torsdag 24 november 2011

Handlingsplan för 1325

Regeringens handlingsplan för 2009–2012 för att genomföra säkerhetsrådets resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet behöver uppdateras. Detta för att tydliggöra vikten av att förverkliga resolution 1325 genom sina myndigheter och säkerställa att alla myndigheter, i sitt fredsbevarande arbete i utlandsmissioner, tillgodoser kvinnors rätt till inflytande i fredsprocessen. Men det krävs mätbara mål, tydliga tids- och budgetramar samt en tidtabell för uppföljning av delmålen i den svenska handlingsplanen för resolution 1325, liksom ett systematiskt och transparent övervakningssystem med indikatorer och en rapporteringsmekanism om insatser med regelbunden skriftlig rapportering. En handlingsplan ska kunna gå att utvärdera. En förnyad handlingsplan bör tas fram och i bred samverkan med riksdagen, myndigheter och experter samt det civila samhället. Nu tror jag att det även kan vara statsrådet Gunilla Carlsson avsikt att ta något initiativ till en förnyad handlingsplan för genomförande av FN:s säkerhetsråds resolution 1325? Men vi vet att det allt för ofta blir år av förseningar och at arbetet när det görs, görs på ett slutet arbetssätt.