måndag 31 augusti 2009

CEDAW i USA

Kvinnokonventionen, CEDAW är konventionen om avskaffande av all slags diskriminering mot kvinnor. Den antogs av FN 1979 och hittills har 186 stater ratificerat konventionen. En av de stater som ännu står utanför är USA. Därmed står USA även utanför tilläggsprotokoll, granskning och skyldigheten att vart fjärde år rapportera till kommittén samt redovisning till FN organet ECOSOC. Klagorätten för kvinnor i USA åsidosätts därmed. Nu finns förväntningar hos kvinnor i USA att kunna åstadkomma förändringar. Den processen ligger främst i amerikanarnas egna händer. Men initativ kan tas av Sveriges regering och EU för understödja uppslutning kring CEDAW. Jag vill även understryka att konventionen celebrerar 30 år i år 2009. Ett faktums om ger tillfälle att aktivt ta iniativ för att Kvinnokonventionen CEDAW ska ratificeras även av USA.