fredag 27 augusti 2010

Våld mot kvinnor 06-08

Europarådets kampanj om våld mot kvinnor i nära relationer är en fråga som engagerat mig under mandatperioden. Jag får ibland den relevanta frågan vad jag gjort i riksdagen under innevarande mandatpriod. Nu ska jag berätta mer om en verksamhet jag bedrev i riksdagen mellan november 2006 – mars 2008. Men som är en fråga som jag ännu är starkt engagerad i.

Nu kämpar jag inte minst som en konsekvens från kampanjen också för en konvention, och det arbetet ser positivt ut, även om jag ännu är orolig för utformningen av den texten. Sveriges regering har uppfattas i Strasbourg som de som satt käppar i hjulet för detta så viktiga arbete, och pinsamt nog med rätta. Men i riksdagen har vi haft ett gott samarbetet under kampanjen. Och jag är också tacksam för alla andras medverkan som gjorde arbetet så framgångsrikt.

Jag är kontaktparlamentariker - dvs utsedd som länk mellan Europarpdet, PACE och riksdagen. Och en anledning utöver resultatet till att jag skriver här är också att detta var ett såväl unikt och stilbildande arbete som kommer att få efterföljare som metod.

Men jag tog iniativ i riksdagen, inom ramen för Europarådets kampanj om våld mot kvinnor i nära relationer, med sikte att påverka de förslag som jag förväntade mig skulle komma från regeringen och sedan beslutas av riksdagen. Så blev det också även om jag hade velat se mer av resultat så påverkade jag och mitt arbete utveckligen.

Men vi börjar från början, Europarådets stats- och regeringschefer fattade vid ett toppmöte i maj 2005 ett beslut om en kampanj om våld mot kvinnor i nära relationer. Den parlamentariska församlingen gav sitt stöd åt beslutet och antog en resolution (nr 1512) om riktlinjer för kampanjen på parlamentarisk nivå. Och jag hade redan innan mötet försäkrat mig om stöd för den prioriteringen av dåvarande Utrikseminster Laila Freivald (S). Tack Laila.

Som ett led i förberedelsearbetet inför kampanjstarten anordnade riksdagens Europarådsdelegation en utfrågning i mars 2006 och utsåg i augusti samma år riksdagsledamoten mig som ansvarig för kampanjen inom riksdagen. Senar blev jag även samordnare för området Norden - Baltikum.

Riksdagsdirektören tillsatte i november samma år en mindre arbetsgrupp med kontakter in i några utskott och på RIK för att bistå mig i kampanjuppdragen. Kampanjen i riksdagen startade officiellt i november 2006.

Målsättningen med kampanjen har varit att

- Göra människor i alla Europarådets medlemsstater medvetna om att våld mot kvinnor är en kränkning av mänskliga rättigheter och att sporra alla medborgare att bekämpa det.

- Uppmana medlemsländerna att visa politisk vilja genom att tillhandahålla lämpliga resurser för att uppnå konkreta resultat i arbetet med att undanröja våld mot kvinnor.

- Främja effektiva åtgärder för att förebygga och bekämpa våld mot kvinnor genom lagstiftning och nationella handlingsplaner.

Församlingen har också förespråkat att budgetmedel öronmärks för åtgärder mot genusbaserat våld. Målet är 1 euro av de offentliga medlen per invånare/år.

Utvärdering
Församlingen har betonat nödvändigheten av att se till att internationella normer och åtaganden genomförs fullt ut när det gäller våld mot kvinnor. Vid en debatt i oktober analyserade församlingen i halvtid den pågående kampanjen. Kostnaderna för våld mot kvinnor uppskattas till 33 miljarder euro per år.

Församlingen underströk behovet av åtgärder på lokal och regional nivå och av stöd från frivilligorganisationer. Vidare betonades behovet av skyddat boende, utbildning av anställda inom bl.a. hälsovård, skola, polis och socialtjänst.

Inom ramen för kampanjen har ett stort antal evenemang arrangerats inom riksdagen. Olika aspekter av våldet mot kvinnor har belysts vid dessa tillfällen. Samtidigt har man diskuterat åtgärder för att hjälpa utsatta kvinnor, stödja olika institutioner som arbetar med de våldsutsatta kvinnorna eller med våldsutövarna.

Talmannens och många utskotts engagemang i kampanjen har uppskattats särskilt.

Ärenden m.m. i riksdagen

Under kampanjperioden har riksdagen behandlat ett antal ärenden som har anknytning till frågan om våld mot kvinnor i nära relationer. Bland annat kan här nämnas att det sammansatta justitie- och socialutskottet behandlade regeringens skrivelse 2007/08:39 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

2007-04-20 Socialförsäkringsutskottet diskuterade frågan om Europarådets kampanj mot våld i nära relationer vid sitt sammanträde den 10 april 2007.

2007-04-25 Riksdagsbeslut fattades om socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor (proposition 2006/07:38, betänkande 2006/07:SoU10 respektive protokoll 2006/07:98).

2007-09-19 Socialutskottet höll offentlig utfrågning på temat Våld mot äldre. Utfrågning finns publicerad i serien Rapporter från riksdagen, 2007/08:RFR4

2007-11-07 Socialutskottet höll en offentlig utfrågning om våld mot äldre. Utfrågningen publicerades i 2007/08:RFR4.

2007-11-14 Kulturutskottet inbjöd anställda och ledamöter till visning av filmen Den man älskar, i regi av Åke Sandgren, i andrakammarsalen i riksdagen.

2008-02-11 Justitieutskottet presenterade i januari 2008 en uppföljningsrapport om kriminalvårdens behandlingsprogram för män som dömts för våld i nära relationer, 2007/08:RFR9.

2008-02-13 Försvarsutskottet delar ut skriften Goda och dåliga exempel, erfarenheter från arbetet med FN-resolutionen 1325 i internationella missioner till samtliga ledamöter i utskottet. Skriften är utgiven av Genderforce, ett samverkansprojekt där Försvarsmakten, Räddningsverket, Polisen, Lottorna, Officersförbundet och Kvinna till kvinna deltar.

2008-02-18 Riksdagsbibliotekets nyhetsbrev vecka 8 innehöll länkar till myndigheter och organisationer samt tips om litteratur inom ämnet våld i nära relationer.

2008-02-20 Skatteutskottet höll ett seminarium om skyddad identitet inom folkbokföringen.

Våren 2008 Det sammansatta justitie- och socialutskottet behandlade frågor om mäns våld mot kvinnor.

2008-03-04 Det sammansatta justitie- och socialutskottet höll en offentlig utfrågning med anledning av regeringens skrivelse 2007/08:39 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

2008-03-04 Utrikesutskottet hade föredragningar om familjerelaterat våld mot kvinnor av inbjudna representanter från UD och Sida vid sitt utskottsmöte.

2008-03-27 Skatteutskottet höll ett seminarium om skyddad identitet.

2007-03-08 Utredningstjänsten presenterade InfoPM 2/2007, Våld mot kvinnor i nära relationer. InfoPM:an har även översatts till engelska.

2008-01-30 Justitieutskottet presenterade sin uppföljning av kiminalvårdens behandlingsprogram för män som dömts för våld i nära relationer, 2007/08:RFR9.

2007-05-16 Arbetsmarknadsutskottet presenterade en PM, Våld och hot i arbetslivet ur ett könsperspektiv.

Februari 2008 Kampanjarbetsgruppen sammanställde en PM, Kostnader för kampen mot mäns våld mot kvinnor i Norden och Baltikum. PM:an har även översatts till engelska.

2008-02-27 Utrikesutskottet presenterade en PM, Familjerelaterat kvinnovåld; Sveriges internationella åtaganden.

2008-04-24 Utrikesutskottet skriver i betänkande 2007/08:UU6 Verksamheten inom Europarådet 2007 att: ”utskottet noterar att det inom Europarådet pågår ett arbete med att överväga utarbetande av en konvention om våld mot kvinnor i nära relationer och att Sverige välkomnar det arbetet”.

2008-05-07 Betänkande 2007/08:UU6 debatterades i kammaren.

Kampanjevenemang i riksdagen

Ett stort antal aktiviteter och seminarier har genomförts sedan kampanjen inleddes. Bland annat har våld i samkönade relationer och våld mot kvinnor med funktionsnedsättning belysts. Seminarierna har vänt sig både till ledamöter, anställda och externt inbjudna från myndigheter och frivilligorganisationer

2006-11-22 Boken Mäns våld mot kvinnor i nära relationer distribuerades, tillsammans med ett informationsbrev, till samtliga riksdagsledamöter.

2006-12-13 Det vita bandet, kampanjens symbol, distribuerades vid Luciafirandet i Bankhallen. (I anslutning till olika evenemang i riksdagen har totalt ca 1400 st vita band delats ut.)

2007-03-08 På den internationella kvinnodagen hade kampanjarbetsgruppen ett bokbord i bankhallen där Carina Hägg presenterade Europarådets skrifter Handbok för parlamentariker – Nationella parlament i samarbete för att bekämpa våld i hemmet mot kvinnor och Övergripande plan för Europarådets kampanj för bekämpning av våld mot kvinnor, till exempel våld i hemmet i svensk översättning.

2007-04-25 Ett seminarium om mäns våld mot kvinnor hölls i andrakammarsalen. Seminariet fokuserade på männen och förebyggande åtgärder.

Tredje vice talman Liselott Hagberg välkomnade besökarna. Bland övriga inbjudna talare fanns Maria Eriksson, fil dr. och forskare, Ylva Johansson (s), Birgitta Nilsson, kommunalråd i Malmö, Karin Karlsbro, Stabschef hos integrations- och jämställdhetsministern, Klas Hyllander, organisationssekreterare Män för Jämställdhet och Lars Naumburg, Socialtjänsten i Norrtälje. Dessutom deltog Per Östberg, Emma Lundqvist och Karolin Röcklinger från Amphi Produktion. De visade filmen Ingen ser oss samt höll ett föredrag om förebyggande arbete i praktiken.

Seminariet var mycket välbesökt och uppmärksammades i både SVT Gomorron och Rapports kvällssändning.

2007-05-30 Tillsammans med Amnesty ordnades seminariet Mäns våld mot kvinnor: Hur kan tillämpning av lagstiftningen förbättras?.

Talare vid seminariet var Carina Hägg, kampanjansvarig i riksdagen, Katarina Bergehed, Svenska Amnesty, Halida Nasic, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Gun Heimer, Nationellt kunskapscentrum för frågor om mäns våld mot kvinnor, Abigail Choate, Rikspolisstyrelsen, Kajsa Rapp, Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Göteborg och Anastasia Swärd, Stockholms universitet.

2007-11-22 Seminariet Mäns våld mot kvinnor i nära relationer: vad kostar mäns våld? hölls i Mittpolen i riksdagen.

Talare vid seminariet var Carina Hägg, kampanjansvarig, Susanna Alakoski, redaktör för antologin Lyckliga slut: sjutton berättelser om vardagsvåld, Elis Envall, Socialstyrelsen, Katarina Weinehall, Umeå universitet, Kent Olsson (m) och Jens Orback, f.d. jämställdhetsminister och författare till boken Medan segern firades: min mammas historia.

2007-12-05 Ett seminarium på temat Situationen för samekvinnor hölls i Mittpolen i riksdagen. Arrangemanget skedde i samverkan med Stiftelsen Kvinnoforum, Svenska FN-förbundet och Svenska Kvinnolobbyn i samarbete med Sametinget och Svenska Samernas Riksförbund. Seminariet följde upp de frågor som bland annat lyfts av FN:s särskilde rapportör Yakin Erturk och Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter gällande kränkningar av samiska kvinnors rättigheter.

Bland talarna ingick svenska och internationella experter, bl.a. Cecilia Möller, FN:s Office of the High Commissioner for Human Rights, Inger Ann Omma, jurist, Sara Larsson, Sametinget och Carina Hägg, kampanjansvarig.

Seminariet avslutades med ett samtal mellan representanter från samtliga partiers riksdagspartier.

2008-01-11 I samarbete med Sveriges kvinnojourers riksförbund, SKR arrangerades ett seminarium i riksdagen som syftade till att belysa utsatta tjejer och kvinnors situation, sprida information om hur tjej- och kvinnojourer arbetar med problemet våld i nära relationer, delge erfarenheter från aktiva i jourer, inspirera till konstruktiv samverkan när det gäller bemötandet av utsatta tjejer, kvinnor och barn samt tala om kvinnojourerna i regeringens handlingsplan.

Vid seminariet presenteras även SKR:s handbok Att starta och driva tjej- och kvinnojour.

I seminariet deltog Maria Larsson, äldre- och folkhälsominister, Socialdepartementet, Carina Hägg, kampanjansvarig i riksdagen, Carina Ohlsson, ordförande SKR, Jonna Eriksson, Tjejjouren Juventas systrar Södertälje, Elisabeth Stå och Helene Engström, Kvinnojouren i Skövde.

2008-02-14 Ett seminarium, Tvångsäktenskap en del av det hedersrelaterade våldet, arrangerades av Q-sam.

Seminariet inleddes av Désirée Pethrus Engström (kd) och Carina Hägg (s). Efter det talade Kickis Åhré Älgamo, projektledare vid socialtjänstförvaltningen, på temat Hedersrelaterat förtryck och våld. Tvångsäktenskap - Hur ser situationen ut och hur arbetar socialtjänstförvaltningen och polisen?.

Azam Qarai, verksamhetsansvarig vid Linnamottagningen talade på temat Vilka är utsatta, hur vanligt är det och vad kan vi göra? och sedan avslutade Rasool Awal, nätverket Män mot hedersförtryck, med att tala om hur Män mot hedersförtryck arbetar för att bekämpa tvångsäktenskap. Efter det följde frågor och diskussion.

2008-02-21 Carina Hägg, kampanjansvarig i riksdagen, bjöd in till seminariet Mäns våld mot kvinnor – romernas situation. Vid seminariet talade Maria Leissner, ordförande för delegationen för romska frågor, om Romska kvinnor dubbelt utsatta och Soraya Post, ordförande för International Roma Women Network på temat Är det tradition att slå kvinnor?.

Rosita Grönfors, ordförande för Riksförbundet Internationella romska och resande Kvinnocentrum, talade på temat En romsk kvinnas situation i svenska samhället och Eva Rosengren, ordförande för Internationella Kvinnoföreningen för Romni, om Den romska kvinnans diskriminering - rättigheter och skyldigheter.

Efter en kort paus talade flyktingarbetare Ingrid Schiöler om nyanlända romer och Carina Ohlsson (s), ordförande SKR, om huruvida det behövs speciella kvinnojourer för romer. Lina Ploug, ordförande ROKS, avslutade med att tala skydd och stöd till våldsutsatta romska kvinnor innan det blev paneldebatt med riksdagsledamöter från olika partier.

2008-03-05 Riksdagens tvärpolitiska barngrupp inbjöd till ett seminarium om Våld mot barn – om aga, misshandel och barn som bevittnar våld i riksdagens förstakammarsal. Seminariet inleddes av Solveig Hellquist, ordförande i Riksdagens Tvärpolitiska Barngrupp. Efter det talade professor Staffan Jansson, författare till skriften Våld mot barn 2006-2007 – En nationell kartläggning på temat Hur ser våldet mot barn ut i Sverige idag?.

Berit Josefsson, samordnare för barn och ungdomsfrågor på Socialstyrelsen, fortsatte med att tala om Barnahus - Om samhällets omhändertagande av barn som utsatts för våld.

Efter det följde en paneldiskussion på temat Hur kan man förebygga våld mot barn?. I denna deltog Charlotte Lenman, jurist hos Barnombudsmannen, Åsa Landberg, psykoterapeut på Rädda Barnen och Rosy Skoog, Regionchef på BRIS Mitt.

Efter en knapp timmes öppna diskussioner avslutade Monica Green, vice ordförande i Riksdagens tvärpolitiska barngrupp, seminariet.

2008-03-05 Inför uppmärksammandet av den internationella kvinnodagen invigde talman Per Westerberg Europarådets fotoutställning om våld i hemmet mot kvinnor, i riksdagens Infocentrum.

Lite knappt femtio personer deltog i invigningen. Utställningen var sedan öppen för både ledamöter och anställda i riskdagen liksom för allmänheten under två veckors tid.

Deltagande vid evenemang utanför riksdagen
2006-10-19 Carina Hägg deltog i kampanjens första planeringsmöte i Strasbourg, Frankrike.

2006-11-25 Carina Hägg och Tone Tingsgård (på OSSE:s parlamentariska församlings vägnar) deltog i öppnandet av kampanjen i Madrid, Spanien.

2007-02-21 Carina Hägg deltog i ett regionalt möte i Haag, Nederländerna.

2007-03-08 Kampanjgruppen och Carina Hägg hade ett bokbord i Bankhallen. Där presenterades Europarådets Handbok för parlamentariker, Nationella parlament i samarbete för att bekämpa våld i hemmet mot kvinnor i svensk översättning.

2007-03-08 UNIFEM uppmärksammade den internationella kvinnodagen med arrangemanget Nolltolerans mot våld mot kvinnor. Talman Per Westerberg, Carina Hägg och Marietta de Pourbaix-Lundin deltog från riksdagen. Talman Per Westerberg deltog i ett seminarium på temat Är Sveriges parlament världens mest jämställda parlament? och Carina Hägg informerade om kampanjen.

Evenemanget besöktes av cirka 270 personer och fjorton nätverksorganisationer deltog aktivt genom att bidra med bokbord. Dessutom sändes seminariet i sin helhet på SVT2 och SVT24.

2007-04-11 Carina Hägg deltog i en utfrågning i Europaparlamentet i Bryssel, Belgien.

2007-04-16 – Kampanjarbetsgruppen gjorde ett studiebesök vid
2007-04-18 Europarådet i Strasbourg, Frankrike, i samband med vårsessionen.

2007-04-18 Carina Hägg deltog i Europarådets parlamentariska församlings debatt om mänskliga rättigheter i Strasbourg, Frankrike. Carina Hägg fokuserade på familjerelaterat våld i sitt inlägg.

2007-05-09 Carina Hägg deltog i ett regionalt seminarium på temat Men’s Active Participation in Combating Domestic Violence, arrangerat av Europarådet, i Zagreb, Kroatien.

2007-06-05 Carina Hägg deltog i kampanjens andra planeringsmöte, i Strasbourg, Frankrike.

2007-10-05 Carina Hägg deltog i Europarådets parlamentariska församlings debatt i Strasbourg, Frankrike.

Carina Hägg fokuserade i sitt tal på kostnaderna för våldet och anknöt till Mr Mendes Botas förslag om att medlemsstaterna ska avsätta en euro per invånare till kampen mot våld mot kvinnor.

2007-10-10 Carina Hägg deltog i ett regionalt möte i Helsingfors, Finlands. Hon delade ordförandeskapet för mötet med Finlands kontaktparlamentariker för kampanjen, Jukka Gustafsson.

2007-11-05 Carina Hägg deltog i ett rundabordsmöte på temat Internationella åtgärder att bekämpa våld mot kvinnor, i Wien, Österrike.

2007-11-26 Carina Hägg deltog i seminariet Att förebygga könsrelaterat våld, i Bryssel, Belgien.

2007-12-06 Carina Hägg deltog i en konferens om kvinnojourer, i Strasbourg, Frankrike.

2008-02-27 Carina Hägg deltog i ett IPU-möte med tema Role of Parliaments in Financing for Gender Equality, i New York, USA.

2008-03-05 Med anledning av den internationella kvinnodagen talade Kent Olsson om mäns roll i kampen mot våld mot kvinnor vid ett utskottsmöte i Bryssel, Belgien.

2008-04-08 Carina Hägg deltog i ett seminarium på temat Kvinnovåldet i Finland i Finlands riksdag, Helsingfors, Finland.

2008-04-30 Carina Hägg och Kent Olsson deltog i Europarådets parlamentariska församlings kampanjavslutning i Wien, Österrike.

Kampanjen i riksdagsdokument
Skrivelse
· 2007/08:39 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer

Betänkanden
· 2004/05:JuU20 Stalking
· 2006/07:JuU10 Våldsbrott och brottsoffer
· 2006/07:SkU13 Allmänna motioner (om sekretessmarkering, kvarskrivning eller fingerade personuppgifter i folkbokföringen)
· 2006/07:SoU10 Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor
· 2006/07:SoU13 Äldrefrågor
· 2007/08:FöU7 (om 1325-arbetet)
· 2007/08:JuSoU1 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer
· 2007/08:UFöU1 (om 1325-arbetet)
· 2007/08:UFöU2 (om 1325-arbetet)
· 2007/08:UU6 Verksamheten inom Europarådet

Motioner
· Motion 2007/08:U9 med anledning av skr. 2007/08:81 Redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. år 2007 samt inför det svenska ordförandeskapet år 2008
· Motion 2007/08:Ju7 med anledning av skr. 2007/08:39 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer
· Motion 2007/08:Ju12 med anledning av skr. 2007/08:39 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer
· Motion 2007/08:Fö227 Räddningsverket och våld i nära relation
· Motion 2007/08:Ju246 Våld i nära relationer

Interpellationer
· 2006/07:306 Europarådets kampanj mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer
· 2007/08:172 Mäns våld mot kvinnor
· 2007/08:418 Konvention om våld mot kvinnor

Skriftliga frågor
· 2006/07:1077 Könsdiskriminerande reklam
· 2006/07:1105 Räddningsverket och våld i nära relationer
· 2007/08:156 Rapport om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning
· 2007/08:238 Ekonomiska överenskommelser vid äktenskap
· 2007/08:315 Expertgruppen för människohandel
· 2007/08:362 Arbetsgivares ansvar för mäns våld mot kvinnor
· 2007/08:363 Djur i våldsmiljöer
· 2007/08:550 Rätt till en fast bostad efter jourboende
· 2007/08:764 Minoriteters hälsosituation
· 2007/08:864 Ekonomiska tvång för att upprätthålla tvångsäktenskap för minderåriga flickor
· 2007/08:946 Europarådet och FN:s kampanj mot mäns våld
· 2007/08:967 Ekofinmötet

det hände mer men jag stannar här, med frågan jag skrev ned inför en utställning:

Ser vi till de "mänskliga rättigheterna" eller "mäns rättigheter" ?

Min arbetskamrat har liksom din haft blåmärken, som vi först inte förstod kom från honom! Jag pratade med Fadime och jag har känt vanmakt när Anna tvingades fly utomlands. Ingen individ bär enskilt ansvar ar för könsmaktsordningen som beskrivs av Europarådet och FN, men alla, män och kvinnor, har ansvar för en förändring.

När omfattningen av hot och våld och det yttersta uttrycket, döden, ligger utbredd framför oss i hårda fakta får vi inte blunda. Jag ville tvinga slutna ögon att se och jag ville öppna finansutskottens plånböcker runt om i Europa. Och jag ville rikta blicken mot den kontroll och det våld som även sätter gränser för flickor och kvinnor för demokratiskt deltagande i samhället.
Nu fick jag möjlighet att omvandla det lidande jag mött hos kvinnor under åren till något konkret som jag kunde ta med mig in i det tvärpolitiska arbetet i riksdagen. Det var ett unikt ansvar. Möjligheten att genom en breddad samverkan kunna förbättra lagstiftning och bidra till attitydförändringar, allt för att säkra kvinnors och deras barns vardag, var något jag ville kasta mig in i.

Vi ska veta hur målet, Stoppa allt våld mot kvinnor – stoppa våld i nära relationer, kan uppnås men också våga säga när. Ska vi enas om år 2015?

/:

Jag ingår i Europarådets svenska delegation och var kontaktparlamentariker för Europarådskampanjen i riksdagen samt för Nordiska rådet och för Baltiska församlingen. Men var tills nyligen (tidsbegränsat uppdrag) ordförande för den anvariga kommitten i Europarådet.