fredag 19 februari 2010

Vi går inte med i Nato

När jag möter väljare i min valkrets blir det tydligt hur stort stödet för den militära alliansfriheten är stort i länet. Men det gäller inte bara i Jönköpings län. Bilden är samstämmig från mina resor i landet. Ett faktum som ger en stark legitimitet till vår säkerhetspolitiska hållning.

En rödgrön regering ska inte gå med i Nato!

Högeralliansen är däremot djupt oense om vissa grundläggande frågor, en är medlemskap i Nato. I några fundamentala frågeställningar måste det råda enighet i en regering. Nato är en sådan fråga.

Men högeralliansen presenterade aldrig någon gemensam försvarspolitik före valet 2006. En brist som snabbt visade sig genom turbulens med försvarsministerns avgång och att besked om internationella insatser lades fram ena dagen för att dras tillbaka nästa dag. Vi ser ännu soloutspel om militär på Gotland, storlek på försvarsbudgeten och stora förändringar hastas igenom trots bristfälliga underlag.

Det är viktigt att det inte råder någon som helst tveksamhet om vårt lands säkerhetspolitiska grundhållning, nämligen att Sveriges militära alliansfrihet tjänar oss väl. Den kommer att tjäna oss väl även i framtiden och är central för vår utrikes- och säkerhetspolitik.

Går vi in i en försvarsallians med ömsesidiga försvarsförpliktelser äventyras vår handlingsfrihet. Ett Natomedlemskap skulle också inskränka möjligheterna till en självständig försvarspolitik.

Till skillnad från den borgerliga regeringen är vi mycket tydliga med var gränserna för samarbetet med Nato går. Sverige ska inte tillåta Natoövningar på svenskt territorium om inte syftet är kopplat till FN:s internationella fredsoperationer. Vid övningar och militära besök till Sverige ska kärnvapen aldrig få medföras. Sverige ska inte delta i militära operationer som enbart har sin grund i Nato-stadgans artikel fem om ömsesidiga försvarsgarantier.

Internationella insatser blir alltmer krävande och komplexa. Ofta är det Nato som har de resurser som krävs för att leda dem. Därför är standardisering och samarbete med Nato i fredsbevarande insatser med FN-mandat viktigt.

Vi rödgröna anser att Sverige bör fortsätta det samarbete med Nato som utvecklats sedan flera år. Men det ska ske i sådana former att det inte undergräver trovärdigheten för vår militära alliansfrihet.

Internationell säkerhet ska vila på samarbete och ett starkt globalt regelverk under FN:s ledning. Och då med FN-mandat.

Vi vill att Sverige åter ska skärpa sin profil i FN. Och Sverige ska fortsätta det aktiva engagemanget och deltagandet i internationella insatser inom ramen för FN, EU, Nato och OSSE.