onsdag 31 oktober 2012

S-kvinnor i Jkpg län driver en tryggare barnpolitik.

Sexuellt våld mot barn sker i olika former så som sexuella övergrepp inom och utanför familjen, barnpornografi, sexuella övergrepp av jämnåriga, barnsexturism samt barnprostitution med mera. I Europa är ett av fem barn offer för någon form av sexuellt våld. I mellan 70 och 85 procent av fallen är förövaren någon barnet känner och litar på. Vårt län är inget undantag, även här sker övergrepp på barn.

I Statens offentliga utredning SOU 2004:71 gjordes bedömningen att de anmälningar som polisen tar emot angående sexuella övergrepp mot barn endast är toppen av ett isberg. Detta gäller även de som exploaterar barn i sexuella syften så som barnprostitution och barnpornografi. Tio anmälningar om sexuella övergrepp mot barn inkommer varje dag till polisen och mörkertalet är stort.

Det finns ett könsperspektiv på sexuella övergrepp mot barn. Flickor löper större risk än pojkar. Det är 3–5 gånger vanligare att offret är en flicka. Medelåldern är mellan 8–10 år. År 2006 ledde mindre än fem procent av de anmälda sexualbrotten mot barn till åtal.

Barn som blir utsatta för sexuella övergrepp får djupa sår och psykisk ohälsa. Barnet som blivit utsatt för sexuella övergrepp berättar oftast inte om detta till någon då de känner skuld och skam för det som hänt och det finns en rädsla över att inte bli trodd. De kan också känna sig rädda och vara hotade till tystnad.

I Barnkonventionen står det att barn har rätt att skyddas mot alla former av sexuella övergrepp. Att barn i dagens Sverige 2010 i stor utsträckning fortfarande blir sexuellt utnyttjade och inte får den hjälp de behöver för att läka sina sår är oacceptabelt. Barns trygghet måste sättas på första plats.
S-kvinnor vill se sexuella övergrepp mot barn som en högt prioriterad politisk fråga där samhället sätter upp höga mål. Det betyder att mer resurser behöver tillföras detta område. Ett samhälle som tryggar barnens uppväxt mot sexuella övergrepp är ett samhälle som arbetar förebyggande mot psykisk ohälsa och räddar liv från tragiska utfall.

När det gäller sexuellt våld mot barn krävs får det inte finnas någon tolerans. Men den utgångspunkten vill S-kvinnor utveckla ett nationellt handlingsprogram för hur samhällets olika organ och myndigheter på ett konstruktivt och framgångsrikt sätt ska arbeta med frågor som rör sexuellt våld mot barn, med nolltolerans som utgångspunkt. Vi förvånas inte längre när regeringen stoppar införande av Barnkonventionens i svensk lagstiftning men fortsätter beklagar att politik för barn lågprioriteras. S-kvinnor driver en tryggare barnpolitik.

Carina Hägg, Värnamo, ordförande S-kvinnor Jönköpings län

http://värnamo.nu/nyheter/debatt/carina-debatterar-9/