söndag 21 mars 2010

S-kvinnor Jkp län om barnomsorg på obekväm arbetstid!

Lagstadga om barnomsorg på obekväm arbetstid!

För många föräldrar är barnomsorg på oregelbunden eller obekväm arbetstid en förutsättning för att kunna yrkesarbeta. Detta gäller inte minst ensamstående föräldrar, där majoriteten är kvinnor.

Det ökande gendergapet visar att Sverige står långt från målet om ett jämställt samhälle och ett jämställt familjeliv. Om kvinnor ska bli ekonomiskt självständiga måste vi kunna delta i arbetslivet på samma villkor som männen. Så är det inte i dag. Anledningen är att en orimligt stor del av omsorgen om barn och äldre liksom stödet till människor med funktionsnedsättning fortfarande är beroende av kvinnors obetalda arbete. Så länge som den bördan vilar på kvinnors axlar kommer kvinnor att ha lägre förvärvsinkomster och lägre pensioner än männen. Jämställdhetspolitiken måste utgå från detta samband.

Inom LO-grupperna arbetar drygt hälften av kvinnorna med små barn på obekväm eller oregelbunden arbetstid. Mot detta ska ställas att endast c:a 4000 barn är inskrivna i förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg på kvällar, nätter eller helger. Under dessa förutsättningar blir det inte lätt att arbeta heltid vilket också avspeglas i statistiken. Bristen på barnomsorg på kvällar nätter och helger är ett akut hinder på vägen mot ett jämställt samhälle.

En undersökning av organisationen Makalösa Föräldrar visar att sex av tio kommuner inte erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid och att den ekonomiska krisen leder till att flera kommuner väljer att skära ner denna verksamhet eftersom den inte är lagstadgad. Länets kommuner kan agera till förmån för en trygg barnomsorg på obekväm arbetstid.

”Kvinnor och män har samma möjligheter till avlönat arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut”. Detta mål antogs av riksdagen 2006 som ett av fyra delmål för jämställdhetspolitiken.

För oss är det självklart att politiken i allmänhet och välfärdspolitiken i synnerhet ska utformas med detta mål för ögonen. Därför är det också självklart att det ska finnas barnomsorg på obekväm arbetstid.

S-kvinnor Jönköpings län uttalar kravet att regeringens förslag till ny skollag skärps så att kommunerna blir skyldiga att erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid.

antagit vid Årskongressen i Norrahammar 20 mars

Carina Hägg
Ordförande S-Kvinnor Jönköpings län