tisdag 30 oktober 2012

Öppet brev till Bildt (M) om Ryssland

Vi i riksdagens delegation till Europarådets parlamentariska församling skriver ett öppet brev till utrikesminister Carl Bildt angående den negativa demokratiska utvecklingen i Ryssland som är mycket oroande.

Vid Europarådets parlamentariska församlings senaste session i oktober 2012 debatterades den första fullständiga granskningsrapporten av Ryssland på sju år. Rapporten visar att en omfattande demokratiseringsprocess är nödvändig. En resolution baserad på rapporten antogs av församlingen medan förslag till en rekommendation), som riktar sig till Europarådets medlemsstaters regeringar/Ministerkommittén, inte fick den två tredjedels majoritet som krävs.  
 
I resolutionen, baserad på granskningsrapporten, konstaterar församlingen att den senaste tidens utveckling i Ryssland visar att det ryska samhället är i stort behov av konkreta reformer. Den kraft som ligger i mobiliseringen av mer än 100 000 medborgare efter valen i december 2011, det civila samhällets aktiva engagemang och myndigheternas positiva attityd till att diskutera reformer har skapat en omfattande drivkraft för förändring i Ryssland. 
 
Församlingen välkomnar ett antal förbättringar sedan december 2011, såsom ändringar av lagen om politiska partier, förändringar i vallagen och återinförande av direkta guvernörsval som visar på en vilja att liberalisera systemet. 
 
Samtidigt är andra åtgärder mycket alarmerande och ger anledning till stor oro. Församlingen pekar på införandet av lagar om kriminalisering av förtal och användande av Internet liksom  ändringar i lagen om sammankomster och lagen om icke-statliga organisationer. 
 
Dessa åtgärder åskådliggör hur motsägelsefull den politiska situationen i Ryssland är och gör att myndigheternas verkliga avsikter ifrågasätts. I resolutionen uppmanas Ryssland att avstå från otillbörliga påtryckningar och hot mot oppositionen och regeringskritiska icke-statliga organisationer. De två-åriga fängelsestraff som tre av Pussy Riots medlemmar dömts till är uppenbart oproportionerliga och församlingen kräver deras omedelbara frigivning.
 
Församlingen uppmanar de ryska myndigheterna att vidta en rad konkreta åtgärder för att förbättra förutsättningarna för en pluralistisk demokrati, rättsstatens principer och mänskliga rättigheter. 
 
Församlingen beslutade att fortsätta sin granskning av landet.
 
Det förslag till rekommendation som lades fram och som var en allmän hänvisning till resolutionen antogs inte av församlingen eftersom det för detta krävs två tredjedelars majoritet och omröstningen resulterade i 121-74 och elva som avstod. Det kan konstateras att en majoritet av ledamöterna i församlingen röstade för både resolutionen och rekommendationen. Det finns inom församlingen en utbredd och djup kritik mot hur den ryska samhällsordningen förhåller sig till Europarådets grundläggande principer och att utvecklingen mot ett demokratiskt samhällsskick snarare går tillbaka än utvecklas. Riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen är enig i denna uppfattning och flera svenska ledamöter deltog i debatten och gav olika exempel på en icke fungerande demokrati. 
 
Trots att rekommendationen inte antogs av församlingen uppmanar riksdagens delegation till Europarådets parlamentariska församling den svenska regeringen att beakta resolutionen i samarbetet med Europarådets Ministerkommitté och i  övriga kontakter och samarbete med Ryssland både bilateralt och multilateralt.

 I delegationen från Sverige ingår företrädare från M, S, FP, C och KD, varav jag är en av S-ledamöterna.  
 
Jag välkomnar att vi tvärpolitiskt kunnat samlas i delegationen till detta initiativ och S-ledamöter i andra länders delegationer tar likartade iniativ. S-gruppen i Europarådet har beslutat stödja den framlagda rapporten, resolution samt rekomendationer om Ryssland.