tisdag 6 augusti 2013

Åtgärder mot radikalisering och terrorism

Sverige har signerat tretton multilaterala konventioner om terrorism och därmed samtidigt förbundit sig att samverka med andra för att motverka terrorism. Jag har tidigare pekat på problematiken med ensamresande krigare och efterfrågat regeringens åtgärder på området. Och sedan dess har problematiken dels växt, dels alltmer kommit i dagen. Men frånvaron av förebyggande initiativ som överväganden om lagförstärkningar kvarstår.

Det förebyggande arbetet mot radikalisering behöver förstärkas. Anledningarna till att personer reser från Sverige till konfliktområden i syfte att få träning i väpnad strid, och även delta i strid, måste tas på större allvar. Unga mister liv, svenskar deltar i verksamheter som inte främjar demokratibyggande värden och respekt för mänskliga rättigheter. Vi kan även utgå från att bidrag till finansiering av extremistiskt våld förekommer. I några fall framkommer även koppling till terrorism. 
Att Säkerhetspolisen arbeta aktivt med att förebygga att personer åker utomlands för att delta i väpnad strid samt därefter med att bedöma om en person utgör något hot när han eller hon återvänder till Sverige är viktigt. Men jag vill understryka att ansvaret i samhället är bredare än så. Regeringen har att bedöma vilka opinionsgrupper man legitimerat. Regeringen har också att förstärka den nationella strategin mot terrorism med åtgärder.
Det är dags att uppreppa frågan, vilka åtgärder avser regeringen vidta för att förstärka en nationell strategi mot terrorism?