onsdag 29 juni 2011

om Företagande i Värnamo Nyheter

Regeringens ensidiga fokus på skattesänkningar och passiviteten i näringsfrågorna är inte bra för Sveriges framtid. Den politik som Näringsminisiter Maud Olofssons, Thorbjörn Egerhag och Annie Johanssons (C) står för gav heller inte framgång för centerpartiet. För att klara sysselsättning och välfärd i framtiden måste istället svenska företag utvecklas och nya företag behöver växa fram i vårt län. Sverige ska vara en ledande industrination med en kunskapsintensiv tjänstesektor. Därför behövs mer forskning, fler innovationer, mer riskkapital och bättre villkor för småföretag.

Många av framtidens jobb kommer att växa fram i de små och medelstora företagen. Det finns behov av ökad riskkapitalförsörjning och satsning på innovationer i småföretagen i hela landet. Vi har föreslagit en riskkapitalfond som företag i hela Sverige kan få del av, genom en extra utdelning från Vattenfall på fem miljarder kronor.

Tillsammans med centrala delar av näringslivet vill vi utforma forskningsprogram och en bättre fungerande riskkapitalförsörjning för ökad konkurrenskraft. Branscher som kan vara aktuella för gemensamma forskningsinvesteringar är exempelvis fordonsindustrin, gruvindustrin, läkemedels- och bioteknikbranschen, förnybar energi och tjänstesektorn. Vi har föreslagit en satsning på 25 miljoner kronor för att i år ta de första stegen för att utveckla ett program.
Många företag uppger att de har svårt att rekrytera arbetskraft med rätt kompetens. Samtidigt är arbetslösheten fortfarande hög. För att komma tillrätta med missmatchen på arbetsmarknaden behöver vi öka volymen av arbetsmarknadsutbildningar riktade till bristyrken och bygga ut vuxenutbildningen och yrkesutbildningen. Men regeringen har gjort tvärtom och dragit ner på utbildningarna för arbetslösa. Förutom att det gör det svårare för de arbetslösa att få jobb, hindrar det också företagen att växa och utvecklas.
Istället har regeringen satsat på ineffektiva åtgärder som kostar statskassan stora belopp men som ger mycket lite tillbaka. Den borgerliga politiken går ut på att försöka skapa ökad efterfrågan på arbetskraft genom att pressa ner lönerna och införa olika typer av skattesubventioner i vissa branscher. Det är inte rätt väg att gå.

Vi anser att Sverige ska vara en kunskapsbaserad ekonomi, där vi konkurrerar med kompetens och hög kvalitet, inte med sänkta löner.

Då är det viktigt att utländska företag som bedriver verksamhet i Sverige inte kan bedriva oschysst konkurrens med hjälp av dumpade löner och försämrade arbetsvillkor. Vi socialdemokrater anser att svenska kollektivavtal ska kunna tillämpas för alla som arbetar i Sverige, oavsett ursprungsland.

Carina Hägg Riksdagsledamot S

tisdag 21 juni 2011

Debattinlägg om Tunisien i COE

Women vere active in the demonstrations leding ti the oter of Zine el Abidine Ben Alis. Then women and activist feel that theril voices and their calls for equality were ignornant also in Tunisia.

a key recommendations to the goverment in Tunisia

Support the recently adoptetd gender parity electoral system in for the upcoming assembly elections and ensure that women generally are integrated into political processes and serve at decision-making level

Ensure a constitutional guarantee of equality between man and women that would serve as a basis for eliminating laws and practicec that diskriminate against women regardledss of whether Tunisias new constitution includes a declaration that Tunisia is a Muslim state. I encourages a secular constitution for Tunisia for all countries

Reviw existing legislation and make a commitment to remove discriminatory provisions in personal status and penal laws and directives. to quarantee equal rights for women to inheritance. and the right of muslim women to marry outside theri religion - a right that Muslim men and women of other religions already have.

Remove formal reservations to CEDAW, inkluding those relatet fo marriage and inheritance and the right of a woman to choose her residence and pass per nationality on to her husband and children.

Sign and ratify the Mapouto Protocol on the Rights of Women in Africa. I welcomes Tunisia at joining the Council of Europe's key conventions.

It si important for women to have an equal role in the elections to choose a constituent assembly, to draft a new constitution. Tunisian womens activists say that while women have made much progress, these legal provisions requiring equal partipicipation are not alwalys honored.

Thank Mr. President and raportören for an excellent report on the situation in Tunisia.


anförandet hölls den 21 juni 2010 i Europarådet. Besökte Tunis under maj, det talade ordet gäller

Det går att avskaffa barnfattigdomen

Sommarlov betyder för många barn bad, resor, besök på Liseberg, High Chaparral eller Astrid Lindgrens Värld.Sommar är massor av glass men inte för alla. Inte för de 220.000 barn i Sverige som lever i fattiga familjer och många av dem har inte särskilt mycket att berätta när uppsatserna om sommaren ska skrivas i höst.

För fast Sverige är ett rikt land och välståndet har ökat under 2000-talet har också klyftorna vidgats. Det finns familjer där marginalerna är så små att barnen inte får dricka mer än ett glas mjölk om dagen. Där man inte har råd att köpa glasögon eller betala inträdet till friluftsbadet mer än någon enstaka gång.

Den moderatledda regeringen har låtit skattesänkningar för de rikaste gå före satsningar på välfärden. Resultatet är, bland annat, en ökad barnfattigdom. I stället för fler skattesänkningar vill vi socialdemokrater göra investeringar för att få långtidsarbetslösa tillbaka i arbete och ge alla rätt till heltid.

S-kvinnor kräver sedan barnomsorg även för de som inte jobbar dagtid, så kallad nattis. Barnfattigdomen var S-kvinnors främsta valfråga, nu sätter socialdemokraterna målet att avskaffa barnfattigdomen. Det går – med rätt politiska prioriteringar.
Inga barn ska behöva växa upp i fattigdom för att vi har en regering som inte investera i framtiden.

Carina Hägg, VärnamoRiksdagsledamot S

http://värnamo.nu/nyheter/debatterar-barnfattigdomen/

torsdag 16 juni 2011

EU:s Ashton kan göra mer i Nordafrika

Det kan dröja innan vi ses Cathrine så jag skriver några rader även om du kanske inte läser just min blogg. Men jag välkomnar att Cathrine Ashton, Europeiska unionens höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik, nu signalerar EU-kommissionens är beredd att släppa diktaturens händer. Min besvikelse var stor när Ashton tänkte Mubarank hand samtidigt som fredliga demostranter, kvinnor och män riskerade livet på Tahir-torget för värden som demokrati och mänskliga rättigheter. Men det var inte Europas regeringar som satte stopp för det sveket, revulutionen svepte bort regimen från makten liksom vi hade sett i Tunisien. Så när Ashton skriver, "Det var inte jag, utan de som tog upp mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen i våra diskussioner." har det troväridhet. Sanningen är också att Ashton inväntade USA President Obamas reaktion innan hon gjorde det.

EU ställningstagande är en samling av historiska misstag. Förhoppningsvis blir EU-kontoret i Benghazi inte endast en symbol för EU utan också för en omsväng av poltiken.

Socialdemkoraterna vill införa en demokratifond som ska stödja kvinnorna i Libyen att bli delaktiga och kunna påverka den demokratiska utvecklingen. Jag välkomnar fler att ansluter sig till det synsättet och efterlyser en konkret ansvarsfördeling i Europa och resurser till folkrörelsearbete. Men blunda inte för att kvinnor genom historien har utsatts för sexuella trakasserier och våldtäkter vid väpnade konflikter. Civila har utsatts för systematiskt sexuellt våld i länder som forna Jugoslavien, Demokratiska republiken Kongo och Colombia. Våldtäkt är ett billigt vapen. Men hittills har systematiskt sexuellt våld inte förknippats med Mellanöstern eller Nordafrika. Libyen riskerar att förändra den bilden. Först kom information om regimtrognas hot mot kvinnor i syfte att hindra männen från lämna hemmet för demonstrationer mot Kadaffi. Genom ryktesspridning skapades rädsla hos såväl kvinnor som män. Därefter kom de rapporter vi fruktat om våldtäkter av kvinnor på flykt.

Även om vi idag inte vet tillräckligt om de mekanismer som gör att sexuellt våld används systematiskt, så vet vi att de används i vissa konflikter, men inte i andra. Amnestys rapporter om sk "oskuldstester" i Egypen får oss inte bara att häpna utan är också dett utryck för tortyr av kvinnor. Förskräckande exempel finns, men det är dags att alla de män som befinner sig i en position som ger dem möjlighet att värna kvinnors rättigheter som människor i krig och konflikter träder fram. Enskildas agerande är avgörande. Vi vet att disciplinen inom poliskårer och i militära förband kan vara stark. Befäl kan använda sin auktoritet för att stoppa oacceptabelt beteende. I avvaktan på de goda exemplens makt efterlyser jag att Ashton bidrar till FN:s arbete för konkreta och samordnade insatser på fältet för att motverka sexuellt våld i Libyen. Enhetliga insater för kvotera kvinnor till konfliktförebyggande arbete och fredsförhandlingar. De kvinnor som utsatts för sexuellt våld och våldtäkt i samband med väpnade konflikter får sin sak prövad i av allmänna domstolar och inte av militärdomstolar eller genom sedvanerätt och. Den som utsatts för sexuellt våld och våldtäkt bör få föra grupptalan i domstol och få rätt till skadestånd och hälso- och sjukvård. EU borde våga stå upp för att Sexuell och Reproduktv Hälsa samt Rättightyter, SRHR kommer även den till del som utsatts för sexuellt våld och våldtäkt. Det kan handla om skydd mot smitta, akut-p-piller och abortpiller.

FN:s resolution 1820 fokuserar specifikt på sexuellt våld mot civila i väpnade konflikter. Våldtäkt och annat sexuellt våld kan utgöra ett krigsbrott eller ett brott mot mänskligheten. Samarbetet inom FN förbättras och vi ser början till en mer enhetlig respons mot användandet av sexuellt våld. EU och flera medlemssater har inte ens antagit någon handlingsplan för att genomföra Säkerhetsrådets resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet och viktiga konventioner av Europarådet för kvinnors skydd ratifieras inte.

Kvinnorna måste som Asthon skriver få ta del i det arbetet. Men också få stöd för krav på sekulära konstitutiner i Nordafrika. Förhoppningsvis inleds en förändring i hela Libyen mot ett demokratiskt styre. För att det ska vara möjligt krävs att kvinnorna kan - och tillåts - fritt organisera sig. Kvinnor ska varhelst de lever ha tillgång till skydd och politiskt inflytande.

onsdag 15 juni 2011

Stärk Sveriges FN-engagemang

I år är det 50 år sedan Dag Hammarskjöld dog. Han föddes 1905 i Jönköping och var FN:s generalsekreterare från 1953 fram till 1961, då han omkom i en flygkrasch under oklara omständigheter. Samma år tilldelades han postumt Nobels fredspris.

50-årsminnet av Dag Hammarskjölds bortgång påminner oss om Sveriges långa tradition av aktiv FN-politik. Det är en tradition som vi behöver göra mer för att leva upp till.

Den svenska regeringen bör till exempel öka ansträngningarna för att få fler svenskar verksamma på hög nivå inom FN-systemet. Sverige kandiderar nu också till FN:s råd för mänskliga rättigheter och bör därför ha en tydlig agenda för arbetet som ska bedrivas där. Sverige bör därutöver söka stöd för en plats i FN:s säkerhetsråd. Sveriges kandidatur till säkerhetsrådet 2017-2018 anmäldes 2004 av dåvarande svenska regering. För att det ska vara möjligt att få stöd för Sverigs kandidatur i konkurrens med redan aktiva motkandidater krävs ett starkare svenskt FN-engagemang än vad som varit fallet under de senaste åren. Något beslut av nuvarande regeringen har heller inte tagits.

Sverige bör också vara pådrivande i en effektivisering av FN. Reformeringen av säkerhetsrådet måste fortsätta. Det reformarbete som har påbörjats måste drivas framåt för att ett starkare och bättre rustat FN ska kunna hantera kriser, värna folkrätten och mänskliga rättigheter samt främja utveckling. Att vara FN-medlem förpliktigar.

En del i det svenska FN-engagemanget består i att delta i fredsbevarande operationer. Men antalet svenska soldater i FN-ledda insatser ligger på en historiskt låg nivå. För alla fredsbevarande operationer som Sverige deltar i ska det finnas ett tydligt folkrättsligt mandat. Ett beslut i FN:s säkerhetsråd ska alltid eftersträvas. Men vid extrema nödsituationer, som utgör hot mot internationell fred och säkerhet kan inte världen stå passiv. FN-principen om att skydda tillkom efter massdödandet i Rwanda och på Balkan på 90-talet innebär en skyldighet att agera även när staters ledare inte kan eller vill skydda sin egen befolkning. Principen var en förutsättning för säkerhetsrådets resolutioner 1970 och 1973 om Libyen för att skydda civila: män, kvinnor och barn. Det är en utveckling av Folkrätten som jag välkomnar.

FN har en central roll när det gäller att värna de mänskliga rättigheterna. Kvinnors rättigheter måste få större genomslag i arbetet för fred och säkerhet. Vi socialdemokrater ser kampen mot sexuellt våld i konflikter som en omistlig del i rbetet för fred och säkerhet. Arbetet för kvinnors rättigheter handlar också om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. När Margot Wallström utsågs av FN:s generalsekreterare till särskild representant för arbetet mot sexuellt våld i krig och konflikter, var det resultatet av ett långt arbete.

Diskriminering, förtryck och våld mot människor på grund av deras sexuella läggning strider också mot de mänskliga rättigheterna. I globaliseringens spår växer även behovet av mänskliga rättigheter i arbetslivet, exempelvis för att förbättra miljoner migrantarbetares svåra situation. På många håll i världen lever minoritetsbefolkningar i en mycket utsatt situation där deras mänskliga rättigheter kränks.

Listan på områden där vi behöver ett starkt FN som kan agera kan göras lång. Men FN blir aldrig starkare än vad medlemsländerna gör organisationen. Sverige kan och bör göra mer för att leva upp till vår tradition av internationellt engagemang och ett aktivt FN-arbete. Ett viktigt steg vore att utrikesminister Carl Bildt (M) tar nödvändiga beslut för att Sverige åter ska kunna ta plats i FN:s säkerhetsråd.

Carina Hägg
Riksdagsledamot S

onsdag 1 juni 2011

Svar till Anders Borg

I en artikel i Smt nyligen skriver Anders Borg och hans lokala alliansföreträdare att de är bekymrade över vårt politiska alternativ. Låt oss vara klara på en punkt. Vi socialdemokrater är inte bara bekymrade över den borgerliga politikens effekter för svensk utveckling. Vi är ärligt talat djup oroade och upprörda över det Sverige som idag växer fram med ökade klyftor, fler i utanförskap och en växande bidragslinje.

För trots att svensk ekonomi återhämtar sig i rekordfart, ser vi att antalet fattiga barn ökar runt om i landet. Trots att fler företag vill anställa så uppger sju av tio att det saknas kompetent arbetskraft att rekrytera och en av fem företagare tvingas tacka nej till order. Trots att fler får jobb så biter antalet långtidsarbetslösa sig fast på farligt höga nivåer. Svårt cancersjuka slängs ut ur sjukförsäkringen och resultaten i den svenska skolan försämras drastiskt.

Tillsammans får vi betala priset för regeringens misslyckade politik. För när regeringen inte tar den växande långtidsarbetslösheten på allvar samtidigt som arbetsmarknaden har svårt att rekrytera pressas lönerna och priserna stiger. Då tvingas Riksbanken höja räntan snabbare än tänkt och då ökar hushållens utgifter.

Vårt alternativ är tydligt och enkelt. Investera i en kunskapsbaserad ekonomi. Fler människor måste ges chansen att växa och utvecklas. Men då behöver vi investera i utbildning och kompetensutveckling så att människor kan ta de nya jobb som växer fram. Svensk arbetskraft ska vara bäst – inte billigast. Vi måste säkra den svenska värdeburna tillväxten. Alla som kan ska arbeta och det ska löna sig. De som varje dag jobbar och sliter – i industrin och egna företag, i skolor och på förskolor, på sjukhus och universitet, på kontor och bussar och tåg – ska veta att vi står upp för deras jobb, men inte till vilket pris som helst. Därför är bra arbetsvillkor, en trygg a-kassa och chanser till omskolning och vidareutbildning så viktiga för oss.

I vårbudgeten tog vi några få, men mycket viktiga initiativ som kan genomföras här och nu för fler jobb och minskad arbetslöshet. Våra prioriteringar handlar om att bryta ungdomsarbetslösheten genom ökat utbud på sommarkurser och sommarjobb, pressa tillbaka långtidsarbetslösheten genom en kompetenskommission och förbättra arbetsmarknadens funktionssätt och minska det ofrivilliga deltidsarbetet i kommuner och landsting.

Det kan komma som en överraskning för Anders Borg och hans kamrater, men det saknas inte utmaningar för politiken. Det saknas inte uppgifter att lösa. Det saknas heller inte resurser, det gäller bara att använda dem på rätt sätt.

Tommy Waidelich, Carina Hägg, Helene Peterson, Peter Persson och Thomas Strand

Seminarium om sexualundervising i skolan

Vi i riksdagesn tvärpoltiksa SRHR-grupp visar den 8n juni filmen "Sex på kartan" som är en tecknad upplysningsfilm som bygger på ungdomars egna frågor. Filmen utspelar sig i skolan bibliotek, där fem elever har samlats för frivillig extramatte. Men vikarien Jao har hellre sexualkunskap än matte. Könsorganen, slidkransen, sexuella handlingar, onani och samspel är något av allt det som tas upp.

Vi får också följa mötet mellan Abdu och Melody - för vad hände egentligen i replokalen för två veckor sen? Och ska Kim och Hanna våga närma sig varandra?
"Sex på kartan" visades på tv i januari och nu ger vi riksdagens ledamöter chansen att se den igen och diskutera innehållet liksom skolans sex- och samlevnadsundervisning med Hans Olsson, ansvarig för skolfrågor på RFSU.

Filmen, som är 28 minuter, är producerad av RFSU och UR med stöd av Allmänna Arvsfonden.

Till Osama Elmagdoub Ambassador of Egypt

S-kvinnor fördömer de sexuella övergrepp på kvinnor i Egypten som den egyptiska militären har utsatt kvinnliga demonstranter för.

Den egyptiska militären agerade ansvarsfullt vid folkets demonstrationer som ledde till störtandet av Egyptens president Hosni Mubarak, därför är det ytterst beklagligt att det framkommit att den egyptiska militären kränker kvinnors rättigheter. Jag befann mig personligen på Tahirtorget vid tiden för revolutionen tillsammans med kvinnor och män.

Vi stöder Amnestys krav på utredning av militärens agerande. Så kallade oskuldstester klassas som tortyr när de genomförs under påtryckning eller tvång. Uppgifter om oskuldstester visar samtidigt på kunskapsluckor inom militären om kvinnors anatomi. Alla har rätt till
respekt för sin kroppsliga integriteten. Vill peka vad av vad FNs konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, CEDAW stadgar för kvinnors rättigheter.

Vi hoppas att ansvariga i Egypten kräver att den egna militären tar sitt ansvar och fördömer soldaternas agerande samt ser till att incidenterna leder till åtal i civil domstol. Uppgifterna om sexuella övergrepp av egyptisk militär innebär att det krävs ett större arbete av det internationella samfundet mot sexuella övergrepp vid konflikter och krig. Mot bakgrund av framkomna uppgifter bör Margot Wallström FN:s representant mot sexualiserat våld i konflikter, arbete få större uppmärksamhet i Egypten.

Ser fram emot ett svar

Med vänlig hälsning, S-kvinnors internationella talesperson Carina Hägg