måndag 17 januari 2011

Catharina Elmsäter Svärd (M) klädråd får inte tåg att rulla

När det svenska järnvägssystemet befinner sig i djup kris påminner infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd (M) resenärerna om att klä sig ordentligt. Samtidigt som regeringen delar ut fiffiga klädråd är ledande borgerliga kommunalpolitiker påfallande tysta. Detta trots att trafikstörningarna påverkar såväl kommun, näringslivet som den enskildes vardag.

Vår bygds attraktion riskerar samtidigt att minska i förhållande till andra delar av Europa. Med följder som stora samhällskostnade och att länet går miste om angelägna jobbskapande investeringar.

Ansvaret faller som snön tungt även på de lokalpolitiker som inte agerar gentemot regeringen. En regering, vars egen utredare av järnvägens vinterberedskap, den förra moderata partisekreteraren Per Unckel, tydligt pekade ut behovet av ökade investeringar i såväl underhåll som nya spår. Men i budgetpropositionen föreslås mer än en halvering av nyinvesteringarna fram till år 2014. Även resurserna för järnvägsunderhåll dras ned. Istället blev trafikreduceringsplaner den viktigaste åtgärden, det vill säga en manual för hur man ska stänga ned trafiken i händelse av hårt väder. Även om lokaltrafiken har färre störningar är den beroende av omgivande banor som Södra stambanan eller att kunna nå Göteborg.

Även om detta är en del av passagerarnas vardag, nästan oavsett väderlek, har järnvägskrisen fördjupas ytterligare. Men trots att en grundläggande samhällsfunktion befinner sig på randen till kollaps fullföljs nu finansministerns linje benhårt, järnvägsinvesteringarna ska minska. Det var en dyster julklapp till hårt prövade passagerare men även till en hårt pressad personal. Jag ser att järnvägskrisen har en rad orsaker, men bristande spårkapacitet framstår som den enskilt viktigaste förklaringen. Ett järnvägssystem som slagit i kapacitetstaket saknar förmåga att hantera störningar. Minsta avvikelse från ideala förhållanden riskerar leda till kaosartade förhållanden i hela järnvägsnätet. Vi vill omedelbart ge Trafikverket i uppdrag att ta fram ett samlat åtgärdsprogram för ökad vinterberedskap och öka investeringarna i järnvägsnätet. I vår skuggbudget föreslås att investeringarna i järnvägsnätet förstärks väsentligt redan under nästan år. Det rör sig huvudsakligen om åtgärder som ger effekter i närtid men SJ måste också få ett tydligt samhällsuppdrag och en översyn över hur underhållsverksamheten är organiserad är påkallad. Riksrevisionen har granskat Trafikverkets och regeringens underlag för underhållsåtgärder på järnvägsnätet. Resultatet av granskningen har presenterats i rapporten "Underhåll av järnvägar". De åtgärder som Riksrevisionen rekommenderar bör omedelbart genomföras. Jag vill särskilt betona vikten av att ta fram metoder och modeller som säkerställer att befintliga underhållsresurser nyttjas på ett mer effektivt sätt.

I de allra flesta utvecklade länder i världen betraktas järnvägstrafiken som en grundläggande samhällsfunktion. Det som händer i Sverige är därför lika ovanligt som skrämmande. Järnvägen håller successivt på att definieras bort från det offentliga åtagandet. Det är en extrem politisk strategi som har sin närmaste motsvarighet i Margaret Thatchers privatiseringskampanj i Storbritannien på 1980-talets. När två gamla DA-lok från 1950-talet tas i tjänst och dessutom en 100-årig snöplog sätts i beredskap borde det varit en allvarlig signal till såväl Moderaterna som deras stödpartier.

Men vi drabbas fortfarande av förseningar i snöns spår och mängder av inställda tåg. De som tar tågkaoset på största allvar konstaterar att inte heller Elmsäter Svärds(M) nyårslöfte var snabba och kraftfulla åtgärder mot tågtrafikeländet. /Carina Hägg

http://jnytt.se/nyhet/37695/saknar-atgarder-mot-tagtrafikelandet