onsdag 21 december 2011

Försörjningsstödet ökar i Jönköpings län

Den förda regeringspolitiken har gett resultat som ökat behov av ekonomiskt bistånd sedan 2006. År 2010 utbetalades 11,6 miljarder kronor. Justerat för inflation ökade utbetalningarna med 28 procent till 2010. Antalet biståndshushåll ökade med 1 399. Vi ser att antalet biståndsmottagare, barn inkluderade, fortsätta att öka och ligger med 16,5 procent högre än i riket. Med variationer mellan kommunerna mellan 7 och 3 procent är länssiffran 5 procent biståndsmottagare. Samtidigt utförsäkras fler.

Enligt Arbetsförmedlingen väntas en ökning av de 11 000 arbetslösa med 1 000 personer vilket även resulterar i en ökad barnfattigdom. Nu krävs stöd till omställning för att stärka individer samt en aktiv näringspolitik. Regeringen kan omprioritera för investeringar i arbetslinjen. Men regeringen, har svarat, i detta fall geom Statsrådet Maria Larsson att de inte är beredda att med anledning av
den ökade barnfattigdomen och behovet av ekonomiskt bistånd i Jönköpings län ta initiativ. Men jag anar att man vill anväda försörjningstödet till att lönedumpa men hoppas riksdagen kan vända den utvecklig som aviserats. För om beräkningen av försörjningsstödet förändras så endast en del av arbetsinkomsten påverkar rätten till ekonomiskt bistånd så gäller det att se upp men texten i Propositionen.

Men regeringen gör i brist på näringspolitik välgörenhetsorganisationer till en tillväxtbransch.

torsdag 8 december 2011

Våldtäkterna är inte ”oundvikliga"

Straffrihet mörkar våldtäkter. Rättslösheten är ett problem vi kan ta upp i så gott som alla länder när det gäller våld- och sexuellt våld mot kvinnor. Men i Kongo förekommer det i en dimension som är svårfattbar liksom antalet övergrepp. Så att straffriheten utmanats, att våldtäktsmän straffas är ett framsteg. I Kongo har rättsväsendet trots stora brister ändå stärkts och även höga militärer har ställts inför rätta och dömts. Där finns åklagare och advokater i landet även om dessa är få. Men brister i rättsväsendet finns, som får negativa konsekvenser då poliser utan lön, mat och trygghet, begår våldsbrott, plundrar och våldtar. Samtidigt så har män bidragit aktivt til att vi fått ljuset på problemet. När jag kom till Kongo första gången så vågade man inte ta upp ämnet. Inte främst pga stigma utan för hotbilden mot de som berättade, gav vård och offren. Säkerhetsreformen, SSR, (Security Sector Reform) är mycket betydelsefull i detta sammanhang. Margot Wallström är FN:s särskilda representant i frågor om sexuellt våld i konflikter.

Sexton FN-organ samverkar med Wallström inom UN Action on Sexual Violence. Det internationella samfundet hjälper till i utvecklingen mot ett rättssamhälle, men mandaten begränsar. Även de fredsbevarande styrkorna, vars uppgift det är att skydda civilbefolkningen, kan ge stöd i vardagen, med exempelvis patruller som går med kvinnor till brunnen, eller nattpatruller som skyddar i mörker. Det är också långt ifrån alla delar som vi nås av rapporter från. Nu ser det inte lika illa ut överallt. Kvinnorna tycks vara de som bär upp samhällen, starka och kämpande. Men i förhållande till männen har de traditionellt en svag ställning. däremot är lagstiftningen påfallande ofta förhållandevis bra. Nu väntar jag på slutliga valresultatet från Kongo. Men den arabiska våren har ännu inte nått Kongo men mina partivänner växer liksom S-partiet vi samverkar med har stärkts.

Vet att Margot Wallström har en önskan om att Sverige bidrar med fler FN-soldater och fler poliser. Jag delar den uppfattningen och det finns länder där vi kan förvänta oss förfrågningar om bidrag från FN. Då bör de noga övervägas. S-gruppen i Utrikesutskottet skrev också nyligen en artikel på temat FN-soldater.

Arbetslösheten är omfattande i flera länder vilket försvårar demobilisering av soldater och rehablitering i samhället av barnsoldater. Flera kvinnor jag mött vill att vi driver frågan om konfliktmineraler. Men allra mest tar man upp vikten av utbildning för flickor. Med kunskap stärks självkänslan och ökar möjligheten att kräva sina rättigheter. Men barn som blivit till vid våldtäkter behöver också stöd som från UNICEFs arbete för barn och mammor. Någon har sagt att det finns regioner eller tom länder där en hel generation drabbats på något sätt. Det finns ett samband mellan vapentillgång i ett land och antalet våldtäkter.

Familjer- har krossats och familjemönster slagit sönder i Liberia, Elfenbenskusten och Sierra Leone. Barnsoldater tvingas till våld och våldtäkter – gruppvåldtäkter upprepar sig.

I Liberiauppges tre av fyra kvinnor, och många barn vara utsatta. Oftast med bestående psykiska skador. Men man har försökt ta tag i detta. Nobelpristagaren och Presidenten Ellen Sirleaf-Johnson har tex initierat en ny lag mot sexbrott. Men kvinnor drar sig ännu för att anmäla en närstående. Landet har fått en kvinna som polischef, och ökat antalet kvinnor i parlamentet med 13% i parlamentet. Vi kan stödja civilsamhällets organisationer.

Samma problem och skador som i Liberia kan du möta i Elfenbenskustendärtill kommer problem som könsstympning, feminisering av Hiv/Aids och prostitution är vanligt förekommande. Men Elfenbenskusten har färre kvinnor i ledande politiska positioner. Är ett splittrat land med hög arbetslöshet och utpräglad våldskultur. Strömmar av flyktingar som har tagit sig över gränsen till Liberia vågar ännu inte återvända. Freden är skör och Elfenbenskusten är inte avväpnat.

Om vi tar ytterligare ett exempel, Libyen, så ska händelser där rapporteras till Säkerhetsrådet och det finns ett rättsteam hjälper till. Men kvinnor som deltagit aktivt i demonstrationer riskerar att snabbt pressas tillbaka. och försvinna i de nya konstitutionerna. I texter som rör den nya författningen i Libyen och Södra Sudan uppges att kvinnor inte ens nämnda. Sexuellt våld är ett används som ett vapen, vilket uttrycker makt, och är som sådant utomordentligt effektivt. Mänsklig värdighet kränks, psykiska sår leder ofta till självmord.

Margot W har citerat en kvinna i Bosnien som sa – Jag förstod att krig betyder att hus kommer att bombas, att människor kommer att dö – men våldtäkt! Allt hopp försvann, allt kändes slut …

Men fred betyder inte att våldet upphör. Behöver kolla uppgiften som säger att i de 42 volymer som beskriver krigshandlingar i före detta Jugoslavien finns inga rubriker om våldtäkt. Är det möjligt att plundring av materiella ting är värdefullare än kvinnors kroppar. I Bosnien har 30 till 50 tusen våldtäkter dokumenterats, av dem har endast trettio våldtäkter avgjorts i rätten. Vapen finns kvar efter krigsslutet, vanan att tillgripa våld har etablerats så krigsslut är inte lika med ett lyckligt slut för alla men en vändpunkt att bygga ett fredligt samhälle utifrån. Män i uniform betyder våldtäkt i Colombia, Kambodja, Burma och mer sällan trygghet. Så fler kvinnliga poliser behövs. Vi har sett här vad det betyder när kvinnor och män finns på samma arbetsplats och i samma polisbil.

Länder som har en våldskultur av en omfattning som även påverkar maktförhållanden, inom polisen, juridiken och mänskliga rättighetsfrågor kan driva på en förändring genom att lyfta fram kvinnor. Liberias President Ellen Sirleaf-Johnson har breddat kvinnornas arena vilket har påverkat maktbalanser. Medan det civila samhället, inklusive kvinnoorganisationerna varit mycket polariserade och haft svårare att hitta en gemensam plattform i Elfenbenskusten.

Som en kvinna sagt – Vi bär allting. Vi bär barnen, bär ved och vatten, bär soldaternas bördor. Nu bär vi också skammen. Jag har mött de våldtagna kvinnor som blivit stigmatiserade, stötts bort, sett hur familjer förstörs. Men också mannen som ömt vakade vid sin hustrus sida. Dessa brotten förpliktigar fler uppförandekoder tas fram, och fler rapporter att överlämnas för åtgärder. Frågan om Fredsavtal ska vara legitima om kvinnor inte är med och undertecknar dokumenten provocerar. Högt upp på FNs Säkerhetsråds lista ligger reformering av säkerhetssektorn. Att förebygga våld har hög prioritet. Margot Wallström menar att det är ett privilegium att få arbeta med just detta. Kvinnokonventionen, CEDAW, och resolutionstexter t.ex.1325 och 1820 aktualiseras mer och mer.

Våldtäkterna är inte ”oundvikliga”

Arbetslösheten i Jönköpings län

Arbetslösheten är fortsatt hög i Jönköpings län samtidigt som arbetsmarknaden viker nedåt. SCB:s statistik för tredje kvartalet 2011 visade en arbetslöshet på 5,6 procent. Motsvarande siffra för tredje kvartalet 2006 var 4,6 procent arbetslösa. Arbetslöshetssiffrorna i riket är högre, men vi ser samma mönster. Den totala arbetslösheten i Jönköpings län uppgick i september till 10 900 personer. Antalet arbetslösa under 25 år angavs av AF till 490 ungdomar. Regeringens politik leder även till konsekvenser som ofrivillig deltid, osäkra anställningar och ett gästarbetarsystem. Regeringens politik ökar otryggheten på arbetsmarknaden och då blir inte minst situationen för de unga arbetslösa bekymmersam. Jag förväntar mig insatser mot arbetslöshet nationellt och i Jönköpings län.

Jag känner oro och vill se initiativ till insatser mot arbetslöshet i Jönköpings län?


Sahel och kidnappning

Alltsedan 2007 har en handlingsplan för EU-kommissionens samverkan i Sahelländerna funnits, Sahel Global Plan. Vid mötet i Luxemburg 2010 diskuterades situationen i Sahel med fokus på att stabilisera regionen, och en enighet uppnåddes om ett nära samarbete med staterna i regionen, FN, Afrikanska unionen med flera partner för att främja säkerhet, stabilitet, utveckling och gott styre i regionen. Omvälvningarna i Nordafrika berör även denna komplicerade och delvis instabila region.

Regeringen bekräftade bortförandet av en svensk medborgare i Mali vilket definieras som en polisfråga. Det känns inte tillräckligt även om dett aär ett substantiell bidrag så är det ändå en begränsad insats i förhållande till vad Sverie kan bidra med för att få en positiv upplsöning ärendet. Vi kan också följa hur andra länder har ett vidare anslag. Självklart krävs samverkan.

Har besökt Mali så jag har varit medveten om utveckligen och att den regeringen och parlamentariker med oro följt utveckligen. Sverige har ambassad i Bamako.

Catherine Ashton, Europeiska unionens höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik, har fördömt kidnappningarna i Timbuktu. Rådet ”antog” en ny strategi den 21 mars 2011. Ambitioner för en uniformerad insats i området har framkommit. Regeringens förhållning till en tillämpning av strategin är däremot oklar.

Med nu är frågan på vilket sätt regeringen kommer att ta initiativ utifrån EU:s strategi för säkerhet och utveckling i Sahelregionen.

Al-Shabaab

Al-Shabaab stavas olika. Men idag blev det med aa. FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon har tidigare fördömt al-Shabaabs angrepp. Organisationen klassas av flera länder och säkerhetstjänster som en terrororganisation. Anhängare finns även i Sverige men jag har efterfrågar Utrikesministern Carl Bildts uppfattning om attacker på Somalias territorium.

Först Kenya och därefter gick Etiopien över gränsen. AU-styrkan med Uganda och Burundi finns sedan tidigare i landet. IGAD som uttryckt sig positivt är beläget i Djibouti. Fler länder har lovat bidra med soldater och ytterligare länder, även från EU antas bistå med delar som logistik och underrättelse. Uttalande från Somalias övergångsregering har noterats.

Men den folkrättsliga grunden för operationen är oklar. Det är angeläget med öppenhet om Sverige deltagande i European Union Training Mission, EUTM. Liksom finansiering av den Somaliainsats som har benämnts såväl som säkerhetsstyrka, militär och polis. EU har antagit en plan för Afriksa Horn, jag hade utformat den delvis på annat sätt men har länge efterfrågat en handlingsplan från EU. Ville att Sverige under vårt ordförandeskp i EU skulle ta iniaitv i den riktingen. Nu finns det ett papper och ett sändebud ska framöver utses.

Men Sveriges regerings åsikt då, Sveriges åsikt i EU och i internationella sammanhang, vilken åsikt som framförts?

Women2Drive

I Saudiarabien medger inte den extrema könssegregeringen att kvinnor tillåts resa, yrkesarbeta eller köra bil utan tillstånd från make eller manlig anhörig. Kvinnor som Manal al-Sharif har stoppats av polis under bilfärder och förts till kvinnofängelse. Anklagelser förs även fram som att kvinnor ska ha uppviglat andra kvinnor att köra bil. Att saudiska kvinnor trots förbudet kör bil har länge bekräftats av saudier, män och kvinnor.

På sociala medier lägger kvinnor upp allt fler videor på sig själva när de kör bil. Redan 1990 organiserade en grupp saudiska kvinnor en fredlig karavan av bilar, körda av kvinnor, genom huvudstaden Riyadh. Genom kampanjen ”Women 2 Drive” på Facebook och Twitter har saudiska kvinnor uppmanats att utmana förbudet att köra bil.

Det är inte ovanligt att kvinnor har internationella körkort. Många kvinnor har tröttnat på att vänta på att begränsningar i sina möjligheter att röra sig fritt ska tas bort. Att kvinnorna fortsätter att driva en kampanj mot förbudet för kvinnor att köra bil i landet ska välkomnas och ges stöd av omvärlden. Förbudet mot bilkörning synliggör de saudiska kvinnornas vardag men också deras motstånd mot diskrimineringen.

Saudiarabien har att säkerställa att kvinnor behandlas som fullvärdiga medborgare, med lika rättigheter som män. Kvinnliga emigrantarbetare är de allra mest utsatta, ofta helt rättslösa. FN, Arabförbundet och EU kan spela en konstruktiv roll. Men är då Sverige och det internationella samfundet beredda att stödja kvinnornas kamp i Saudiarabien?

Abort i EU

Regeringen har skyldighet att tydliggöra Sveriges hållning i frågor om kvinnors rätt till sin egen kropp. Sverige och EU har ett ansvar för att stödja kvinnors rättigheter i medlemsländer och inom EU:s grannskapspolitik. Men även genom EU:s samverkan med ytterligare länder och organisationer ska dessa frågor ges berättigat utrymme. Kvinnor har i många fall inte tillgång till abort enligt landets nationella lagstiftning. Tillgången till preventivmedel kan vara begränsad och undervisning om sex- och samlevnad frånvarande i undervisning för unga.

Jag har tidigare pekat på situationen i Malta, Polen, Ungern och Ryssland med flera länder i Europa. Samtidigt använder Sverige inte sin möjlighet att driva på för att abort ska ses som en mänsklig rättighet. Sveriges stöd för SRHR har också sjunkit ända sedan 2006.

Kvinnor ska ha tillgång till legal och säker abort varhelst de lever. Men kyrkor ges tolkningsföreträde på bekostnad av flickors och kvinnors rätt till sina egna kroppar och sexualitet, vilket leder till konsekvenser för flickors och kvinnors hälsa samt påverkar mödradödlighet. Samvetsklausuler används för att undergräva politiska beslut. Jag ser anledning till oro i Sverige, för en försämring i Europa och för att försvagningen av EU:s röst internationellt ska fortsätta. Vilket initiativ tar regeringen för att stärka kvinnors rätt till abort i EU:s medlemsländer?

EU-ministern har inte dessa frågor om hand utan det är Göran Hägglund KD och därifrån kommer ingt om rätten till abort i EU:s medlemsstater och inom grannskapspolitiken? Svagt av andra partier som FP att låta KD få vet i frågor som dessa.

Larmnummer 116 000

FN:s barnrättskommitté har åter riktat kritik mot regeringen för brister i lagstiftningen. Sverige har inte ratificerat Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp. Inte heller har barnkonventionen införts som svensk lag.

Internationella regler som Haagkonventionen med syftet att återföra bortrövade barn kan stärkas. Det kan handla både om barn som förts från Sverige utan vårdnadshavares medgivande och barn som förs till Sverige från ett annat land. Alla länder bör uppmanas att ansluta sig till Haagkonventionen, och det förebyggande arbetet med riskbedömningar kan utvecklas. Enligt det EU-beslut som togs för över fyra år sedan ska alla EU-länder införa ett larmnummer. Vi vet att bortförande av barn ofta är ett gränsöverskridande problem och att ett snabbt agerande ofta är avgörande för utgången av ett ärende.

Tidsfristen för Sverige att införa ett larmnummer för saknade barn har gått ut och regeringen hänvisar till kostnaden. Enheten på UD är ansträngd och antalet konsulära ärenden tenderar att öka. Barnrättsfrågor borde ha prioritet, men Sverige är ett av de länder där ännu ingen svarar på numret 116 000.

Barnminstern Maria Larsson KD varför stöder du inte ett införande av larmnummer 116 000?

Ett Europa fritt från prostitution

Det är oacceptabelt att människor, ofta kvinnor och barn, köps och utnyttjas som handelsvaror. Den regering som menar att prostitution och människohandel för sexuella ändamål är allvarliga hinder för jämställdhet mellan män och kvinnor kan aldrig vara nöjd med tagna initiativ. Den som utsätts för människohandel och prostitution berövas makten över sitt liv och sin kropp och fråntas möjligheterna att åtnjuta sina mänskliga rättigheter. European Womens Lobby driver under 2012 kampanjen Ett Europa fritt från prostitution. Kampanjen ligger i linje med svensk lagstiftning genom att den verkar för en sexköpslagstiftning likt den svenska modellen. Regeringen har att stå upp för vår sexköpslag i EU och ta initiativ för ett Europa fritt från prostitution. Det är angeläget att efterhöra regeringens stöd till European Womens Lobbys kampanj Ett Europa fritt från prostitution. Men om EU-minister Birgitta Ohlsson FP kommer att ta några initiativ till stöd för kampanjen Ett Europa fritt från prostitution är ännu oklart.

Sveriges i jämställdhetsrankning

Det är dystert att läsa om hur Sveriges placering faller i jämställdhetsrankning. World Economic Forum ger årligen ut rapporten Gender Gap Report om jämställdhet.

Den visar en generell trend men med avvikelse av några geografiska delar mot ökad jämställdhet mellan kvinnor och män i världen. Rapporten visar dock att Sverige har backat i jämställdhet sedan 2006. Vidare kan vi utläsa att av de tjugo länder som toppar listan är Sverige det enda land som går bakåt under perioden 2006–2011.

Det är beklagligt att Sverige som följd av den förda politiken tappar plats i jämställdhetsrankning, men allvarligast är konsekvenserna för flickor och kvinnor till följd av regeringens politik. ändå ser jag inte initiativ av Jämställdhetsminster NS. I en annan tid var FP feminsiter.

Temaår mot mäns våld mot kvinnor

Varje år uppmärksammar EU ett speciellt område i form av ett temaår. Det är kommissionen som har det formella ansvaret att föreslå ett tema som Europaparlamentet och ministerrådet sedan beslutar om. I år är det Europaåret för frivilligarbete och nästa år är utsett till Europaåret för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna, båda viktiga områden. Europaparlamentet har vid ett antal tillfällen uppmanat kommissionen att inrätta ett europeiskt år för kampen mot våld mot kvinnor. Men enligt vad jag har erfarit har Europaparlamentets uppmaning om att inrätta ett temaår för kampen mot våld mot kvinnor inte föranlett något initiativ från kommissionen. Detta arbete skulle utgöra en förlängning av Europarådets tidigare kampanjår och nationella arbete, samtidigt som ett temaår skulle kunna utgöra ett stöd för EU:s anslutningsprocess till Convention to prevent and combat violence against women and domestic violence. Folkrätten är tydlig om ansvar för att bekämpa våld mot kvinnor. Kvinnors mänskliga rättigheter ska respekteras och våldsutsatta kvinnor ska erbjudas stöd och skydd. Dessa brott ska förebyggas och rättslösheten bekämpas. Det könsrelaterade våldet mot kvinnor är vår tids största människorättsskandal.Konstaterar att inget svår så här långt getts av EU-minster Birgitta Ohlsson aom tagna initiativ i EU för ett temaår för kampen mot våld mot kvinnor?

Y:et

En elektrifiering av det så kallade y:et, Värnamo–Nässjö och Vaggeryd–Jönköping, är beräknad till en kostnad av ca 400 miljoner. En satsning på tåg är viktig för pendling till högskolorna i Växjö, Jönköping, Linköping och Halmstad och en utvidgad arbetsmarknadsregion. Hastighetsstandarden varierar mellan 70 och 110-130 kilometer i timmen och ett fjärrstyrt trafikstyrningssystem saknas. Miljön och näringslivets konkurrenskraft kräver att frågan om elektrifiering av järnvägen mellan Nässjö och Värnamo och vidare till Halmstad samt hamnen behandlas positivt av regeringen i närtid. Även Entreprenörsregionen med elva kommuner i fyra län markerar vikten av infrastrukturfrågor varav tågförbindelser är en viktig del. Jag vill se initiativ till elektrifiering av det så kallade y:et, det vill säga järnvägssträckan Jönköping/Nässjö–Värnamo–Halmstad

Vindkraftsfrågan i Vallerstad, Värnamo

Jag har en positiv grundinställning generellt till vindkraft och ser konkret värdet av investeringar i vindkraftverk som i Vallersta. När två intressen står mot varandra, dels försvarsmaktens intresse av att bibehålla sina övnings- och inflygningsområden över Värnamo och dels riksintresset av att säkra en utbyggnad av den svenska elproduktionen har ytterst regeringen att väga av dessa intressen mot varandra.

Det är inte tillfylles med att uttrycka förståelse för problemet. Regeringen har att ge konkreta svar om sin syn på hur dessa intressekonflikter kan lösas ut. Utbyggnad av vindkraft borde bli ett regeringsärende. Hänsyn ska tas till att en utbyggnad av vindkraft i ett område som Vallerstad påbörjats. Det bör finnas en linje från regeringen om vilket riksintresse som väger tyngts.

Försvarsmaktens förutsättningar kan tillgodoses men det är inte rimligt att såväl riva befintliga vindkraftverk som stoppa vindkraftsutbyggnad. Idag finns en stor osäkerhet i Värnamo om förutsättningarna för vindkraft samtidigt som jag önskar se en ökning av den vindbaserade elproduktionen. Det är önskvärt att initiativ tas för en bred politisk samsyn om vindkraftens förutsättningar.

Nu har jag tagit upp frågan med regeringen. Drar de fortfarande slutsatsen att inga initiativ ska tas för en lösning av intressekonflikter som mellan Försvarsmakten och utbyggnad av vindkraftverk?

onsdag 7 december 2011

Europarådets konvention mot våld mot kvinnor och det svenska rättsväsendet

Jag är fortfarande kontaktparlamentariker mellan Europarådet och riksdagen för frågan om mäns våld mot kvinnor. Det finns ett närverk av kontaktparlamentariker runt om i Europa. Utifårn det uppdraget anordnade jag tillsammans med mina kolleger i Europarådsdelegation ett seminariet i riksdagen den 29 november. Det har hunnit bli tradition med årligt återkommande arrangemang för att uppmärksammanda FN:s internationella dag, den 25 nov mot våld mot kvinnor med ett seminarium, i år blev det 29 november. Seminariet arrangerades i samverkan med UN Women Sverige.

Årets tema var Europarådets konvention mot våld mot kvinnor och det svenska rättsväsendet. Inbjudna talare var justitiekansler Anna Skarhed, statssekreterare Amelie von Zweigbergk och länspolismästare Carin Götblad. Talmannen Per Westerberg hälsade välkomna.

Samtalen tog upp den ojämlikhet som finns mellan könen och som kan ta sig uttryck i bland annat våld, våldtäkt och abort av flickfoster. Hemmet är ofta en brottsplats när det gäller våldsbrott. I 10 % av fallen då en man utsätts för misshandel är en närstående gärningsman, medan motsvarande siffra för kvinnliga offer är 50 %.

De svenska lagarna är könsneutrala, är normsättande och det existerar ett visst symbolvärde i straffrättslig lagstiftning – så som lagen om barnaga och sexköpslagen. Det är viktigt att dessa brott straffas, men lagstiftning bidrar till att också hålla debatten vid liv. Även nya sätt att arbeta med mäns våld mot kvinnor efterlystes.

Skarhed betonade att det finns mycket att göra i Sverige på området och att Europarådets konvention mot våld mot kvinnor är viktig även i vårt land. Hon lyfte fram behovet av mer stöd till brottsoffer utanför storstäderna och mer kunskap till domare. Samt påpekade att hedersrelaterat våld även finns i ”ursvenska” familjer där kvinnor vill frigöra sig, men möter motstånd från männen. Hon förde också ett spännade resonemang om konventiones texter och hur den kan ses som ett stöd för "samtycke".

Amelie von Zweigbergk är en rutinerad statssekreterare, nu vid Utbildningsdepartementet Hon började med att framhålla att man behöver arbeta mer med barn som bevittnar våld. von Zweigbergk uttryckte att ett synliggörande av mäns våld mot kvinnor hjälper barn att bryta tystnaden. Kan tillägga att det var svårt att tal om barn som våldsoffer dessa situaitoner när vi startade Europarådets kampanj men att vi så småningom fick kunde föra till barnen i debatterna. Så mycket har ändå hunnit hända i medvetandegörandet. Men det krävs mycket mer för att hålla i dessa frågor och få fram åtgärder. Så jag välkomnar att regeringen tar till sig dessa frågor. Börja med att ratificera konventionen om sexuella övergrepp på barn och implementera Barnkonventionen i svensk lagstiftning samt ta upp kampen mot barnfattgidom.

Carin Götblad – Polisens arbete mot våld mot kvinnor
Länspolismästare Carin Götblad berättade att polisen arbetar mycket med mäns våld mot kvinnor och att man aldrig tidigare lagt ned så mycket arbete som nu på det. Statistiken visar att antalet anmälningar ökat kraftigt och mörkertalet minskat. De insatser som görs för att stoppa våldet mot kvinnor innebär bland annat en förstärkt organisation, fördjupad myndighetssamverkan, utbildning av personal samt nya instrument och metoder. Götblad framhöll vikten av att socialtjänst, psykiatri och frivilligorganisationer tar vid med stödinsatser där polisens arbete slutar, för att polisen ska kunna fullgöra sitt uppdrag som lagförande och inte agera stödpersonal. Hon uttryckte dock att enbart lagföra inte löser problemet utan det krävs förebyggande åtgärder för att fånga upp potentiella gärningsmän. Detta är ett område där Götblad ansåg att det krävs förbättring. Hon menade även att det krävs mer kunskap om hedersproblematiken och mer uppmärksamhet åt speciellt utsatta grupper, så som personer med funktionsnedsättning.

Europakonventionen mot våld mot kvinnor har hittills undertecknats av 17 länder, däribland Sverige. Innan den kan ratificeras av Sverige ska den analyseras för att undersöka hur den påverkar befintlig lagstiftning och om det kommer att krävas lagändringar. Behovet av att inrätta en telefonlinje för män som känner att de är i riskzonen för att ta till sexuellt våld, mer forskning angående våldet mot kvinnor samt ett bättre bemötande och stöd till sexbrottsoffer underströks. Bilden av att jämställdhetsarbetet backar inom EU bekräftades. Ingen lusning framkom när det gäller EUs anslutning till Europarkonventionen, den mot trafficking och mot mäsn väld mot kvinnor. Här behöver vi insatser från Europas regeringarnas men också våra EU-parlamentariker.