fredag 28 januari 2011

Debatt om Tunisien

När den extra debatten i Europarådets Parlamentariska Församling/Parliamentary Assembly i Strasbourg tog plats deltog jag med ett inlägg.

Vi hade snabbt fått fram, "report Dok 12494 (daterad 25 jan 2011) The situation in Tunisia" med anledning av utvecklingen i landet. Jag och hela S-gruppen i Strasbourg står bakom rapporten som också finns på hemsidan.

Men jag saknade fokus på kvinnor som aktörer såväl som belysning av deras situation även om den generella politiken ska gälla för såväl män som kvinnor.

Flickor och kvinnor glöms som ni vet lätt bort, Utrikesminister Carl Bildt M är ett för oss väl bekant exempel på denna upprepade glömska Så det var kvinnorna jag valde att ta upp. Mitt inlägg som följer nedan är kort då talartiden var yttert begränsad.

Debate on the situation in Tunisia – Thursday 27 January

Situation of women in Tunisia:

The recent events in Tunisia give me an opportunity of casting a light on the situation of women in this country.

Even if on paper the legal framework has seen a number of major achievements, violence against women remains a serious problem in Tunisia.

Hundreds of cases of violence against women and domestic violence are reported: this is certainly just the tip of the iceberg. Prevailing culture makes it extremely difficult for women to report violence and a lot of cases remain unreported.

It is difficult for the victims to bringing the cases before the Court and obtaining legal remedy. Both the police and the judiciary often fail to apply the existing legislation.

Non application or discriminatory application of the law before the courts is widespread and cases or sexual violence are inadequately investigated.

Reports from FIDH (Fédération International des Droits de l’Homme) confirm this situation.


Repression of women activists

As underlined by our Assembly in Resolution 1660 (2009) on the Situation of human rights defenders in Council of Europe member states, women human rights defenders face distinct risks and distinct obstacles with regard to effectively carrying out their human rights work.

In Tunisia, women taking part in human rights or women’s rights activities and independent organisations are systematically targeted by the Tunisian authorities. They are subjected to

Physical aggressions
Intimidation
Judicial harassment of the organisations they work in
Defamation campaigns
Cutting of communication means (telephone lines, internet sites)
Violation of secrecy, spying telephone conversations

These aggressions target women because of their participation in a generalist independent human rights organisation, or in women’s rights organisations. Theyalso target women lawyers or journalists in their activities.


Evolution of the situation

We need to careful monitor how the situation evolves. It is a pity that no parliamentarian delegation from Tunisia could attend this session, because we could have had from them first hand information on how the situation is evolving in their country.

Human rights are “inherently weak”: not only in Tunisia, but everywhere, progress in this field can never be taken for granted.

This is particularly true of women’s rights in Tunisia. Ben Ali presented the well-developed legal framework on women’s rights as an achievement. In reality is was a smokescreen to hide the poor respect of human rights in general. In addition, Tunisia has been backtracking on women rights for years.

I am convinced that we have to be particularly vigilant on the situation of women’s rights, particularly on the freedom of women’s rights defenders, in the months and years to come. In this difficult phase of democratic transition, women’s rights must not be neglected.

måndag 24 januari 2011

Flerpartimotion om Ungern i Europarådet

14 January - Serious setbacks in the fields of the rule of law and human rights in Hungary

Motion for a resolution requesting the opening of a monitoring procedure for Hungary in the light of recent serious setbacks in the fields of the rule of law, human rights and the functioning of the country’s democratic institutions, presented by Ms Marietta de Pourbaix-Lundin and others.

We, the undersigned, express our serious concern with respect to recent developments related to the rule of law, human rights and the functioning of democratic institutions in Hungary:

- rules for appointing members to the Constitutional Court have been changed in such a way that the institution’s autonomy is questioned. The powers of the Constitutional Court have diminished when it comes to questioning the government’s proposals,

- a new media law limits the freedom of speech and demands registration for anyone who supplies media with information. The law also imposes demands on the contents as such. After criticism from the EU and international organisations the Hungarian Government has agreed to an investigation by the EU Commission and, depending on the result of that investigation, might consider some changes to the law,

- the Constitution is being revised in a hastily manner. Consultation with international experts and in particular the Council of Europe’s European Commission for Democracy through Law (Venice Commission), could usefully help the Hungarian authorities,

- a number of civil servants have been dismissed for their political views.

For all the above reasons, we request that a monitoring procedure be initiated for Hungary in accordance with article 2 (iii) of the Terms of Reference of the Monitoring Committee. /

Denna motion till Europarådet har tillkommit efter svenskt iniativ och och har fått bred uppslutning samt många signaturer, bla min. Att få en bred samling bakom en reaktion till Ungern är viktigt i sig. Ungern är ordförandeland i EU men var redan för något år sedan förmål för OSSE extra uppmärksamhet. Agerande mot journalisters möjlighet att fritt utöva sitt yrke är allvarligt men ändå endast toppen på ett isberg av prolem i dagens Ungern

lördag 22 januari 2011

S-motion om Europarådet

Medan debatten om partiledare skuggar politiken så jobbar vi på med debatter, anförande och motioner. Nu har vi lämnat in motion 2010/11:S92029 till riksdagen med anledning av skr. 2010/11:54 Redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. år 2009 samt första halvåret 2010.

Lite torr kanslisvenska kanske, men med viktiga ståndpunkter. Jag är inte minst nöjd med att det inte bara är min och S-kvinnors uppfattning utan det också är socialdemokraternas uppfattning att EU ska ratificera konventionen mot trafficking. Ni vet att jag tidigare tagit upp denna fråga och att jag även ställt detta krav till EU-kommissionär Cecilia Malmstöm men utan resultat så här långt. Vitryssland är ett land som har blivit än mer aktuell. Ryssland är alltid aktuell...

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen årligen bör lägga fram för riksdagen en skrivelse om verksamheten i Europarådet.
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett utökat stöd för den demokratiska oppositionen i Vitryssland.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör redovisa för riksdagen hur regeringen avser att för sin del inom Europarådets ministerkommitté genomföra PACE rekommendation 1922 (2010) och i övrigt bidra till att de värden som Ryssland åtagit sig vid inträdet i Europarådet fullföljs.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att EU bör ratificera Europarådets konvention mot människohandel.
Motivering

Regeringen har givit riksdagen en redogörelse för regeringens arbete i Europarådets ministerkommitté, långt efter det att de händelser ägt rum, som man nu redovisar för riksdagen. Argumenten att man på detta sätt knyter an till Sveriges ordförandeskap i EU hösten 2009 är ej bärande. Det begränsar mera riksdagens möjligheter att granska och för sin del ge inriktningar på den politik som regeringen står för i Europarådet.

Regeringen bör fortsättningsvis årligen återkomma med en skrivelse om verksamheten i Europarådet, i likhet med vad Europarådets parlamentariska delegation gör för sin del till riksdagen. På det sättet blir det framför allt möjligt att få in tätare, och genom ärendebehandlingen i riksdagen, en tydligare kontakt mellan riksdagen och regeringen i inriktningen av den politik som Sverige bör föra i Europarådets olika institutioner.

På vissa punkter ser vi socialdemokrater positivt på regeringens agerande under den redovisade tiden. Det gäller det med oss samstämmiga handlandet i syfte att få Thorbjörn Jagland vald som ny generalsekreterare i ER. Likaså det stöd som regeringen skänker åt dennes reformarbete inom sekretariat i ER. Jagland betonar med all rätt att ER och dess parlamentariska församling, PACE, är den enda verkligt paneuropeiska organisationen i Europa. Detsamma gäller inriktningen på att EU skall tillträda den sk Europakonventionen samt det uttalade stödet för Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter, f n Thomas Hammarberg.

Områden där det också föreligger samstämmighet mellan regeringen och oss socialdemokrater i den parlamentariska församlingen gäller Vitryssland och Kosovo. Utvecklingen i Vitryssland i samband med valet av president i december 2010 visar dock att regimen och dess ledare inte lever upp till de utlovade stegen i demokratiserande riktning. Det är oacceptabelt att Vitryssland förblir en diktatur. Sverige bör därför, exempelvis, i EU-samarbetet driva på än mer för ett ökat stöd till den demokratiska oppositionen i Vitryssland.

Också när det gäller Kosovo har vi en samstämmig politik – nämligen insatser med utgångspunkt i individens rättigheter på europeisk nivå, oberoende av statusfrågan kring Kosovo. Vi välkomnar också möjligheterna till förhandlingar mellan Kosovo och Serbien under ordförandeskapet av EU.

Ett medlemsland som inte blir föremål för en samlad analys i regeringens skrivelse är Ryssland. I skrivelsen behandlas Rysslands länge fördröjda ratifikation av Protokoll 14 till Europakonventionen. Likaså finns ett avsnitt – utan politiska bedömningar – av efterarbetet i ER kring kriget mellan Georgien och Ryssland 2008, under Sveriges ordförandeskap i ER ministerkommitté. Det finns också ett referat av Europadomstolens domar mot bl a Ryssland.
I grunden kvarstår, enligt vår bedömning, den auktoritära statsordningen i Ryssland. Regimen under Medvedjev och Putin har inte skapat avgörande förbättringar i jämförelse med tiden under Putin, framför allt from 2003. Problemen sedan dess kvarstår – de mänskliga fri- och rättigheterna, rättsäkerheten, mediernas beroende av statsmakten mm. I detta ligger att mycket är ovisst och oförutsägbart i Rysslands inre och yttre politik, med säkerhetspolitiska risker.

Det är möjligt att Putin låter sig omväljas till Rysslands president 2012.
I Europarådets arbete har det också varit svårt att nå ett tillfredsställande genomförande av vapenstilleståndsavtalet Georgien – Ryssland från 2008, framförhandlat under president Sarkozy. Kommissarien för mänskliga rättigheter Thomas Hammarberg är den som kommit längst.

Vi vill dock notera att ungefär samtidigt som generalsekreterare Jagland tillträdde sin befattning, har det blivit ett förbättrat klimat i PACE. Rysslands parlamentariska delegation motsatte sig inte rekommendationer från församlingen till ministerkommittén om Kosovo på den ovan nämnda premissen.

I juni 2010 antogs också en rapport med rekommendationer till ministerkommittén, Legal remedies for human rights violations in North – Caucasus region. Det handlar om Tjetjenien, Ingusjien och Dagestan, delar i Ryssland som plågas av det mest fruktansvärda övervåld och rättslöshet i dagens Europa. De ryska parlamentarikerna röstade i huvudsak för denna, som uppmanar ministerkommittén, dvs. regeringarna.

att lägga största vikt vid utvecklingen av mänskliga rättigheter i denna region i Ryssland.

att genomföra Europadomstolens många domar beträffande den ryska statsmakten i denna region.

att skapa ett registersystem för de brott mot mänskliga rättigheter etc som förekommer där i syfte att befrämja sanning för att därmed skapa samförstånd.

Man kan förhålla sig till denna rapport och rekommendation på olika sätt. Sveriges regering bör enligt vår mening kunna se den som en möjlighet att med större kraft bringa Rysslands statsledning att ta sina åtaganden till Europarådet på största allvar, vilket också går att utläsa i församlingens rapport. Detta genom att på basis av denna rapport, som alltså i huvudsak stöddes av ryska parlamentariker, driva på den ryska statsledningen.

Den svenska regeringen bör redovisa för riksdagen hur regeringen avser att för sin del inom Europarådets ministerkommitté genomföra PACE rekommendation 1922 (2010) och i övrigt bidra till att de värden som Ryssland åtagit sig vid inträdet i Europarådet fullföljes.

Europarådets konvention mot människohandel är ett viktigt steg i kampen mot människohandel och ett sätt att arbeta för dessa kvinnors och barns grundläggande rättigheter.

En av Europarådets viktigaste uppgifter är också att garantera och skydda de mänskliga rättigheterna i medlemsstaterna, och där ingår att söka hitta gemensamma lösningar på samhällsproblem som människohandel, organiserad brottslighet och brott mot barn.

Människohandel för sexuella ändamål är ofta nära kopplat till prostitution och annan grov organiserad brottslighet som ger stora vinster. Såväl kunskapen som debatten om människohandel har ökat de senaste åren utan att vi ser någon avmattning i människohandeln.

Varje år beräknas tusentals kvinnor transporteras i Europa, samt ett okänt antal barn för att utnyttjas som sexslavar. Europas länder är i varierande grad destinationsländer, transitländer och ursprungsländer för människohandlarna. Den internationella människohandeln ökar,

International Labour Organisation, ILO, beräknar antalet utsatta till flera miljoner varje år och mörkerantalet är stort. Enskilda länder har ett ansvar, men även EU har ett uppdrag för att driva på för ytterligare beslut. Vi välkomnar direktivförslag för att stärka EU:s arbete mot människohandel. Men flera EU-länder har ännu inte ratificerat konventionen.

Vi uppmanar alla Europarådets medlemsländer till detta. Sveriges regering måste kraftfullt verka för att EU ratificerar Europarådets konvention angående människohandel. EU måste både tillträda konventionen samt verka för att alla dess medlemsstater gör detsamma.

Stockholm den 20 januari 2011

Björn von Sydow (S)
Urban Ahlin (S)
Carina Hägg (S)
Kent Härstedt (S)
Kenneth G Forslund (S)
Carin Runeson (S)
Olle Thorell (S)
Tommy Waidelich (S)

"Mer vård för pengarna och mer pengar till vård"

S-kvinnor presenterar rapporten "MER VÅRD FÖR PENGARNA OCH MER PENGAR TILL VÅRD" av Dan Andersson, fd chefsekonom LO

Tisdagen den 8 februari kl. 11.30-13.30 på Sveavägen 68, Stockholm

Medverkande:

NALIN PEKGUL, ordförande S-kvinnor
DAN ANDERSSON, fd chefsekonom LO
ANNA-KARIN EKLUND, ordförande Vårdförbundet
MARIE WEDIN, ordförande Läkarförbundet
MAGNUS NILSSON, ordförande S-studenter

Jag ser fram mot rapporten och skickar in några fakta att ta med som bakgrund och i den fortsatta debatten:

Idag ser vi färre jobb i välfärden. Antalet jobb i den offentligt finansierade välfärden blev färre både år 2009 och år 2010.
Källa: budgetproposition sida 226, tabell 9.7

Hela 6 av 10 demensboende är underbemannade. Socialstyrelsen bedömer att 58 procent av demensboendena är underbemannade.
Källa: Socialstyrelsen

Samtidigt som underbanning i demensboeden är 400 000 arbetslösa = åtta procent
Anders Borg kallade sex procents arbetslöshet "massarbetslöshet" hösten år 2006. Sedan dess har antalet arbetslösa ökat med närmare 100 000 personer.
Källa: SCB/AKU och Arbetsförmedlingen

Nu ska Försvaret bli den stora ungdomsarbetsgivaren, McDonaldssoldater. Samtidigt har Sverige både långtidsarbetslöshet, 1 av 3 arbetslösa är långtidsarbetslösa och en växande arbetskraftsbrist. Det är inte det militära försvaret svaret på. Signaler om arbetskraftsbrist kommer från t.ex. Almega.
Källa: SCB/AKU och t.ex. Almega

Klyftorna växer som väntat. Regeringens ekonomiska politik har gett lika mycket till den procentenheten som tjänar mest som 25 procent av svenska folket har fått tillsammans.
Källa: Riksdagens utredningstjänst

Och Regeringen med ansvarig minister Björklund Fp får Svensk skola att halka efter. Den senaste PISA-undersökningen visar att svenska elevers kunskaper i matematik, naturvetenskap och läsförståelse försämrats.
Källa: PISA/Skolverket

Allt färre elever klarar tom grundskolan. Andelen elever som inte klarar grundskolan är den högsta sedan man började mäta 1998.
Källa: Skolverket

Cancersjuka utförsäkras. Cirka 75 000 personer att utförsäkras under åren 2010 till 2014. Inte för att de är friska utanför att de nått en tidsgräns.
Källa: Försäkringskassan

Socialbidragen ökar. Antalet mottagare av ekonomiskt bistånd har ökat i 8 av 10 kommuner
Källa: Socialstyrelsen 1-3 kvartalet

fredag 21 januari 2011

Kvinnor från Mellanöstern till riksdagen, idag

Kvinnor för Fred bjuder in till besöket i Sverige som också innehåller ett arrangemng i Riksdagen. Jag ser nu fram emot att få lyssna på de gästande kvinnorna, föreläsare och övriga medverkande.

Kvinnors Rätt till Reproduktiv Hälsa

Experutbyte mellan Irak/Kurdistan och Sverige.
Finansierat av Kvinnors organisering Ungdomsstyrelsen

Riksdagen: Rö 2-08 den 21 januari kl 13-17

Inledning
Carina Hägg riksdagsledamot och kvinnoaktivist

Moderator
Carina Ohlsson ordförande Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR
Kort bakgrund
Maria Hagberg, Kvinnor för fred

Talare
Awaz Daleni och Gelas Ali Mohammed(Irak), Kvinnor för fred och Amez Organisation

Birgitta Essén gynekolog, lektor i internationell kvinno-och mödravård, Uppsala universitet, berättar om sina intryck från resan och erfarenheter inom temat

Amera Hassan(Irak), åklagare och kvinnoaktivist med stor erfarenhet av rättsfall våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld. Hon arbetar också med omtolkning av sharialagar och som rådgivare åt statsministern i kvinnofrågor

Diskussion och frågor

Avslutning Amineh Kakabaveh riksdagsledamot och kvinnoaktivist

Begränsat antal deltagare: anmäl er till maria.hagberg@swipnet.se senast idag

måndag 17 januari 2011

Catharina Elmsäter Svärd (M) klädråd får inte tåg att rulla

När det svenska järnvägssystemet befinner sig i djup kris påminner infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd (M) resenärerna om att klä sig ordentligt. Samtidigt som regeringen delar ut fiffiga klädråd är ledande borgerliga kommunalpolitiker påfallande tysta. Detta trots att trafikstörningarna påverkar såväl kommun, näringslivet som den enskildes vardag.

Vår bygds attraktion riskerar samtidigt att minska i förhållande till andra delar av Europa. Med följder som stora samhällskostnade och att länet går miste om angelägna jobbskapande investeringar.

Ansvaret faller som snön tungt även på de lokalpolitiker som inte agerar gentemot regeringen. En regering, vars egen utredare av järnvägens vinterberedskap, den förra moderata partisekreteraren Per Unckel, tydligt pekade ut behovet av ökade investeringar i såväl underhåll som nya spår. Men i budgetpropositionen föreslås mer än en halvering av nyinvesteringarna fram till år 2014. Även resurserna för järnvägsunderhåll dras ned. Istället blev trafikreduceringsplaner den viktigaste åtgärden, det vill säga en manual för hur man ska stänga ned trafiken i händelse av hårt väder. Även om lokaltrafiken har färre störningar är den beroende av omgivande banor som Södra stambanan eller att kunna nå Göteborg.

Även om detta är en del av passagerarnas vardag, nästan oavsett väderlek, har järnvägskrisen fördjupas ytterligare. Men trots att en grundläggande samhällsfunktion befinner sig på randen till kollaps fullföljs nu finansministerns linje benhårt, järnvägsinvesteringarna ska minska. Det var en dyster julklapp till hårt prövade passagerare men även till en hårt pressad personal. Jag ser att järnvägskrisen har en rad orsaker, men bristande spårkapacitet framstår som den enskilt viktigaste förklaringen. Ett järnvägssystem som slagit i kapacitetstaket saknar förmåga att hantera störningar. Minsta avvikelse från ideala förhållanden riskerar leda till kaosartade förhållanden i hela järnvägsnätet. Vi vill omedelbart ge Trafikverket i uppdrag att ta fram ett samlat åtgärdsprogram för ökad vinterberedskap och öka investeringarna i järnvägsnätet. I vår skuggbudget föreslås att investeringarna i järnvägsnätet förstärks väsentligt redan under nästan år. Det rör sig huvudsakligen om åtgärder som ger effekter i närtid men SJ måste också få ett tydligt samhällsuppdrag och en översyn över hur underhållsverksamheten är organiserad är påkallad. Riksrevisionen har granskat Trafikverkets och regeringens underlag för underhållsåtgärder på järnvägsnätet. Resultatet av granskningen har presenterats i rapporten "Underhåll av järnvägar". De åtgärder som Riksrevisionen rekommenderar bör omedelbart genomföras. Jag vill särskilt betona vikten av att ta fram metoder och modeller som säkerställer att befintliga underhållsresurser nyttjas på ett mer effektivt sätt.

I de allra flesta utvecklade länder i världen betraktas järnvägstrafiken som en grundläggande samhällsfunktion. Det som händer i Sverige är därför lika ovanligt som skrämmande. Järnvägen håller successivt på att definieras bort från det offentliga åtagandet. Det är en extrem politisk strategi som har sin närmaste motsvarighet i Margaret Thatchers privatiseringskampanj i Storbritannien på 1980-talets. När två gamla DA-lok från 1950-talet tas i tjänst och dessutom en 100-årig snöplog sätts i beredskap borde det varit en allvarlig signal till såväl Moderaterna som deras stödpartier.

Men vi drabbas fortfarande av förseningar i snöns spår och mängder av inställda tåg. De som tar tågkaoset på största allvar konstaterar att inte heller Elmsäter Svärds(M) nyårslöfte var snabba och kraftfulla åtgärder mot tågtrafikeländet. /Carina Hägg

http://jnytt.se/nyhet/37695/saknar-atgarder-mot-tagtrafikelandet

torsdag 13 januari 2011

En Kärnvapenfri Värld - Hur går det?

Hans Blix, ordförande för den internationella kommissionen om massförstörelsevapen (WMDC) samt före detta chef för det Internationella Atomenergiorganet (IAEA), bjuds in till riksdagen i nästa månad för att inleda ett internt seminarium. Som innehåller en presentation av hur kärnvapenläget ser ut idag och hur en kärnvapenfri värld kan bli möjlig.

Några av oss riksdagsledamöter bjuder i samverkan med Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Svenska FN-förbundet, Svenska Läkare mot Kärnvapen och Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen in riksdagsledamöter och tjänsteman i riksdagen till ett seminarium.

Vi kommer att guidas genom nedrustningsregimensolika avtal, hinder och möjligheter. Och försöka reda ut röran med olika kärnvapentyper, hur många det finns och hur möjligheterna att förbjuda dem ser ut. Kärnvapenfrågan påverkar ständigt relationerna mellan länder, regioner och inom organisationer. En fråga att lätt ta spontant ställning till men som innehåller mycket invecklade texter och teknik man behöver kunna för att komma vidare. Så det är bra att få ta del av Blix information inför det kommande mandatperiodens debatter, samtal och beslut.

Jag hoppas genom detta iniativ kunna öka engagemanget i riksdagen för kärnvapennedrustning och mot kärnvapenspridning. Och därmed också kunna återkomma på här bloggen för att redovisa framsteg i arbetet. Även små steg för en aktivare svensk politik på området är att välkomna.

måndag 3 januari 2011

svarar återigen svarslösa Johansson (M) i VN

Bengt-Anders Johansson M vägra åter att redovisa hur regeringen Reinfeldt ska styra Sverige i minoritet. Samtidigt som granskningar visar hur regeringen får igenom sina förslag i riksdagen med stöd av SD. Vid i stort sätt vid varje votering i riksdagen får Reinfeldt igenom sin politik med hjälp av SD röster. Ett faktum som borde lett till eftertänksamhet inom den borgerliga minoritetsregeringen. Men regeringen är mer angelägen om att försöka skjuta ansvaret ifrån sig till den demokratiska oppositionen. Så istället för ens en klädsam självrannsakan försätter Johansson kasta vildsinta anklagelser omkring sig. Nu om hur S röstat för nationella riktlinjer i demensvården. Demensvården i Sverige men även i länet har kritiserats mycket hårt på senare tid. Nyligen gjordes ett uppmärksammat reportage i SVT som beskrev hur dementa lämnades ensamma och inlåsta nattetid. Socialstyrelsen gjorde därefter omkring hundra oanmälda inspektioner som visade att hela 61 procent av boendena var låsta och obemannade en kortare eller längre del av natten.

Det är mot den bakgrunden som vi socialdemokrater tar strid för demensvården och kräver att dessa kvalitetsbrister rättas till. Personalen är avgörande för att äldrevården ska fungera. När det sparas på äldreomsorgens personal drabbas kvaliteten i äldreomsorgen. Vi vill säkerställa att man kan åldras under trygga och värdiga former och kunna känna sig säker på att få den vård och omsorg som man har behov av. Det är också därför vi i riksdagen beslutat att stödja vänsterparitets motion om att låta Socialstyrelsen komplettera sina nationella riktlinjer med riktlinjer för bemanning.

Trots detta fortsätter Johansson gå till frontalangrepp och påstår i Värnamo Nyheter den 30 december att S röstade för en SD motion. Nej, det gjorde vi inte. Vi röstar med vår övertygelse på vänsterparitets motion för en bättre demensvård. Det är de borgerliga riksdagsledamöterna som är svaret skyldigt till de demenssjuka. Kommer de att fortsätta negligera de problem som finns med bemanningen av demensboenden? Vårt välfärdssamhälle är uppbyggt med principen att alla som kan ska arbeta. Arbete är grunden för vår välfärd och full sysselsättning är det övergripande målet inom välfärdspolitiken. Med stora skattesänkningar och privatiseringar på agendan blir det svårare att upprätthålla en god välfärd.

Jag förstår att Moderaterna med stödpartier vill att debatten ska handla om annat än det egna ansvaret för demensvård. Då slipper man stå till svars för en vikande kvalitet och sämre välfärd för alla. Det finns en gräns där äldre människor far direkt illa, människors närvaro och omsorg kan inte ersättas av larm, larmmattor och låsta dörrar. Vi anser att det behövs riktlinjer för en god äldreomsorg med en personaltäthet som låter äldre människor följa sin egen dygnsrytm, där tid finns för både varje enskild person och för gemensamma aktiviteter medan Johansson M, trots sitt ansvar, åter står svarslös.

Carina Hägg riksdagsledamot S

infört i Värnamo Nyheter 2011-01-03