tisdag 23 oktober 2012

FN-dagen

Den 24 oktober uppmärksammas FN-dagen runt om i världen. För oss socialdemokrater utgör Förenta Nationerna ett självklart nav i det internationella samarbetet. Men FN kan inte vara starkare än vad medlemsländerna tillåter. Sverige har sedan länge ett djupt engagemang i FN-frågorna och har varit ett mycket aktivt medlemsland. Därför var det med stort intresse som jag nyligen tillsammans med S-kollgor från Utrikesutskottet besökte FN:s vice generalrsekreterare Jan Eliasson i New York. Vi förde även samtal i FN med de som arbetar såväl med planering som operativt för de Fredsbevarande missionerna. Sahel, Maghreb och Mali-frågan var föremål för beslut men är en region som ges lite uppmärksamhet i Sverige.
 
Vi socialdemokrater vill att Sverige utarbetar en strategi som stärker svensk FN-politik. Sverige måste återta sitt engagemang för FN i freds- och konflikthanteringen men också på andra områden. I högtidstalen uppmärksammar regeringen den starka svenska FN-traditionen men i praktiken är FN beklagligt lågprioriterat i Carl Bildts utrikespolitik. För att rusta FN inför morgondagens komplexa utmaningar måste ett kraftfullt reformarbete bedrivas.

Men mer aktivitet och engagemang behövs från oss och från andra medlemsländer för att FN ska kunna stärkas och kunna möta alla de utmaningar som FN står inför.
Vi socialdemokrater har uppmanar regeringen att driva en mer aktiv FN-politik och att snarast meddela FN att Sverige avser att delta i en framtida FN-ledd insats, gärna i Afrika där behoven är stora. Aldrig förr har Sverige haft så få deltagare i FN-ledda militära insatser.

Den svenska kandidaturen till FN:s säkerhetsråd som redan den tidigare socialdemokratiska regeringen lämnade in hamnade på UD:s hyllan efter regeringsskiftet. Kandidaturen till FN:s säkerhetsråd har omnämnts av nuvarande regering i samband med budgetproposition för att därefter tyst ha lagts åt sidan. En kandidatur nämndes inte heller i regeringens utrikesdeklaration 2012.

FN ska kunna hantera fred och säkerhet där kraven som ställs är mycket höga. Konflikterna är komplexa och kräver kraftfulla insatser i såväl förebyggande som uppbyggande skede och i många fall även mitt under konflikterna. Arbetet för att upprätthålla folkrätten och värna mänskliga rättigheter samt främja utveckling ställer också stora krav på organisationen. Inte den enda frågan men Syrien fanns och finns på våra allas näthinnor. När läget förvärratdes blev det extra angeläget att få möta permanenta medlemmar i FNs säkerhetsråd. Vi besökte såväl Rysslands anbassadör till FN, Churkin som Frankrikes ambassadör Araud för att få deras bild av situatitonen och bakgrunnden till de veton som lagts in. The responsibility to protect (R2P) förpliktigar.

Sverige har en viktig roll att spela för att bidra till ett reformerat och starkt FN. För oss socialdemokrater är FN en hörnsten i utrikespolitiken. Vi vill att Sverige arbetar fram en FN-strategi för arbetet i FN både som enskild nation, genom EU och i samarbete med de nordiska länderna.
FN är den centrala organisationen i det internationella samfundet men kan aldrig vara starkare än vad medlemsstaterna medger.

Utrikesminister Carl Bildt (M) borde på FN-dagen meddela att nästa insats som Sverige deltar i kommer att vara ledd av FN. Det skulle vara i linje med Sveriges långa tradition och hedra FN:s fredsbevarande verksamhet. Det omvända, skulle vara ett brott med det breda stöd som finns i Sverige för FN.