onsdag 9 november 2011

FNs särskilde reprensentant, SRSG

Hur ser det ut för en förlängning av mandatet för FNs särskilde reprensentant, SRSG för att bekämpa sexuellt våld i konflikter. Uppdraget upprätthålls av Margot Wallström. Det var FN:s Generalsekreterare Ban Ki-moon som utsåg Wallström till befattnigen SRSG i februari 2010 och för en mandatperiod av 2 år. I beslutet låg att mandatet skulle ses över efter de åren och Wallström skulle också då ha hunnit lägga konkreta förslag. Den information som nu finns säger att frågan ska diskuteras i Säkerhetsrådet under första kvartalet 2012. Men frågan om en fortsättning är berättigad.

Jag har som socialdemokrater tidgare tagit iniativt till att bjuda in Wallström till Riksdagen och vi har motionerat till riksdagen i denna fråga. De insatser som görs av FN:s särskilda sändebud för att bevaka kvinnors utsatta sitution i krig och konflikt är ett mycket viktigt arbetet. Inrättandet av uppdraget var en framång för oss som under år pekat på dessa problem. Från att ha varit något man inte talar om har detta sexuella våld i dag fått prioritet i FN. Jag välkomnar det breda stöd som ger förutsättningar för att kunna driva arbetet vidare framåt. Men regeringen avvaktar nu genomgången av SRSG-mandatet efter att nuvarande mandatperiod löper ut vilket kan förväntas ske efter årsskiftet.

Idag vet jag inte om det blir en förlängning och det kan uppstå en glapp mellan nuvarande mandat och ett förnyat uppdrag. Jag tror på intet sätt att problemet med systematiskt våld i väpnade konflikter är utrotat efter årsskiftet. Men jag stöder tanken på tidsbestämda uppdrag inom FN som här, konkreta uppdrag och förslag, vill se kraftfullt stöd för en implementering och mekanism för uppföljning. Nu kommer Wallström att inom ramen för sitt uppdrag snart att besöka Riksdagen igen men blir det sista gången som SRSG. Regeringen har gett sitt stöd men det är viktigt att det stödet uttrycks även fortsättningsvis och hellst innan mandatet för SRSG löpt ut, och det är bråttom.