fredag 22 januari 2010

Rödgrön enighet även om sjukförsäkringen

Vi - S, Mp och V är eniga om hur vi vill att sjukförsäkringen ska utformas om vi får väljarnas förtroende efter nästa val. Vinner vi rödgröna valet kommer stupstocken i sjukförsäkringen att avskaffas.

Högerregeringen har skapat ett otryggt system för att få människor att lämna sjukförsäkringen, minska statens utgifter och möjliggöra skattesänkningar.

För oss är det självklart att den som är sjuk, och inte kan arbeta ska ha rätt till sjukpenning.

Vinner vi rödgröna valet kommer vi direkt att avskaffa stupstocken i sjukförsäkringen efter 550 dagar.

Regeringens stelbenta tidsgränser vill vi ersätta med tydliggöranden om när individen ska ha rätt att få aktiva insatser. Människor ska inte lämnas kvar i sjukpenning hur länge som helst utan erbjudas individuellt anpassade åtgärder med uppföljning tillbaka till arbete.

Vår nya sjukförsäkring innehåller bland annat följande delar:

*En individuell bedömning av den sjukskrivne ska göras av Försäkringskassan senast sex veckor efter sjukskrivningen. Det ska under hela sjukskrivningsperioden finnas möjlighet att sjukskrivas på deltid i den omfattning som passar den enskilde individen.

*Senast efter tre månader ska den sjukskrivne ha rätt till en individuell plan som utformas av Försäkringskassan tillsammans med arbetsgivaren. Planen ska innehålla de insatser som krävs, vem som ansvarar för att insatserna utförs, samt inom vilken tidsram de ska vara påbörjade.

*Vi vill avskaffa dagens stelbenta prövning mot en fiktiv arbetsmarknad efter 180 dagar. I stället ska det senast vid denna tidpunkt göras en fördjupad utredning om möjligheterna till att återgå i arbete. Olika alternativ ska finnas. Den som inte bedöms kunna återgå till sin arbetsgivare inom en rimlig tid ska erbjudas andra möjligheter. Arbetsförmågan ska då prövas bredare än hos den befintliga arbetsgivaren. För detta krävs en ny definition av arbetsförmågebegreppet som är ändamålsenlig.

*Vi vill ge en rehabiliteringspenning i stället för sjukpenning för den som behöver rehabiliteringsinsatser. Rehabilitering ska kunna pågå i förslagsvis ett år med möjlighet till förlängning efter individuell bedömning.

*Vi vill inrätta MOA-kontor - Människor och Arbete – och samla Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och delar av kommunens insatser för sjuka och arbetslösa i en och samma organisation på lokal nivå. Människor ska ha en dörr in.

*Den som efter individuella rehabiliteringsinsatser inte kommer tillbaka i för individen lämpligt arbete på den reguljära arbetsmarknaden ska på sikt kunna erbjudas olika möjligheter på en utvidgad arbetsmarknad.

*Förtida pensionsprövning ska kunna vara en möjlighet för den som har fyllt 58 år, varit sjukskriven under en längre tid och inte önskar återgå till arbete.

*Vi vill erbjuda de människor som utförsäkrats och lämnats i sticket av regeringen en rehabiliteringspenning, aktiv rehabilitering eller andra insatser från Arbetsförmedlingen så att de kan ta sig in på arbetsmarknaden igen.

Sjukförsäkringen måste utgå från varje enskild individs unika situation och behov. Människor ska självklart kunna nekas sjukpenning, men bara om deras arbetsförmåga är sådan att detta är rimligt.

Utgångspunken är att alla människor vill och kan vara med och bidra i samhället. Med den grunden har vi påbörjat arbetet med att skapa en förutsägbar och modern sjukförsäkring.