torsdag 19 augusti 2010

Stimulera småföretagande och entreprenörskap 2010-0819

Idag hade jag förmånen att få samverka med ett företag som är djupt förankrat i Värnamo. Och som är ett företag verksamt i den privata tjänstesektorn. Företaget har dels vuxit fram på ett klassigt sätt för småföretag i vår bygd men ägarna också har valt ett unikt koncept. Valet att utveckla verksamheten från flera ben har visat sig vara en styrka.

Företaget ägs av tre delägare med erfarenhet som också speglar deras ansvarsområden som följer:

- Åke Svensson: Sköter butik och försäljning samt inköp. Säljer allt från mutterbrickor till stora båtar

- Reine Jonsson: sköter den externa uthyrningsverksamhet av personal, ihop med en anställd.

-Benny Jonsson: Sköter verkstaden och reparerar allt från mopeder till stora båtar.

De berättade om sitt företag och framväxt och sin dagliga verksamhet. Jag bjöd på politik, korv med bröd och kaffe. Något som visade sig vara en god kombination, och ett tack till Eric som fixade så mycket idag.

Gräsklippare och fritidsbåtar:
Båtbranschens riksförbund SweBoat ger tillsammans med de statliga myndigheterna Naturvårdsverket, Tillväxtverket och Transportstyrelsen samt en rad föreningar, förbund och övriga organisationer årligen ut publikationen ”Fakta om båtlivet i Sverige”. Enligt den senaste utgåvan, för 2010, uppskattas värdet av service, försäkringar, båtplatser och upplägg för fritidsbåtar till ca 3 miljarder kronor. Båtbanschens framtidsutsikter förväntas vara positiv gällande t.ex. omsättning och förädlingsvärden. Men det saknas idag en svensk branschorganisation för tillverkare av trädgårdsteknik som gräsklippare. Och jag skulle välkomna mer uppgifter om branschen för service av fritidsbåtar, som omsättning på årsbasis, forskning och utveckling samt branschen roll för ett grönare samhälle.

Men Arbetsförmedlingen publicerar återkommande prognoser för sysselsättningsutvecklingen inom olika branscher. I ”Arbetsmarknadsutsikterna våren 2010”, skriver man att den privata tjänstesektorn kommer att bibehålla sin position som sysselsättningslokomotiv.

Jag hävdar att en modern svensk arbetslinje ska synliggöra vår kvalificerade industri och dess samspel med den framväxande tjänsteekonomin.

Stimulera företagande och entreprenörska:
Entreprenörernas idéer, kreativitet, vilja och envishet skapar framtidstro och nya jobb. Jobbkrisen i Sverige och resten av Europa måste mötas med aktiva investeringar - för nya jobb, för trygga jobb och för gröna jobb. Vi vet att många av framtidens jobb kommer att växa fram i små företag. Och jag vet allt fler unga ser framför sig att de skulle kunna starta eget. En utveckling att bejakar.

Politiken ska underlätta för entreprenören att anställa och expandera, administrera, exportera och få tag i kapital. Men det ska också vara enkelt och tryggt att röra sig mellan företagande och lönearbete. Av erfarenhet vet jag att vi behöver fler kvinnor och män som vågar starta företag. Och i vår bygd finns en erkänd erfarenhet att ta tillvara. Det finns en stark entreprenörsanda i vår bygd och den bör stimuleras till det yttersta i en tid av hög arbetslöshet.

6 punkter för fler entreprenörer:

1. Avskaffa sjudagarstvånget
Den första juli blev den kortaste karenstiden i sjukförsäkringen för egenföretagare sju dagar istället för en dag. Det ska jämföras med anställda som fortsatt har en dags karensdag. Organisationen Företagarna menar att regeringens försämrade skydd för egenföretagare riskerar att slå negativt mot nyföretagandet. Företagarna menar att regeringens agerande riskerar att göra att folk mer ovilliga att starta företag.

Jag delar Företagarnas oro. Vi behöver fler företagare - inte färre. Låt egenföretagare precis som idag kunna välja en karenstid om 7, 14, 30, 60 eller 90 dagar. Där egenavgifterna anpassas efter vilken karenstid företagaren själv väljer. Egenföretagaren ska därutöver ha möjligheten att välja en dags karenstid i sjukförsäkringen. Därmed får egenföretagare möjlighet till mer av den trygghet som anställda har. Den förbättrade tryggheten ska vara frivillig att ta del av och följs av en förhöjd egenavgift för de företagare som väljer att få det extra skyddet. Det frivilliga skyddet kommer sannolikt att motsvara en justering i sjukförsäkringsavgiften i egenavgifterna med cirka 0,75 procentenheter.

2. Sänk arbetsgivaravgiften
När den nuvarande regering tillträdde så var en av de första åtgärderna att höja arbetsgivaravgifterna riktat mot företag med 2-3 anställda med närmare 40 000 kronor. Just de företag som är viktiga för de jobb som växer fram. Så arbetsgivaravgiften sänks 2011 med 2 procentenheter och år 2012 sänks arbetsgivaravgifterna med, inklusive 2011, 6 procentenheter. Ett litet företag med 3-4 anställda får därmed en sänkt kostnad om cirka 50 000 kronor, vilket på kort sikt skapar förutsättningar för fler jobb i dessa företag. Vi sänker också kostnaderna för att anställa unga arbetslösa. Även egenföretagares socialavgifter kommer att sänkas.

3. Se över sjuklönekostnaderna
Regeringen har schabblat bort trygghetsfrågorna. Det är hög tid att se över de små företagens sjuklönekostnader. Så kan vi bidra till att göra småföretagen mindre sårbara och för att de lättare ska våga växa.

4. Nej till straffskatten på småföretagare
En obligatorisk A-kassa är en straffskatt även på småföretagare. Och utfallet av försäkringen skulle vara svårförutsägbart. Idag väljer många småföretagare att stå utanför a-kassan. Regeringens förslag innebär att en småföretagare som i dagsläget väljer att stå utanför a-kassan tvingas betala ytterligare 2 172 kronor i skatt per år. Jag säger nej till regeringens straffskatt på småföretagare.

5. Mer riskkapital
Nyföretagandet behöver stimuleras. Vi vill genomföra en extra utdelning från Vattenfall med fem miljarder kronor för att skapa en ny riskkapitalfond. Den nya riskkapitalfonden ska agera marknadskompletterande. Fonden ska aktivt stimulera det breda näringslivets kapitalbehov, men med särskilt fokus på innovativa små och medelstora industri- och tjänsteföretag. Insatser som stärker det svenska näringslivets långsiktiga konkurrenskraft ska särskilt prioriteras. Detta kan till exempel användas för satsningar på företag som verkar i branschen för miljöteknik. Jag vill också på andra sätt förbättra kapitalbildningen för små företag, bland annat genom att ett riskkapitalavdrag införs.

6. Entreprenörskap i hela länet och Sverige
Den en stark kommersiell service behövs för en levande landsbygd. På många orter försvinner nödvändig kommersiell serviceinfrastruktur, vilket är ett hot inte minst mot de små företagens möjligheter att klara sin vardag och utvecklas. Drivmedelsstationerna blir färre. Jag vill se ett särskilt stöd för att trygga tillgängligheten till viss grundläggande kommersiell service i gles och landsbygd, till exempel till biogasmackar . Många hushåll och företag saknar alltjämt tillgång till bredbandsuppkoppling – inte minst i gles- och landsbygd. Motverka den så kallade digitala klyftan. Vi föreslår ett stöd om 50 miljoner kronor för att stimulera lösningar som gör Internet tillgängligt för flera. När politiken ska hålla ihop staden, samhällen, byn och glesbygd riktar jag fokus på företagandet.

Företagandet är även beroende av en väl fungerande infrastruktur av förskola, skola, vård och omsorg samt kommunikationer. Jag vill även understryka att en diplomatisk närvaro i vår omvärld är viktigt även för företagandet. Vidare anser jag att EU bör skärpa kraven på de företag som får EU-finansiering. Det borde vara självklart att företag som tar ett större socialt och miljö- ansvar inte ska missgynnas i konkurrensen mmf

Ett växande företagande kräver en sammanhållen politik men också konkreta svar på rimliga frågor. Jag ger dig svar på viktiga punkter. Och ska göra mitt yttersta för att detta också ska bli verklighet efter den 19 september.

För övrigt kom minst 75 personer och besökte oss under 2 timmar

Carina Hägg (S) Värnamo
Riksdagsledamot och ledamot i Näringsutskottet samt Utrikesutskottet