onsdag 21 december 2011

Försörjningsstödet ökar i Jönköpings län

Den förda regeringspolitiken har gett resultat som ökat behov av ekonomiskt bistånd sedan 2006. År 2010 utbetalades 11,6 miljarder kronor. Justerat för inflation ökade utbetalningarna med 28 procent till 2010. Antalet biståndshushåll ökade med 1 399. Vi ser att antalet biståndsmottagare, barn inkluderade, fortsätta att öka och ligger med 16,5 procent högre än i riket. Med variationer mellan kommunerna mellan 7 och 3 procent är länssiffran 5 procent biståndsmottagare. Samtidigt utförsäkras fler.

Enligt Arbetsförmedlingen väntas en ökning av de 11 000 arbetslösa med 1 000 personer vilket även resulterar i en ökad barnfattigdom. Nu krävs stöd till omställning för att stärka individer samt en aktiv näringspolitik. Regeringen kan omprioritera för investeringar i arbetslinjen. Men regeringen, har svarat, i detta fall geom Statsrådet Maria Larsson att de inte är beredda att med anledning av
den ökade barnfattigdomen och behovet av ekonomiskt bistånd i Jönköpings län ta initiativ. Men jag anar att man vill anväda försörjningstödet till att lönedumpa men hoppas riksdagen kan vända den utvecklig som aviserats. För om beräkningen av försörjningsstödet förändras så endast en del av arbetsinkomsten påverkar rätten till ekonomiskt bistånd så gäller det att se upp men texten i Propositionen.

Men regeringen gör i brist på näringspolitik välgörenhetsorganisationer till en tillväxtbransch.

torsdag 8 december 2011

Våldtäkterna är inte ”oundvikliga"

Straffrihet mörkar våldtäkter. Rättslösheten är ett problem vi kan ta upp i så gott som alla länder när det gäller våld- och sexuellt våld mot kvinnor. Men i Kongo förekommer det i en dimension som är svårfattbar liksom antalet övergrepp. Så att straffriheten utmanats, att våldtäktsmän straffas är ett framsteg. I Kongo har rättsväsendet trots stora brister ändå stärkts och även höga militärer har ställts inför rätta och dömts. Där finns åklagare och advokater i landet även om dessa är få. Men brister i rättsväsendet finns, som får negativa konsekvenser då poliser utan lön, mat och trygghet, begår våldsbrott, plundrar och våldtar. Samtidigt så har män bidragit aktivt til att vi fått ljuset på problemet. När jag kom till Kongo första gången så vågade man inte ta upp ämnet. Inte främst pga stigma utan för hotbilden mot de som berättade, gav vård och offren. Säkerhetsreformen, SSR, (Security Sector Reform) är mycket betydelsefull i detta sammanhang. Margot Wallström är FN:s särskilda representant i frågor om sexuellt våld i konflikter.

Sexton FN-organ samverkar med Wallström inom UN Action on Sexual Violence. Det internationella samfundet hjälper till i utvecklingen mot ett rättssamhälle, men mandaten begränsar. Även de fredsbevarande styrkorna, vars uppgift det är att skydda civilbefolkningen, kan ge stöd i vardagen, med exempelvis patruller som går med kvinnor till brunnen, eller nattpatruller som skyddar i mörker. Det är också långt ifrån alla delar som vi nås av rapporter från. Nu ser det inte lika illa ut överallt. Kvinnorna tycks vara de som bär upp samhällen, starka och kämpande. Men i förhållande till männen har de traditionellt en svag ställning. däremot är lagstiftningen påfallande ofta förhållandevis bra. Nu väntar jag på slutliga valresultatet från Kongo. Men den arabiska våren har ännu inte nått Kongo men mina partivänner växer liksom S-partiet vi samverkar med har stärkts.

Vet att Margot Wallström har en önskan om att Sverige bidrar med fler FN-soldater och fler poliser. Jag delar den uppfattningen och det finns länder där vi kan förvänta oss förfrågningar om bidrag från FN. Då bör de noga övervägas. S-gruppen i Utrikesutskottet skrev också nyligen en artikel på temat FN-soldater.

Arbetslösheten är omfattande i flera länder vilket försvårar demobilisering av soldater och rehablitering i samhället av barnsoldater. Flera kvinnor jag mött vill att vi driver frågan om konfliktmineraler. Men allra mest tar man upp vikten av utbildning för flickor. Med kunskap stärks självkänslan och ökar möjligheten att kräva sina rättigheter. Men barn som blivit till vid våldtäkter behöver också stöd som från UNICEFs arbete för barn och mammor. Någon har sagt att det finns regioner eller tom länder där en hel generation drabbats på något sätt. Det finns ett samband mellan vapentillgång i ett land och antalet våldtäkter.

Familjer- har krossats och familjemönster slagit sönder i Liberia, Elfenbenskusten och Sierra Leone. Barnsoldater tvingas till våld och våldtäkter – gruppvåldtäkter upprepar sig.

I Liberiauppges tre av fyra kvinnor, och många barn vara utsatta. Oftast med bestående psykiska skador. Men man har försökt ta tag i detta. Nobelpristagaren och Presidenten Ellen Sirleaf-Johnson har tex initierat en ny lag mot sexbrott. Men kvinnor drar sig ännu för att anmäla en närstående. Landet har fått en kvinna som polischef, och ökat antalet kvinnor i parlamentet med 13% i parlamentet. Vi kan stödja civilsamhällets organisationer.

Samma problem och skador som i Liberia kan du möta i Elfenbenskustendärtill kommer problem som könsstympning, feminisering av Hiv/Aids och prostitution är vanligt förekommande. Men Elfenbenskusten har färre kvinnor i ledande politiska positioner. Är ett splittrat land med hög arbetslöshet och utpräglad våldskultur. Strömmar av flyktingar som har tagit sig över gränsen till Liberia vågar ännu inte återvända. Freden är skör och Elfenbenskusten är inte avväpnat.

Om vi tar ytterligare ett exempel, Libyen, så ska händelser där rapporteras till Säkerhetsrådet och det finns ett rättsteam hjälper till. Men kvinnor som deltagit aktivt i demonstrationer riskerar att snabbt pressas tillbaka. och försvinna i de nya konstitutionerna. I texter som rör den nya författningen i Libyen och Södra Sudan uppges att kvinnor inte ens nämnda. Sexuellt våld är ett används som ett vapen, vilket uttrycker makt, och är som sådant utomordentligt effektivt. Mänsklig värdighet kränks, psykiska sår leder ofta till självmord.

Margot W har citerat en kvinna i Bosnien som sa – Jag förstod att krig betyder att hus kommer att bombas, att människor kommer att dö – men våldtäkt! Allt hopp försvann, allt kändes slut …

Men fred betyder inte att våldet upphör. Behöver kolla uppgiften som säger att i de 42 volymer som beskriver krigshandlingar i före detta Jugoslavien finns inga rubriker om våldtäkt. Är det möjligt att plundring av materiella ting är värdefullare än kvinnors kroppar. I Bosnien har 30 till 50 tusen våldtäkter dokumenterats, av dem har endast trettio våldtäkter avgjorts i rätten. Vapen finns kvar efter krigsslutet, vanan att tillgripa våld har etablerats så krigsslut är inte lika med ett lyckligt slut för alla men en vändpunkt att bygga ett fredligt samhälle utifrån. Män i uniform betyder våldtäkt i Colombia, Kambodja, Burma och mer sällan trygghet. Så fler kvinnliga poliser behövs. Vi har sett här vad det betyder när kvinnor och män finns på samma arbetsplats och i samma polisbil.

Länder som har en våldskultur av en omfattning som även påverkar maktförhållanden, inom polisen, juridiken och mänskliga rättighetsfrågor kan driva på en förändring genom att lyfta fram kvinnor. Liberias President Ellen Sirleaf-Johnson har breddat kvinnornas arena vilket har påverkat maktbalanser. Medan det civila samhället, inklusive kvinnoorganisationerna varit mycket polariserade och haft svårare att hitta en gemensam plattform i Elfenbenskusten.

Som en kvinna sagt – Vi bär allting. Vi bär barnen, bär ved och vatten, bär soldaternas bördor. Nu bär vi också skammen. Jag har mött de våldtagna kvinnor som blivit stigmatiserade, stötts bort, sett hur familjer förstörs. Men också mannen som ömt vakade vid sin hustrus sida. Dessa brotten förpliktigar fler uppförandekoder tas fram, och fler rapporter att överlämnas för åtgärder. Frågan om Fredsavtal ska vara legitima om kvinnor inte är med och undertecknar dokumenten provocerar. Högt upp på FNs Säkerhetsråds lista ligger reformering av säkerhetssektorn. Att förebygga våld har hög prioritet. Margot Wallström menar att det är ett privilegium att få arbeta med just detta. Kvinnokonventionen, CEDAW, och resolutionstexter t.ex.1325 och 1820 aktualiseras mer och mer.

Våldtäkterna är inte ”oundvikliga”

Arbetslösheten i Jönköpings län

Arbetslösheten är fortsatt hög i Jönköpings län samtidigt som arbetsmarknaden viker nedåt. SCB:s statistik för tredje kvartalet 2011 visade en arbetslöshet på 5,6 procent. Motsvarande siffra för tredje kvartalet 2006 var 4,6 procent arbetslösa. Arbetslöshetssiffrorna i riket är högre, men vi ser samma mönster. Den totala arbetslösheten i Jönköpings län uppgick i september till 10 900 personer. Antalet arbetslösa under 25 år angavs av AF till 490 ungdomar. Regeringens politik leder även till konsekvenser som ofrivillig deltid, osäkra anställningar och ett gästarbetarsystem. Regeringens politik ökar otryggheten på arbetsmarknaden och då blir inte minst situationen för de unga arbetslösa bekymmersam. Jag förväntar mig insatser mot arbetslöshet nationellt och i Jönköpings län.

Jag känner oro och vill se initiativ till insatser mot arbetslöshet i Jönköpings län?


Sahel och kidnappning

Alltsedan 2007 har en handlingsplan för EU-kommissionens samverkan i Sahelländerna funnits, Sahel Global Plan. Vid mötet i Luxemburg 2010 diskuterades situationen i Sahel med fokus på att stabilisera regionen, och en enighet uppnåddes om ett nära samarbete med staterna i regionen, FN, Afrikanska unionen med flera partner för att främja säkerhet, stabilitet, utveckling och gott styre i regionen. Omvälvningarna i Nordafrika berör även denna komplicerade och delvis instabila region.

Regeringen bekräftade bortförandet av en svensk medborgare i Mali vilket definieras som en polisfråga. Det känns inte tillräckligt även om dett aär ett substantiell bidrag så är det ändå en begränsad insats i förhållande till vad Sverie kan bidra med för att få en positiv upplsöning ärendet. Vi kan också följa hur andra länder har ett vidare anslag. Självklart krävs samverkan.

Har besökt Mali så jag har varit medveten om utveckligen och att den regeringen och parlamentariker med oro följt utveckligen. Sverige har ambassad i Bamako.

Catherine Ashton, Europeiska unionens höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik, har fördömt kidnappningarna i Timbuktu. Rådet ”antog” en ny strategi den 21 mars 2011. Ambitioner för en uniformerad insats i området har framkommit. Regeringens förhållning till en tillämpning av strategin är däremot oklar.

Med nu är frågan på vilket sätt regeringen kommer att ta initiativ utifrån EU:s strategi för säkerhet och utveckling i Sahelregionen.

Al-Shabaab

Al-Shabaab stavas olika. Men idag blev det med aa. FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon har tidigare fördömt al-Shabaabs angrepp. Organisationen klassas av flera länder och säkerhetstjänster som en terrororganisation. Anhängare finns även i Sverige men jag har efterfrågar Utrikesministern Carl Bildts uppfattning om attacker på Somalias territorium.

Först Kenya och därefter gick Etiopien över gränsen. AU-styrkan med Uganda och Burundi finns sedan tidigare i landet. IGAD som uttryckt sig positivt är beläget i Djibouti. Fler länder har lovat bidra med soldater och ytterligare länder, även från EU antas bistå med delar som logistik och underrättelse. Uttalande från Somalias övergångsregering har noterats.

Men den folkrättsliga grunden för operationen är oklar. Det är angeläget med öppenhet om Sverige deltagande i European Union Training Mission, EUTM. Liksom finansiering av den Somaliainsats som har benämnts såväl som säkerhetsstyrka, militär och polis. EU har antagit en plan för Afriksa Horn, jag hade utformat den delvis på annat sätt men har länge efterfrågat en handlingsplan från EU. Ville att Sverige under vårt ordförandeskp i EU skulle ta iniaitv i den riktingen. Nu finns det ett papper och ett sändebud ska framöver utses.

Men Sveriges regerings åsikt då, Sveriges åsikt i EU och i internationella sammanhang, vilken åsikt som framförts?

Women2Drive

I Saudiarabien medger inte den extrema könssegregeringen att kvinnor tillåts resa, yrkesarbeta eller köra bil utan tillstånd från make eller manlig anhörig. Kvinnor som Manal al-Sharif har stoppats av polis under bilfärder och förts till kvinnofängelse. Anklagelser förs även fram som att kvinnor ska ha uppviglat andra kvinnor att köra bil. Att saudiska kvinnor trots förbudet kör bil har länge bekräftats av saudier, män och kvinnor.

På sociala medier lägger kvinnor upp allt fler videor på sig själva när de kör bil. Redan 1990 organiserade en grupp saudiska kvinnor en fredlig karavan av bilar, körda av kvinnor, genom huvudstaden Riyadh. Genom kampanjen ”Women 2 Drive” på Facebook och Twitter har saudiska kvinnor uppmanats att utmana förbudet att köra bil.

Det är inte ovanligt att kvinnor har internationella körkort. Många kvinnor har tröttnat på att vänta på att begränsningar i sina möjligheter att röra sig fritt ska tas bort. Att kvinnorna fortsätter att driva en kampanj mot förbudet för kvinnor att köra bil i landet ska välkomnas och ges stöd av omvärlden. Förbudet mot bilkörning synliggör de saudiska kvinnornas vardag men också deras motstånd mot diskrimineringen.

Saudiarabien har att säkerställa att kvinnor behandlas som fullvärdiga medborgare, med lika rättigheter som män. Kvinnliga emigrantarbetare är de allra mest utsatta, ofta helt rättslösa. FN, Arabförbundet och EU kan spela en konstruktiv roll. Men är då Sverige och det internationella samfundet beredda att stödja kvinnornas kamp i Saudiarabien?

Abort i EU

Regeringen har skyldighet att tydliggöra Sveriges hållning i frågor om kvinnors rätt till sin egen kropp. Sverige och EU har ett ansvar för att stödja kvinnors rättigheter i medlemsländer och inom EU:s grannskapspolitik. Men även genom EU:s samverkan med ytterligare länder och organisationer ska dessa frågor ges berättigat utrymme. Kvinnor har i många fall inte tillgång till abort enligt landets nationella lagstiftning. Tillgången till preventivmedel kan vara begränsad och undervisning om sex- och samlevnad frånvarande i undervisning för unga.

Jag har tidigare pekat på situationen i Malta, Polen, Ungern och Ryssland med flera länder i Europa. Samtidigt använder Sverige inte sin möjlighet att driva på för att abort ska ses som en mänsklig rättighet. Sveriges stöd för SRHR har också sjunkit ända sedan 2006.

Kvinnor ska ha tillgång till legal och säker abort varhelst de lever. Men kyrkor ges tolkningsföreträde på bekostnad av flickors och kvinnors rätt till sina egna kroppar och sexualitet, vilket leder till konsekvenser för flickors och kvinnors hälsa samt påverkar mödradödlighet. Samvetsklausuler används för att undergräva politiska beslut. Jag ser anledning till oro i Sverige, för en försämring i Europa och för att försvagningen av EU:s röst internationellt ska fortsätta. Vilket initiativ tar regeringen för att stärka kvinnors rätt till abort i EU:s medlemsländer?

EU-ministern har inte dessa frågor om hand utan det är Göran Hägglund KD och därifrån kommer ingt om rätten till abort i EU:s medlemsstater och inom grannskapspolitiken? Svagt av andra partier som FP att låta KD få vet i frågor som dessa.

Larmnummer 116 000

FN:s barnrättskommitté har åter riktat kritik mot regeringen för brister i lagstiftningen. Sverige har inte ratificerat Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp. Inte heller har barnkonventionen införts som svensk lag.

Internationella regler som Haagkonventionen med syftet att återföra bortrövade barn kan stärkas. Det kan handla både om barn som förts från Sverige utan vårdnadshavares medgivande och barn som förs till Sverige från ett annat land. Alla länder bör uppmanas att ansluta sig till Haagkonventionen, och det förebyggande arbetet med riskbedömningar kan utvecklas. Enligt det EU-beslut som togs för över fyra år sedan ska alla EU-länder införa ett larmnummer. Vi vet att bortförande av barn ofta är ett gränsöverskridande problem och att ett snabbt agerande ofta är avgörande för utgången av ett ärende.

Tidsfristen för Sverige att införa ett larmnummer för saknade barn har gått ut och regeringen hänvisar till kostnaden. Enheten på UD är ansträngd och antalet konsulära ärenden tenderar att öka. Barnrättsfrågor borde ha prioritet, men Sverige är ett av de länder där ännu ingen svarar på numret 116 000.

Barnminstern Maria Larsson KD varför stöder du inte ett införande av larmnummer 116 000?

Ett Europa fritt från prostitution

Det är oacceptabelt att människor, ofta kvinnor och barn, köps och utnyttjas som handelsvaror. Den regering som menar att prostitution och människohandel för sexuella ändamål är allvarliga hinder för jämställdhet mellan män och kvinnor kan aldrig vara nöjd med tagna initiativ. Den som utsätts för människohandel och prostitution berövas makten över sitt liv och sin kropp och fråntas möjligheterna att åtnjuta sina mänskliga rättigheter. European Womens Lobby driver under 2012 kampanjen Ett Europa fritt från prostitution. Kampanjen ligger i linje med svensk lagstiftning genom att den verkar för en sexköpslagstiftning likt den svenska modellen. Regeringen har att stå upp för vår sexköpslag i EU och ta initiativ för ett Europa fritt från prostitution. Det är angeläget att efterhöra regeringens stöd till European Womens Lobbys kampanj Ett Europa fritt från prostitution. Men om EU-minister Birgitta Ohlsson FP kommer att ta några initiativ till stöd för kampanjen Ett Europa fritt från prostitution är ännu oklart.

Sveriges i jämställdhetsrankning

Det är dystert att läsa om hur Sveriges placering faller i jämställdhetsrankning. World Economic Forum ger årligen ut rapporten Gender Gap Report om jämställdhet.

Den visar en generell trend men med avvikelse av några geografiska delar mot ökad jämställdhet mellan kvinnor och män i världen. Rapporten visar dock att Sverige har backat i jämställdhet sedan 2006. Vidare kan vi utläsa att av de tjugo länder som toppar listan är Sverige det enda land som går bakåt under perioden 2006–2011.

Det är beklagligt att Sverige som följd av den förda politiken tappar plats i jämställdhetsrankning, men allvarligast är konsekvenserna för flickor och kvinnor till följd av regeringens politik. ändå ser jag inte initiativ av Jämställdhetsminster NS. I en annan tid var FP feminsiter.

Temaår mot mäns våld mot kvinnor

Varje år uppmärksammar EU ett speciellt område i form av ett temaår. Det är kommissionen som har det formella ansvaret att föreslå ett tema som Europaparlamentet och ministerrådet sedan beslutar om. I år är det Europaåret för frivilligarbete och nästa år är utsett till Europaåret för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna, båda viktiga områden. Europaparlamentet har vid ett antal tillfällen uppmanat kommissionen att inrätta ett europeiskt år för kampen mot våld mot kvinnor. Men enligt vad jag har erfarit har Europaparlamentets uppmaning om att inrätta ett temaår för kampen mot våld mot kvinnor inte föranlett något initiativ från kommissionen. Detta arbete skulle utgöra en förlängning av Europarådets tidigare kampanjår och nationella arbete, samtidigt som ett temaår skulle kunna utgöra ett stöd för EU:s anslutningsprocess till Convention to prevent and combat violence against women and domestic violence. Folkrätten är tydlig om ansvar för att bekämpa våld mot kvinnor. Kvinnors mänskliga rättigheter ska respekteras och våldsutsatta kvinnor ska erbjudas stöd och skydd. Dessa brott ska förebyggas och rättslösheten bekämpas. Det könsrelaterade våldet mot kvinnor är vår tids största människorättsskandal.Konstaterar att inget svår så här långt getts av EU-minster Birgitta Ohlsson aom tagna initiativ i EU för ett temaår för kampen mot våld mot kvinnor?

Y:et

En elektrifiering av det så kallade y:et, Värnamo–Nässjö och Vaggeryd–Jönköping, är beräknad till en kostnad av ca 400 miljoner. En satsning på tåg är viktig för pendling till högskolorna i Växjö, Jönköping, Linköping och Halmstad och en utvidgad arbetsmarknadsregion. Hastighetsstandarden varierar mellan 70 och 110-130 kilometer i timmen och ett fjärrstyrt trafikstyrningssystem saknas. Miljön och näringslivets konkurrenskraft kräver att frågan om elektrifiering av järnvägen mellan Nässjö och Värnamo och vidare till Halmstad samt hamnen behandlas positivt av regeringen i närtid. Även Entreprenörsregionen med elva kommuner i fyra län markerar vikten av infrastrukturfrågor varav tågförbindelser är en viktig del. Jag vill se initiativ till elektrifiering av det så kallade y:et, det vill säga järnvägssträckan Jönköping/Nässjö–Värnamo–Halmstad

Vindkraftsfrågan i Vallerstad, Värnamo

Jag har en positiv grundinställning generellt till vindkraft och ser konkret värdet av investeringar i vindkraftverk som i Vallersta. När två intressen står mot varandra, dels försvarsmaktens intresse av att bibehålla sina övnings- och inflygningsområden över Värnamo och dels riksintresset av att säkra en utbyggnad av den svenska elproduktionen har ytterst regeringen att väga av dessa intressen mot varandra.

Det är inte tillfylles med att uttrycka förståelse för problemet. Regeringen har att ge konkreta svar om sin syn på hur dessa intressekonflikter kan lösas ut. Utbyggnad av vindkraft borde bli ett regeringsärende. Hänsyn ska tas till att en utbyggnad av vindkraft i ett område som Vallerstad påbörjats. Det bör finnas en linje från regeringen om vilket riksintresse som väger tyngts.

Försvarsmaktens förutsättningar kan tillgodoses men det är inte rimligt att såväl riva befintliga vindkraftverk som stoppa vindkraftsutbyggnad. Idag finns en stor osäkerhet i Värnamo om förutsättningarna för vindkraft samtidigt som jag önskar se en ökning av den vindbaserade elproduktionen. Det är önskvärt att initiativ tas för en bred politisk samsyn om vindkraftens förutsättningar.

Nu har jag tagit upp frågan med regeringen. Drar de fortfarande slutsatsen att inga initiativ ska tas för en lösning av intressekonflikter som mellan Försvarsmakten och utbyggnad av vindkraftverk?

onsdag 7 december 2011

Europarådets konvention mot våld mot kvinnor och det svenska rättsväsendet

Jag är fortfarande kontaktparlamentariker mellan Europarådet och riksdagen för frågan om mäns våld mot kvinnor. Det finns ett närverk av kontaktparlamentariker runt om i Europa. Utifårn det uppdraget anordnade jag tillsammans med mina kolleger i Europarådsdelegation ett seminariet i riksdagen den 29 november. Det har hunnit bli tradition med årligt återkommande arrangemang för att uppmärksammanda FN:s internationella dag, den 25 nov mot våld mot kvinnor med ett seminarium, i år blev det 29 november. Seminariet arrangerades i samverkan med UN Women Sverige.

Årets tema var Europarådets konvention mot våld mot kvinnor och det svenska rättsväsendet. Inbjudna talare var justitiekansler Anna Skarhed, statssekreterare Amelie von Zweigbergk och länspolismästare Carin Götblad. Talmannen Per Westerberg hälsade välkomna.

Samtalen tog upp den ojämlikhet som finns mellan könen och som kan ta sig uttryck i bland annat våld, våldtäkt och abort av flickfoster. Hemmet är ofta en brottsplats när det gäller våldsbrott. I 10 % av fallen då en man utsätts för misshandel är en närstående gärningsman, medan motsvarande siffra för kvinnliga offer är 50 %.

De svenska lagarna är könsneutrala, är normsättande och det existerar ett visst symbolvärde i straffrättslig lagstiftning – så som lagen om barnaga och sexköpslagen. Det är viktigt att dessa brott straffas, men lagstiftning bidrar till att också hålla debatten vid liv. Även nya sätt att arbeta med mäns våld mot kvinnor efterlystes.

Skarhed betonade att det finns mycket att göra i Sverige på området och att Europarådets konvention mot våld mot kvinnor är viktig även i vårt land. Hon lyfte fram behovet av mer stöd till brottsoffer utanför storstäderna och mer kunskap till domare. Samt påpekade att hedersrelaterat våld även finns i ”ursvenska” familjer där kvinnor vill frigöra sig, men möter motstånd från männen. Hon förde också ett spännade resonemang om konventiones texter och hur den kan ses som ett stöd för "samtycke".

Amelie von Zweigbergk är en rutinerad statssekreterare, nu vid Utbildningsdepartementet Hon började med att framhålla att man behöver arbeta mer med barn som bevittnar våld. von Zweigbergk uttryckte att ett synliggörande av mäns våld mot kvinnor hjälper barn att bryta tystnaden. Kan tillägga att det var svårt att tal om barn som våldsoffer dessa situaitoner när vi startade Europarådets kampanj men att vi så småningom fick kunde föra till barnen i debatterna. Så mycket har ändå hunnit hända i medvetandegörandet. Men det krävs mycket mer för att hålla i dessa frågor och få fram åtgärder. Så jag välkomnar att regeringen tar till sig dessa frågor. Börja med att ratificera konventionen om sexuella övergrepp på barn och implementera Barnkonventionen i svensk lagstiftning samt ta upp kampen mot barnfattgidom.

Carin Götblad – Polisens arbete mot våld mot kvinnor
Länspolismästare Carin Götblad berättade att polisen arbetar mycket med mäns våld mot kvinnor och att man aldrig tidigare lagt ned så mycket arbete som nu på det. Statistiken visar att antalet anmälningar ökat kraftigt och mörkertalet minskat. De insatser som görs för att stoppa våldet mot kvinnor innebär bland annat en förstärkt organisation, fördjupad myndighetssamverkan, utbildning av personal samt nya instrument och metoder. Götblad framhöll vikten av att socialtjänst, psykiatri och frivilligorganisationer tar vid med stödinsatser där polisens arbete slutar, för att polisen ska kunna fullgöra sitt uppdrag som lagförande och inte agera stödpersonal. Hon uttryckte dock att enbart lagföra inte löser problemet utan det krävs förebyggande åtgärder för att fånga upp potentiella gärningsmän. Detta är ett område där Götblad ansåg att det krävs förbättring. Hon menade även att det krävs mer kunskap om hedersproblematiken och mer uppmärksamhet åt speciellt utsatta grupper, så som personer med funktionsnedsättning.

Europakonventionen mot våld mot kvinnor har hittills undertecknats av 17 länder, däribland Sverige. Innan den kan ratificeras av Sverige ska den analyseras för att undersöka hur den påverkar befintlig lagstiftning och om det kommer att krävas lagändringar. Behovet av att inrätta en telefonlinje för män som känner att de är i riskzonen för att ta till sexuellt våld, mer forskning angående våldet mot kvinnor samt ett bättre bemötande och stöd till sexbrottsoffer underströks. Bilden av att jämställdhetsarbetet backar inom EU bekräftades. Ingen lusning framkom när det gäller EUs anslutning till Europarkonventionen, den mot trafficking och mot mäsn väld mot kvinnor. Här behöver vi insatser från Europas regeringarnas men också våra EU-parlamentariker.

fredag 25 november 2011

Egypten

Det egyptiska militärrådet, SCAF, har inte levt upp till sina löften till det egyptiska folket om att respekt för människliga rättigheter. Enligt Amnestys rapport Broken Promises: Egypt's Military Rulers Erode Human Rights, som släpps den 22 november har de gjort sig skyldiga till en rad övergrepp. Under de senaste dagarna har åter stora grupper samlats på Tahrirtorget i Kairo men nu för att även protestera mot militären. Protester har slagits ned med våld, flera har dödats och hundratals skadats. Rapporter fortsätter även komma om sexuella kränkningar och övergrepp mot kvinnliga demonstranter och journalister i Egypten.

Tusentals civila har ställts inför militärdomstolar och Mubaraks undantagslagar har även utvidgats. Istället för att bära upp den f.d. regimens förtryck kan SCAF bryta med en lång historia av förtryck och övergrepp. Men demonstranter m.fl. som utmanat eller kritiserat det militära rådet har utsatts för försök att tysta deras röster. Den fredliga revolutionen på Tahrirtorget värnas av egyptier men även omvärlden har ansvar för att uppvisa stöd till en demokratisk utveckling med respekt för män och kvinnors mänskliga rättigheter. En verklig övergång till demokrati kräver att Egyptens militär inte kontrollerar den politiska makten. Yttrandefrihet, föreningsfriheten och mötesfriheten ska respekteras. De som begått övergrepp ska ställas inför rätta och civila inför rätta i militärdomstolar.

Så jag frågade i igår/fredag Utrikesminister Carl Bildt i riksdagen om han avser att ta några initiativ med anledning av de uppgifter som kommit fram om den oroande utvecklingen i Egypten. Men vill samtidigt säga som egyptern jag talade med att det inte finns någon väg bakåt för Egypten, det finns endast framtiden.

torsdag 24 november 2011

FN:s dag mot våld mot kvinnor - 25 nov

Europarådets konvention om våld mot kvinnor och våld i hemmet (Convention to prevent and combat violence against women and domestic violence) öppnades vid ministermötet i Istanbul i maj 2011. Sverige har signerat Europarådets konvention. Den är den första av sitt slag i världen och kommer även att utgöra ett stöd för FN:s viktiga arbete. Den 25 november är FN:s Internationella dag mot våld mot kvinnor och de 16 dagarna av aktiviteter mot genderbaserat våld pågår. FN:s Generalsekreterare Ban Ki-moons liksom UN Womens undergeneralsekreterare Michelle Bachelet har antagit uttalande inför denna FN-dag.

Sveriges regering kan ta initiativ till stöd för FN:s arbete, i Europa och nationellt inför FN-dagen. Initiativ från regeringens sida för en anslutningsprocess till konventionen med ratificering i EU efterfrågas. Konventionen är även öppen för länder utanför Europa med länder i Nordafrika som exempel. Det är angeläget att konventionsstater tar ansvar för en bred anslutning och uppföljning av konventionen. Jag förutsätter att regeringen tar initiativ för implementering av Europarådets konvention om förebyggande och bekämpande av våld mot kvinnor och våld i nära relationer i Sverige. Initiativ som också redovisas för riksdagen. Men främst bör regeringens lämna förslag till riksdagen för ratificering av konventionen om förebyggande och bekämpande av våld mot kvinnor i nära relationer till riksdagen. Det är angeläget att Sverige utan dröjsmål ratificerar konventionen.

Det är tid att ställa frågan till Beatrice Ask, när kommer du till riksdagen för att ratificera konventionen om förebyggande och bekämpande av våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

ATT

Nobels fredpristagare Oscar Arias, besökte hom en gång i hans hem, initiativtagare i arbetet för en internationell FN-uppgörelse om ett globalt folkrättsligt bindande fördrag som reglerar handeln med vapen, ett Arms Trade Treaty, ATT.

Under 2012 kan vi förvänta oss ett internationellt vapenhandelsavtal som omfattar alla konventionella vapen, inklusive små och lätta vapen samt ammunition. Det bör inkludera alla vapentransaktioner såsom export, import, lån, teknisk assistans med mera. Ett ATT måste ha tydliga kriterier för att bedöma vapenöverföringar från fall till fall, täppa igen kryphål, tydliggöra när vapenöverföringar ska förbjudas och ge klarhet kring laglig och illegal handel.

Några viktiga kriterier som lyfts fram mot överföring är vid allvarliga brott mot internationell humanitär rätt och allvarliga brott mot mänskliga rättigheter, allvarlig försämring av fattigdomsbekämpning samt när vapen hamnar hos annan aktör än avsedd. Det finns många delfrågor, starka intressen och skeptiska regeringar. Därför är det viktigt att Sverige anstränger sig för ett starkt legalt bindande instrument avseende högsta möjliga gemensamma internationella standarder för överföringen av konventionella vapen. Möjligheten till gemensamma kriterier, baserade på principen att stater har en skyldighet att se till att dessa vapen inte säljs eller köps för allvarliga brott mot internationell rätt ska tas till vara.

Handelsminster Ewa Björling behöver ta initiativ för att bidra till att vi ska få ett verkningsfullt folkrättsligt bindande fördrag som reglerar handeln med vapen.

Europarådets konvention om skydd för barn

Alla barn ska ha rätt till skydd mot alla former av såväl fysisk som psykisk skada samt fysiskt och psykiskt våld. Barn har speciella behov av skydd och stöd. Lagstiftaren har att se hur förutsättningar som ålder, kön, psykisk ohälsa och utsatthet påverkar barnets förmåga att hävda sin kroppsliga integritet mot sexuella övergrepp. Friande domar visar på brister i dagens sexualbrottslagstiftning för barn, och straffrihet är ett problem.

Nyligen har FN:s barnrättskommitté åter riktat kritik mot regeringen för brister i lagstiftningen. Dels om barnkonventionen, men Barnrättskommittén uppmanar även Sverige att ratificera Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp. Konventionen är det första instrumentet som behandlar sexuella övergrepp mot barn som ett brott, oavsett om det begås i hemmet, inom familjen eller via internet. Konventionen innebär även ett åtagande som omfattar ansvar för att sprida kunskap om sexuellt våld mot barn och bekämpande av barnsexturism. Regeringen signerade konventionen 2007, och utan ytterligare fördröjning bör den ratificeras av riksdagen.

Men då är frågan, avser justitieministern att Sverige ska ratificera Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp. Vad säger Barnminister Larsson(KD)

Internationella aidsdagen den 1 december

Den internationella aidsdagen har alltsedan den 1 december 1988 bidragit till att uppmärksamma den globala hivepidemin och offren den skördat. FN:s Internationella aidsdag påminner om att kampen mot aids långt ifrån är över.

När tiotals miljoner människor beräknas leva med hiv eller utvecklad aids ska vi med ekonomiska medel bidra till forskning och förhindra att fler smittas. Det gäller såväl på den nationella, europeiska som internationella nivån. Men det finns på alla beslutsnivåer anledning till oro för försvagat policyarbete och minskade resurser. Trots en uttalad prioritering för arbete mot hiv/aids så fortsätter Sveriges regering att prioritera ned anslagen till detta så viktiga arbete.

En nedåtgående trend som förstärks av minskat stöd från Sverige till hälsosektorn. Vilket ytterligare förstärks genom att även andra givare drar ned sina anslag till dessa sektorer. Rätten till hälsa är ett nationellt ansvar men likväl ett internationellt åtagande. Regeringes verbala stöd till kampen mot hiv/aids bör följas upp med initiativ för att bryta den sedan 2006 nedåtgående trenden av ekonomiskt stöd, vilket även uttrycks i lagd budget. Detta bör också redovisas för riksdagen.

Frågan är om regeringen och Biståndsminister Gunilla Carlsson kommer att ta något initiativ inför Internationella aidsdagen den 1 december?

Ambassadör för FN:s resolution 1325?

Det finns en bred uppslutning kring vikten av att kvinnor deltar i såväl ett förebyggande arbete, vid konfliktlösning, i återuppbyggnad som för långsiktig fred. Kvinnor ska varhelst de lever ha politiskt inflytande och tillgång till skydd. Mot den bakgrunden var FN:s resolution 1325 en stor framgång. Resolution 1325 har senare följts av ytterligare tre resolutioner som stärkt åtagandena från 1325, de är 1820, 1888 och 1889. Men kvinnor väntar ännu på de resultat vi kan förvänta oss. Alltför ofta får kvinnor ta ansvaret för att skydda andra kvinnor.

Fler länder bör anta handlingsplaner, och resolutionen bör regelbundet tas upp i bilaterala dialoger och reflekteras i regionalt mellanstatliga organisationer. Kvinnors säkerhet ska vara en säkerhetspolitisk fråga och det ligger i Sveriges intressen att det sker en utveckling i vår omvärld.

Vid säkerhetsrådsdebatten 2010 och under 10-årsjubileet för resolution 1325 har Sveriges regering utlovat att en ambassadör för frågor som rör kvinnor, fred och säkerhetsagendan ska utses – ett besked som välkomnats – men vi väntar ännu på att regeringen ska infria löftet. Så kommer biståndsminister Gunilla Carlsson att ta några initiativ i syfte att utse en ambassadör för FN:s resolution 1325?

Handlingsplan för 1325

Regeringens handlingsplan för 2009–2012 för att genomföra säkerhetsrådets resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet behöver uppdateras. Detta för att tydliggöra vikten av att förverkliga resolution 1325 genom sina myndigheter och säkerställa att alla myndigheter, i sitt fredsbevarande arbete i utlandsmissioner, tillgodoser kvinnors rätt till inflytande i fredsprocessen. Men det krävs mätbara mål, tydliga tids- och budgetramar samt en tidtabell för uppföljning av delmålen i den svenska handlingsplanen för resolution 1325, liksom ett systematiskt och transparent övervakningssystem med indikatorer och en rapporteringsmekanism om insatser med regelbunden skriftlig rapportering. En handlingsplan ska kunna gå att utvärdera. En förnyad handlingsplan bör tas fram och i bred samverkan med riksdagen, myndigheter och experter samt det civila samhället. Nu tror jag att det även kan vara statsrådet Gunilla Carlsson avsikt att ta något initiativ till en förnyad handlingsplan för genomförande av FN:s säkerhetsråds resolution 1325? Men vi vet att det allt för ofta blir år av förseningar och at arbetet när det görs, görs på ett slutet arbetssätt.

onsdag 9 november 2011

FNs särskilde reprensentant, SRSG

Hur ser det ut för en förlängning av mandatet för FNs särskilde reprensentant, SRSG för att bekämpa sexuellt våld i konflikter. Uppdraget upprätthålls av Margot Wallström. Det var FN:s Generalsekreterare Ban Ki-moon som utsåg Wallström till befattnigen SRSG i februari 2010 och för en mandatperiod av 2 år. I beslutet låg att mandatet skulle ses över efter de åren och Wallström skulle också då ha hunnit lägga konkreta förslag. Den information som nu finns säger att frågan ska diskuteras i Säkerhetsrådet under första kvartalet 2012. Men frågan om en fortsättning är berättigad.

Jag har som socialdemokrater tidgare tagit iniativt till att bjuda in Wallström till Riksdagen och vi har motionerat till riksdagen i denna fråga. De insatser som görs av FN:s särskilda sändebud för att bevaka kvinnors utsatta sitution i krig och konflikt är ett mycket viktigt arbetet. Inrättandet av uppdraget var en framång för oss som under år pekat på dessa problem. Från att ha varit något man inte talar om har detta sexuella våld i dag fått prioritet i FN. Jag välkomnar det breda stöd som ger förutsättningar för att kunna driva arbetet vidare framåt. Men regeringen avvaktar nu genomgången av SRSG-mandatet efter att nuvarande mandatperiod löper ut vilket kan förväntas ske efter årsskiftet.

Idag vet jag inte om det blir en förlängning och det kan uppstå en glapp mellan nuvarande mandat och ett förnyat uppdrag. Jag tror på intet sätt att problemet med systematiskt våld i väpnade konflikter är utrotat efter årsskiftet. Men jag stöder tanken på tidsbestämda uppdrag inom FN som här, konkreta uppdrag och förslag, vill se kraftfullt stöd för en implementering och mekanism för uppföljning. Nu kommer Wallström att inom ramen för sitt uppdrag snart att besöka Riksdagen igen men blir det sista gången som SRSG. Regeringen har gett sitt stöd men det är viktigt att det stödet uttrycks även fortsättningsvis och hellst innan mandatet för SRSG löpt ut, och det är bråttom.

Kärnvapen, upprustning eller nedrustning

I flera år har vi Socialdemokrater ställt frågan, vad händer om Iran, denna repressiva regim i Mellanöstern, i detta eldfängda område, skaffar sig kärnvapen?

Det har naturligtvis inte varit svårt att se en konflikt med Israel framför sig. Israel är en kärnvapenmankt även om landet inte är anslutet till NPT. De båda ländernas agerande visar på svårigheterna att förverkliga resolutionen från 1995 om att göra Mellanöstern till en region fri från massförstörelsevapen. Men en väg framåt är den konferens om Mellanösternresolutionen som Ryssland pekat på. Men IAEAs rapport och Israels hot riskerar nu att skjuta fram den konferensen som Finland tidigare i år tog på sig ansvaret för att genomföra.

Frankrike har snabbt talat om kraftigt skärpta sanktioner om inte Iran omedelbart samarbetar fullt ut och ger FN full insyn i sitt atomenergiprogram. Delar uppfattnigen att reaktioner är påkallade. Men det vore klädsamt om Frankrike också agerade för nedrsutning och själv gick före. Eller om inaitv togs för en tydlig linje inom EU-kretsen för kärnvapennedrustning och mot spridning. Tyskland kallar IAEAs rapport alarmerande. USA säger sig överväga nya sanktioner för att sätta press på Teheran. Irans viktigaste handelspartner Kina manar till samarbete medan Ryssland har sagt sig inte komma att stödja krav på nya hårdare sanktioner mot Iran. Om Sveriges regering har en mening i allt detta så är den uppfattnigen ännu väl fördold. Men vad säger Sverigs regering när Irans president Mahmoud Ahmadinejad som nu förnekat att de utvecklar kärnvapen samt att atomenergiprogrammet fortsätter.

Vad alltför få har insett är att den utveckligen också kommer att leda till en kärnvapenupprustning där länder som Egypten, Saudiarabien och kanske också Jordanien skulle kunna vilja skaffa sig kärnvapen om Iran gör det. Jag har också ställt frågan om huruvida Irans avtal med Turkiet kunde bli ett steg framåt i denna komplicerade fråga och att jag trodde vi skulle få anledning att återkomma till denna fråga liksom till Irans samverkan med såväl Turkiet som Brasilien. Idag kan jag dessvärre upprepa dessa frågor.

Allt detta medan Utrikesminister Carl Bildt har varit påfallande tyst. Initiativen för nedrusning har uteblivit trots att Sverige är ett land som i årtionden har varit ledande just när det gäller kärnvapennedrustning och mot kärnvapenspridning. Tvärtom minns vi försöken att underminera för Sipri, det fredsforskningsinstitut i Sverige som har framstående kompetens på området och som var en gåva från Sveriges risksdag när vi firade 150 år av fred. Bildt agera för kränvapnenedrustning!

fredag 4 november 2011

The North South Womens empowerments process

CONFERENCE FINAL DOCUMENT, 25 October 2011. Ad hoc committee: Conference on Women as agents of change in the South Mediterranean regio, Rome. At the conclusion of the Conference on "Women as agents of change in the Southern Mediterranean”, 25 Oktober, it is agreed on the need to:

1. foster the enhancement of the status of women as a priority issue on the Council of Europe’s agenda, based on the conviction that this is necessary to combat all forms of discrimination ever more effectively, and work for the full implementation of the principle of equality; by promoting the mainstreaming of a gender equality dimension into future cooperation programmes between the Council of Europe and the southern Mediterranean countries that set out on the road to democratic changes;

2. create a women’s network for democratic governance, aimed at investing in capacity building to promote women’s access to political life both at a national and a local level; such a network should be modelled on the innovative structure of the North-South Centre, linking the governmental and parliamentary dimensions, local authorities and civil society, to constitute an embryonic form of enhanced cooperation between the CoE member countries and the states on the southern Mediterranean shore, also involving the Union for the Mediterranean and its Parliamentary Assembly, as well as the Women’s Foundation for the Mediterranean, to share ideas, information and best practices; this network could also be supported in each participating country by an operational staff and a policy coordinator, who would be invited to the sessions of the Parliamentary Assembly and to the meetings of the network of parliamentarians for combating violence against women;

3. guarantee a yearly follow-up event to this Conference, with the venue alternating between a member country of the Council of Europe and a country on the southern Mediterranean shore. The cycle of conferences would be entitled “The North South Women’s empowerment process“. The themes of the conferences ought to be chosen by joint agreement between the host country, the North-South Centre, and the Parliamentary Assembly of the Council of Europe.

4. encourage more parliaments, particularly on the southern shore of the Mediterranean, following the recognition of partners for democracy status for the parliaments of Morocco and of the Palestinian Authority, to commit themselves in a structured cooperation with the Parliamentary Assembly of the Council of Europe and to join the North-South Centre, following the example of Morocco that has been a member of the Centre since 2009;

5. promote the signing and ratification of the UN Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women (CEDAW) and the lifting of all reservations on the convention by the countries that have made them, as well as the signing of the relevant conventions of the Council of Europe, notably Convention no. 210 on preventing and combating violence against women, open for signature in Istanbul on 11 May 2011.

onsdag 26 oktober 2011

Skärp FN-profilen

Inför FN dagen skrev några av oss Socialdemokrater i Utrikesutskottet: Sverige behöver skärpa sin FN-profil. Idag, den 24 oktober, infaller den årliga FN-dagen. I högtidstalen om FN brukar Sveriges långa tradition av starkt FN-engagemang framhållas. Men vi kan inte slå oss till ro på gamla meriter. Detta engagemang måste stå starkt också idag och även utanför högtidstalen.

Företrädare för Socaldemokraterna hade möjlighet att träffa FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon under hans Sverigebesök häromveckan. Ban Ki-moon var i Sverige för att hedra minnet av Dag Hammarskjöld. Som boende i Jönköpings län vill jag understryka att Hammarskjöld kom från mitt hemlän och att dt var under Hammarskjölds tid på posten som generalsekreterare som den fredsbevarande verksamheten tog form. Idag understryker Ban Ki-moon, dagens generalsekreterare, vikten av Sveriges deltagande i FN-ledda militära insatser.

Sverige har fått en förfrågan från FN om att sända ingenjörstrupp till insatsen i Sydsudan under FN:s ledning. Det har vi socialdemokrater sagt ja till redan i våras. Men regeringens svar dröjer.

Det är beklagligt. Nyligen kritiserade den avgående chefen för FN:s fredsbevarande operationer det låga deltagandet från länder som Sverige. I dagsläget är endast ett 20-tal av FN:s 84 000 fredsbevarande militärer svenskar. Det är en historiskt låg siffra.

Socialdemokraterna anser att Sverige ska delta i insatser ledda av såväl EU som Nato – men också i de FN-ledda insatserna. Regeringen bör se till att Sveriges deltagande i internationella insatser får en bättre balans. De kan inte enbart komma till oss och förhandla om deltagande i EU- eller Natoledda insatser. Ett första steg är att säga ja till den förfrågan regeringen har på bordet just nu om deltagande i Sydsudan.

Socialdemokraterna menar att den viktigaste internationella organisationen är Förenta nationerna, men FN är aldrig starkare än vad medlemsstaterna tillåter. Därför måste reformarbetet bedrivas kraftfullt. FN måste stå starkt för att kunna hantera kriser, värna folkrätten och mänskliga rättigheter samt främja utveckling.

Vi socialdemokrater har lagt fram en rad förslag för en vässad FN-politik;

- Sverige bör utarbeta en FN-strategi för arbetet i FN både som enskild aktör, genom EU och i samarbete med de nordiska länderna.

- Sverige bör öka ansträngningarna för att få fler svenskar verksamma på hög nivå inom FN-systemet.

- Sverige kandiderar nu till FN:s råd för mänskliga rättigheter och bör därför ha en tydlig agenda för arbetet som ska bedrivas där.

- Om en plats i FN:s säkerhetsråd som Sverige kandiderar till ska kunna bli möjlig krävs ett starkare svenskt FN-engagemang än det nuvarande.

- Sverige bör initiera en vängrupp för FN där länder från olika delar av världen samarbetar för att stärka FN och driva på dess reformarbete.

Världen behöver ett FN med förmåga att hantera fred, säkerhet och utveckling och för att möta de globala utmaningar vi gemensamt står inför. Som traditionellt stark FN-medlem kan Sverige vara pådrivande för nödvändiga reformer och vi kan ta vår del av ansvaret för den fredsfrämjande verksamheten. Det vore ett välkommet besked från regeringen på FN-dagen.

tisdag 4 oktober 2011

Partner for Democracy status with Palestinian

My Statement on Request for partner for democracy status with the Parliamentary Assembly submitted by the Palestinian National Council

Dear colleagues,

I congratulate Mr Cox on his excellent report and I fully support the proposal that the Palestinian National Authority be granted the status of Partner for Democracy.

Women’s rights are one of the pillars of our organisations and therefore one of the core aspects of the procedure to grant the Status. In the Palestinian territories, much is still to be done in this area. Palestinian women face a number of challenges, stemming both from their culture and tradition, and from the Israeli occupation.

Shortcomings regarding the situation of women are rife in the law in force in the Territories: family law, succession law, political representation. Violence against women, which represents a severe violation of women’s rights, is also widespread.
However, the Palestinian National Authority appears to be seriously committed to reforms. We had an opportunity to meet and hear Ms Rahiba Hamdan, Minister for Women’s Affairs of the Palestinian National Authority. She presented the work that her government has undertaken to tackle gender inequalities still existing in the territories. The Gender Cross Sectoral Country Strategy, as well as the National Strategic Plan to combat violence against women, which is meant to cover the period 2011 – 2019, are also considerable achievements.

The Palestinian National Authority has signed unilaterally the Convention on the Elimination of all forms of discrimination against women (CEDAW) which is also a political gesture of remarkable importance.

Women are affected by the conflict disproportionately, but they are also playing a prominent role in peace building. They are active in civil society on both sides, and in some cases they have been capable of taking joint initiatives regardless of the borders that separate them. I wish to mention for example two women, Naomi Chazan and Sumaya Farhat-Naser, who launched a partnership between Palestinian and Israeli women’s organisations during the first Intifada. This special partnership is called Jerusalem Link. The two partner organisations carry out initiatives separately, to address the needs of women on either side, but they also run various joint peace-building projects.
The Palestinians need to continue their reforms and consolidate democratic institutions, as Mr Cox rightly states. Within those institutions, as well as in society, women must be given the place they are entitled to, on the basis of the principle of equality that we are here to promote.

The status of Partnership for Democracy will be one more instrument in the hands of the leaders of the Palestinian authorities to progress in this direction.

Thank you / CH

"Request for Partner for Democracy status with the Parliamentary Assembly
submitted by the Palestinian National Council (Doc. 12711)

Rapporteur of the Political Affairs Committee: Mr Tiny Kox (Netherlands, UEL)

Rapporteur of the Committee on Legal Affairs and Human Rights (for opinion) (Doc. ):
Ms Özlem Türköne (Turkey, EPP/CD)

Rapporteur of the Committee on Equal Opportunities for Women and Men (for opinion)
(Doc. ): Ms Carina Hägg (Sweden, SOC)

Debate and vote on a draft resolution

Statement by Mr Salim Al-Za'noon, Speaker of the Palestinian National Council"

(Du finner hela dok på COEs hemsida)

torsdag 29 september 2011

Svar till M-ledamöter i Värnamo Nyheter

Under många år skällde moderater på Göran Perssons politik som gav enorma överskott i utlandsaffärerna och minimal statsskuld. Vi samlade i ladorna och fick de manöverutrymme som slarvats bort av regeringen. Nu håller Sverige på att vänja sig vid hög arbetslöshet. Ungdomsarbetslöshet är en av de högsta i hela Europa, tom högre än i det nyligen konkursade Island. Arbetsmarknadåtgärder har skrotats, investeringar bromsats och diken grävts när skattsänkningar varit enda svaret på samhällsfrågor. Försvaret har utropas som den stora ungdomsarbetsgivaren och restaurant- och kafémoms i all ära, men mot massarbetslöshet krävs andra bullar.

Enligt en färsk undersökning från riksdagens utredningstjänst är utanförskapet kvar på i princip samma nivå som år 2006. Då pratar vi om exakt samma definition på utanförskap som moderaterna själva använde i valrörelsen 2006. Till viss del beror det naturligtvis på den finansiella krisen, men faktum är att den breda arbetslösheten, som var 16,6 procent eller 97 800 personer då regeringen tillträdde i september 2006, ingen månad sedan regeringen tillträdde varit under 15 procent. Socialbidragskostnaderna skenar som en följd av regeringens arbetslinje inte fungerar.

Vi vet att jobbskatteavdraget ännu inte gett några nya jobb, trots kostnader på 290 miljarder kronor hittills. Även Moderaterna och regeringen själva har gett upp idén att skapa nya jobb genom jobbskatteavdrag. Den arbetsmarknadspolitik de Moderata riksdagsledamöterna Helena Bouveng, Magdalena Andersson och Bengt-Anders Johansson stöder har nått vägs ände. Regeringens splittring framträder även på Värnamo Nyheters insändarsida.

Men Sverige har möjligheter. Nu gäller det att fortsätta att ta ansvar för statsfinanserna och prioritera rätt saker. Vi socialdemokrater kommer i vår budget den 5 oktober att presentera skarpa förslag på hur vi säkrar tillväxten och framväxten av nya jobb. För det första – det gäller att ta ansvar de offentliga finanserna. Förutsättningarna för en lång och stabil tillväxt går genom starka statliga finanser. För det andra så måste vi se till så att fler får möjlighet att jobba mer, vässa arbetslinjen och pressa tillbaka arbetslösheten. För det tredje så måste vi investera i att bygga upp en kunskapsbaserad ekonomi som kan konkurrera internationellt. Vi måste göra de ansvarsfulla investeringar forskning och utveckling som framtiden kräver för att kunna mäta oss med stora globala företag och aktörer. Vi behöver ytterligare stärka samarbetet mellan staten, näringslivet och forskningen. Samtidigt har Statsministern inte kunnat redovisat hur minoritetsregeringen ska styra Sverige.

Allvaret understryks av att Europa befinner sig i en politisk kris och hyser ekonomiska kriser i en tillräcklig blandning för att störa nattsömnen. Det blir heller inte bättre av sig självt de kommande åren. Därför är det så viktigt med en koherent politik. Men tyvärr tyder tecknen på att när tåget nu gått för 2012 ser Sverige ut att bli stående på perrongen, något ingripande som kunde vända utvecklingen tycks det inte bli. Och nästa tåg går inte förrän i januari 2013.

Carina Hägg
riksdagsledamot S

söndag 25 september 2011

FN till Sydsudan med Sveriges stöd

Statsminister Reinfeldt strök bort FN ur regeringsdeklarationen. Även om Moderaterna inte har någon historia av engagemang för FN så är ansvaret vidare för Sveriges regering än vad vi kan se av den förda politiken idag. Ett annat uttryck för det minskade FN-intresset är det rekordlåga svenska deltagandet i FN-ledda fredsfrämjande insatser. Sedan Suezbataljen har cirka 100 000 svenskar tjänstgjort i internationella insatser. Men nu är Sverige nere i ett bidrag om endast 23 personer av ca 950 personer i utlandsstyrkan. Något jag beklagar, Svensk omvärldspolitik behöver i bred mening återfå ett tydligt FN-perspektiv och där ingår även svenskt deltagande i FN-ledda fredsfrämjande insatser.

Det är en stark svensk tradition att ställa upp när FN kallar och vi vet att FN:s fredsbevarande verksamhet är hårt ansträngd. Förväntningarna på FN ökat sedan kalla kriget slut och fortfarande är stort. Allt fler och mer komplexa uppdrag ger ett stort behov av välutbildade soldater och materiel från länder som Sverige. Så för mig som socialdemokrater vill jag peka på behovet av FN-ledda insatser och det faktum att Sverige endast har ett fåtal personer ute i sådana insatser i dag. Ett faktum som också nyligen beklagades den avgående chefen för FN:s fredsbevarande insatser. Men som också något som de från Sydsudan som jag mötte under helgen ställde sig frågande till.

Vi har nationellt alltid ett stort eget ansvar för beslut om utlandsmissioner och militära insatser ska alltid grundas på ett FN-mandat. Även exempelvis Nato eller EU kan utföra insatsen på FN:s uppdrag. Utvecklingen mot att uppgifter som är lämpade för regionala organisationer som EU eller AU, Afrikanska Unionen tar ett större ansvar bedöms komma att fortsätta. Men varje konflikt, varje militär insats även med FNs mandat visar på att det förebyggande arbetet fallerat. Något som också skulle besparar människor lidande såväl men också vara kostnadseffektivt. Men att Sverige skulle bryta med vår tradition och dra sig undan ansvaret för FN:s militära insater är inget allternativt.

För när hoten mot internationell fred och säkerhet är ett faktum, eller som nyligen i Libyen, ett folkmord hotar, fäster människor stort hopp till FN. Men det internationella samfundet måste ha stöd från medlemsstater för att klara av att möta kraven på fredsinsatser. Ytterst står FN:s legitimitet som garant för fred och säkerhet på spel.

Vi Socialdemokrater vill att Sverige ökar antalet män och kvinnor som i FN-ledda insatser. När FN ber om svenskt deltagande i en FN-ledd fredsbevarande mission i Sydsudan svarar vi Socialdemokrater, Ja. Medan regeringens svar dröjer, igen!

fredag 9 september 2011

Statement on Request for partner for democracy status with the Parliamentary Assembly submitted by the Palestinian National Council

Idag beslutade Committee on Equal Opportunities for Women and Men att stödja processen för status av partnerskap för mellan Palestina och Europarådet. Jag gjorde ett inlägg, se nedan. Dagens beslut i Paris var en framgång, men än återstår flera steg. Dagens ställningstagande var ett framsteg och kunde dessutom tas enigt. Vilket ger en god grund för det fortsatta arbetet.

Dear colleagues,

In October, the Assembly will discuss whether to grant the status of Partner for Democracy to the Palestinian National Council. As you see in the draft report of the Political Affairs Committee, the rapporteur, Tiny Cox, proposes that the status be granted. I fully agree with his proposal and I will support it.

Dealing with the Middle East, we can’t avoid to mention the conflict. I would like to underline that women have a special role in peace building in the region. Women are affected by crises and conflicts disproportionately. They bear the whole responsibility of taking care of their families when their partners are away – sometimes not to return – and they can become target and victims of attacks themselves.

For these reasons, and perhaps same more, women are particularly involved in peace building. This is the case also in the Middle East. To give you just an example, I will mention two women, Naomi Chazan and Sumaya Farhat-Naser, who took the initiative to create a partnership between Palestinian and Israeli women’s organisations during the first Intifada. This special partnership is called Jerusalem Link. The two partner organisations carry out separately initiatives to address the needs of women on either side, but also various joint peace-building projects.
This will be only one of the matters that I will deal with. I will try to take stock of the situation of gender equality in the territories under the jurisdiction of the Palestinian National Authority.
We will take into account the laws, from the fundamental texts such as the Declaration of Independence and the Basic Law, to family law, the legislation regulating citizenship, and labour law. As Ms Rahiba Hamdan, Minister for Women’s Affairs of the Palestinian National Authority, suggested at the hearing we held last April, I will look carefully not only at the law itself, but also into the implementation.

Besides law and its implementation, I will focus on the actual situation in society and in everyday life. We will try to understand what position Palestinian women occupy in their society today: what is their weight in business and the economy, how much they participate in civil society, culture and education.

Other elements to be examined are the representation of women in politics and the issue of gender-based violence. Not only how gender based violence affects Palestinian women, but also what the authorities do to tackle it.

Our job is to highlight the achievements, and the remaining challenges. Of course the status of Partner for Democracy is just the beginning of the work for both sides. In any case our approach to this matter should be a positive one – If the Palestinian authorities show the intention to tackle the most serious issues that affect women, we should be ready to support them.

/det talade ordet gäller

onsdag 7 september 2011

För ATT-avtal år 2012

Under flera år var det kampen mot landminor som stod i fokus. Därefter tog arbetet mot klusterbomber vid. Sverige behöver en lagstifting för ny krigsmaterielexport för ska vi vara ett föregångsland med restriktiv lagstiftning för export av krigsmateriel ocsh som är koherent med politiken för global utveckling (PGU) då krävs lagändring. Borde vara självklart att även import av krigsmateriel regleras.

Dagens lag om krigsmateriel är en förbudslag. Det är förbjudet att såväl tillverka, handla med som exportera produkter samt att samarbeta med utländska företag utan tillstånd. Men export är tillåten för att tillgodose det svenska försvarets behov av materiel eller kunnande eller i övrigt är säkerhetspolitiskt önskvärd, samt att det inte står i strid med principerna och målen för svensk utrikespolitik. ISP är den förvaltningsmyndighet för ärenden och tillsyn enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel och ska pröva ansökningar om tillverkning, tillhandahållande, utförsel och samarbeten med utland.

För att bistå ISP inrättades EKR, Exportkontrollrådet. EKR, det särskilt parlamentariskt rådgivande organet för exportkontrollfrågor ska pröva exportlicenser mot lagstiftnigen. Men ledamöterna ska följa den lagstiftning och de riktlinjer som gäller i dag. Mot bakgrund av att finns brister i den nuvarande lagstiftning behövs en ny lagstiftning. Motioner med förslag om en ny lagstiftning har har under flera år också lagts fram i riksdagen, men lika regelbundet avslagits av riksdagens borgerliga majoritet. Den som vill veta mer om globala fakta kan läsa SIPRIs årsbok.

Redan sommaren 2003 tillsatte S-regeringen en särskild utredning för att se över det svenska exportkontrollsystemet. Krigsmaterielutredningen - KRUT presenterade i februari 2005 sitt betänkande. Utredningen var en steg framåt även om vi inte nöjde oss med utredningens förslag. Utredningen och remissvar kom sedan behandlats och dåvarande regeringen aviserade sin avsikt att lämna en proposition till riksdagen under riksdagsåret 2006/2007. Där står vi än idag.

Vi kan knappast i traditionell bemärkelse tala om svensk krigsmateriel längre. Ägandebilden ser idag annorlunda ut. Inom EU och rådets förordning nr 428/2009 kontrolleras export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden på gemenskapsnivå. I förordningen beskrivs syfte vara att underlätta den lagliga handeln och göra det möjligt att koncentrera resurserna på kontrollen av känslig export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden och kampen mot bedrägerier. EU:s uppförandekod för vapenexport är världens första regionala instrument för att kontrollera vapenexporten men hur juridiskt bindande vill vi göra den. Nu kan medlemsländerna ha egna, striktare riktlinjer.

År 2001 antog FN ett handlingsprogram för att bekämpa illegal handel med små och lätta vapen. Inom FN:s kan vi även konstatera att generalförsamling december 2009 antog den resolution som fastställer att en FN-konferens för att förhandla fram ett internationellt vapenhandelsfördrag, ATT med sikte på år 2012. Ett legalt bindande instrument avseende högsta möjliga gemensamma internationella standarder för överföringen av konventionella vapen. Kan konstatera att mycket återstår för ett vapenhandelsfördrag. Det är möjligt, men har ni hört Utrikesminister Carl Bildt uttala sig om ATT.

Kommer FN-mandatet för Wallströms att förlängas

Det var en framgång för FN och kvinnorörelsen när Margot Wallström utsågs till FN:s särskilda representant med ansvar för att motverka sexualiserat våld i konflikter. Margot Wallströms uppdrag utgår från FN:s säkerhetsråds resolution 1820, som i sin tur bygger vidare på säkerhetsrådsresolution 1325 från år 2000. Hon har innehaft befattningen sedan februari 2010. Som FN:s särskilda representant mot sexualiserat våld i konflikter (FNSR) togs Wallström på mitt iniativ emot av riksdagens Utrikesutskott fredagen den 18 mars 2011. På så sätt kom det breda stödet för FN:s viktiga arbete att understrykas i riksdagen.

Det är angeläget att Sverige aktivt bidra till FN:s arbete för att bekämpa sexuellt våld i väpnade konflikter samt arbeta för kvinnors deltagande i konfliktlösning och långsiktig fred. Inom FN-uppdraget ingår att upprätta ett övervaknings- och rapporteringssystem. En kartläggningsarbete som ska leda till att man kan följa utecklingen och vidta ytterligare åtgärder. Ett nätverk av genusrådgivare ska skapas i FN:s samtliga fredsbevarande operationer. Wallström ska efter sitt tvååriga uppdrag återkomma med förslag till FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon. Att Wallström rapporterar direkt till säkerhetsrådet är en tydlig markering. Jag tydliggjorde tidigt att min avsikt att verka för ett brett stöd för hennes arbete men också att vi ska kräva konkreta åtgärder från FNs medelmsstater. Inte minst bör arbetet fortsätta även efter innevarande mandats utgång

Genom historien har kvinnor utsatts för sexuella trakasserier och våldtäkter vid väpnade konflikter men offer för sexuella övergrepp har inte räknats till gruppen "krigsinvalider". Frågan om sexuellt våld i konflikter har i ökande grad kommit att uppmärksammas men ännu saknas allt för ofta informationsinsatser och åtgärder. Civila har utsatts för systematiskt sexuellt våld i länder som forna Jugoslavien, Rwanda, Sudan, Demokratiska republiken Kongo och Sierra Leone. Våldtäkt är ett tyst, effektivt och billigt vapen. Sexuellt våld används som krigstaktik för att angripa civila och ytterst skada hela samhällen. Det finns tydliga kopplingen mellan upprätthållande av internationell fred och säkerhet, och agerandet mot sexuellt våld. Dagens konflikter är nästan alltid inbördeskrig. Konflikter som har sitt ursprung kring makt, identitet och naturtillgångar. Det innebär att majoriteten av offren utgörs av civila. Något som placerar kvinnor och barn på frontlinjen, inte som stridande men som offer. Sexuellt överförbara sjukdomar, fysiska skador och oönskade graviditeter är några konsekvenser som drabbar offren. Hot om- och rädslan för våldtäkt driver kvinnor och flickor på flykt och begränsar deras livsutrymme. Även män och pojkar drabbas av sexuellt våld.

Vikten av att kvinnor deltar i konfliktlösning och arbete för långsiktig fred är belagt. Kvinnor ska varhelst de lever ha politiskt inflytande och tillgång till skydd. Vi efterlyser en starkare politisk vilja för att motverka sexuellt våld i samband med väpnade konflikter. Enhetliga och mer samordnade insatser på fältet efterfrågas liksom konkreta åtgärder. Jag har tidigare lyft fram delar som att kvinnor ska kvoteras till konfliktförebyggande arbete och fredsförhandlingar, att de som utsatts för sexuellt våld och våldtäkt ska ges rätt till hälso- och sjukvård och ska erbjudas skydd mot smitta, akut-p-piller och abortpiller. Vidare ska de få sin sak prövad rättsligt utifrån brottets straffvärde och kunna få föra grupptalan i domstol samt ha rätt till skadestånd. Då vill jag understryka att jag talar om allmänna domstolar och inte av militärdomstolar eller sk domar genom sedvanerätt. Folkrätten kan uppenbarligen utvecklas ytterligare till stöd för skydd av kvinnor liksom dess tillämpning.

Men nu är det hög tid att ha en mening om en förlängning av Margot Wallströms uppdrag, vill hon, vill Sveriges regering, vill FN?

Nedrustning och nedrustningsmöte för Mellanöstern

Jag ingick förra året i regeringsdelegationen till NPT,konferensen om icke-spridningsavtalet. Vi var flera som hade förhoppninga men också oro för att att konferensen skulle bryta samman. Men 189 stater enades till slut och bland annat om att med alla stater i Mellanöstern under 2012 anordna en konferens för att ta upp frågan om ett förbud mot massförstörelsevapen i regionen. På så sätt undvek man ett sammanbrott och kunde samlas även kring en text. Till att leda arbetet utsåg man YSA, Storbritannien, Ryssland samt FN:s generalsekreterare. Ett misslyckande likt 2005 hade underminerat både nedrustningsarbetet och den globala ickespridningsregimen.

Men ingen trodde att detta skulle vara en enkel fråga men det var konstruktivt att flytta ut frågan ur NPT-förhandlingarna för att kunna hanteras i särskild ordning.

Med en kärnvapenfri zon skulle länder i Mellanöstern inte kunna planera för att skaffa sig kärnvapen men också biologiska och kemiska vapen som några kanske redan har. Men knäckfrågan var och är att det också skulle innebära att Israel skrev under icke-spridningsavtalet. Till följd av att Israel skulle tvingas ställa sina kärnanläggningar under tillsyn av FN:s atomenergiorgan IAEA. Israel är som ni vet det enda landet i Mellanöstern som inte skrivit under icke-spridningsavtalet, NPT. Men också det land som allmänt anses inneha kärnvapen. Ständiga rykten, mer eller mindre grundade pekar ut Syrien och Iran som länder med ambitioner att utveckla kärnvapen. På samma sätt kommer rykten om andra massförstörelsevapen. Så det finns så mycket att prata om att det skulle räcka till en serie nedrustningskonferenser.

Men ännu har vare sig någon tidpunkt satts eller något värdland för konferensen utsetts. Ryssland har erbjudit sig men var man står idag har jag inte kännedom om. Det vi känner till är att NPT saknar resurser så man ens kan tala om ett sekretariat. Samtidigt vet vi att nedrustning skulle ha betydelse för fredsprocessen liksom dess motsvarighet kan bidra till att öka spänningar och misstro.

Säkerhetsfrågan, har trots att den kanske är den viktigaste frågan för Israel inte fått prioritet i denna form. Vill israelerna ens delta om konferensen kommer till stånd. Borde inte revolutionerna som rullat över Nordafrika upp till MÖ påverka även denna fråga positivt. Än ser vi inte det resultatet men Sverige kan bidra genom att understödja en konstruktiv process för nedrusning av massförstörelsevapen.

För övrigt noterar jag en ny klangton mellan Turkiet och Israel, något som inte bidrar inte till att dämpa spänningarna. Här har båda parter ett ansvar för att komma vidare. Som vanligt när man rör sig i denna region så lär några höra av sig om att jag borde sagt något ytterligare och dragit tillbaka annat eller grävt i historien. Men nu vill jag, om inte klockslag, så datum och land för en konferens om nedrustning av massförstörelsevapen.

torsdag 1 september 2011

Letter to Russia


TO:hon. Sergey Mironov, MP, President,“A Just Russia” Party

2 September 2011

Dear Hon. Mironov, MP,


RE: Anti-women amendments to the draft law "About basics of health protection of the citizens of the Russian Federation" presented by a member of “A Just Russia” Party

It has come to our attention that the State Duma of the Russian Federation will consider a draft law "About basics of health protection of the citizens of the Russian Federation" this September and that a member of the party you preside, Hon. Yelena Mizulina, MP has presented a series of amendments which would seek to limit women’s rights in the field of health, among them in accessing a safe a legal abortion. All of us who have signed this letter are Members of Parliament from Socialist parties across Europe with specific experience in women’s rights and sexual and reproductive health and rights.

While we recognise the right of national parliaments to legislate in the area of health in full sovereignty as well as the independence of individual members of parliament in matters related to their personal religious beliefs, we do also find that the amendments proposed by Hon. Mizulina, MP for “A Just Russia” Party are also in grave contradiction with socialist values as we understand them.

We believe that the amendments proposed by Hon. Mizulina, MP for “A Just Russia” Party which would:

- require written agreement from the husband of any married woman wishing to have an abortion;

- require women wanting an abortion to wait a fixed period, for pregnancies less than 11 weeks this “silence time” would be 1 week, but for any more developed pregnancies this would be 48 hours;

- force women seeking an abortion to go through a mandatory counselling session where the counsellor would attempt to convince the woman to keep the pregnancy and listen to the heartbeat of the foetus;

would represent a serious contravention of women’s right to health and privacy. When we see that the well-being of millions of Russian women is in peril and this because of the actions of a fellow socialist, we feel compelled to act.

Article 3 of Ethical Charter of the Socialist International, adopted at the XXII Congress of the Socialist International, São Paulo which stipulates that the Code of Conduct of the Socialist International includes respect of private life, fostering gender equality in every area of private and public life, as well as fighting against all forms of discrimination, including based on gender.

We hope that you can take this into consideration. While we understand that the demographic challenges in Russia are of paramount importance, we do not believe that they will be overcome by sacrificing women’s rights. In recent decades, a number of European countries have been able to reverse declining birth rates by investing in women and their health and rights. We will be pleased to share these examples from France, Belgium, Sweden and other countries so that a sound approach to overcoming population decline can be found which is based on Socialist values.

Yours sincerely, Carina Hägg and....................................................
.................................................
.................................

onsdag 31 augusti 2011

Tankar efter 11 september


Värden pekar ut genom bilfönstret och säger, där bor Usama bin Ladin. Man berättar om träningsläger med deltagare från många länder såväl från Europa som Kina. Då var han ännu ett ointressant namn men efter attackerna den 11 september så var bin Ladin snabbt på allas läppar och på någras T-tröjor.

Landet långt borta kom snabbat att förflytta sig till mitten i världspolitiken och bildligt talat i skottgluggen för USA. Vi är många som minns exakt vad vi gjorde den dagen. Själv var jag på väg till ett lokalt medlemsmöte när nyheterna började rullas ut, bilderna på attackerna mot World Trade Centers twillingtorn i New York sitter fast i vårt minne. Terrortackerna har kommit att ses som en av de mest betydelsefulla händelserna i modern tid vad det gäller effekter i USA och har även påverkat många andra delar av världen. Som svar på detta, det största terrorattentatet i historien, startade USA det så kallade kriget mot terrorism.

Vi fick lära oss ord som Guantanamo, extraordinary renditions (speciella fångtransporter) och diplomatiska garantier. Europarådet pekade i en rapport på att CIA-chartrade flyg har flugit genom europeiskt luftrum. Vi hörde om hemliga CIA-fängelser och bortförande, om lika hemliga läger för förhör. I Sverige kom "egypterna" att utvisa under uppseendeväckande former från Bromma. De sk svensksomalierna sattes upp på sanktionslistan som skulle förhindra penningtvätt för terrorism. De hade arbetat för bankverksamheten al-Barakat men fick nu istället se sina privata bankkonton frysas. En av männen har berättat om hur han förbjöds att såväl arbeta som att låna pengar. Anklagelserna prövades aldrig i domstol och till sist avfördes namnen från sanktionslistan.

Efter den 11 september började också många européer betrakta muslimer som självmordbombare som är beredda att offra allt och alla för sin tro. Fördomarna mot muslimer förstärktes samtidigt som extremisterna fick ökat gehör för sina åsikter framför allt bland de unga muslimerna. För den breda överväldigade majoriteten muslimer blev situationen samtidigt besvärlig. Följden blev att muslimer diskriminerades och ibland även behandlas direkt illa. Risken att bli diskriminerad ökade samtidigt som paradoxalt nog fundamentalister mer eller mindre lämnades i fred men sina försök att förtrycka andra muslimer. Det började komma motreaktioner från ansvariga politiker mot utvecklingen, inte minst i Sverige. Men samhällets representanter var okunniga och kunde inte ta debatten samtidigt som de var rädda att uppfattas som islamofober. Så när muslimska organisationer tog kontakt med svenska politiker och myndigheter såg de inte att det oftast var de strikt religiösa organisationer som man umgicks med. Men de representerade inte den stora majoriteten av muslimerna i Sverige. Politikernas försök till dialog bidrog på så sätt till att stärka de fundamentalistiska krafterna bland de svenska muslimerna.

Som helhet fanns det lite kunskap bland europeiska politiker om den globala utvecklingen inom islam och hur den påverkade Europa. Vad visste man om maktkampen mellan Wahabister i Saudiarabien och den shiitiska revolutionen i Iran och hur Khomenis styre gjorde anspråk på att vara Islams centrum. Vem visste hur Wahabister hade börjat ösa in miljoner till den religiösa propagandan i Europa. Starka organisationer byggdes upp och och medlemmarna krävde att samhället skulle anpassa sig efter deras tolkning av lämpligt levnadssätt. Det var då jag kontaktades av unga kvinnor som kände oro. Kvinnorna hade rätt, politiker talade hellre med de, oftast män, som ville begränsa deras frihet än stod upp också för deras rättigheter.

Tunnelbandevagnen stoppar på sin väg under London, larmet går - utrym! Tar mig genom vagn, efter vagn, ut i mörker och upp genom trapporna. Fort ut och jag är i säkerhet. Mitt hjärta dunkar men det förblir tyst, ingen bomb briserar. Mina medpassagerare är tyst samlade men jag såg rädslan dra förbi i ögonen. Strax innan hade 56 personer dödats och omkring 700 skadats samtidigt som G8 mötet i Gleneagles pågick. Hade själv varit i Skottland för ett parlamentariskt förmöte.Året innan, 2004 hade någon placerat bomber på fyra pendeltåg i Madrid, 191 personer dog och 2000 skadades. I julhandeln förra året tog Taimour Abdulwahab sig själv av daga på Bryggaregatan med de bomber han själv bar på. En självmordsbombare som kunde tagit många med sig in i döden. Fortfarande finns det oklarheter men det som är klart är att mannen med rötter i Tranås, var en terrorist. Terrorismen hade kommit oss svenskar smärtsamt nära inte bara under utlandsresor som till Bali utan också här hemma I statistiken över terrorism i Europa ser vi att av de 1 770 terrordåd som begicks i Europa mellan 2006 och 2009 stod vänsterextremister för 106 medan högerextremister, nationalister och separatister låg bakom 1 596. För islamister var siffran 6. Islamistiska terrorister står alltså för 0,3 procent av terrorismen i Europa, allt enligt Europols statistik.

Kampen mot terrorism måste föras beslutsamt och alltid inom ramen för folkrätten och med full respekt för de mänskliga rättigheterna. Kampen mot terrorism kan inte vinnas om de värderingar den ska försvara åsidosätts. Under de här 10 åren har vi sett övertramp på rättsäkerheten. Efter terrordåden i Norge har det även blivit uppenbart även för den breda allmänheten att det finns grupper och miljöer, inte minst på nätet, där extremister kan hämta näring till sina snedvridna idéer och finna stöd för våldshandlingar mot samhället. För att komma åt näthatet och dess negativa effekter välkomnar jag att media själva börjat inse att möjligheten till anonymitet på diskussions- och debattforum på nätet behöver ses över. Det är inte acceptabelt att personer bakom anonymiteten gömmer åsikter som de inte vågar stå för öppet. Som det utvecklades fanns det debattörer som avstod från inlägg och teman på grund av kränkande kommentarer. Så vi behöver inte underhålla en svartvit debatt utan istället försöka bidra till ett konstruktivt samtal i en fråga som i sin förlängning sträcker sig till köksbordet, arbetsplatsen och skolgården.

Jag har inte endast varnat för en form av fundamentalism utan mot flera former av extremism. För det går inte att bekämpa högerextremism separat från muslimsk extremism eftersom de ger näring åt varandra. Vi måste se upp så att vi inte lierar oss med muslimska fundamentalister i vår kamp mot rasism eller med rasister när vi kritiserar intoleranta religionsyttringar eller partier. Europa måste stå fast mot extremister och mot fundamentalister oavsett vilket slag de är. Demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet är värden som inte kan tas förgivna någonstans i världen. De måste ständigt försvaras.

tisdag 30 augusti 2011

Hur blir det med Bio i Värnamo

Det känns osäket med Bions framtid i Värnamo. Kommer planerna för flera biosalonger i "Gummifabriken" bli ett välkommet lyft för filmen i stan. Eller blir den förhoppningen inte mer långvarig än en kortfilm. Frågorna hopar sig, finns något avtal tecknat, medel om drift och underhåll, hur ser den kostnadskalkylen ut. Hur ser visionen ut? Vad vi vet är att den idag huvudsakligen idellt driva Bio Metropol inte gått med överskott. Vi vill se mer Bio men har kommunen beredskap att skjuta till medel även efter valåret 2014.

Samtidigt som svar om Bions framtid saknas här lokalt hotas hundratals ideellt drivna biografer i Sverige av nedläggning. Något som kan bli konsekvenserna av kulturdepartementets förslag till riktlinjer för stöd till biografer som nu måste övergå till digital visningsteknik.

Regeringens satsning på digital bio tidigarelades efter stark kritik från bl.a. oss Socialdemokrater. Omställningsstödet till digital teknik med 60 miljoner kronor ger en möjlighet att säkra framtiden för landets biografer på mindre orter men då måste riktlinjerna för stödet ändras.

Så som det borgerliga förslaget ser ut nu kan endast biografer med minst 50 föreställningar per år får söka stödet. Detta drabbar 244 biografer i Sverige som alltså inte skulle kunna söka stöd för digitalisering. Förslaget är utformat på ett sätt som hotar existensen för hundratals ideellt drivna biografer på mindre orter. Det är ett obegripligt förslag.

För biografer som inte ställer om till ny teknik finns på sikt ingen framtid. Mycket snart kommer filmbranschen att avveckla vanliga filmrullar och utan aktuell film försvinner bion som mötesplats. Då riskerar den gemensamma filmupplevelsen på bio att ersättas av ensamma filmkvällar hemma framför datorn eller TV:n.

Biografer är dessutom inte bara en plats som kan visa film. Folkets hus och parker har exempelvis genom det innovativa arbetet med ”Digitala hus” introducerat bl.a. succéprojektet med opera från Metropolitan i New York. Att digitalisera biografer ger alltså fördelar och möjligheter att utveckla verksamheter och nå nya målgrupper. Biograflokalen blir mer än ett rum att visa film i, utan kan fungera som kulturellt nav på en liten ort.

Det är viktigt att alla som bor i Sverige kan upptäcka kulturen på sitt sätt. Alla ska kunna ta del av ett rikt utbud av film, teater och annan kultur oavsett om de bor i Stockholm, Kiruna eller Värnamo. Det är en fråga om rättvisa och kulturell demokrati.

Socialdemokraterna i riksdagen vill därför att kravet på minst 50 föreställningar slopas. Riktlinjerna för stödet borde i stället fokusera på att öka tillgången till ett brett utbud av värdefull film och direktsändningar av kultur och nöje. Vi vill ha ett stöd som stimulerar biografaktörer till att upprätthålla och utveckla en unik biografstruktur i hela landet.

Tror också att det vore klokt att se över dels möjligheten att öka takten i hur snabbt stödet ska utbetalas men också att öka det totala beloppet, för att på det sättet möjliggöra för fler biografer att övergå till digital teknik. Det är nu dags för regeringen att ta hotet mot Sveriges biografer på allvar och för Värnamo Kommun att ta allmänhetens frågor på allvar. Värnamo kan få ett tekniklyft som möjliggör långt fler företällning men också helt andra kulturupplevelser än traditionella biovisningarna. Ska vi få se en konsert, engelsk fotboll eller Opera från Metroplolitan i New York för att ta några exempel.

Lagförslag i Polen

Kommer omröstningen idag, i morgon eller skjuts den upp till ytterligare någon annan dag. Det vi vet är att det i Polen förbereds ett lagförslag om att totalförbjuda abort i landet. Det lilla fönster som ännu finns för legal abort i lagstiftningen är på väg att stängas. Lagen skulle hota kvinnors hälsa och deras rättigheter skulle ytterligare kränkas. Att förneka kvinnor abort oavsett om de har blivit våldtagna, om fostret är gravt missbildat, eller om kvinnan riskerar att dö i samband med graviditeten borde leda till motreaktioner i Polen och Europa. Vi vet att anti-abort aktivisterna som vanligt har stöd av den katolska kyrkan. Men inte var det för att kristisera Helgia Stolens politik på detta områt som Statrådet Attefall (KD) reste till Vatikanen, istället var det med hyllningar.

För mig är rätten till abort en självklarhet. Kvinnans rätt till sin egen kropp är en förutsättning för hennes frihet och makt över sitt eget liv. Ett beslut om abort kan bara fattas av den enskilda kvinnan. Självklart ligger det en hel del ångest bakom dessa avslutade graviditeter och det ligger naturligtvis ett samhällsintresse i att arbeta preventivt mot aborter. Jag har ofta tagit strid för aborträtten, den fråga som borde varit avgjord en gång för alla. Istället borde kraften kunna få ägnas åt det förebyggande arbetet, sexualupplysning och kunskap om preventivmedel. Men det finns en trend att ifrågasätta aborträtten, både med moraliska och religiösa argument, är tydlig i hela Europa. I många länder inom EU har abortlagstiftningen skärpts av konservativa regeringar och i Sverige har debatten tagit ny fart.

Samtidigt är Kristdemokraterna och Socialminister Göran Hägglund är märkvärdigt tysta i abortdebatten. I ord påstår de sig vara för fri abort men i handling är deras politik så passiv att det inte går att lita på. Kristdemokraten. Göran Hägglund är i egenskap av socialminister den som har det yttersta ansvaret för dessa frågor i Sveige men också det statsråd som möter socialministrar i andra länder. Vi har inget exempel på att Hägglund vid möten tar tillfället i akt för att tydligt står upp för aborträtten, tvärtom. Med det låter övriga partiers statsråd sig nöjas. Hur lätt politiker kompromissa bort just kvinnors rättigheter finns det många exempel på genom historien. Men detta sker idag.

Men Europas regeringar är tysta gentemot Polen som dessutom är ordförandeland i EU. Ett beslut om totalförbud för abort skulle drabba polska kvinnor men även sända ut allvarliga politiska signaler om inte bara Polens utan också om EU:s syn på kvinnors rättigheter och brist på respekt för internationella dokument.

Begränsa näthatet

Vi har hämtat oss från den första chocken av Anders Behring Breiviks fruktansvärda terrorattentat. Det stod omedelbart klart att Anders Behring Breivik drevs av politiska motiv och såg Arbeiderpartiet som den främsta bäraren av den multikulturalism och jämställdhet som han anser är orsak till allt ont i samhället. Det är därför förklarligt om frågor börjar ställas om de högerextrema partiernas ansvar för terrordådet. Detta har upprört såväl det norska Fremskrittspartiets ledare Siv Jensen som Sverigedemokraternas ledare Jimmie Åkesson. Eftersom de själva har fördömt terrordåden tolkar de varje ansats att söka förklaringar i deras närhet som en illvillig politisering av tragedin.

Jag menar naturligtvis inte att en viss åsiktsgemenskap mellan Anders Behring Breivik och Sverigedemokraterna skulle innebära att partiet bär ett direkt ansvar för terrordådet. Däremot bör vi fråga oss i vilken utsträckning partier som Sverigedemokraterna och Fremskrittspartiet indirekt bidrar till att blåsa under ett hat mot samhället som kan inspirera till terrorhandlingar. Det är uppenbart att det finns en miljö, inte minst på nätet, där Anders Behring Breivik både har kunnat hämta näring till sina extrema idéer och finna stöd för våldshandlingar riktade mot samhället. Det är också uppenbart att Sverigedemokrater verkar i denna miljö. Om Jimmie Åkesson vill bidra till att motverka framtida våldshandlingar räcker det inte att fördöma Breiviks dåd och avfärda hans manifest. Han måste också göra klart för alla som är aktiva i Sverigedemokraterna att det politiska samtalet ska föras utan hatfulla angrepp på personer och partier.

Ett viktigt inslag i strävan att motverka framtida terrordåd liknande det i Norge måste bli att förhindra att extremister får verka ostört. Vi måste t ex se till att debatten om multikulturalism förs öppet och utan skydd av anonymitet och själva delta aktivt i denna debatt. Vi får inte låta nätet vara någon politisk frizon där man kan verka utan att behöva ställas till svars för sina åsikter. Nu tror jag det är en liten grupp, ofta män som vräker ut sitt hat på nätet. Flera namnkunniga kvinnor tillhör måltavlan för deras kvinnohat. Ändå har jag noterat påhopp som att den är feg som inte vill ta emot kommentarer med kränkningar kopplade till debattinlägg eller att man vill begränsa debatten. Tvärtom, näthatet bidrar till att begränsa seriösa samtal och viktig debatt.

En slutsats är att tolerans alltid måste alltid stå mot intolerans. Vi kan inte bekämpa högerextremism separat från andra former av politisk extremism eftersom dessa idésfärer ger näring åt varandra. En ytterligare slutsats är är att vi måste våga ge oss in i debatten om näthatet. Om alla ska ta sitt ansvar, och det ska vi väl alla? då är media inget undantag. Så jag välkomnar när etablerade media nu granskar sitt eget arbetssätt och tar fram nya riktlinjer för kommentatorsfälten. Men medias självsanering måste vara långsiktig.

fredag 15 juli 2011

Vuxna som simmar för barnens skull

I Värnamo har en het sommardebatt blossat upp om för eller emot avskilda tider för badsugna kvinnor i stadens simhall. Kommuens information har bidragit till den oklarhet kring såväl bakgrund som syfte som uppenbarligen finns. Att prata rullgardiner för simhallsfönster blev viktigare än att lyfta fram livräddningskunskap för ansvariga i Kommuen och politiker duckar för debatten.

Myndigheten för samhällskydd och beredskap har tillsammas med Svenska Livräddningssällskapet dragit igång Självskyddskurser. De senare har rekryterat simlärare med flera språkkunskaper, dock ingen simlärare från Värnamo med denna extra kompetens. Här hoppas jag på en förändring till nästa år. Föräldrar men kanske också andra vuxna kring barn som mor- och farföräldrar vill kanske lära sig simma som vuxna. Då är det väl rimligt att vuxenkurser anordnas. Då kan också vuxenkurser med inrikting på barnsäkerhet ordnas för män respektive kvinnor. En utvärdering bör ske och det långsiktiga syftet kan inte vara en permanenting av könsuppdelade vuxenkurser. Vi vet att det även finns vuxna män som saknar simkunskap och som vill kunna öka tryggheten för barn. Nu osynliggörs dessa pappor.

Vi vet att den vanligaste dödsorsaken bland barn i Sverige i årldrarna 1 till och med 6 år är drunkning. Den näst vanligaste dödsorsaken i vårt land i årldrarna 0 till och med 17 år är också drunkning. Förra sommaren, 2010 beskrevs som en svart sommar. För den som vill fördjupa sig finns inte minst rapporten "Varför drunknar barn?" från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att tillgå. Myndigheten har genomfört en studie över barn som drunknat i Sverige mellan 1998 och 2007. En sorglig läsning.

Vem hoppar i för att rädda en medmänniska, överskattar vi vår förmåga, kan vi livräddning med hjärt och lungräddning, finns rutiner för utflykter med barn. Varför är några grupper överreprensenterade som ensamstående föräldrar och invadrarfamiljer. Säger vi på stranden, jag kan titta på ditt lilla barn en stund så kan du bada med barnets syskon, eller vill du simma en tur själv?

Ett barn drunknar tyst och fort. Jag har själv hoppat i för att rädda barn där även badvakt fanns. Kanske var inte min insats avgörande för den positiva utgången, men det kunde jag inte vänta med att konstatera. Det är svårt att ha full koll på en grupp stojande glada barn, barn är olika men man brukar tala om ett barn per vuxen. Jag har sett avgifter för simskoleundervisning på nivåer som förvånat mig och som inte alla kan betala.

Vi har förmånen att leva med flera härliga badsjöar omkring oss. Att bada tillhör semester och sommarlov, är rekreation med fiske och båttur. Att bada är också ett billigt nöje för den som har liten semesterkassa eller till och med ingen alls. Men simkunskap är också en obilgatorisk kunskap i skolan. Om grupper går på studiebesök till simhallen bör lika lite som andra studiebesök vara en fråga överhudtaget, är väl självklart något positivt. Har vi inte alla varit på studiebesök någon gång. Jag är heller inte ensam om att ha badat i Hamam - Turkiskt bad eller besökt Hasseluddens japanska bad, Yasuragi. Spabesök ligger i tiden. Bubbelbad installeras i badrum.

Har förvånats, så här långt över generaliseringar i debatten. Förvånas över att så många män plötsligt engagerar sig i frågor om kvinnors badande och över att religion getts en roll. Religion hör inte hemma i frågan om simhallars badtider. Jag börjar anar att vågorna i badfrågan bottnar i något annat än omsorg om kvinnors simkunskap. För min del är fokus att öka tryggheten för barn som badar och jag vill se att än fler barn får upptäcka glädjen i att bada i våra sjöar, gärna även simhallar. Dessutom kan vuxna vilja söka jobb där kunskap i simning och livräddning behövs, fast de inte hade möjlighet att lära sig simma som barn.

Alla barn, flickor och pojkar som växer upp idag ska kunna lära sig simma inom skolans ram. De behöver kunskapen för sin egen skull. Men de växer snart upp till vuxna som kan simma för barnen skull.

onsdag 29 juni 2011

om Företagande i Värnamo Nyheter

Regeringens ensidiga fokus på skattesänkningar och passiviteten i näringsfrågorna är inte bra för Sveriges framtid. Den politik som Näringsminisiter Maud Olofssons, Thorbjörn Egerhag och Annie Johanssons (C) står för gav heller inte framgång för centerpartiet. För att klara sysselsättning och välfärd i framtiden måste istället svenska företag utvecklas och nya företag behöver växa fram i vårt län. Sverige ska vara en ledande industrination med en kunskapsintensiv tjänstesektor. Därför behövs mer forskning, fler innovationer, mer riskkapital och bättre villkor för småföretag.

Många av framtidens jobb kommer att växa fram i de små och medelstora företagen. Det finns behov av ökad riskkapitalförsörjning och satsning på innovationer i småföretagen i hela landet. Vi har föreslagit en riskkapitalfond som företag i hela Sverige kan få del av, genom en extra utdelning från Vattenfall på fem miljarder kronor.

Tillsammans med centrala delar av näringslivet vill vi utforma forskningsprogram och en bättre fungerande riskkapitalförsörjning för ökad konkurrenskraft. Branscher som kan vara aktuella för gemensamma forskningsinvesteringar är exempelvis fordonsindustrin, gruvindustrin, läkemedels- och bioteknikbranschen, förnybar energi och tjänstesektorn. Vi har föreslagit en satsning på 25 miljoner kronor för att i år ta de första stegen för att utveckla ett program.
Många företag uppger att de har svårt att rekrytera arbetskraft med rätt kompetens. Samtidigt är arbetslösheten fortfarande hög. För att komma tillrätta med missmatchen på arbetsmarknaden behöver vi öka volymen av arbetsmarknadsutbildningar riktade till bristyrken och bygga ut vuxenutbildningen och yrkesutbildningen. Men regeringen har gjort tvärtom och dragit ner på utbildningarna för arbetslösa. Förutom att det gör det svårare för de arbetslösa att få jobb, hindrar det också företagen att växa och utvecklas.
Istället har regeringen satsat på ineffektiva åtgärder som kostar statskassan stora belopp men som ger mycket lite tillbaka. Den borgerliga politiken går ut på att försöka skapa ökad efterfrågan på arbetskraft genom att pressa ner lönerna och införa olika typer av skattesubventioner i vissa branscher. Det är inte rätt väg att gå.

Vi anser att Sverige ska vara en kunskapsbaserad ekonomi, där vi konkurrerar med kompetens och hög kvalitet, inte med sänkta löner.

Då är det viktigt att utländska företag som bedriver verksamhet i Sverige inte kan bedriva oschysst konkurrens med hjälp av dumpade löner och försämrade arbetsvillkor. Vi socialdemokrater anser att svenska kollektivavtal ska kunna tillämpas för alla som arbetar i Sverige, oavsett ursprungsland.

Carina Hägg Riksdagsledamot S

tisdag 21 juni 2011

Debattinlägg om Tunisien i COE

Women vere active in the demonstrations leding ti the oter of Zine el Abidine Ben Alis. Then women and activist feel that theril voices and their calls for equality were ignornant also in Tunisia.

a key recommendations to the goverment in Tunisia

Support the recently adoptetd gender parity electoral system in for the upcoming assembly elections and ensure that women generally are integrated into political processes and serve at decision-making level

Ensure a constitutional guarantee of equality between man and women that would serve as a basis for eliminating laws and practicec that diskriminate against women regardledss of whether Tunisias new constitution includes a declaration that Tunisia is a Muslim state. I encourages a secular constitution for Tunisia for all countries

Reviw existing legislation and make a commitment to remove discriminatory provisions in personal status and penal laws and directives. to quarantee equal rights for women to inheritance. and the right of muslim women to marry outside theri religion - a right that Muslim men and women of other religions already have.

Remove formal reservations to CEDAW, inkluding those relatet fo marriage and inheritance and the right of a woman to choose her residence and pass per nationality on to her husband and children.

Sign and ratify the Mapouto Protocol on the Rights of Women in Africa. I welcomes Tunisia at joining the Council of Europe's key conventions.

It si important for women to have an equal role in the elections to choose a constituent assembly, to draft a new constitution. Tunisian womens activists say that while women have made much progress, these legal provisions requiring equal partipicipation are not alwalys honored.

Thank Mr. President and raportören for an excellent report on the situation in Tunisia.


anförandet hölls den 21 juni 2010 i Europarådet. Besökte Tunis under maj, det talade ordet gäller

Det går att avskaffa barnfattigdomen

Sommarlov betyder för många barn bad, resor, besök på Liseberg, High Chaparral eller Astrid Lindgrens Värld.Sommar är massor av glass men inte för alla. Inte för de 220.000 barn i Sverige som lever i fattiga familjer och många av dem har inte särskilt mycket att berätta när uppsatserna om sommaren ska skrivas i höst.

För fast Sverige är ett rikt land och välståndet har ökat under 2000-talet har också klyftorna vidgats. Det finns familjer där marginalerna är så små att barnen inte får dricka mer än ett glas mjölk om dagen. Där man inte har råd att köpa glasögon eller betala inträdet till friluftsbadet mer än någon enstaka gång.

Den moderatledda regeringen har låtit skattesänkningar för de rikaste gå före satsningar på välfärden. Resultatet är, bland annat, en ökad barnfattigdom. I stället för fler skattesänkningar vill vi socialdemokrater göra investeringar för att få långtidsarbetslösa tillbaka i arbete och ge alla rätt till heltid.

S-kvinnor kräver sedan barnomsorg även för de som inte jobbar dagtid, så kallad nattis. Barnfattigdomen var S-kvinnors främsta valfråga, nu sätter socialdemokraterna målet att avskaffa barnfattigdomen. Det går – med rätt politiska prioriteringar.
Inga barn ska behöva växa upp i fattigdom för att vi har en regering som inte investera i framtiden.

Carina Hägg, VärnamoRiksdagsledamot S

http://värnamo.nu/nyheter/debatterar-barnfattigdomen/