fredag 17 september 2010

Omställningsbidrag för miljöns skull

Under valrörelsen har jag haft möjligheten att de studera den undangömda avloppsfrågan. Enligt beräkningar från bl.a. Naturvårdsverket finns idag över 400 000 miljöfarliga avlopp runt om landet.

Och jag frågar mig hur många tusen det finns i just vårt län. Undermåliga avlopp som dagligen bidrar till miljöfarligt utsläpp direkt ut i sjö- och havsvattnet. Inte minst drabbas Östersjön, som är en av världens mest hotade hav. Dåliga avlopp är en av de viktigaste orsakerna till att näringsämnen läcker ut i Sveriges insjöar och bidrar till algblomning och syrebrist som gör att växter och djur försvinner sakta men säkert. Samtidigt går kommunernas miljö- och hälsoskyddschefer på knäna eftersom det helt saknas resurser för att ta itu med denna enorma miljöfara inom överskådlig tid.

Tills skillnad mot mycket annat kan räddningsauktioner för våra hav och insjöar inte vänta. Läget är akut men ingenting hörs från den borgerliga regeringen.

Å andra sidan har näringslivet tydligt signalerat att den privata sektorn kan och vill bidra till att vidta lämpliga åtgärder för att komma till rätta med problemen. Sverige stod inför ett liknade utmaning i slutet av 80-talet då jordbrukssystemet i Sverige bidrog till oproportionellt stora utsläpp. Den dåvarande socialdemokratiska regeringen beslutade att införa ett treårigt omställningsbidrag till de lantbrukare som valde att ställa om till alternativ odling. Varje jordbrukare som nappade på den frivilliga och miljövänliga modellen fick ca 700 - 2900 kr per hektar och år under omställningen.

Stödet blev en succé som bidrog till en total modernisering av det svenska jordbruket som blev miljövänligare och konkurrenskraftigare samtidigt. Jag är övertygad om att samma riktade insatser är möjliga och fullt genomförbara med en ansvarstagande regering som prioriterar miljön. Förutom de stora miljömässiga vinster som omställningsbidrag innebär kommer även näringslivet att gynnas som kan anställa och bidra till ökad välfärd för Sverige.


För övrigt:

OBS Bara i Gnosjö där jag nyligen studerat frågan finns 800-900 miljöfarliga avlopp som påverkar dricksvattnet och närmiljön". I min hemkommun Värnamo beräknas 2/3 av de 2500 enskilda avloppen vara uppenbart dåliga eller med tveksam rening. Och jag frågar mig hur många nedsynta avlopp det finns i vårt län.

se också http://jnytt.se/nyhet/35086/omstallningsbidrag-for-miljons-skull eller Höglandsnytt.se

måndag 13 september 2010

Socialt ansvar gör företag framgångsrika

Skriver i Tidningen Broderskap idag måndagen den 13 september att: Flera stora internationella undersökningar både i USA och i Europa visar på att konsumenter och anställda förväntar sig allt större socialt ansvarstagande av företagen. Tack vare informationssamhället är konsumenterna mer medvetna om bakgrunden till de produkter och tjänster som köper.

CSR, Corporate Social Responsibility, på svenska företagens sociala ansvar kallas idén om att företag ska ta ett samhällsansvar när de investerar och producerar runtom i världen. Ansvar för miljön, mänskliga rättigheter och satsningar i värdländernas sjukvård och skolsystem är några av de mest centrala delar av idén.

Länge har det varit helt frivilligt för företag att redovisa sina CSR-insatser och de företag som har följt riktlinjerna har mer och mer insett att även marknaden har ett intresse och plats för ansvarstagande företag.

Den internationella standardiserings organisationen ISO håller på att ta fram globala riktlinjer för socialt ansvarstagande. Det har kallats för världens största standardiseringsprojekt, standarden som ska ta fram globala riktlinjer för socialt ansvarstagande kallas för ISO 2600.

Jag väntar med stor glädje på att se många svenska företag som väljer att ansluta sig till standarden när den slutliga versionen finns tillgänglig i slutet av året. Jag har personligen både läst om och talat med företagare som berättar om vikten av att företag tar sitt sociala ansvar vid stora viktiga upphandlingar och att många avtal aldrig hade undertecknats om företaget inte visat på en klar redovisning av sitt sociala ansvarstagande.

Det är också glädjande att inte bara vinstmaximering diskuteras numera när stora företag presenterar sina redovisningar. Företag som vill göra affärer i socialt drabbade områden vänder sig allt oftare till olika organisationer för råd och samtal om hur de ska gå till väga för att inte affärerna ska bidra till människors lidande och att tex. diktaturer gynnas.

Socialt ansvar är helt enkelt en god affärsidé som hittar mer och mer sin plats i kärnan inom olika branscher. Det ör dock oerhörd viktigt att i dessa valtider visa företagarna om vikten av socialt ansvarstagande. Att från politiskt håll lova stöd till ansvarstagande företag har jag personligen varit engagerad av under min mandatperiod.

Jag tror nämligen på idén om att det både går att göra goda affärer och samtidigt göra en insats för våra medmänniskor och jag tänker fortsätta med att kämpa för det. Både konsumenter och företagare kan med rätta politiska åtgärder vara vinnare på ett humanare och mer hänsynstagande marknad.

Carina Hägg

söndag 12 september 2010

Jag står upp för ensamstående låginkomsttagare

Det pratas ofta om att livspusslet är svårt att få ihop. Pengarna och tiden räcker allt som oftast inte till. Ensamstående föräldrar är en grupp som har det särskilt tufft ekonomiskt. Många av dem är kvinnor. Deras pussel är näst intill omöjligt att lägga.

Jag kämpar för jämställdhet, och har länge slagits för kvinnors frågor och är bland annat ordförande för S-kvinnor i Jönköpings län. Och menar att både ensamstående föräldrar och deras barn har drabbats hårt av den förda politiken och kräver en rad förbättringar.

- Idag syns inte fattigdomen så tydligt utanpå, men den finns där, barn försvarar gärna sina föräldrar intill sin egen skadlighet.

Vi ser idag att många föräldrar som exempelvis inte har råd att köpa glasögon till sina barn. Något som resulterar i att de lätt hamnar på efterkälken i skolan. Det finns även föräldrar som drar sig för att gå på föräldramöten då de vet att att det kommer att diskuteras frågor som innebär utgifter som de inte har råd med. Det är inte så kul att säga inför alla andra föräldrar, eller hur?

Nu krävs det en rad insatser för att förbättra utsikterna för de ensamstående föräldrarna.

Socialdemokraterna vill bland annat höja underhållsstödet, flerbarnstillägget och bostadsbidraget för ensamstående, något som hon tyckte är ett steg i rätt riktning.

Barnomsorg på kvällar, helger och nätter jag menar att en av de viktigaste problemen som måste lösas är rätten till barnomsorg på obekväm arbetstid. Och vill poängterar att det är många kvinnor inom låglöneyrken som jobbar på kvällar, nätter och helger.

Ensamstående föräldrar tvingas tacka nej till arbete för att de inte lyckats lösa barnomsorgen. Det måste gå att kombinera föräldraskap med arbete. Och det finns exempel i Jönköping som visar att det är möjligt. Kommunen startade på S iniativ barnomsorg även på kvällar och nätter för några år sedan. En av dessa enheter besökte jag och Eva Swedberg tillsammans med S-kvinnors Förbundsordförande Nalin Pekgul nyligen. S-kvinnor vill lagstifta för nattis.

För att få bukt med problemet mer generellt vill Socialdemokraterna att det ska finnas en flexibel barnomsorg tillgänglig i hela landet. Man vill införa ett riktat stadsbidrag som ska stimulera mer flexibla barnomsorgslösningar.

Trettio timmar på förskolan:

En annan viktig insats som Socialdemokraterna vill genomföra är att erbjuda barn till arbetslösa föräldrar 30 timmars förskola, istället för de 15 timmar som erbjuds idag. Förslaget handlar först och främst om att barnen ska ges möjlighet till den pedagogiska verksamheten, men även om att den arbetslösa föräldern ska ges bättre förutsättningar att planera och genomföra sitt arbetssökande.

- Vi måste ge dem som står utanför arbetsmarknaden goda förutsättningar att söka jobb, det är mycket tidskrävande.

För att förslaget ska kunna genomföras vill Socialdemokraterna tillföra mer resurser till barnomsorgen, bland annat för att anställa fler pedagoger.

Socialdemokraterna vill:

- Att det ska finnas barnomsorg på obekväm arbetstid- Att vårdnaden av sjukt barn ska bli mer jämställd- Höja underhållstödet för ensamstående föräldrar- Höja flerbarnstillägget med 50% för ensamstående föräldrar- Höja bostadsbidraget för ensamstående föräldrar

lördag 11 september 2010

Tillgänglighet också för jobben

Den 10 september arrangerades en tillgänglighetsdag i Värnamo. Det är bra att de brister som finns i vår vardag lyfts fram och uppmärksammas. Vi behöver alla få upp ögonen för hur dålig tillgängligheten trots allt är. Det har gjort insatser men det behöver göras mer.

Att vårt samhälle har en hög tillgänglighetsgrad är oerhört viktig ur en demokratisk och jämlikhets synpunkt. Vi ska alla kunna delta på lika villkor och kunna utöva våra demokratiska rättigheter. Särskilt inför valdagen är det viktigt att alla ska kunna ta sig till en vallokal och rösta. Man ska inte hindras av att det saknas en rullstolsramp.

Den socialdemokratiska regeringen satte ett ambitiöst mål att 2010 skulle offentliga lokaler vara tillgängliga för alla. Oavsett om man har ett funktionshinder eller inte. Ett mål som ännu inte har uppnåtts. Det kan till exempel handla om att anpassa kollektivtrafiken, göra byggnader tillgängliga eller anpassa hemsidor så att alla kan använda dem. Alla samhällssektorer (stat, kommuner, landsting, företag och organisationer) har ett ansvar för genomförandet och regeringen har ett särskilt ansvar för att se till att målet uppnås.

Det finns många utvecklingsmöjligheter för de företagare som är intresserade av att bidra till att öka tillgängligheten i vårt samhälle. Utvecklingsmöjligheter som kan leda till flera arbetstillfällen regionalt och en levande landsbygd. Det kan vi se exempel på här i vår egen bygd. Våra företag måste ständigt utvecklas för att kunna konkurrera på den internationella marknaden. Det är viktigt att vi alla bidrar till att de hinder som finns i vår vardag försvinner.

Vi socialdemokrater vill att Sverige ska vara ett möjligheternas land. Alla ska ha möjlighet att växa och ta sin del av ansvaret. Det gör Sverige starkt.

Carina Hägg, Värnamo, riksdagsledamot (S)
Kent Blixt, Värnamo, S-ledamot i omsorgsnämnden

http://värnamo.nu/nyheter/om-tillganglighet#more-13485

fredag 10 september 2010

Stig Claesson Kd avvisar dialog

Svenskt Näringslivs Urban Bäckström agerar för att stoppa S-politikers möta med företagare i Jönköpings läns komuner. I samma styrelse ingår även Thord Sandahl, Uno Petersson, Annelie Petersén och Susanne Holm, alla från Jönköpings län.

Men bakom detta beslut om att stoppa kontakter mellan politiker och företagare står även riksdagskandidat Stig Claesson (Kd).

Deras agerande inger inte den respekt som företagandet kräver av oss politiker. Nu vet jag att många företagare skäms idag över kollegers agerande. Och de företagare jag möter vill debattera det faktum att högerpolitik under fyra år har prioriterat bort småföretagen i budgetförslag efter budgetförslag.

Mycket har förändrats till några få gruppers fördel men bortsett från ett par nya regler om enklare momsredovisning och slopad revisionsplikt så märks ingenting av allt det som lovades från de borgerligas sida till landets småföretagare.

Minst 100.000 jobb har försvunnit de senaste åren. Främst har folk blivit av med sina arbeten på stora internationella industriföretag som valt att placera produktionen i låglöneländer eller helt avveckla vissa verksamheter. Om vi ska klara att bygga Sverige starkare och mer rättvist behöver fler komma i arbete. Många av framtidens jobb kommer att växa fram i små företag.

Allt fler unga ser framför sig att de skulle kunna starta eget. Det är en utveckling vi vill främja. Entreprenörernas idéer, kreativitet, vilja och envishet skapar framtidstro och nya jobb. Vi har
till skillnad mot högerregeringen klart och tydligt lagt alla kort på bordet vad gäller skattelättnader för småföretagare där sänkt arbetsgivareavgift har varit prioritet nr ett .

Vi kommer även att avskaffa sjudagarstvånget som regeringen nyligen införde för egen företagare som råkar bli sjuka. Mer riskkapital kommer att tillskjutas till organisationer som stödjer och utvecklar ny kreativa och modiga företagare som tänker satsa på eget. Och vill
framförallt att Sverige ska konkurrera med kunskap, innovation, höga förädlingsvärden, hög produktivitet och trygghet.

Om en vecka är det val och fortfarande märker vi inget av allt det som högerregringen lovade landets småföretagre. Det är dags att rösta på ett parti och kryssa den riksdagsledamot som klart och tydligt med konkreta förslag vill och kan göra livet lättare för modiga småföretagare.

torsdag 9 september 2010

Nalin Pekgul besöker Jönköping 10 sept

Nalin Pekgul, S-kvinnors förbundsordförande besöker under fredag fm Gnosjö. Och senare den 10 september besöker Pekgul Jönköping. Hon kan redovisa en tydlig riktningsändring för politiken, den Rödgröna valplattformen omfattar bl.a. S-kvinnors krav om rätt till heltid och barnomsorg på obekväm arbetstid. Satsningar på kvalitetsförbättringar i barnomsorg och skola samt sänka maxtaxan i förskolan och säger nej till vårdnadsbidrag.

Och vi kräver jämställdhetsplaner hos alla företag, bostadsbidrag
och underhållsstöd till ensamstående föräldrar. Reformerna gör att kvinnor i större grad kommer att kunna delta i arbetslivet och att könsdiskriminering med lägre lön, sämre utvecklingsmöjligheter m.m. kommer att minska.

Regeringens politik har lagt in backen. och de fattiga kvinnorna har blivit fler och särskilt drabbade är kvinnliga pensionärer och ensamstående kvinnor med barn. S-kvinnor kräver en politik för ett mer jämställt och jämlikt Sverige.

Välkomna till att lyssna till Nalin Pekgul vid gårdsmöte på Rosenlund/Ekhagen kl 18.00 i morgon fredag.

onsdag 8 september 2010

Väfärdens skilje-val

Svenska folket står vid skiljevägen. Ska vi fortsätta på den inslagna vägen – med nya stora skattesänkningar, mest till den som har det bäst? Eller ska vi välja en annan väg för framtiden – med investeringar i skola, vård och omsorg? Ska vi ha fortsatt ökade klyftor – eller fler jobb?
Det är vägvalet den 19 september.

Vi socialdemokrater har presenterat våra prioriteringar för framtiden. Vi vill skapa ett möjligheternas land, där alla får möjlighet att växa. Därför prioriterar vi jobben och investeringar i skola, vård och omsorg före nya stora skattesänkningar. Vi kommer att bryta nedskärningstrenden i välfärden.

Moderaterna har för avsikt att fortsätta att sänka skatten – till vilket pris som helst. Mest till dem som tjänar bäst. Regeringen har redan sänkt skatten med nästan 100 miljarder kronor. Nu har de borgerliga partierna presenterat nya skattesänkningar i samma storleksordning. Sammantaget summerar de fyra borgerliga partiernas planer till ytterligare närmare 100 miljarder kronor. Fortsatta skattesänkningar skulle innebära ett kraftfullt angrepp på välfärdslandet Sverige.

Hög kvalitet i välfärden kostar, och det finns inga genvägar. Vill man ha kompetenta och drivna medarbetare måste man erbjuda anständiga löner och goda arbetsvillkor. En skattesänkning på närmare 100 miljarder kronor måste finansieras med uppsägningar.

Idag är cirka 1,2 miljoner personer anställda i den offentliga sektorn. Till detta ska räknas de som är anställda i privat verksamhet finansierad med skattemedel, till exempel friskolor och privata äldreboenden. Genom att spara 100 miljarder kronor bör man räkna med att omkring 100 000 personer kommer att sägas upp i den offentliga sektorn, motsvarande cirka var tionde anställd.

Regeringens nya stora skattesänkningar hotar kvaliteten i välfärden. Frågan måste ställas till alla moderata företrädare: Hur ska de löftena om nya skattesänkningar i 100-miljardersklassen som ställts ut av de borgerliga partierna betalas? Är det skolan, omsorgen eller sjukvården som ska stå tillbaka? Vem ska betala? Ska allt mer av välfärden betalas av egna försäkringar i stället för att fördelas efter behov?

Väljarna har rätt att få veta. Valet den 19 september är ett avgörande vägval.Det handlar om vilken färdriktning vi ska ta tillsammans. 25000 jobb har försvunnit från skolan, vården och omsorgen. Ytterligare fyra år på den inslagna vägen innebär ytterligare stora skattesänkningar, ökade klyftor och färre anställda i välfärden. Det räcker nu. Vårt besked är tydligt: Barnens skola, vår gemensamma sjukvård och omsorgen om våra äldre går före nya stora skattesänkningar.

Carina Hägg

tisdag 7 september 2010

Ta vid där Lars slutade Minoo

Jag välkomnar Minoo Akhtarzand som ny landshövding till vårt län. Min förhoppning är att Akhtarzand i sitt arbete kommer att lyfta fram de näringar som är viktiga för den regionala sysselsättningen.

Industrin är en viktig näringsgren med stor betydelse för vår regionala tillväxt. Det lokala och regionala näringslivet bidrar till att vi som är bosatta på landsbygden kan bo kvar och skapa oss en framtid. Det skapas därmed förutsättningar för att skola, livsmedelsaffärer, samhällsservice, vård och omsorg finnas kvar och utvecklas. Näringslivet med både små och stora företag är grundbulten för en levande landsbygd. Entreprenörsskap och småföretagande är en förutsättning för välfärd och tillväxt.

Besöksnäringen är en växande bransch med möjligheter till ökad sysselsättning i Jönköpings län. Många internationella besökare lockas av möjligheterna att få vandra i våra svenska orörda skogar och ta del av naturupplevelser utöver det vanliga.

Besöksnäringen är en av Sveriges snabbast växande näringar. Här jobbar flera ungdomar och vuxna med utländsk bakgrund än i någon annan näring. Det är också en näring som stimulerar till egenföretagande.

Jag hoppas att vår nya landshövding även plockar upp stafettpinnen från Lars Engqvist på jämställdhetområdet. Jämställdhetsarbetet har kommit en bra bit på vägen, men det återstår ännu mycket att göra. Det finns nu en gemensam kunskapsgrund att utgå ifrån och min förhoppning är att det tvärpolitiska arbetet kan fortsätta under den nya landshövdingens ledning.

Carina Hägg Riksdagsledmot (S)
http://jnytt.se/nyhet/34800/ta-vid-dar-lars-slutade-minoo

måndag 6 september 2010

Jag brukar sällan söka debatter om skolfrågor då jag på detta område har en kunnig kollega i länet, Thomas Strand. Så med förtroende brukar jag hänvisa er med skolfrågor till honom.

Ikväll var det SVT debatt, Skolfront. Och Mona Sahlin, Lars Ohly och Maria Wetterstrand hade tagit fram en en rapport om den borgerliga skolpolitiken. Där finns några punkter som jag ändå gärna vill dela med mig av. Innehållet talar för sig själv.

De borgerliga partierna stänger dörrarna på många områden:

* Förskolan dräneras på resurser som istället går till verksamhet utan insyn och krav, genom införandet av vårdnadsbidrag och barnomsorgspeng.

* Barn i sex-sju års ålder får betygsliknande omdömen och kan bli underkända.

* På ett år har antalet lärare minskat med 3 000 personer enligt Skolverket.

* Val redan i elvaårsåldern blir avgörande för fortsatta möjligheter att studera.

* Kunskapskraven och därmed möjligheterna att gå vidare har sänkts på de yrkesförberedande gymnasieutbildningarna.

* Komvux har dragits ner med 20 000 platser och utbyggnaden av högskolan har stoppats, trots lågkonjunktur och stora ungdomskullar.

* 25:4-regeln som gav möjlighet även för dem med arbetslivserfarenhet att komma in på högskolan är borta.

* Numera har högskolebetyg ett bäst före datum, de som har betyg som är åtta år gamla och vill söka sig till högskolan gör sig inte besvär.

Jag vill ha en kunskapsskola för alla, där ambitionerna och förväntningarna är höga på alla ungdomar. Men istället håller en sorteringsskola på att växa fram. Regeringen tidigarelägger de val som varje elev måste göra, och valen får allt större betydelse. Efter regeringens fyra år finns det färre möjligheter att gå vidare om man inte valt "rätt" utbildning från början och färre utbildningsplatser att söka till.

Att regeringen under den senaste mandatperioden har prioriterat sänkt skatt före utbildningens kvalitet börjar slå igenom. Skatterna har sänkts med närmare 100 miljarder kronor. Resultatet är tydligt: omkring 25 000 färre jobb i skola, vård och omsorg. Tusentals lärare har fått sluta bara under det senast året i Skolminister Björklunds skola. Vår prioritering är den motsatta. Satsningar på skolan och utbildning gör före fortsatta skattesänkningar.

om Maria Abrahamsson med Malin Wengholm, del 2

Malin Wengholms (M) väljer i en replik på dels Värnamo.Nu och dels Jnytt.se att anklaga mig för att ljuga. Nu har jag aldrig betvivlat att Malin Wengholm och Maria Abrahamsson trivs ihop, har självfallet heller inga synpunkter på detta.

Men det hade varit välkommet om Malin Wengholm liksom Malin Olsson, Nässjö valt att distansera sig från partivännen Maria Abrahamssons negativa syn på tjej- och kvinnojourer. Torgför man de uppfattningar som Abrahamsson nyligen gett uttryck för så ligger det i demokratins uppdrag att granska konsekvenserna av denna moderata politik.

Ett grundläggande synsätt för de flesta men som med all tydlighet inte accepteras av Wengholm. Noterar dock att Wengholm inte bemöter mig i sak utan istället väljer att slunga anklagelser efter mig. Jag kan bara beklagar nivån på debatten.

Men det som förvånar mig är inte endast att moderatledningen, väl medvetna om Abrahamssons uppfattningar, handplockat henne till uppdraget som riksdagskandidat. Utan också att Wengholm väljer att turnera till stöd för Abrahamssons uppfattningar. En politik som är extrem också i en europeisk kontext.

Samlat har Europarådets parlamentariska församling, 47 länder och ett myller av partier, understrukit behovet av stöd från frivilligorganisationer på lokal och regional nivå. Det gäller inte minst behovet av skyddat boende. Detta ställer sig nu en toppkandidat från moderaterna sig i skarp kontrast till. Och får stöd av moderater i länet som Wengholm.

Förklaringen att Abrahamsson påverkan inte bli stor i riksdagen förvånar, men jag kan upplysa om att även förhållandevis små negativa beslut kan slå hårt på en enskild tjej- och kvinnojourer.

Det vore vägledande att få svar på frågan om Abrahamsson ska kräva att fler frivilligorganisationer än tjej- och kvinnojourer ska förstatligas utifrån rättsosäkra skäl som att någon modererat helt enkelt inte gillar verksamheten. I stället för att ge svar drar Wengholm in en före detta utredare, Kamali som aldrig uttalat sig för socialdemokraterna i debatten. Men jag vet däremot allt för väl att den sittande regeringen arbetat för att den väntande konventionen mot mäns våld mot kvinnor inte ska omfatta hedersrelaterat förtryck och våld. Något som moderatkvinnorna däremot väljer att tala tyst om. Och regeringen lämnade drygt fyra år försenad Europarådets konventionen mot trafficking till riksdagen för ratificering. Men först efter att bla jag inkommit till riksdagen med en KU-anmälan.

Moderaterna skattemanifest visar att den offentliga sektorn genom stat och kommun ska fortsätta drabbas av moderat fördelningspolitik. Det gör deras arbetet för kvinnors, tjejers och barns rättighet att leva utan våld, hot och förtryck svårare. Wengholm och Abrahamsson och finansminister Borg överens om skattesänkningar ska fortsätt gå före angelägna verksamheter. Tillgänglighet, utveckling av kunskap och kvalitet kostar, såväl för en kommun som för en tjej- och kvinnojour.

Malin Wengholm (M) erbjuder de som har det svårast, ofta utsatta kvinnor och barn att få det än tuffare.

Carina Hägg, riksdagsledamot (S) Värnamo

lördag 4 september 2010

Våra företagarförslag är fullt finansierade,

Vi vill sänka arbetsgivaravgiften för småföretag. Arbetsgivaravgiften sänks 2011 med 2 procentenheter och år 2012 sänks arbetsgivaravgifterna sammanlagt med 6 procentenheter. Ett litet företag med 3-4 anställda får därmed en sänkt kostnad om cirka 50 000 kronor, vilket på kort sikt skapar förutsättningar för fler jobb i dessa företag.

Vi sänker också kostnaderna för att anställa unga arbetslösa. Även egenföretagares socialavgifter kommer att sänkas.

Ska jag vara förvånad, men moderaterna har drivit genom flera komplicerade regleringar som ensidigt drabbat småföretagarna. Varför lovade moderater, centerpartister, kristdemokrater och folkpartister guld och gröna skogar till landets småföretagare. När de i regeringsställning inte har lyckats att på en endaste punkt tillgodose företagarnas behov. Vad är då det blå lagets vilja?blå dunster igen eller? Den frågan hänger även efter dagens debatt i Smålandsstenar mot Bengt-Anders Johansson (M) i luften.

Det vi istället vet är det har kommit till fler regleringar och större ansvar har lagts på det lilla företagaren att tillgodose särintressernas lobby. Vi ser tex hur bankernas avgifter för kortköp fått höjas opropotioneligt samtidigt som ägaren till en liten tobaksaffär får ta alla kostnader för att kunder ska få fortsätta att betala med kort. Det är väl ingen småföretagrvänlig politik!

Moderaterna har också sett till att småföretagarna fått finasiera sin egen sjukdom när ni nyligen införde sjudagarstvånget. För en liten bageri kan sju dagar av egenfinasierad sjukfrånvaro tillsammans med inkomstbortfall få stora konsekvenser. Men det var inget som moderaterna ens har brytt er om eller ens diskuterat innan ni klubbade genom förslaget eller hur?

Och så har vi sjudagarstvånget för småföretagare som blir sjuka. Jag vet att företagare för det mesta inte ber om så mycket av statlig inblandning i deras verksamhet för de är övertygade om att de själva vet bäst hur man sköter affärer och driver verksamhet. Men varför ska vi slå undan benen på de som ofrivilligt inte kan försörja sig själva under en tid på grund av sjukdom?

Det är vi socialdemokrater som tydligast av alla föreslagit, men också tänker driva genom skattelättnader för småföretagare.

Samtidigt som vi kommer att slopa sjudagarstvånget. För vi väljer att priotera småföretagarna i vår budgetpolitik (inte bara i retorik) Vi kommer att tillgodose deras behov på ett sätt som den moderatledda regeringen uppenbarligen inte klarat av de sensate fyra åren!

Jag vill bara påminna om hur lite de borgerliga har utfört till småföretagarnas fördel. Under de senaste fyra åren har mycket hänt till några gruppers fördel men bortsett från ett par nya regler, om enklare momsredovisning och slopad revisionsplikt (banker mm börjar nu ställa detta krav) så märks ingenting av allt det som hade lovats från de borgarligas sida till landets småföretagare.

Nu gäller det för småföretagarna att blicka framåt och fundera över vilket regeringsalternativ som gynnar de mest. Våra rödgrönas förslag om företagarnas villkor är fullt finansierade.

och tack alla trevliga vänner och sympatisörer i Smålandsstenar!

fredag 3 september 2010

Min känsla eller mätningar av partisympatisörer?

På Adelövs marknad genomförde Smålands-Tidningen sin traditionella väljarundersökning. Även jag kryssade för det parti jag skulle rösta på 19 september, socialdemokraterna!

Men det haglar opinionsmätningar över oss näst intill dagligen. Stora dagstidningar och andra nyhetsförmedlare beställer egna mätningar av partisympatier. Sällan redovisas hur deras undersökningarna genomförts eller hur säkra de uppmätta skattningarna av partisympatier egentligen är. Ändå lyfts de fram rubriker som nyheter.

Och jag kan ibland undra, vem, orkar längre svara och än mindre läsa alla mätningar. Men resultaten blir en ljudmatta i bakgrunden oberoende om vi själva analysera mätningarna eller inte. Jag avskyr känslan av att någon "anonym" politisk kraft vill styra oss.

Själv litar i valtider mer på min egen känsla byggd på lång erfarenhet. Samtidigt vet vi att opinionsmätningar kan påverka väljarbeteende och därmed valresultat. Detta är en omdebatterad fråga och mot den bakgrunden har också flera länder infört förbud mot partisympatiundersökningar nära inpå valdagen.

Ett parti som framstår som vinnare i opinionsundersökningarna locka till sig väljare – och det motsatta. Och väljare uppmans att stödröta på ett parti som riskerar hamna under spärren - och även här det motsatta.

På så sätt kan också den med övertag i form av kampanjresurser och tilltärde till media lättare försöka påverka väljarna. Genom att styra och rikta negativa undersökningar kan man påverka synen på såväl en politiker som en politisks fråga, en ståndpunkt förs fram som "folkets". Tanken är att skapa legitimitet.

Att högern mörkar bidrag till politiska partier är värt att kritisera. Och det har Europarådets organ mot korruption också gjort.

Men RUT, Riksdagens Utredningstjänst har tittat på vad det egentligen är som partisympatiundersökningarna visar? Hur säkra är de resultat som presenteras med tanke på att två olika undersökningar kan ge helt motsatta bilder av vem som skulle vara "vinnare" respektive "förlorare" om det "varit val idag"?

Och RUT har försökt svara på frågan varför opinionsmätningarna skiljer sig åt? Och de menar att svaret på frågan kan sägas vara tvådelat. För det första använder de olika undersökningsföretagen delvis olika metoder. Det gäller t.ex. urvalet av intervjupersoner, hur och under vilken tidsperiod man genomför intervjuer och hur resultaten bearbetas i efterhand för att uppnå bättre representativitet.

För det andra finns det enligt RUT i alla urvalsundersökningar alltid ett visst mått av slump. En totalundersökning av samtliga ca sju miljoner röstberättigade låter sig inte göras av praktiska och ekonomiska skäl. Därför görs ett urval personer som tillfrågas om sina partisympatier. Detta innebär att även om det finns statistiska metoder för att minska slumpmomentet så kvarstår alltid en viss osäkerhet kring huruvida resultatet verkligen avspeglar åsikterna hos alla röstberättigade. Denna osäkerhet kan dock med en viss säkerhet beräknas i form av så kallade konfidensintervall. Det är detta som avses då man talar om statistisk felmarginal och att förändringar är statistiskt säkerställda.

Olika undersökningsföretag – olika metoder ger olka resultat. Som metoderna för urval, datainsamling och bearbetning av resultatet skiljer sig mellan de undersökningsföretag som för närvarande (september 2010) utför undersökningar av väljaropinionen. Vilken källa och metod som används för urvalet av intervjupersoner kan påverka resultatet, dvs. den bild av opinionen som presenteras. Och det varierar mellan undersökningsföretagen hur olika typer av telefonnummer kombineras liksom mellan fasta och mobila tfnr.

Men telefonintervjuer är ännu det vanligaste sättet att undersöka partisympatier. Skop sänder dock ut postenkäter till de personer som inte gått att nå via telefon. Två undersökningsföretag – Sentio och United Minds – gör även undersökningar genom att göra urval av personer som ingår i paneler hos researchföretag. Sentios väljarbarometrar baseras till 50 procent på e-postenkäter.

United Mind använder enbart e-postenkäter. Alla har dock inte någon aktiv e-postadress. När genomförs partisympatiundersökningar och med vilka intervaller. Antalet personer som intervjuas är en faktor som påverkar undersökningens statistiska precision. Sambandet är att ju fler intervjuade, desto mindre felmarginal i skattningarna av partisympatier och förändringar i opinionen. Men kvalitet kostar och skälet till att antalet intervjuade som regel är mellan 1 000 och 3 000 personer är att det är undersökningar av denna omfattning som undersökningsföretagens kunder är beredda att betala för.

Som en jämförelse kan nämnas att SCB:s partisympatiundersökning, som genomförs två gånger om året, omfattar intervjuer med ca 9 000 personer.

För att öka säkerheten i undersökningen korrigeras resultatet i efterhand med hjälp av kända bakgrundsfaktorer för att uppnå bättre representativitet mot väljarkårens sammansättning.

Valdeltagandet har de senaste riksdagsvalen varit strax över åttio procent. Om man vill försöka förutsäga valresultat med utgångspunkt i partisympatiundersökningar måste man ta hänsyn till detta och även väga in intervjupersonernas verkliga röstningsbenägenhet i slutresultatet. Men görs ändå ofta inte.

Att en förändring "inte statistiskt säkerställd" innebär att man inte kan vara säker på om en förändring av väljarsympatierna verkligen har skett eller om resultatet är ett utslag av slumpvisa variationer mellan undersökningarna. Detta innebär att man bör vara försiktig med att dra långtgående slutsatser av enskilda undersökningar och i stället fokusera på de långsiktiga trenderna.

Ger "Mätningarnas mätning" – en säkrare bild av opinionsläget? Inför valet 2010 har flera aktörer börjat publicera sammanvägningar av resultaten av flera olika partisympatiundersökningar, ibland kallade "mätningarnas mätning" (från engelska poll of polls). Metoden anses ge en säkrare bild av opinionsläget eftersom det sammanvägda resultatet bygger på ett större urval intervjupersoner.

Och vi lär drabbas av fler väljarundersökningar av olika slag och syften innan den 19 sept då valet som verkligen avgör, presenteras men efter vallokalsundersökningarna. Sedan kommer mätningar om varför vi röstade som vi gjorde....

torsdag 2 september 2010

Besökte bilprovningen i Gislaved

"Jag besökte Bilprovningen i Gislaved torsdagen den 2 september. Besöket var angeläget av flera skäl, men huvudorsaken till besöket var att den 1 juli avreglerades bilbesiktningen i Sverige. Bilprovningen fick konkurrens av privata aktörer. Kostnaden för en bilbesiktning i Sverige idag är den lägsta i Europa och det finns farhågor att priserna kommer att öka efter avregleringen. I Finland exempelvis steg priserna med 270 procent efter en avreglering av bilbesiktningen. Det finns om jag ser det anledning att vara kritisk mot avregleringen."

Men först vill tacka alla er på Bilprovningen i Gislaved för ett bra besök. Även om även jag har besiktigat en privat bil, bemötts bra, fått svar på frågor och bjudits på en mugg kaffe så finns så mycket mer att ta del av. Så när jag nu kom i studiesyfte som riksdagsledamot fick jag en bredare bild och en djupare kunskap om verksamheten. Något som är nyttigt att ha med sig in till höstens arbete i riksdagen.

Vi bör vara obeservanta på en utveckling mot nära band mellan försäljning, service, reservdelar och myndighetsutövningen kontrollbesiktning.

Det är inte en öpping för innovativa entreprenörer, småföretagare. Nej, här gäller de stora elefantern från Finland, Tyskland och Danmark.

När världens effektivaste bilprovning privatiseras, och många underar varför. Vi ser
en privatiseringsvåg skölja över Sverige och nu kom turen till bilprovningen.

Dessutom tvingas myndigheter som påverkar förutsättningarna att med hast och utan tillräckliga medel för omorganisera. Och de ska klara omställingen utan att verksamheten drabbas. Transportstyrelsens problem är väl kända men är ett resultat av regeringens hafsiga politik.

Infrastrukturminister Åsa Torstensson (C) har medgett att priserna kommer att öka kraftigt och erfarenheterna från andra länder visar både att priserna per besiktning ökar, men även antalet underkända fordon.

Liskom att tunga remissinstanser pekar på att antalet provstationer utanför i glesbygdslän som Jönköping riskerar att minska. Anläggningen i Sävsjö med verksamhet ser jag däremot i dagsläget inget hot mot.

I Bilprovningens kundenkät från den 31 augusti 2009, uppgav 94 procent att de var nöjda med sitt besök på provstationen. Sverige har Europas lägsta besiktningsavgifter och Svensk bilprovning erbjuder ett finmaskigt nät av provstationer som garanterar en god tillgänglighet i alla delar av landet.

Regeringen låter ideologin gå före en pragmatisk inställning för det gemensammas bästa.

Lena Hallengren har sagt -Innan man privatiserar statlig verksamhet måste man kunna slå fast att det finns förutsättningar att skapa den sunda tävlan om kunderna som driver ner priserna och ökar utbudet. Bilbesiktningen är obligatorisk. Som bilägare kan du inte strunta i att besikta din bil med mindre än att den beläggs med körförbud.

Vi vet att ocskså de internationella erfarenheterna avskräcker. Priserna för att besikta sin bil är 50-100 procent högre i de europeiska länder som valt att avreglera fordonsbesiktningen.
Tittar man till exempel på Finland som har privatiserat sin bilprovning, har kostnaden ökat med hela 70 procent. Skulle man översätta detta till svenska mått skulle besiktningspriset öka från dagens 300 till 520 kronor. Antalet underkända bilar har stigit från 19 procent till 28 procent. Det är en ökning på 50 procent!

Kombinerar man obligatorisk besiktning med fåtalskonkurrens blir resultatet per definition kraftigt ökat pris. Detta är något som inte ens Åsa Torstensson själv förnekar. I en intervju med SvD Näringsliv den 23 juli gav hon svaret att "det kan säkert gå upp".

Såväl Konkurrensverket som Statskontoret och motormännen är kritiska i sina remissyttrande. En nykter analys visar alltså följande: Priserna kommer att stiga kraftigt, tillgängligheten till bilprovningen kommer att minska i glest bebyggda områden och det finns en uppenbar risk att antalet omotiverade underkännanden ökar.

Det saknas uppenbarligen sakliga argument för en avreglering av fordonsbesiktningen. Så varför väljer regeringen - mot allt förnuft - att gå vidare? Det handlar uppenbarligen om att fullfölja en mycket konsekvent linje som har sin närmaste motsvarighet i järnladyn Margaret Thatchers privatiseringskampanj i 1980-talets Storbritannien. Järnvägen och apoteken är ute på marknaden och nu har turen kommit till Europas mest effektiva bilprovning.

onsdag 1 september 2010

Kreativitet för ett framgångsrikare Sverige

Den rödgröna Valplattformen är precis det som nu behövs för företagandet. Vi vet att det är i de små och medelstora företagen som framtidens jobb växer fram. Därför måste villkoren för entreprenörskap stärkas.

Entreprenörernas idéer, kreativitet, vilja och envishet skapar framtidstro och nya jobb. Med nya aktiva investeringar - för nya jobb, för trygga jobb och för gröna jobb ska vi möta
jobbkrisen som drabbar våra kommuner. Företagande har sargats av högeralliansens politik med hög arbetslöshet och utflyttning från Höglandskommuner som följd.

Jag vill se ett sprudlande näringsliv och gläds därför över att vi vill inrätta nnovationsprogram för en konkurrenskraftig industri och kunskapsintensiv tjänstesektor. Vi har identifierat att ett forskningsavdrag skulle vara betydelsefullt för Sveriges framtida konkurrenskraft. Vidare vill vi för att förenkla företagarnas vardag skapa en Onestop tillståndsportal och förbättra företagens möjligheter att själva välja karenstid i sjukförsäkringen. Samt stärka tillgången på riskkapital genom att också inrätta en riskkapitalfond.

Vår bygd men också hela Sverige ska ges möjlighet att utvecklas utifrån sina styrkor och
förutsättningar. Redan 2011 och 2012 vill vi sänka socialavgifterna för småföretag så att det blir billigare att anställa. Vi rödgröna har också som reformambition att under mandatperioden sänka restaurangmomsen, givet att det finns ett varaktigt reformutrymme. Om ytterligare ekonomiskt utrymme uppstår kommer vi att gå vidare med ytterligare lättnader för småföretagen. Det kan handla om sänkningar av momsen i andra delar av tjänstesektorn, sänkta arbetsgivaravgifter, minskade sjuklönekostnader eller ett riskkapitalavdrag.

I Jönköpings län har drabbats hårt av företagskonkurser under mandatperioden. Det var särskilt de mindre företagen som drabbades av regeringens passivitet. Samtidigt med denna utveckling har småföretagen kommit att spela en allt större roll för jobben. Regeringens höjning av arbetsgivaravgiften för småföretagare har knappast underlättat. Att regeringen misslyckats med att genomföra regelförenklingar för företag under sina tre år vid makten är ett faktum. Och att se den skyhöga ungdomsarbetslösheten som en fråga om LAS visar upp en tomhets politik under högerretoriken .

Och jag vill bort från högeralliansens bidragslinje. I åtta av tio kommuner fortsätter försörjningsstödet att växa, vårdnadsbidrag pressas fram och allt fler unga förtidspensioneras, för att peka på några områden. Regeringen bekämpar statistiken istället för arbetslöshet och barnfattigdom. Väljarna förtjänar en ny färdriktning för jobbens skull.

Och ett kreativt Sverige behöver ett kulturliv som underhåller, ifrågasätter och ställer saker på sin spets. Innovationer kräver kreativitet. Nya satsningen på kulturen som maxtaxa i kultur- och musikskolan och att återinföra succén med fri entré på statliga museer är också i förlängningen något som kommer företagandet och jobben till godo.

Ett kreativt län ger ett framgångsrikare Sverige

CARINA HÄGG (S)
Riksdagsledamot

http://hoglandsnytt.se/?n=17598
Ett kreativt Högland för framgång