onsdag 3 mars 2010

För många kvinnor är vardagen en kamp för att överleva

Jag skriver i Jönköpings Posten, JP : Den 8 mars firas den internationella kvinnodagen över hela världen. En dag då kvinnors kamp för jämlikhet och frihet uppmärksammas. Idag kan det kännas som en självklarhet att kvinnor ska ha samma möjligheter som män att påverka sin vardag och skapa sig en framtid utifrån sina egna drömmar. Men för många kvinnor är vardagen en kamp för att överleva. Det finns alltför många flickor och kvinnor som inte får utbilda sig eller välja livspartner utan att någon annan bestämmer, oftast en man. Kvinnors möjligheter att delta på lika villkor i samhället är fortfarande mycket begränsad för många kvinnor.

För mig är målet ett samhälle där varken kvinnor eller män begränsas av sitt kön, - inte på arbetsmarknaden, och inte i livet i övrigt. Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det förutsätter samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på livets alla områden. Jämställdhet kan inte reduceras till något som enbart gäller kvinnor, eller något som man bara kan fundera på i högkonjunktur. För att nå ett jämställt samhälle krävs både ett långsiktigt och systematiskt arbete – men kanske främst insiktsfulla politiker med mod att gå i bräschen och ta till lagstiftning där så behövs. Kvinnor i alla yrken riskerar att könstillhörigheten blir ett hinder i karriären och löneförhandlingen. Därför behover inte minst kvinor starka fackliga organisationer typ

Trots att Sverige är ett av världens mest jämställda länder, upplever kvinnor en rädsla och oro i vardagen som begränsar just på grund av kön. Rädslan för oönskade eller farliga närmanden från män styr hur kvinnor reser, var de promenerar, hur de klär sig. Verbala sexuella kränkningar i skolan, eller på nätet, sexuella hot och tvång tillhör alltför många flickors vardag. Enligt statistik från BRÅ har sexualbrotten/våldtäkter ökat mellan 2008-2009 med närmare 10 procent i Jönköpings län. Jag anser liksom Amnesty m fl att en handlingsplan är helt avgörande för att vända den negativa utveckling vi fått i vårt län och nationellt.

Allt för många kvinnor och unga flickor lever under hot och våld. Dessa har länge varit osynliggjorda. Detta gäller särskilt unga flickor i patriarkala familjer. Så får det inte fortsätta. Alla har rätt till ett tryggt liv. Inga former av könsrelaterat våld, inte heller prostitution och människohandel, får förekomma i vårt samhälle.

Vi måste alla hjälpas åt för att driva på så att attityderna till våld och hot mot kvinnor ändras. I grunden handlar det om respekt för en annan medmänniska och hennes frihet som individ. Vi har alla en rätt att inte bli kränkta eller utsatta för våld. Det är särskilt viktigt att de som står oss nära respekterar denna rättighet. Att motverka våld och sexualiserat våld på ett tidigt stadium bidrar till att minska det lidande som många kvinnor utsätts för. Vi har alla ett ansvar för att öka jämställdheten mellan kvinnor och män.