot fredliga demonstranter måste stoppas osv. En alltmer moraliserande debatt drabbar alla dem som vill ha friheten att leva sitt liv som de vill, men påverkar särskilt kvinnors vardagsliv.
 
Slutligen konstaterade jag att vi socialdemokraterna stöder Egyptian Social Democratic Party (ESDP) och oppositionsledaren Mohamed El Baradei med allierade i deras ansträngningar för demokrati. Sedan dess har läget blivit alltmer dramatiskt och svåröverskådligt. Och riksdagen har hunnit ta emot ett besök av den delegation från Egypten. Något jag välkomnar även om jag velat att företrädare för ESDP hade bjudits in. En märklig exkludering av UD.

EU måste sända ett tydligt budskap till Egypten, ekonomiskt och politiskt samarbete måste gå hand i hand med en genuint demokratiskt och pluralistiskt samhälle med flerpartisystem. Att samarbeta i nya former och med nya pengar utan att det i Kairo finns ett tydligt åtagande om att respektera rättsväsendets oberoende och de mest grundläggande mänskliga rättigheter strider mot de värden EU själv säger sig vila på, stå då upp för de värdena, svik inte åter de demokratiska krafterna. De två Skriftliga frågor som jag ställt till Utrikesminister Carl Bildt har för övrigt ännu inte besvarats, tidpunkten för svar har skjutits fram.

Ikväll är jag liksom den Europeiska socialdemokratiska partiets (PSE) än mer oroade över Mursis maktfullkomlighet. En våg av protester har satts igång och bilder som bör mana till besinning når oss. Mursi är folkvald och borde ta sitt ansvar som hela landets president. Ta initiativ till att söka dialog och samling för en ny konstitution. Istället har Brödraskapets milis fått gå till attack mot de som gett uttryck för en annan mening. Vårda den enighet som fanns mellan grupper vid revolutionen, sök politiska uppgörelser över partigränserna.

Jag följer aktivt utvecklingen och kan även meddela att ESP planerar för en konferens med titeln "En gemensam vision för en progressiv arabvärld" i Kairo den 19-20 januari. Denna konferens kommer att föra samman progressiva partier och aktörer i regionen för att diskutera situationen med sina europeiska motsvarigheter.
En folkomröstning har satts till 15 december. Nu måste President Mursis regering skydda andan i revolutionen genom att visa att han representera alla grupper i Egypten.

fredag 30 november 2012

Från, Egyptian Social Democratic Party (ESDP)

Vänner, med anledning av utvecklingen i Egypten vill jag ge fler möjlighet att ta del av uttalandet från Socialdemokraterna i Kairo. Därför lägger jag ut texten på mn blogg, stöd de demokratiska krafterna!
 
Statement by the ESDP on the Constitutional Declaration and the draft constitution approved by the Constituent Assembly
 
"In order to pre-empt a potential ruling by the Supreme Constitutional Court that would dissolve the constituent assembly (expected on December 2), its members met throughout the night and until the early hours of morning to finish the preparation of the draft constitution; beyond the worst expectations in its weakness, disorder, ignoring the social and economic demands of the people and unable to provide guarantees of freedoms and basic rights and lay the foundations of a balance between the authorities, while the Egyptian streets are burning with anger against the authoritarian constitutional proclamation and its non-existent legitimacy which was issued by President Mohamed Morsi last Thursday, and while the masses are preparing to express their protest against this blatant attack on the citizens’ gains of freedom, justice and democracy.

The Constituent Assembly, from which all representatives of civil parties, independents, Egyptian churches and trade unions withdrew, terminated every possible opportunity to mend the rift in the community and couldn't reach any consensus.

The plot has been completed and it turned out that the Constitutional Declaration issued by the President was not only a cover to provoke panic and confusion in the society, and to immunise his decisions and the Constituent Assembly of judicial oversight, while passing thru a weak Constitution not worthy of Egypt and to the aspirations of its people.

The Egyptian Social Democratic Party has previously announced its complete rejection of the Constituent Assembly formation, its draft constitution, and to ignoring the proposals it has received, it also announced its total rejection of the authoritarian constitutional declaration issued by the President. Now it also declares its rejection to the draft constitution, which was adopted at dawn today, and announces its intention to work side by side with all the national forces in order to resist the issuance of this Constitution, which establishes a new tyranny state and undermine the judiciary and curtail people’s ambitions.

Hussein Gohar
International Secretary
Egyptian Social Democratic Party (ESDP)"

onsdag 28 november 2012

Alliansens riksdagsledamöter är tysta, Bildt är tyst, EU är tyst, men inte S om Egypten


 
Idag på morgonen låg åter tårgas över Tahir-torget, åter hade hundratusentals demonstranter gått ut på gatorna för att protestera. Men den fokvalde President Mursi står fast vid sitt hårt kritiserade dekret och demonstranterna vill inte ge sig. landet är i ett allvarligt läge. Mursi har att ta ansvar för att vårda den enighet som präglade revloutionen. Mubark störtades av folket genom fredliga protester. Då svek Sverigs regering och EU demonstranterna. Har de då något lärt. Tveksamt, EU har ännu inte uttalat sig om de senaste dagarnas utvecklingen i Egypten. Det enda uttalande jag finner gäller att EU är att man har hävt frysningen av tillgångar som hade gömts undan av de tidigare ledarna.

Den 29 november, dvs i morgon har rådet ett möte för utrikes frågor med inriktning på handel, och det ger förutsättningar för att då ta upp Egypten genom beslut och uttalande. Men i kvällens debatt i riksdagens Kammare hade varken M, C, FP eller KD någon mening om detta. De verkar nöja sig med att konstatera det som framkommer via media. Men de utgör regeringsunderlag och har ansvar för att  formulera svenska ståndpunkter, driva en linje, söka stöd för sina uppfattning, lyssna in oppostionen och komma till beslut. Idag var det som de abdikerat från sitt ansvar som folkvalda. Man nöjde sig med att regeringen inte har någon ståndpunkt.      

Men Europeiska kommissionen har gjort ett åtagande om ytterligare finansiellt stöd till Egypten på nästan 800 miljoner euro. Stödet består av 303 miljoner euro i bidrag och 450 miljoner euro i lån. Detta stöd ges utöver det stöd på 449 miljoner euro som redan har utlovats för åren 2011-2013. Europeiska investeringsbanken (EIB) har tillkännagivit att den har möjlighet att låna ut upp till 1 miljard euro/år till Egypten. EIB har också en ny så kallad Task Force fund som kan låna ut upp till 60 miljoner till länder som är under omvandling. European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) har bekräftat att den har startat upp verksamhet i Egypten och tillkännagivit att den har planer på att erbjuda upp till 1 miljard euro i lån per år.

Något svar på om villkoren för dessa stöd har inte redosvisats. Krav på demokratisk utveckling ingår dock i EU:s och Egyptens associeringsavtal. Dessa frågor togs även upp vid en konferens som ägde rum den 13-14 november. Diskussionerna inkluderade mänskliga rättigheter, inklusive kvinnors rättigheter, minoritetsrättigheter och genderfrågor. Visst är det fint att man pratar men det räcker inte, ställ krav! Utrikesminister Carl Bildt är åter tyst.
 
Det som sker i Egypten påverkar hela regionen och även oss norr om Medelhavet.       

torsdag 22 november 2012

Från Jordanien

Syrienkriget kan leda till spridning av kemiska vapen: 

Vid Jordaniens gräns är det allt brutalare krig nära. Med Syrien framför mig blickar jag upp mot Golanhöjderna, till vänster breder landskapet ut sig, svindlade vackert. Det här är ett område där helikoptrar och flyg inte har rört sig på grund av det känsliga politiska läget med närheten till Israel. Men jag hör dessvärre inte fel, nu faller bomber någon enstaka mil härifrån, inne i Syrien.
Nedanför oss på ringlande vägar över bråddjupet är en grupp människor på flykt från Syrien. Väl över gränsen åker gränsmilitären ner i dalgången och plockar upp de uttröttade flyktingarna som tvingats lämna allt bakom sig. Barnen springer direkt till lekplatsen. Leken blir till en spontan terapi medan de vuxna tas omhand för registrering. Alla erbjuds hälsokontroll och ett paket med förnödenheter. Det var olidligt att på avstånd tvingas följa gruppens flykt, men denna gång gick det bra, trots dagsljuset.

Varje dag tvingas oskyldiga civila lämna sina hem för att undkomma kriget, den helt övervägande andelen tar sig över gränsen på natten men inte ens då når de alltid fram till säkerhet i grannlandet. Under besöket på en av militärens ledningscentraler utmed gränsen kunde vi följa deras övervakningskameror in över gränsen. Videofilmerna visade flyende människor som brutalt mejats ner, såväl män, gravida kvinnor som barn. Att se de icke publicerade filmerna med mannen som försöker rädda sin familj undan kulorna, den höggravida kvinnan som vacklar av skott och barnet med kulhål i halsen är blytungt.

Militären i Jordanien har utrustats med ansiktsmasker mot kemiska vapen, en hotbild som även civilpersoner i gränsområdet är medvetna om. I Amman talar de även om risken för att regimen Bashar al-Assads kemiska vapen okontrollerbart även ska hamna i andra händer.
I lägret Zaatari som ger ett välorganiserat intryck får flyktingarna matransoner en gång i veckan av FN. Syrierna, som kommer från ett bördigare land, är inte vana vid vattenbrist med ransonering, något de tvingas till i det torra landskapet. Enligt de jordanska myndigheterna bor nu 42 000 flyktingar i det FN-ledda lägret. De kan få ett månatligt stöd på motsvarande 1 200 kronor av UNHCR. Levnadsförhållandena i flyktinglägret blir allt svårare på grund av otillräckliga resurser.
För Jordanien, som är det land i regionen som tagit emot flest av de ca 340 000 syriska flyktingarna, blir situationen snabbt ohållbar utan ytterligare hjälp från det internationella samfundet. Det finns över 100 000 registrerade flyktingar och troligen lika många som uppehåller sig i landet hos släktingar. Det är tydligt att lägren behöver massiv internationell finansiering, särskilt under de kommande veckorna med vintern som närmar sig. Den syriska krisen påverkar och riskerar att även destabilisera Jordanien på likartat sätt som grannländerna Libanon och Turkiet. Det är viktigt att bidra till att förbättra förutsättningarna för humanitärt tillträde och bistånd till flyktingar i hela regionen.

Mitt besök ägde rum inom ramen för konferensen: "Mellanöstern och Nordafrika: Bygga partnerskap för social och ekonomisk utveckling" i Amman. Vi socialdemokrater fördömde det brutala förtrycket av den syriska regimen och uppmanade till ett omedelbart slut på användningen av våld och den urskillningslösa dödandet av civila. Vi upprepade kravet på att Assad ska avgå och att Syrien ska inleda en politisk övergång till demokrati, baserad på nationell dialog som omfattar alla aktörer och delar av samhället. Det internationella samfundet måste ta sitt ansvar för att stoppa dödandet i Syrien.

De jordanska myndigheterna, deras parter, icke-statliga organisationer, lokala befolkningen gör stora ansträngningar men det internationella samfundet måste bistå med ett ökat stöd till de syriska flyktingarna. Risken är annars att situationen blir så ohållbar att flyktingar riskerar att stoppas även av Jordanien från att passera gränsen.

http://www.newsmill.se/artikel/2012/11/21/syrienkriget-kan-leda-till-spridning-av-kemiska-vapen

Rapport från kriget i östra Kongo

Det politiska läget i DR Kongo får oss att ställa frågan om vad kan omvärlden göra? Vi följer nyhetsflödet med rapporter om M23 och striderna som rasar runt Goma i östra DR Kongo.

Situationen i de östra delarna av DR Kongo är katastrofal för civilbefolkningen. Så när Zihindula Mulegwa, chef för Center for Political and Strategic Studies i Kinshasa igår kväll talade i Stockholm så var vi många som lyssnade. Han kom direkt från Kinshasa för att presenterar sin färsk rapport från kriget på det seminarie som arrangerades av Socialdemokraterna och Olof Palmes Internationella Center på Sveavägen 68 i Stockholm.

Jag hade förmånen att tillsammans med Jens Petersson från Svenska FN-förbundet också få medverka. Men det går inte att leverera de snabba enkla lösningar för den långvariga  problematiken i östra Kongo och intilliggande länder. Däremot behövs snabba insatser nu! på kort sikt och en sammanhållen politik för det längre perspektivet.  Människorna måste få en chans att bygga upp sina liv, sina samhällen och sitt land i trygghet, kunna få uppleva rättvisa val och ansvarsutkrävande .

Rapporten belyser rebellgruppen M23:s verksamhet samt hur våldet påverkar civilbefolkningen, framför allt kvinnor och barn. I rapporten presenteras även ett antal rekommendationer med syfte att bidra till en lösning av problemen i DR Kongo. Något som välkomnas, omvärden måste pressa parternaoch söka bidra till lösningar av konfikten. Vi socialdemokrater samverkar i DRC med partiet med Union Pour la Démocratie et le Progrés Social, UDPS.

 Pressmedelande 2012-11-22 14:58 http://www.socialdemokraterna.se/Media/nyheter/Stridigheterna-i-Kongo/

Stridigheterna i Kongo


Med anledning av den senaste utvecklingen i Kongo uttalar sig Carina Hägg ledamot i riksdagens utrikesutskott idag:

Återigen drabbas människorna i Kongo av krig och våld. Kongo har länge slitits sönder av stridigheter. I en förfärande omfattning drabbas civilbefolkningen, framför allt kvinnorna, av våldet, säger Carina Hägg.
- Parterna i Kongo har i det akuta skedet ett mycket tungt ansvar att agera för att skydda befolkningen. I ett längre perspektiv måste arbetet med att bygga en fungerande stat där mänskliga rättigheter respekteras och fungerande institutioner vara hårt prioriterat.
- Länderna i regionen är viktiga aktörer och kan påverka händelseutvecklingen. De måste också axla ett ansvar för att bidra till ett stopp på våldet.
- Socialdemokraterna vill också understryka att det internationella samfundet och enskilda länder måste agera. Vi vill att FN-styrkans mandat ses över så att tillräckliga befogenheter finns att ingripa när civilbefolkningen hotas. Det måste också finnas ökad beredskap för humanitärt stöd.
- Jag har inte sett mycket av initiativ från utrikesministern och nu behövs en sammanhållen politik för Demokratiska Republiken Kongo mer än någonsin.
- Vi socialdemokrater vill också understryka vikten av att Sverige arbetar för att mobilisera en starkare internationell politisk vilja för att motverka sexuellt våld i konflikter. Straffriheten måste få ett slut. Massvåldtäkter bör – med rätta - kallas massförstörelsevapen, avslutar Carina Hägg.

fredag 16 november 2012

Läroplan distanserad från verkligheten

Träbranschen har jobb men saknar elever.

Elevkullarna på träutbildningen för industrin minskar. Antalet skolor som har utbildningen har halverats på 20 år. Träbranschen behöver samtidigt nyanställa cirka 1000 yrkesarbetare varje år. En siffra, som enligt Lennart Hermansson på Bolandsgymnasiet i Uppsala, står sig oavsett konjunktur. Brinellgymnasiet i Nässjö ligger i ett område där 75 procent av landets trärelaterade företag inom vidareförädling finns. Arbetsgivarorganisationen Trä- och möbelföretagen vill se större satsning på automation och ny teknik. Den nya läroplanen anses distanserad från verkligheten. Det finns risker med att programmet blir en lärlingsutbildning eftersom maskinerna är farliga.

Den största utmaningen är de unga som saknar en fullständig gymnasieutbildning, de har störst risk att bli och förbli arbetslösa. Bland de unga i åldern 20-24 år utan gymnasieexamen är arbetslösheten omkring 40 procent. För unga utan fullständig gymnasieutbildning är det inte självklart att fokus på att snabbt komma ut i arbete är det bästa på lång sikt. Tvärtom kan ett tillfälligt, okvalificerat jobb minska möjligheterna att klara den egna försörjningen långsiktigt om det inte samtidigt kombineras med studier. En relevant utbildning är den bästa försäkringen mot långvarig arbetslöshet. De unga som inte ges möjlighet att skaffa sig en grundläggande utbildning på gymnasienivå kommer efter.

Vårt mål är att alla före 25 års ålder ska ha en fullständig gymnasieutbildning. För att nå detta mål föreslår vi att ett utbildningskontrakt införs för alla unga arbetslösa under 25 år som inte fullgjort sina gymnasiestudier. Syftet är att hjälpa unga till jobb och praktik samtidigt som vi betonar det egna ansvaret för att rusta sig med kunskaper genom gymnasiekompetens.

Utbildningskontraktet innebär att man garanteras insatser som ska leda fram till gymnasieexamen och en individuellt utformad utbildningsplan. Den arbetssökande ska erbjudas:
-ett jobb enligt den s k Västeråsmodellen med avtalsenlig lön på halvtid och studier på halvtid
-praktik hos privata eller offentliga arbetsgivare samt studier på halvtid eller deltid
-utbildning på heltid, vid komvux, yrkes-vux eller folkhögskola
-ett särskilt studiestöd eller förhöjt studiebidrag

Samtidigt är utbildningskontraktet kopplat till en utbildningsplikt – ersättningar och annat stöd villkoras med att den unge arbetslöse fullföljer den individuella utbildningsplanen för att gå klart gymnasiet. Vi som oroas över regeringens skolpolitik blir allt fler.

onsdag 7 november 2012

Storvarsel på Husqvarna

Beskedet kom som en kalldusch - ytterligare ett storvarsel drabbar länet. 600 anställda ska bort i flera länder, varav hälften i Sverige och då i främst Huskvarna.

Regeringen har misslyckats med att minska arbetslösheten och fortsätter siffertrixandet istället för att hantera den verklighet som möter de 400 000 som är arbetslösa. Det behövs snabba konstruktiva förslag för att övervinna den höga arbetslösheten och dämpa effekterna av alla de varsel som nu kommer. Vi väljer i stället att stimulera efterfrågan och investera för framtidens jobb, genom investeringar i utbildning, forskning och en aktiv arbetsmarknadspolitik. Regeringen väljer att spara på arbetsmarknadspolitiken men att låna stort till en vidlyftig bolagsskattesänkning. Det är fel prioritering i nuvarande läge.

Varselvågen sveper in över Sverige och regeringen står förvånade och tittar på. Jag har sagt det förut, och jag säger det igen, er politik skapar inga jobb! 


onsdag 31 oktober 2012

S-kvinnor i Jkpg län driver en tryggare barnpolitik.

Sexuellt våld mot barn sker i olika former så som sexuella övergrepp inom och utanför familjen, barnpornografi, sexuella övergrepp av jämnåriga, barnsexturism samt barnprostitution med mera. I Europa är ett av fem barn offer för någon form av sexuellt våld. I mellan 70 och 85 procent av fallen är förövaren någon barnet känner och litar på. Vårt län är inget undantag, även här sker övergrepp på barn.

I Statens offentliga utredning SOU 2004:71 gjordes bedömningen att de anmälningar som polisen tar emot angående sexuella övergrepp mot barn endast är toppen av ett isberg. Detta gäller även de som exploaterar barn i sexuella syften så som barnprostitution och barnpornografi. Tio anmälningar om sexuella övergrepp mot barn inkommer varje dag till polisen och mörkertalet är stort.

Det finns ett könsperspektiv på sexuella övergrepp mot barn. Flickor löper större risk än pojkar. Det är 3–5 gånger vanligare att offret är en flicka. Medelåldern är mellan 8–10 år. År 2006 ledde mindre än fem procent av de anmälda sexualbrotten mot barn till åtal.

Barn som blir utsatta för sexuella övergrepp får djupa sår och psykisk ohälsa. Barnet som blivit utsatt för sexuella övergrepp berättar oftast inte om detta till någon då de känner skuld och skam för det som hänt och det finns en rädsla över att inte bli trodd. De kan också känna sig rädda och vara hotade till tystnad.

I Barnkonventionen står det att barn har rätt att skyddas mot alla former av sexuella övergrepp. Att barn i dagens Sverige 2010 i stor utsträckning fortfarande blir sexuellt utnyttjade och inte får den hjälp de behöver för att läka sina sår är oacceptabelt. Barns trygghet måste sättas på första plats.
S-kvinnor vill se sexuella övergrepp mot barn som en högt prioriterad politisk fråga där samhället sätter upp höga mål. Det betyder att mer resurser behöver tillföras detta område. Ett samhälle som tryggar barnens uppväxt mot sexuella övergrepp är ett samhälle som arbetar förebyggande mot psykisk ohälsa och räddar liv från tragiska utfall.

När det gäller sexuellt våld mot barn krävs får det inte finnas någon tolerans. Men den utgångspunkten vill S-kvinnor utveckla ett nationellt handlingsprogram för hur samhällets olika organ och myndigheter på ett konstruktivt och framgångsrikt sätt ska arbeta med frågor som rör sexuellt våld mot barn, med nolltolerans som utgångspunkt. Vi förvånas inte längre när regeringen stoppar införande av Barnkonventionens i svensk lagstiftning men fortsätter beklagar att politik för barn lågprioriteras. S-kvinnor driver en tryggare barnpolitik.

Carina Hägg, Värnamo, ordförande S-kvinnor Jönköpings län

http://värnamo.nu/nyheter/debatt/carina-debatterar-9/

Svar till Eskil Erlandssons (C)


Jag tar gärna i för att rädda jordbruket! Allt fler inser att regeringens politik är ett svek mot svenskt jordbruk och mot ett progressivt miljöarbete. Det känns sorgligt att se landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) och hans ivrige påhejare Bengt-Anders Johansson (M) snärja in sig i sina krystade påståenden.

Vår lantbruk förtjänar konkret stöd istället för dåligt underbyggda argument.

Men tack och lov brukar sanningen vinna till slut.

Borgerlighetens miljöinsatser får svidande kritik. Ett exempel är beslutet att ta bort all koldioxidskatt på värme och el. Varför frågar sig initierade bedömare och befarar att det här ökar istället minskar förbrukningen av fossila bränslen. ”Är det någon som tänker?” undrar Naturskyddsföreningens ordförande Svante Axelsson lakoniskt. Frikostigheten vad gäller utsläppsrätter ses med samma missnöje. Och lyssnar vi på folkpartisten Marit Paulsens utläggningar i EU-parlamentet ter sig Erlandssons och Johanssons resonemang ännu mer ogrundat. Marits linje, att EU:s jordbruksbudget borde minskas med 25-30 procent, kan ju inte gärna gagna svenska lantbrukare. Snarare är det som LRF säger – att det försämrar de svenska och europeiska böndernas konkurrenskraft.

En sammantaget bakåtsträvande politiken som enbart leder  till att det svenska lantbruket får det ännu svårare. Eftersom Erlandsson och Johansson representerar nuvarande politiska majoritet är det märkligt att man inte gör något åt situationen. Sedan alliansen fick makten har över 2000 mjölkproducerande bondgårdar lagts ner (SVT Agenda 21 oktober).

Så varifrån det yppas tomma ord är uppenbart.

Vi socialdemokrater har lagt flera förslag som stärker svenskt jordbruk och främjar miljön. Beskrivningen ”kostnadschock” är förstås en medveten snedvriden beskrivning signerad av herrarna på andra sidan. Vi har en stark vilja att minska utsläppen. Därav skatten på handelsgödsel. Men samtidigt ökar vi anslagen med 120 miljoner kronor till projekt som minskar övergödningen. En satsning tänkt i form av utvecklat stöd till lokala åtgärder. En rustning inför framtiden förutsätter att jordbruket utvecklas hand i hand med en innovativ miljöteknik. Visst innebär det kostnader, men det är utgifter vi är villiga att vara med och bära. Vi vill ge alla lantbrukare som producerar biogas en ersättning för deras miljöinsats.

Medan Centerns partiledare Annie Lööf mumsar på en jätteräka – och tycks missa alla miljölarm – står vi socialdemokrater redo med ett kraftfullt handlingsprogram. På ett sätt hade alltså Erlandsson rätt i sitt förra inlägg. Jag tar i från tårna när det gäller lantbruk och miljö.

Ni däremot tar ju inte i alls.

Min insändare liksom replik till BA J och slutreplik till Jordbruksminster Eskil Erlandsson är publicerade i VN.  

Replik till Bengt-Anders Johansson (M) om jordbrukspolitik


”Vi i alliansen fortsätter att satsa på Sveriges landsbygd” skriver Bengt-Anders Johansson (M) i sitt svar på mitt inlägg där jag framhöll att det svenska lantbruket behöver politisk näring.

Lägg märke till ordet ”fortsätter”. Sålunda tycker regeringen att man gjort ett styvt jobb under sina sex år vid makten. Att våra lantbrukare är av annan uppfattning tycks Johansson bommat. Eller kanske han inte vill lyssna helt enkelt Alla högljudda protester som här i länet kulminerade tidigt i höstas i att mjölkbönderna höll stormöte på Elmia negligeras fullständigt. Hellre passivitet än initiativförmåga tycks vara regeringens paroll.

En fortsättning i samma anda, som Johansson så gärna förordar, vore förödande. Då är risken stor att vårt svenska jordbruk tynar bort. Men det verkar Johansson ta med en axelryckning. Vi kan ju alltid importera vår mat. Att importen ökat med 100 procent på bara tio år tycker han är en ”naturlig del av en globaliserad värld”.

Vi socialdemokrater tycker snarare att svenska livsmedel är en naturlig och viktig del av vår vardag. Vi tror på en stark svensk primärproduktion och är beredda att stödja vårt jordbruk i de utmaningar man har framför sig. Som att klara den internationella konkurrensen och minska klimatpåverkan. Vilket kräver breda lösningar. I skuggbudgeten avsätts 250 miljoner kronor till klimatinnovationer och 500 miljoner kronor till att stärka exportkraften. Bara under nästa år.

Visst fäller vi stora löften. Det håller jag med om. Och vi ser till att infria dem. Det är så svenskt lantbruk ges politisk näring. Att göra som Johansson, att lova en fortsättning på en politik som kännetecknats av inaktivitet, ger ingen näring alls.

Slutreplik till Bengt-Anders Johansson (M) om svensk jordbrukspolitik. Publicerat i Värnamo Nyheter. Mitt inlägg om att vårt lantbruk behöver politisk näring ligger även det på denna blogg.
 

tisdag 30 oktober 2012

Öppet brev till Bildt (M) om Ryssland

Vi i riksdagens delegation till Europarådets parlamentariska församling skriver ett öppet brev till utrikesminister Carl Bildt angående den negativa demokratiska utvecklingen i Ryssland som är mycket oroande.

Vid Europarådets parlamentariska församlings senaste session i oktober 2012 debatterades den första fullständiga granskningsrapporten av Ryssland på sju år. Rapporten visar att en omfattande demokratiseringsprocess är nödvändig. En resolution baserad på rapporten antogs av församlingen medan förslag till en rekommendation), som riktar sig till Europarådets medlemsstaters regeringar/Ministerkommittén, inte fick den två tredjedels majoritet som krävs.  
 
I resolutionen, baserad på granskningsrapporten, konstaterar församlingen att den senaste tidens utveckling i Ryssland visar att det ryska samhället är i stort behov av konkreta reformer. Den kraft som ligger i mobiliseringen av mer än 100 000 medborgare efter valen i december 2011, det civila samhällets aktiva engagemang och myndigheternas positiva attityd till att diskutera reformer har skapat en omfattande drivkraft för förändring i Ryssland. 
 
Församlingen välkomnar ett antal förbättringar sedan december 2011, såsom ändringar av lagen om politiska partier, förändringar i vallagen och återinförande av direkta guvernörsval som visar på en vilja att liberalisera systemet. 
 
Samtidigt är andra åtgärder mycket alarmerande och ger anledning till stor oro. Församlingen pekar på införandet av lagar om kriminalisering av förtal och användande av Internet liksom  ändringar i lagen om sammankomster och lagen om icke-statliga organisationer. 
 
Dessa åtgärder åskådliggör hur motsägelsefull den politiska situationen i Ryssland är och gör att myndigheternas verkliga avsikter ifrågasätts. I resolutionen uppmanas Ryssland att avstå från otillbörliga påtryckningar och hot mot oppositionen och regeringskritiska icke-statliga organisationer. De två-åriga fängelsestraff som tre av Pussy Riots medlemmar dömts till är uppenbart oproportionerliga och församlingen kräver deras omedelbara frigivning.
 
Församlingen uppmanar de ryska myndigheterna att vidta en rad konkreta åtgärder för att förbättra förutsättningarna för en pluralistisk demokrati, rättsstatens principer och mänskliga rättigheter. 
 
Församlingen beslutade att fortsätta sin granskning av landet.
 
Det förslag till rekommendation som lades fram och som var en allmän hänvisning till resolutionen antogs inte av församlingen eftersom det för detta krävs två tredjedelars majoritet och omröstningen resulterade i 121-74 och elva som avstod. Det kan konstateras att en majoritet av ledamöterna i församlingen röstade för både resolutionen och rekommendationen. Det finns inom församlingen en utbredd och djup kritik mot hur den ryska samhällsordningen förhåller sig till Europarådets grundläggande principer och att utvecklingen mot ett demokratiskt samhällsskick snarare går tillbaka än utvecklas. Riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen är enig i denna uppfattning och flera svenska ledamöter deltog i debatten och gav olika exempel på en icke fungerande demokrati. 
 
Trots att rekommendationen inte antogs av församlingen uppmanar riksdagens delegation till Europarådets parlamentariska församling den svenska regeringen att beakta resolutionen i samarbetet med Europarådets Ministerkommitté och i  övriga kontakter och samarbete med Ryssland både bilateralt och multilateralt.

 I delegationen från Sverige ingår företrädare från M, S, FP, C och KD, varav jag är en av S-ledamöterna.  
 
Jag välkomnar att vi tvärpolitiskt kunnat samlas i delegationen till detta initiativ och S-ledamöter i andra länders delegationer tar likartade iniativ. S-gruppen i Europarådet har beslutat stödja den framlagda rapporten, resolution samt rekomendationer om Ryssland.   

 

Vi skriver tillsammans till Hälsoministern i Turkiet

Honourable Minister of Health, Prof. Dr. Recep Akdag,
 
We, Members of the Nordic All-Party Parliamentary Groups on Sexual and Reproductive Health and Rights in our respective Parliaments in Denmark, Finland, Norway and Sweden want to express our concern about the recent developments in regard to women’s sexual and reproductive health and rights in Turkey.
We have been closely following the debate on sexual and reproductive health and rights in the country, particularly since some of us attended the Fifth International Parliamentarians Conference (IPCI) in Istanbul dealing with these issues in May this year. We want to thank the Turkish Parliament for the successful conference and the interesting discussions taking part there. We also want to take this opportunity to remind us all about the resolution that was signed by all the Members of Parliament attending the IPCI conference stating the importance of sexual and reproductive health and rights. We also want to recall to attention the parliamentary resolution adopted unanimously by the 126th IPU Assembly in Kampala April 2012; “Access to health as a basic right: The role of parliaments in addressing key challenges to securing the health of women and children”. These achievements bring hope for future commitments to women’s health and rights worldwide. It is therefore worrying if the Turkish government proposes a bill to restrict access to abortion for Turkish women.
We note that abortions are legal in Turkey during the first 10 weeks of pregnancy. However, presently the Ministry of Health is working on draft legislation that would allow to sentence women, who undergo an abortion after the legal 10 weeks of pregnancy up to three years in prison. The bill calls for the development of programmes to counsel against abortion and free distribution of the morning-after pill. Jailing women on the basis of abortion is unacceptable and should be seriously reconsidered. 
Women’s right to safe and legal abortion care is grounded in international and regional human rights standards. European human rights standards do not support restrictions on access to safe and legal abortion services. The 2008 Parliamentary Assembly of the Council of Europe’s Resolution on “Access to Safe and Legal Abortion” states clearly: “The Assembly takes the view that abortion should not be banned within reasonable gestational limits. A ban on abortions does not result in fewer abortions but mainly leads to clandestine abortions, which are more traumatic and increase maternal mortality and/or lead to abortion “tourism” which is costly, and delays the timing of an abortion and results in social inequities. The lawfulness of abortion does not have an effect on a woman’s need for an abortion, but only on her access to a safe abortion.”
Nordic countries own experience has shown that respecting and protecting people’s rights to their own sexuality and providing accurate, age-specific, comprehensive sexuality education in and out of schools, high-quality sexual health services with special attention paid to youth- friendly services and providing a wide range of reasonably priced, easily accessible contraceptive methods as well as access to safe abortion services have led to good sexual health outcomes. We are therefore very concerned about this proposed infringement on women’s sexual and reproductive rights and we urge the Turkish government not to propose a bill that will be contrary to the developments made in recent years concerning decreased maternal mortality and morbidity and increased gender equality.
 
26 October 2012, Yours sincerely,
 
Members of Parliament from Denmark: Karina Adsbøl, Danish People’s Party, Liselotte Blixt, Danish People’s Party, Kirsten Brosbøl, Social Democratic Party, Benny Engelbrecht, Social Democratic Party, Magnus Heunicke, Social Democratic Party. Stine Maiken Brix, The Red - Green Alliance, Johanne Schmidt Nielsen, The Red - Green Alliance, Gitte Lillelund Bech, The Liberal Party, Lone Loklindt, Social Liberal Party
Members of Parliament from Finland: Mari Kiviniemi, Finnish Centre Party, Aila Paloniemi, Finnish Centre Party. Anneli Saarikko, Finnish Centre Party, Oras Tynkkynen, Green Party, Jani Toivola, Green Party, Chair of the Finnish All-Party Parliamentary Group on Population and Development, Annika Lapintie, Left Alliance, Eeva-Johanna Eloranta, Social Democratic Party. Tarja Filatov, Social Democratic Party, Miapetra Kumpula-Natri, Social Democratic Party, Elisabeth Naucler, Swedish Party, Åland constituency, Astrid Thors, Swedish Party
Members of Parliament from Norway: Stine Renate Håheim, Labour Party, Anna Ljunggren, Labour Party, Sonja Mandt, Labour Party, Truls Wickholm, Labour Party and leader of the APPG,
Trine Skei Grande, Liberal Party, Karin Andersen, Socialist Left Party
Members of Parliament from Sweden: Annika Qarlsson, Centre Party, Désirée Pethrus, Christian Democratic Party, Hans Linde, Left Party, Barbro Westerholm, Liberal Party, Ulrika Karlsson, Moderate Party, Chair of the Swedish All- Party Parliamentary Group on Sexual and Reproductive Health and Righs och jag Carina Hägg, Social Democratic Party

Stöd Dr Mukweges arbete med utsatta kvinnor i Kongo.


Vid 19-tiden torsdagen den 25 oktober blev dr Denis Mukwege utsatt för mordförsök. Mukwege är en kongolesisk chefskirurg, specialiserad på gynekologi. Mukwege arbetar vid Panzisjukhuset i Bukavu, Demokratiska republiken Kongo.

Dr Denis Mukwege tilldelades 2008 års FN:s pris för mänskliga rättigheter och Olof Palmepriset för sina insatser för de våldtagna kvinnorna i krigets Kongo.

- Kvinnor och flickor är oerhört utsatta i konfliktsituationer. FN har antagit resolutioner för att skydda kvinnor och flickor mot sexualiserat våld i konflikter och för att kunna utkräva ansvar av förövarna. Men ännu har allt för lite hänt, säger Carina Hägg S riksdagsledamot i utrikesutskottet.

- Vid Panzisjukhuset i östra Kongo driver dr Mukwege en oerhört viktig verksamhet för dessa kvinnor. Nu nås vi av uppgifter om att han utsatts för mordförsök och jag vill därför uttrycka vårt starka stöd till dr Mukwege och sjukhusets verksamhet.

Dr Denis Mukwege fick Palmepriset 2008 med följande motivering:

Dr Denis Mukwege arbetar för fred och mänskliga rättigheter i Demokratiska Republiken Kongo (DRC), ett av världens mest konfliktdrabbade länder. I en region där människans mest brutala sidor kommer till uttryck i våldet mot kvinnor och dess omfattning nått ofattbara nivåer har Dr Denis Mukwege gjort det till sin livsuppgift att enträget kämpa i motsatt riktning. Panzisjuk­huset, som Dr Mukwege driver, tjänar på ett föredömligt sätt freden, förståelsen och solidariteten genom verksamheten för de kvinnor som är konfliktens mest utsatta offer. Hans arbete förtjänar uppmärksamhet världen över som ett beundransvärt exempel på vad mod, ihärdighet och bärande hopp kan åstadkomma för mänskliga rättigheter och värdighet i en tid då dessa värden tycks vara som mest avlägsna.
Dr Mukwege har också nominerats för Nobels fredspris, och utsågs 2010 till hedersdoktor vid medicinska fakulteten vid Umeå universitet.


http://www.socialdemokraterna.se/Internationellt/Internationella-Nyheter/Stod-Dr-Mukweges-arbete-med-utsatta-kvinnor-i-Kongo/

Brist på engagemang från Lööf (C)

När Sverige nu kommer allt närmare en lågkonjunktur ökar varslen och arbetslösheten i hela landet. Detta märks extra tydligt i Jönköpings län, där antalet varsel närapå fördubblats bara sedan förra månaden. Sysselsättningen i det privata näringslivet har minskat drastiskt samtidigt som arbetslösheten har ökat. Men vilka åtgärder vidtar egentligen näringsministern, som själv är bördig Jönköpings län, för att komma till rätta med dilemmat?

 Jag tycker att det är en mycket oroväckande utveckling och därför är det hög tid att börja ta problemen på allvar. Därför ställde jag nyligen en rak fråga till Lööf, men fick endast ett oengagerat standardsvar. 

Nog trodde jag att näringsministern skulle ta den här utmaningen på allvar, men istället saknar hon svar och förslag till konkreta åtgärder lyser med sin frånvaro. Det här är ingen ny fråga, och eftersom problematiken i just Jönköpingsområdet borde vara välbekant för näringsministern, hade jag förväntat mig mer, det är bara att beklaga.  

Länk till frågan i sin helhet:

tisdag 23 oktober 2012

FN-dagen

Den 24 oktober uppmärksammas FN-dagen runt om i världen. För oss socialdemokrater utgör Förenta Nationerna ett självklart nav i det internationella samarbetet. Men FN kan inte vara starkare än vad medlemsländerna tillåter. Sverige har sedan länge ett djupt engagemang i FN-frågorna och har varit ett mycket aktivt medlemsland. Därför var det med stort intresse som jag nyligen tillsammans med S-kollgor från Utrikesutskottet besökte FN:s vice generalrsekreterare Jan Eliasson i New York. Vi förde även samtal i FN med de som arbetar såväl med planering som operativt för de Fredsbevarande missionerna. Sahel, Maghreb och Mali-frågan var föremål för beslut men är en region som ges lite uppmärksamhet i Sverige.
 
Vi socialdemokrater vill att Sverige utarbetar en strategi som stärker svensk FN-politik. Sverige måste återta sitt engagemang för FN i freds- och konflikthanteringen men också på andra områden. I högtidstalen uppmärksammar regeringen den starka svenska FN-traditionen men i praktiken är FN beklagligt lågprioriterat i Carl Bildts utrikespolitik. För att rusta FN inför morgondagens komplexa utmaningar måste ett kraftfullt reformarbete bedrivas.

Men mer aktivitet och engagemang behövs från oss och från andra medlemsländer för att FN ska kunna stärkas och kunna möta alla de utmaningar som FN står inför.
Vi socialdemokrater har uppmanar regeringen att driva en mer aktiv FN-politik och att snarast meddela FN att Sverige avser att delta i en framtida FN-ledd insats, gärna i Afrika där behoven är stora. Aldrig förr har Sverige haft så få deltagare i FN-ledda militära insatser.

Den svenska kandidaturen till FN:s säkerhetsråd som redan den tidigare socialdemokratiska regeringen lämnade in hamnade på UD:s hyllan efter regeringsskiftet. Kandidaturen till FN:s säkerhetsråd har omnämnts av nuvarande regering i samband med budgetproposition för att därefter tyst ha lagts åt sidan. En kandidatur nämndes inte heller i regeringens utrikesdeklaration 2012.

FN ska kunna hantera fred och säkerhet där kraven som ställs är mycket höga. Konflikterna är komplexa och kräver kraftfulla insatser i såväl förebyggande som uppbyggande skede och i många fall även mitt under konflikterna. Arbetet för att upprätthålla folkrätten och värna mänskliga rättigheter samt främja utveckling ställer också stora krav på organisationen. Inte den enda frågan men Syrien fanns och finns på våra allas näthinnor. När läget förvärratdes blev det extra angeläget att få möta permanenta medlemmar i FNs säkerhetsråd. Vi besökte såväl Rysslands anbassadör till FN, Churkin som Frankrikes ambassadör Araud för att få deras bild av situatitonen och bakgrunnden till de veton som lagts in. The responsibility to protect (R2P) förpliktigar.

Sverige har en viktig roll att spela för att bidra till ett reformerat och starkt FN. För oss socialdemokrater är FN en hörnsten i utrikespolitiken. Vi vill att Sverige arbetar fram en FN-strategi för arbetet i FN både som enskild nation, genom EU och i samarbete med de nordiska länderna.
FN är den centrala organisationen i det internationella samfundet men kan aldrig vara starkare än vad medlemsstaterna medger.

Utrikesminister Carl Bildt (M) borde på FN-dagen meddela att nästa insats som Sverige deltar i kommer att vara ledd av FN. Det skulle vara i linje med Sveriges långa tradition och hedra FN:s fredsbevarande verksamhet. Det omvända, skulle vara ett brott med det breda stöd som finns i Sverige för FN.