torsdag 4 september 2014

Vem tar upp stafettpinnen?

Kära vänner och väljare, nu är det tid att sätta punkt för mitt uppdrag som riksdagsledamot. Men jag ska inte sammanfatta alla åren här idag. Vet jag är partisk men hävdar, att utrikesutskottets S-grupp gjort ett utmärkt arbete. När jag skriver detta återstår ännu några dagar till valet och det återstår ännu några åtagande och några följduppdrag återstår ännu någon vecka. Nyligen var det EU-val men ändå försvann Europanivån från höstens valrörelser och det hade varit befogat att inkludera internationella frågor i valrörelsen. Med rätta är det fokus på lokalpolitiken och på riksnivån vid val till lokala och regionala fullmäktigeförsamlingar samt till riksdag. Men det går inte att bortse från att utrikes förhållande också påverkar vår vardag och berör oss som medmäniskor. Att det har varit en het sommar inte endast vädermässigt, utan också politiskt i vår omvärld har varit påtagligt. Politisk turbulens, trupprörelser, flyktingströmmar, humanitära behov, extremism men samtidigt oförmågan att att ta generell ställning mot våldsbejakande grupper och för demokrati här hemma. I kampen mot ett utryck för våldsbejakande extremism har allt för många lierat sig men annan våldsbenägen -ism. Monumentala felbedömningar under senare år har lagt grunden till dagens situation. Men inte minst Pekguls bok blir ett steg för att öppna upp debatten. Själv blir jag privatperson och övergår i annan självvald verksamhet. Men vem folkvald tar upp stafettpinnen?    

Tack!

lördag 7 juni 2014

Kvinnor, MR och Irak

Sverige måste vara en stark röst för kvinnors rättigheter och utgöra en motvikt mot de krafter som vill vrida utvecklingen tillbaka. För oss socialdemokrater som ett feministiskt parti är det en hörnsten inte bara i nationell politik, utan också internationellt, att arbeta för kvinnors rättigheter och ökad jämställdhet.

Jag har arbetat länge med dessa frågor och kan konstatera att bland de viktiga faktorer som måste finnas för att skapa hållbar utveckling finns jämställdhet, kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter, utbildning för flickor, tillgång till familjeplanering, stopp för våld mot kvinnor, med mera. 

Men tyvärr går utvecklingen ibland för långsamt, eller till och med tillbaka. I Irak föreligger ett lagförslag som bland annat tillåter att flickor gifts bort från nio års ålder och ger männen rätt till sex med sin hustru oavsett vad hon vill. Sådana försök att legalisera bort kvinnors och flickors rättigheter kan aldrig accepteras. 

För att uppmärksamma att det i år är 20 år sedan FN:s stora kvinnokonferens i Kairo, när frågorna om kvinnors rättigheter på dessa områden på allvar kom upp på den internationella agendan, stod Sveriges riksdag nyligen värd för en parlamentarikerkonferens om befolknings- och utvecklingsfrågor. Det är viktigt att vi kan upprätthålla trycket i vårt arbete. 

Med bara ett år kvar till 2015, när millenniemålen borde vara uppfyllda, är målen som rör kvinnors rättigheter och jämställdhet är långt ifrån att uppfyllas.  Det är mycket glädjande att det idag börjar i stort sett lika många flickor som pojkar i skolan. Det är oerhört viktigt eftersom vi vet att en kvinna som får tillgång till utbildning i högre grad kan se till att hennes egna barn går i skolan och har bättre möjligheter till hälsa också för barnen. Att stärka kvinnors möjligheter till utbildning och försörjning är således oerhört viktigt både för den enskilda kvinnan men också för samhällsutvecklingen. Men på andra områden släpar målen efter. 

Det dör närmare 1000 kvinnor varje dag på grund av förlossning eller graviditet. Att rädda dessa liv handlar många gånger om tillgång till mödrahälsovård och fler barnmorskor. Men det beror i högsta grad på politisk vilja att tillgodose kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter. När det gäller Sveriges arbete måste till exempel utvecklingssamarbetet lägga vikt vid hälso- och sjukvård i de fattigaste länderna och öka andelen SRHR-bistånd samt stärka det normativa arbetet. 

Kvinnor är särskilt utsatta i konflikter, inte minst rörande sexuellt våld i konflikter som används som ett fruktansvärt vapen. Dessutom är kvinnors deltagande nödvändigt i både förebyggande och återuppbyggande konflikthanteringsarbete. Därför måste arbetet med FN:s resolutioner, bland andra 1325 och 1820, intensifieras. Resolution 1325 uppmärksammandes till exempel inför fredsförhandlingarna om Syrien där många organisationer reste krav på kvinnors deltagande. 

Kvinnors deltagande i samhällsbyggandet är oundgängligt. Detta ser vi inte minst i Nordafrika och Mellanöstern, där vi socialdemokrater menar att möjliggörandet av kvinnors deltagande i samhällslivet på lika villkor som männen kommer att var av avgörande betydelse för hela regionens framtid. 

Sverige måste alltid i sina samtal med andra länder och i internationella fora vara en röst för kvinnors rättigheter och för jämställdhet. Det gäller också vår politik för internationell utveckling. Vi socialdemokrater vill prioritera kvinnors rättigheter och jämställdhet i utvecklingssamarbetet. Det ska bidra till att öka kvinnors makt över sina egna liv och deras möjligheter att påverka det egna landets utveckling. Att rikta utvecklingssamarbetet till kvinnor stärker deras ställning och bidrar till främjad utveckling och minskad fattigdom.

 

Carina Hägg (S), ledamot av riksdagens utrikesutskott

 

tisdag 15 april 2014

Utvecklingen i Ukraina oroar

Utvecklingen i Ukraina oroar. Socialdemokraterna ser med allvar på situationen. Under förra veckan röstade Europarådets Parlamentariska Församling (PACE) bort Rysslands rösträtt. Mötet med Ukrainas Justitieminister Pavlo Petrenko präglades av allvar. Aggressionen mot Ukraina och Rysslands brott mot folkrätten måste fördömas. Men jag hörde också i Strasbourg ryska parlamenteriker ge sin bild. En av dem är Leonid Slutsky är uppsatt på sanktionslistan. Men han kan delta i sessionerna i Europarådet. Olika bilder gavs. Dock avreste den ryska delegationen innan sessionsveckan var avslutad.

Jag vill även varna för de revanschistiska känslor som flyter upp till ytan från Europas historia. Röster hörs från folkminoriteter och gränsdragningar vi i Sverige inte har främst på näthinnan. Flera har anledning att dämpa tonläget, ta ansvar och inse lägets allvar.

Ryssland har ett mycket stort ansvar för att diplomatiska samtal ska kunna komma tillstånd. Rysk propaganda skrämmer många i regionen. Men det är lika lätt att glömma idag som viktigt att erinra sig att många ryssar inte ville se denna utveckling och än mindre väpnat våld.

Vi i Europarådet kommer att återkomma till frågor om Ryssland och Ukraina. EU ökar trycket på Ryssland och bra att FNs säkerhetersråd möts. Men om inte Ryssland drar tillbaka sina styrkor och fördömer de våldsamma aktionerna i östra Ukraina kan situationen eskalera.

Urban Ahlin (S) framför idag att EU:s stats- och regeringschefer snarast borde samlas för att åter markera enighet och anta en tydlig tidsplan för de stödåtgärder som aviserats för Ukraina. EU måste både ge ett genuint stöd till Ukrainas demokratisering och ställa krav på att landets ledare agerar inkluderande.

måndag 14 april 2014

1 maj i Jönköping


Polisen i Jönköping har uppmanat allmänheten att hålla sig borta 1 maj. Den dag som är Arbetarrörelsen högtidsdag med politik och glädje. Då man tryggt ska kunna ta med sig familjen på aktiviteten och i demonstrationstågen. Inom Jönköpings kommun arrangerar Socialdemokraterna mer än ett demonstrationståg 1 maj. Och fler än vi själva brukar kantra tågen. Jag är övertygad att vi har stöd långt utanför vår medlemskår för vår önskan att få fira 1 maj på ett tryggt sätt i Jönköping.    

Det har väckt starka känslor när det har aviserats att nazistiska Svenskarnas parti kommer att demonstrera i Jönköping 1 maj. Demonstrationsfriheten är ”grundlagsfäst” och ska inte ifrågasättas men däremot kan vi ha invändningar om när och var en demonstration ska ske. Polisens egen bedömning understryker att det är fullt rimligt att ha synpunkter på dag och tid för nazzarnas demonstrationstillstånd. Polisen talar själva om en insats på 250-300 poliser men varnar samtidigt för att det ändå kan bli stökigt. Utgår från att resurser också måste tas från andra håll i landet, företrädsvis från storstäder. Stora insatser samtidigt som polisens egen organisation är i omstöpning.

Vi kan inte heller utesluta att vänsterextremister väljer att delta. Även nyligen har även dessa grupperingar uppvisat exempel på skadegörelse och våld mot enskilda. Utöver de demonstrationer som slutligen får tillstånd kan även spontana manifestationer uppstå. Så ännu har vi inte hela bilden klar för oss. Det är ett facit vi får först under 1 maj-firandet. Men redan när allmänheten rekommenderas att begränsa sin närvaro i Jönköping 1 maj har något av vår frihet tagit ifrån oss. Det är såväl ett nytt obehagligt inslag som något vi sett tendens till tidigare. Men sammantaget är detta en företeelse som borde förblivit på historiens skräphög för alltid. Nazisterna i dåvarande Tyskland hade som taktik att provocera med marscher. Såg för något år sedan en taktfast överraskande marsch, därtill utan tillstånd, i en grannstad i vårt Småland. Taktiken att sprida oro fungerar såväl då som i vår tid och när den praktiseras av svenska nazister. Syftet är också att kunna påvisa att polisen är oförmögen att upprätthålla ordning och säkerhet. Medan vänsterextremister på sin kant har för ovana att skylla ifrån sig på polisen. Politiskt skulle man centralt kunna ge mer vägledning till polismyndigheten för hantering av likartade situationer i framtiden.    

Socialdemokraterna har i denna oro att fortsätta ha fokus på sina 1 maj arrangemang och sitt politiska huvudbudskap samt att vara stolta över att vi i Sverige står så samlade upp mot nazism. De bemöts effektivast av mer av politik och det kan vi socialdemokrater erbjuda. Markera, men ge inte nazzarna en uppmärksamhet som de inte är värda. Sedan får vi efter valet i höst sätta ett seriöst arbete mot extremism i verket, mer av verkan och mindra yta skulle välkomnas.       

Om oviljan att granska sig själv

Hade invändingar mot samverkan med Cageprisoners medan andra inom S valde att försvara samt ursäkta kontakter när kritik framkommit. Ridleys var inbjuden till Muslimska Familjedagarna. Hennes kollega o fd Gitmo fången Begg har sedan dess hunnit bli fängslad i UK.
http://www.theguardian.com/uk-news/2014/feb/25/four-arrested-birmingham-suspicion-syria-terror-offences

Denne man, al-Alwai  är en av de fd terorister, anklagade för terrorism eller aktiva sådana som Cage samverkat med http://edition.cnn.com/2014/04/11/opinion/bergen-boston-bombing-awlaki-jihadists/index.html?c=&page=1Ännu en man som Cage fört stödkampanj för är Abu Hamza. Han står nu åtalad i USA. År 2009 dömdes Kassir som är svensk till livstids fängelse för terrorbrott. Men rättegången mot Kassirs ledare Abu Hamza återstår http://www.bbc.com/news/world-us-canada-27015350

När politiker gång på gång hamnar så fel är det ingen slump. Och det beror inte på bristande rutiner som det framförts http://www.expressen.se/nyheter/socialdemokraterna-stottar-omar-mustafa/

Vi minns även den långa rad av Socialdemokrater som skrev i SvD på Brännspunk men de 29 var ändå långt från ensamma. Namnen, men inte minst de organisationer de säger sig repensentera ger en så god överblick att de är värda att upprepas http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/omar-mustafa-fortjanar-en-ursakt_8088778.svd

Det hade varit välgörande om Socialdemokraterna själva hade rensat upp och redovisa sina kontakter i god tid innan valen. Men också för att inte behöva möta prekära frågor efter den valvinst vi kämpar för. Begrepp som Folkhemsislamism borde mönstas ut. Det är en skillnad mellan att vara djupt troende och vilja ha ett regligöst samhälle och ett än längre steg till att bruka våld för att uppnås sina syften. Men några är oklara på sin gränsdragning. Då måste dett också kunna få granskas och även kritiseras. Ingen borde få fri dragningsrätt på skattemedel utan granskning.

Svenska muslimer i samarbete la fram rapport till FN:s rasdiskrimineringskommitté (CERD) som uppmärksammades men inte fick följdfrågor trots att den måste beteckanss om anmärkningsvärt. Får jag i sammanhanget påminna om att ledningen Iban Rush, SUM och Islamiska Förbundet mfl företräder sina medlemmar men långt ifrån alla muslimer http://www.dn.se/debatt/mustafa-representerar-inte-sveriges-muslimer/ Nu är åter de Muslimska Familjedagarna i fokus, en första inbjudan fick dras tillbaka. Gudmundson skrev i SvD http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/ofta-problematiska-gaster-vid-muslimska-familjedagarna_8997490.svd Men det nya program som nu presenterat ligger i samma rikting. Frågan blir också om de medverkande politikerna kommer att måla naglarna regnbågsfärgade?

Vad är det Tro och Solidaritet vet som inte vi andra vet om de sk somaliasvenskarna. Men fler har engagerat sig, V har KU-anmält regeringen och Kaplan MP ställde så sent som i veckan en fråga till Utrikesminister Bildt. De beräknas ställas inför rätta i USA 2015. Det som står klart är att dessa personer befunnit sig i Somalia och tillhört Al-Shabaab samt utlämandes till USA via Djibuti. De båda somalisvenskarna ska har samma rättsäkerhet som vi alltid ska värna om. Kampen mot terrorism ska föras inom lagens råmärken. Men det borde inte utesluta tillgång till rättslig prövning och en tanke även till ev brottsoffer.

Jag ser även ett värde i att ställa frågan om en Boråsare, Taimour Abdulwahab, Mehdi Ghezali, Anjem Choudary och Omar Bakri Muhammad fanns i samma nätverk? Att Abdulwahab kom från Tranås i mitt hemlän, Jönköpings län visar att frågan om våldsbejakande terrorism inte är en brottslighet vi kan avfärda som något bortom vår horisont. Det finns här och måste hanteras här men även inom EU och internationellt. Som ledamot i Europarådet har jag fått ta beslut när kampen mot terrorism gått över lagen. Men misstag, även grova, är ingen ursäkt för att låta andra grova brott få frisedel. Blir bekämd över detta ständiga ursäktande. Har dessa terrorns försvarare mött drabbade anhöriga som för Boko Harms dåd. Ibland har de mött offer och anhöriga men ändå fortsätter de medverka till att fler drabbas medan andra lämnar eller flyr. Men terrorgrupperna forsätter rätt ostört att värva i Sverige och inte endast som vi så gärna vill tro, förvirrade ungdomar. Det gäller även de som ansluter sig till al-Qaida grupper i Syrien. Vi kan inte bortse inte från att många är politiskt övertygade. Men var finns för stöd för avhoppare?         

Varför är det då inte fler som tar del i samhällsdebatten. Finns säkert mer än en ett skäl men flera som försökt har drabbats hårt. Istället för att stoppa sina upprepade kampajer mot de med annan mening så fortsätter man. Tro och Solidaritet har på området lång erfarenhet, all form av ansats till debatt har man ovanan att stämpla som islamofobi och därmed riskerar man att även tömma begreppet på sitt innehåll. Vare sig troende eller sekulära muslimer utgör här något undantag från angreppen. En drabbad utanför S-familjen är Hanna Gadban (FP), idag drabbas hon på twitter av SSUs Jonas Bergström efter att ha publicerat inlägget http://hannagadban.blogspot.se/2014/04/hatmejl-till-sodertorns-hogskola-i.html?spref=fb  Johan Westerholm däremot skriver till skillnad från Bergström en intressant text som jag ser som stöd för Gadbans rätt att utrycka sin mening http://ledarsidorna.se/2014/04/ett-hatmail-betyder-sa-mycket/

Ovan har jag stolpat några punkter för att peka på att socialdemokrater har ett ansvar, hur nära har man kommit olustiga kontakter men också om oviljan att granska sig själv. Det som sker i den vägen har så här långt skett från högerhåll. Som här Arpi http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/vastvarldens-sjalvhat-urholkar-demokratin_8563426.svd och boken som närmns i artikeln, Ljusets fiender av Johan Lundberg innenhåller inte endast sådant jag instämmer i, men kring ämnet här lägger han fram nya fakta. Medan den vänstra sidan fortsätter sitt försvar av vedervärdiga uppfattningar... För mig som socialdemokrat känns detta minst sagt som en bakvänd ordning, så vem socialdemokrat blir först ut men en genomlysning?måndag 10 mars 2014

Jag är drabbad av vedergällning

Debatt: Jag är drabbad av vedergällning
Publicerad 2014-02-12 05:02  i Jönköpings-Posten
Anledningen är att jag var för kritisk mot partitoppen i hur den hanterade och fortfarande hanterar islamisternas inflytande över socialdemokratiskt politik.
För mindre än ett år sen och under partikongressen i Göteborg såg alla vi socialdemokrater framemot en nystart i svensk socialdemokratiskt politik.
Partiet skulle verka för en politik där människan skulle vara fri att utvecklas som individ, råda över sitt eget liv, forma sin tillvaro och påverka det egna samhället.
Vi folkvalda socialdemokrater var överens om att jämlikhet var frihetens förutsättning.
Men allt detta överskuggades av nyheten om att en förespråkare för en av islams extremaste grenar hade valts in i partistyrelsen. Beslutet hade fattats bakom stängda dörrar och inga rutiner hade fungerat när allting uppdagades i media.
Företrädare för olika religiösa och civila rörelser samt jag själv krävde att partiet skulle göra om och göra rätt. Efter flera dagars mediebevakning och grävande journalistik blev trycket för hårt för partiet som lovade bot och bättring.
Partisekreteraren Carin Jämtin gick ut i riksmedia och erkände att rutiner för valberedningsprocessen inte hade fungerat och att granskningen av kandidaterna hade brustit.
Vi hade lyckats med att stänga ute grumlig religiös övertygelse från att påverka socialdemokratisk politik.
 Men så bra har inte historien utvecklat sig riktigt därefter. Det vet jag för att jag är en som drabbades av ren och skär vedergällning.
Allt på grund av mina ställningstaganden och krav på avgång av en person som representerade en bild av islam som inte ens en minoritet av Sveriges muslimer kan tänkas ställa sig bakom.
Jag var personligen mycket öppen med varför jag var så kritisk till att involvera övertygade islamister i Sveriges kanske viktigaste politiska församling.
Jag och mina väljare har inget som helst intresse av att religiös extremism ska få fäste i en styrelse som kan påverka en blivande statsministers beslut.
Som tack för mitt engagemang i frågan och efter flera mandatperioder i Sveriges riksdag kom domen mot mig. Jag blev petad till en icke valbar plats inför valåret 2014.
Jag protesterade och krävde en förklaring internt.
Allting pekade på att partisekreteraren Carin Jämtin var personligen involverad i beslutet och det blev åter en medial nyhet om detta.
Sen kom nästa slag.
Jag skulle strykas helt från riksdagslistan.
Väljarna skulle inte ens få chansen att säga sitt, ens genom att kryssa mitt namn under kommande valperiod.
Jönköpings partidistrikt gick så långt att det till och med angav min kritik mot partiets och Carin Jämtins roll i det hela som skäl för att helt strykas från listan.
Till saken hör också att Carin Jämtin bara några dagar tidigare hade svarat rikstäckande tidningar att mitt agerande och kritik var ett klart övertramp.
Jag anklagades för att vara både islamofob och att min kritik mot de inblandade inte var något annat än islamofobiska konspirationsteorier.
Idag står det klart för alla att min kritik visst hade grund.
Det fanns ett samarbetsavtal mellan framträdande socialdemokrater och övertygade islamister. Allt från muslimska helgdagar till att verka för att få in islamisternas kandidater på valsedlarna hade man kommit överens om.
Men när skörden väl skulle plockas så slutade det med fiasko för förespråkarna av att få in övertygade islamister i partiets styrelse. Detta ansågs jag ha bidragit med och detta skulle inte få förlåtas.
Jag har sett resultatet av när islamister får inflytande över demokratiska församlingar på nära håll. Jag är inte så sällan informerad om hur extremister slår rot för att sedan driva genom sina religiösa ideal i stort och smått.
Allt detta har jag personligen fått uppleva genom mina uppdrag i riksdagen och dess utrikesutskott.
Att framträdande socialdemokrater fortfarande inte tar ansvar för sina egna felbeslut oroar mig.
Men jag kommer att fortsätta att slåss för de värderingar som vi socialdemokrater är överens om:
Att aldrig verka för sådant som begränsar jämlikhet.

Carina Hägg (S)
Ledamot i riksdagens utrikesutskott

ww.jonkopingsposten.se/nyheter/jag-ar-drabbad-av-vedergallning
Krönika av Ottosson, Dunk. Du är död http://www.jonkopingsposten.se/ledare/kronika-hagg-attacken-pinsam-sossarna

tisdag 18 februari 2014

Mina ord till extra Valkonferensen 12 feb 2014

Socialdemokrater.

Tack för att jag får ordet.

Ni är säkerligen väl insatta i varför ni har kallats till dagens extra tillsatta kongress.
Vi ska alltså behandla en endaste punkt. Nämligen hur och om jag ska strykas från vallistan 2014.

Partivänner som har orsakat dagens extra kongress är väl medvetna om att dagens extra insatta kongress går emot intetnionerna och kanske inte ens har något sakligt stöd i partiets stadga.

Jag utgår ifrån att de också är väl underrättade av partiets tjänstemän om vad dagens beslut kan få för konsekvenser i framtiden och för partiet. Risken finns att dagens resultat blir ett prejudikat som är till nackdel för de demokratiska former som stadgan är tänkt att skydda.

Vad ni i praktiken tar ställning för idag är alltså följande:

- Kan en folkvald riksdagsledamot rikta kritik mot vissa individer inom partiet för hur de hanterar samröre med extrema grupper utan att riskera att bli raderad från en redan fastslagen riksdagslista?

Jag vänder mig också till de av Er som valde att ignorera alla mina försök att internt reda ut frågorna.

När jag pratade om ett avtal mellan partiets representanter och islamister av den extremare sorten blev jag utmålad för islamofobog och mina argument viftades bort som Islamofobiska konspirationsteorier. Både internt och i media.

Jag behöver kanske inte påminna alla om hur avtalet blev medialt och varför vissa individer - i ett desperat försök att undanhålla sanningen- valde att publicera avtalet, visserligen undanskymt men ändå, innan riksmedia började intressera sig för historien.

Faktum är att inte ens det hjälpte när allmänheten blev varslade om vad som faktiskt hade föregåtts och varför samma individer gjorde små avböner här och där. Jag behöver kanske inte gå in på att nyhetsartikel om händelseförloppet tillhör de mest lästa och den mest delade artikeln än idag. Både i riksmedia och i sociala medier.

Men det jag gärna vill påminna Er om är att jag kommer att fortsätta min kamp för transparens och ansvarstagande inom partiet.

Jag kommer att kämpa för att Socialdemokratin ska fortsätta vara ett parti som verkar för en politik där människan ska vara fri att utvecklas som individ, råda över sitt eget liv, forma sin tillvaro och påverka det egna samhället för att citera just partiets egen stadga.

Jag anser avslutningsvis att resultatet av dagens beslut enbart kan drabba partiet. Inte för att partiets politiska plattform förtjänar det utan för att vissa individer istället för att stå upp för demokratin och sekulära grunder hellre bygger politiska karriärer genom samröre med individer vars demokratiska intentioner kan starkt ifrågasättas.

Tack för ordet!

(Det talade ordet gäller, tillbakavisade endast tydligt men kort osakliga påstående från PDs företrädare)

Länk till krönika i Jönköpings-Posten av Mats Ottoson http://www.jonkopingsposten.se/ledare/kronika-hagg-attacken-pinsam-sossarna

fredag 31 januari 2014

Mitt brev till PD och dess VU inför mötet om extra Valkonferens

Det har framkommit att Partidistriktet överväger att ta bort mitt namn från riksdagslistan trots att den är fastslagen av en Valkonferens 2013. Är medveten om samverkan mellan företrädare för PD och Socialdemokraterna centralt och därmed ansvaret. Lika väl är jag medveten om Din uppfattning att det var fel att utrycka kritik om invalet av Omar Mustafa i Partistyrelsen. Efter lång och trogen tjänstgöring för partiet är detta svaret från Socialdemokraterna. Vad jag förstår är skälet att jag offentligt krävde att Omar Mustafa skulle lämna Partistyrelsen.

Jag ångrar inte mitt agerande och tänket fortsätta att arbeta för det som jag uppfattat är bäst för vårt parti. Jag är mycket orolig för det starka inflytande som Islamiska Förbundet fortfarande har över partiet. I dom islamistiska kretsarna är jag illa ansedd och dom vill inte att jag ska ha något inflytande. Jag måste ställa frågan till Carina Ödebrink om det är deras krav VU nu tillmötesgår genom att kräva att jag ska bort från riksdagslistan. Beklagar att man inte tilltror väljarna att ta ställning. Oberoende av situationen kommer jag att delta i valrörelsen för att bidra till ett maktskifte i Sverige.

Inför valrörelsen vill jag passa på att upplysa om det är en liten grupp muslimer i Sverige som stödjer Islamiska Förbundet. Kanske nära hälften av muslimerna i Sverige tillhör den shiitiska grenen av Islam och tar kraftigt avstånd från Islamiska Förbundet. Kriget i Syrien har förstärkt denna motsättning. Av sunnimuslimerna som är den andra halvan av Sveriges muslimer är dom flesta kurder och turkar. Dom vill separera religionen från politiken. Inte ens av rent valtekniska skäl är det motiverat att ha organiserad samverkan med Islamiska Förbundet.

Och lika orolig som jag är att SD ska sätta agendan för LO lika orolig är jag att för religiösa extremister ska sätta agendan för Socialdemokratin. Lika lite som islamister och salafister representerar de den genomsnittlige arbetaren. Många kristna med rötter i Mena/Mellanöstern tillhör de som ställt sig frågande. Att Willy Silberstein, ordförande för Svenska Kommittén  mot antisemitism (SKMA) har framfört att Socialdemokraterna inte är tillräckligt vaksamma mot antisemitism oroar mig. Det finns oberoende experter som ställt sig till förfogande såväl för PD som partiet centralt att ta tillvara för den som vill fördjupa sin kunskap på det område som ligger till grund för debatt och ställningstagande. Själv ser jag fram emot att få ta del av den forskning och de publikationer som är att vänta innan sommaren. Vill DS ta del av detsamma så går det bra att höra av sig till mig.

mvh

Carina Hägg

(en yttring från mig efterfrågades för DS VU och styrelsemöte. Brevet ovan insändes men ordf Carina Ödebrink undanhöll brevet för DS ledamöter)
tisdag 21 januari 2014

Förtroendeskada till följd av missgrepp med Gummifabriken

Frågan är om Värnamo Kommunfullmäktige kommer att att rikta anmärkning mot Kommunalrådet tillika Kommunstyrelsens ordförande Hans-Göran Johansson (C).
 
Värnamo Kommunstyrelse har att med ansvar hantera det faktum att från dag ett har såväl allmänheten som ledamöter i Kommunfullmäktige undanhållits information om Gummifabriken. Kommer man att nöja sig med att stilla notera detta faktum. Maria Leifland fd C-kommunalråd och tills nyligen även ledamot i bolaget för Gummifabriken har varit påfallande återhållsam med saklig information. Det går bra för Leifland att komplettera den via media framkommna dokument med berättelsen om hur och när det informella "beslutet" togs. Det  beslut som kom att blir styrande för de senare formella besluten. Varningar har framförts av innevånare i kommun men inte märkbart kommit att beaktats i processerna.

Nästa frågan är vilka åtgärder som Kommunfullmäktige vid sitt möte den 2014-01-30 kommer att kommer att vidta. Väljer Kommunfullmäktiges ledamöter att avstå från att agera är det likväl ett ställningstagande. Överväger man framställan om att rikta anmärkning till Kommunalrådet tillika Kommunstyrelsens ordförande Hans-Göran Johansson (C). Anmärkning är ett alternativ liksom ställningstagande om uppdrags upphörande. Att ett formellt ansvarsutkrävande inte ens nämns i debatten understryker problemet med Värnamo-liberalisen - de slutna rummens politik. 
 
För att rikta en framställan om anmärkning krävs en motivering, kan inte vara svårt att formulera. Det finns betydande brister i Hans-Göran Johansson ledning, styrning och kontroll av projektet Gummifabriken. Missvisande redovisning och undanhållande av information har lett till ekonomisk skada. Värnamo kommunledning har orsakat förtroendeskada.
 
Roland Johansson fd kommunrevisor uttalar sig i Värnamo Nyheter den 16 januari 2014 ang Gummifabriken som följer "Hade det varit en börsbolagsstyrelse hade den avsatts för länge sedan. Nu har han som fristående medborgare granskat affären med Gummifabriken. Johansson är professionell och inte nådig i sin kritik. På sidan bredvid finns ytterligare ett reportage som ligger helt på samma linje men från en annan utgångspunkt. Åke Persson började jobba på Gummifabriken redan som 13-åring 1959 och har rik erfarenhet. Han använder ordet "lurkabygge" och hävdar att tapp 2 t.o.m är ännu sämre. Det borde varit en enkronasaffär säger Åke Persson. Vi har nu hunnit läsa artikel efter artikel om problemen som följt på projektet Gummifabriken. Skandalen är unik i sin omfattning. Men den bristande lyhördhet som kommunledningen uppvisar är däremot inte unik för denna affär. Det har förekommit varningar tidigare, Roland Johansson har själv erfarenhet från arbetet med att granska affärerna kring Studentbostäderna.
 
Kommer det som nu framkommit om Gummifabriken verkligen att följas av politiska reaktioner som granskar bakåt samtidigt som det ger förbättrade förutsättningar att leda kommunen framåt. Idag finns det inget som tyder på detta. Men Gummifabriken står där och pockar på att ytterligare beslut ska fattas.

lördag 18 januari 2014

Skapa rutiner för Whistleblower

Värnamo är en fin stad som jag uppskattar att bo och leva i. Men frågetecknen om hur kommunledningen styr växer liksom om ansvarsutkrävande. Vem är ansvarg och vem tar ansvar, eller tar inte ansvar?


Värnamo-liberalismen är de sluta rummens politik, ogenomskinliga strukturer och upplägg som ofördelaktigt binder upp kommunen. Det behövs en genomlysning. Men det behövs också förändringar i vår kommun.
 
 
Så det är bedrövligt att kommunledningen gett beskedet om att ingen förändring av den kommunala organisationen kommer att ske innan valet. Att alliansen inväntar valresultatet innan organisationen spikas är ett oskick. Skandalerna med Gummifabriken har också slagit in som ett tungt motiv till förändringar av nuvarande politisk organisation.
 
 
Det är viktigt att inte enskilda politiker vare sig genar organisationen eller avstår från en seriös beredning. Även att tjänstemän inte går vid sidan av politiska uppgjorda regler. Men det blir pinsamt när ledande politiker skyller ifrån sig på tänstemän.

 
Vi vet att Kommunrevisonen tidigare har riktat anmärkning mot kommunledningen. Vi vet även hur det gick. Men som en konsekvens tillkom Upphandlingsnämnden, vilket visat sig vara bra. Inför kommande mandatperiod kan man vidga Upphandlingsnämndens mandat och överväga att förstärka


Kommunrevisionen.Vi kan ha olika meningar i politiska sakfrågor men förtroendet för den demokratiska processen behöver stärkas, goda exempel från omvärlden kan tas in. Ta vara på kommunenens personal. Gör en enkät och fråga om kommunen styrkor och svagheter. Skapa rutiner för Whistleblower.

Kommunfullmäktigeledamöter behöver inte låta sig nöjas med besked om att inga förändringar ska. De är fria att formulera krav och ställningstagande innan valet i höst. Men tror däremot att det skulle bli svårt att skapa majoritet för att införa tjänstemän i förhållande till partiernas storlek. Skulle i så fall vara ett begränsat i antal timmar och till en mandatperiod.
 
Den offentliga kontrollen har tonat ner. Därför var det ett välkommet steg när Kommunstyrelsens ordf HG Johansson (C) böjde sig för kravet om att lägga ut handlingar ang Gummifabriken på kommunens hemsida. Men tro inte att allt har tillgängliggjorts. Blev bekymrad när jag läste hur obekymrat Raymod Petterson (C) vill köra vidare Gummifabriken.
 
Menar att man inte ska utesluta även andra organisatoriska förändringar och åtgärder än här nämnda. Är övertygad om att det finns fler förslag som förtjänar att lyftas fram och ges en seriös debatt. Men vill här ödmjukt bidra till att öppna debatten och peka på möjligheter. Vem antar stafettpinnen?   


 
.  
  

torsdag 16 januari 2014

Larmrapporterna från Hemstjänsten avlöser varandra.

Ur FINNVEDEN NU 2014-01-15   
I går, kl 03:00           
Hemtjänstpersonalen hinner på många håll i Jönköpings län inte längre med sitt jobb. Larmrapporterna avlöser varandra.
 
Schemaläggningen är så tajt att personalen genomlider ständig stress och bär på en konstant oro över att vara otillräckliga och inte få färdigt alla uppgifter som förväntas av dem.

Kommunernas brist på ekonomiskt ansvarstagande slår hårt mot äldrevården.

Frågan är: hur illa får det bli? När tar nödropen skruv och omsätts i åtgärder? Hur stark tillåts förtvivlan bli, hos personal, omsorgstagare och anhöriga, innan gränsen anses nådd?

Svaret borde falla sig naturligt för alla: det är inte försvarbart att gradera missförhållanden utifrån en bestämd skala. Det finns bara ett rimligt tillvägagångssätt. Lyssna på dem i verksamheten, kämpa för nödvändiga resurser, verkställ de insatser som man efterlyser, rusta upp sektorn på en medmänsklig och fungerande nivå.

Till skillnad mot regeringen har vi från socialdemokratisk sida presenterat ett genomtänkt åtgärdspaket för att åstadkomma nödvändiga förbättringar. Två centrala initiativ skulle innebära raska kliv i rätt riktning:

* Lagstifta om rätten till heltid. Totalt i arbetslivet arbetar cirka 200 000 ofrivilligt deltid. En majoritet av dessa är kvinnor inom LO-kollektivet.

Över hundratusen kvinnor och män har varit tvungna att gå ned i arbetstid eller sluta arbeta pga av bristande resurser i omsorgen av våra äldre.

Förutom lägre inkomst har deltidsarbeten flera andra baksidor: minskat inflytande, lägre deltagande i planeringen av arbetet och större risk för ohälsa. Heltidsarbete bör vara en norm på arbetsmarknaden.

* Höj kvalitén genom att öka personalens kompetensnivå. Inom äldreomsorgen vill vi införa en lägsta kompetensnivå för att alls få arbeta med sköra äldre, det är ett ansvarsfullt och viktigt jobb som inte vem som helst kan anförtros. Vi vill även göra det möjligt för undersköterskor att gå vidare och specialisera sig.

Det primära är att kvaliteten i äldres vård och omsorg stärks. Översatt i socialdemokratisk politik uttrycker det sig i en särskilt riktad äldresatsning på totalt 300 miljoner portionerade i tre stimulansbidrag: 100 miljoner till landstingen för att utveckla modeller och system som förbättrar omhändertagandet av svårt sjuka äldre patienter, 100 miljoner till kommunerna för intern fortbildning för personalen i äldreomsorgen och 100 miljoner för de kommuner som inrättar eller utvecklar system där äldre i större utsträckning än idag får styra innehållet i den biståndsbedömda hemtjänsten eller gör det möjligt att få hjälp även om behoven inte är så stora.

Det är dags att möta rösterna som höjs i hemtjänsten, att inse hur pressad situationen är och genomföra kraftfulla satsningar. Dagens Sverige tar inte fullt ut det ansvar för de äldre som krävs på kort och lång sikt.
 
Författare: CARINA HÄGG Riksdagsledamot (S), Värnamo, CHARLOTTA DAHLBÄCK Ordförande Värnamo S-förening

torsdag 9 januari 2014

Vara modig för att våga åka tåg

Helrgerna är över, vardagen är här och i veckan började jag pendla till Stockholm - Värnamo igen. Nu gick det inte så bra, ännu en gång påminns man om att den svenska järnvägen är i dåligt skick. Det märker arbetspendlare och exportindustrins transportköpare varje dag. Så det var välkommet att vår Finanspolitiska talekvinna Magdalen Andersson (S) tog upp komunikationer som en punkt vi sitt tal idag på Möbelriksdagen. Näringslivet behöver fasta spelregler men också tidtabeller som håller. Man ska allra minst behöva var modig för att våga åka tåg. Idag växer oron.  
Pendlade själv med tåg till skolan under fem år men känner inte igen dessa problem med förseningar. Dagens elever i olika åldrar kommer försent, missar undervisningstid och påverkar studiro- och planering för fler. Människor kommer varken till jobbet eller hem i tid på grund av järnvägens kris. Man kanske som Värnamobo inte vågar ta ett nytt spännande jobb i på annan ort eftersom tågen ­inte är i tid. Nyligen skulle arbetsregionen vidgas men nu för företag allt svårare att hitta arbetskraft. Järnvägens kris hindrar utvecklingen och försvårar matchning på arbetsmarknaden. Järnvägens problem drabbar även bydens export­industris godstransporter på järnväg. Är negativt för såväl humöret som jobben men påverkar även klimatet negativt.

För att få tågen att gå i tid vill vi socialdemokrater genom­föra en storsatsning på järnvägsunderhåll under 2014. Vi anslår 686 miljoner kronor i vår skugg­budget till detta. Det innebär att förbättringar av järnvägen kan tidigareläggas för att få tågen att gå i tid. Det handlar om att öka takten på att byta ut kontaktledningar och räls. Det är skrämmande information som kommer om fel som inte har åtgärdats.

I det här läget väljer regeringen att genomföra en nedskärning på anslaget till järnvägsunderhåll. Efter sju är har regeringen försämrat för resenärerna. Ni minns Finansminister Anders Borg ord om överinvesteringar i järnväg. Och problemen förtsätter skjutas fram i tiden.
 
Nu kan vi inte vänta på akuta insatser längre, det bästa för järnvägen är att rösta fram en ny regering.


http://arbetet.se/2014/01/08/seko-var-ar-extrapengarna-till-underhall/
 

tisdag 7 januari 2014

kommenterar gummifabriken i Värnamo.nu

– Kommunstyrelsens ordförande Hans-Göran Johansson (C) är ansvarig för den slutenhet som ibland benämnts som Värnamo-liberalism. Vår kommun är heller inte längre ett skyltfönster vare sig för Alliansen eller Centerpartiet. Skandalerna har blivit för många, skriver Carina i ett debattinlägg.

och fortsätter:

– Gummifabriken består av en räcka av misstag från dag ett. Slutenheten måste brytas till förmån för transparens. Min mening är att Värnamo kommun bör offentliggöra handlingar om Gummifabriken så att de blir lätt tillgängliga på kommunens Hemsida. Det finns inget sakligt skäl för vidare dröjsmål. Hans-Göran Johansson kan börja lägga ut dokument redan idag även om fakta svider för kommunledningen. Men såväl kommunens invånare som ledamöter i kommunfullmäktige har rätt till information innan nästa KF- möte, noterar riksdagsledamoten från Värnamo.

Kommunfullmäktiges nästa möte är den 30 januari.

http://värnamo.nu/nyheter/carina-om-skandaler/#06131


Förskolan

Minns från tiden som kommunpolitiker hur vi fick kämpa för platser i Förskolan, eller Dagis, som vi sa då och ofta även idag. Hemmafruidialet blommade men pressades ändå steg för steg tillbaka. Men nu pressas förskolan av regeringspolitiken på ett sätt som kan upplevas som nytt men står i grunden för värderingar som är alltför väl bekanta.
 
Vi vet att förskoleåldern är en viktig utvecklingsperioden för barn, vi vet att förskolans betydelse för barns utveckling är mycket stor. En bra förskola är viktig och ger trygghet till såväl barn som anhöriga. Barn vars förskola håller hög kvalitet lyckas bättre även senare i skolan. Förskolan lägger grund för barns läsförmåga och väcker intresse för läsning. Att Pisa är mer än ett lutande torn i Italien har många lärt sig i ljuset av de dramatisk fallande kunskapsresultaten. PISA-undersökningen välter Skolminster Björklunds självbild av skolan och regeringens skolpolitik. 
 
Många oroar sig vid frukostbordet för barnens förskole- och skoldag. Och jag förstår dem, förskolan ska kännetecknas av trygghet, lek och lärande. Vi kan inte tolerera en försämring av kvaliteten i förskolan genom att barngrupperna blir större. Vi behöver nu vända denna utveckling

Förskolans stora barngrupper riskerar barn inte får den tid de behöver, leder till stress och förlännigen till minskad trygghet särskilt för de minsta barnen. Har själv bara kort arbetet på förskola men tillräckligt länge för att inse belastningen på personalen. Föräldrar ska kunna arbeta heltid, och har ofta svårt att hänmta och lämna tidigare om förskolan har snäva tider för öppning och stängning samt vid planering. Personalen behöver kunna följa upp och utvärdera verksamheten men hur det sker och på vilka tider är främst en resursfråga. Samhället behöver investera i förskolan.  

Samtidigt kostateras att borttagande av rekommendationen om max 15 barn per barngrupp i förskolan riskerar leda till att allt fler barn tvingas gå i stora barngrupper. Barngrupper med fler än 20 barn per grupp har ökat med 54 % sedan 2006.
Om rekomendatioen tas bort kommer politiken för fler stora barngrupper att späs på - Rekommendationen om max 15 barn måste bli kvar.

torsdag 2 januari 2014

Gummifabriken igen!

Min kommentar idag är att alla handlingar relaterade till Gummifabriken öppet och lätt tillgångligt ska läggas ut på Värnamo Kommuns hemsida.

Alla ska själv kunna ta del av handlingar. Bristen på transparens är uppenbar vilket bidragit till svårigheten att föra en seriös debatt. Har fått svar om att alla handlingar från bolaget har lämnats över till kommunen men däremot inte om kommunen gjort dem tillgängliga för allmänheten. Även om det finns de som kämpar med att få rätsida på skandalen så är förtroendet på en varierande skala naggat i kanten.

Så lägg ut handlingarna på hemsidan och det utan vidare dröjsmål.

Jag kan upprepa gratulationen till Trelleborg för en osedvanligt god affär. Men boende i Värnamo vill troligen veta såväl slutsumman, dvs för fel och brister, som för hur mycket miljonrullningen blir utslaget på var och en av oss. Påverkar Gummifabriken skattesatsen, eller andra utgiftsområden i kommunen….

Ursäkta, men tätare möten och att C-politikern Raymond Pettersson går in i Gummifabriken räcker inte som svar på de frågetecken som funnits sedan dag 1. 

Men frågan är inte minst om hur vi tar vi oss vidare. Där har alliansen som styr Värnamo kommunen inga nya svar idag. Så vilka svar kommer partierna ge väljarna. Anvisade medel kommer inte att räcka och jag vill varna för att problem som drar ut i tiden även kan komma att påverka driften långt efter en invigning.
 
Det är inte självklart hur processen framöver ska ske, ett tvärstopp, malpåse, bygga kulturhus på annan plats, prioritera hårdare eller växla upp, riva det som återstår att renovera, låta den renoverade delen växa ihop med en nybyggd etapp istället för att renovera vidare. Exempel på frågor, men ställ gärna fler och bidra till svaren innan beslut tas i Värnamo Kommunfullmäktige.              

Svarar infrastrukturministern mfl M i VN

Lastbilstransporter är nödvändiga för att samhället ska fungera. Dock finns stora utmaningar för åkeribranschen, inte minst när det gäller oseriösa aktörer och anställningsvillkor för lastbilsförarna. För att vända den problematiska situationen vill jag bla införa krav på att personal i åkerbranschen ska vara fast anställda. Lastbilar från ett åkeri som tecknar kollektivavtal signalerar både seriositet och goda arbetsförhållanden.

Varje år är lastbilar inblandade i dödsolyckor. Väl utbildade chaufförer är betydelsefulla och flera enkla åtgärder kan snabbt genomföras för att öka trafiksäkerheten. Såväl yrkesprogrammen som arbetsmarknadsprogram bör förberedas på en väntad brist på kvalificerade chaufförer.


I och med de stora klimatutmaningarna krävs även att koldioxidutsläppen från lastbilstransporter minskar. Utsläppen från tunga fordon har ökat kraftigt sedan 1990. Mot denna bakgrund är det angeläget att minska utsläppen från tunga fordon med följd att en punktskatt kan vägas in. Men ny teknik som minskar koldioxidutsläppen och oljeberoendet måste bli kommersiellt gångbar så fort som möjligt.


Riksrevisionen har gett regeringen svidande kritik såväl om bristande politik som underlag till riksdagen. Miljömål nås inte. Regeringen avser ändå inte att lägga fram en förändrad politik för Åkerinäringen under mandatperioden. Jag står däremot redo att möta alla dessa utmaningar och vill realisera våra konkreta förslag. Låt politikens hjul rulla för en schyst och hållbar politik för lastbilsnäringen.

Mitt svar ovan har varit infört i Värnamo Nyheter