torsdag 27 maj 2010

En ansvarsfull utrikes- och säkerhetspolitik

Att vi rödgröna på punkt efter punkt leverar en gemensam utrikes- försvars- och säkerhetspolitik gör de blå allt nervösa. De vet att de själva i rollen som allians-opposition inför valet 2006 aldrig lyckades presentera en gemensam politik på dessa så grundläggande områden.

Och fortfarande saknas en samsyn inom Reinfeldts regering på flera avgörande områden. Nu senast manifesterades oenigheten åter genom Sten Tolgfors sågning av Jan Björklunds politik. Vi socialdemokrater har frågat Moderaterna och Folkpartiet när den utredning om ett svenskt Nato-medlemskap som de vill se kommer. Folkpartiet vill redan idag överge alliansfriheten och gå med i Nato. Och ska Sverige delta i Natos försvarsplanering för Estland, Lettland och Litauen så som Folkpartiet vill, ska svenska JAS-plan sköta luftövervakningen för dessa Natoländer osv

Det är mot den bakgrund av de frågetecknen vi ska bedöma Utrikesminister Carl Bildt höga tonläge i debatten under de senaste dagarna.

Så här står det i vårt rödgröna dokument under rubriken Nordamerika: Vår gemensamma historia gör Europa och USA beroende av varandra. Samarbete över Atlanten är alltid bättre än djup misstro och isolationism. Bush-administrationens politik gjorde att USA tappade enormt i stöd från världens befolkning. Vi förväntar oss att USA under Barack Obamas ska föra en politik där mänskliga rättigheter respekteras. Vi kräver att USA stänger fängelset på Guantanamo under 2010 och att fångarna får sina fall behandlade i enlighet med de mänskliga rättigheterna. USA är den enda kvarvarande militära supermakten och måste därför ta ledningen i det internationella nedrustningsarbetet. En rödgrön regering kommer att kräva att USA avvecklar sina kärnvapen och militärbaser utanför landets gränser.

Grundläggande värderingar om mänskliga rättigheter och demokrati delas av befolkningarna i Europa och Nordamerika, men det finns också skillnader i synen på exempelvis dödsstraff, den internationella brottsmålsdomstolen, FN med mera. Vi gör också olika bedömningar om hur stora klimatåtaganden som är nödvändiga för framtiden.

Genom att Europa och USA har olika resurser och förmågor som kan komplettera varandra kan vi bidra till fred, säkerhet och utveckling i världen. FN, IMF, Världsbanken, WTO och andra multilaterala organ är beroende av ett starkt engagemang från både USA och Europa. Därför behövs en fördjupad och konstruktiv dialog över Atlanten bland annat om behovet av att stärka de multilaterala organisationerna.

Jag hävdaratt USA som världens enda militära supermakt har ett särskilt ansvar och bör vara ett föredöme i de nedrustningar som president Obama initierat. Utopin är att inga länder har militärbaser på andra länders territorier, men dit är det, som alla utom Bildt och hans vänner tycks förstår, vägen lång.

Nu pågår i FN NPT-konferensen. i New York är det tydligt att kärnvapen som innehas av en kärnvapennation men som placeras ut på en militärbas i ett annat land inte ses om spridning av kärnvapen. Detta gäller även om värdlandet själv inte är en kärnvapenstat. Något jag menar att vi som inte vill se en spridning av kärnvapen har all anledning att också fundera över.

Vi är tre partier med olika traditioner och som inte tidigare samverkat organiserat på dessa områden. Men även om vi rödgröna inte själva är överraskade så valde en del tyckare att inledningsvis utrycka låga förväntningar på resultat, vem är förvånad. Nu har vi levererat och visat att vi även framdels kommer att att presentera en rödgrön politik på dessa viktiga områden. Vi är olika stora och samverkan sker genom ett givande och tagande inom och mellan olika områden. Och det är naturligtvis intressant för en om än begränsad krets att analysera vem som vann vad. Det får man gärna fortsätta med. Men bland dessa analytikr finns även de som väljer att plocka ut en halv mening ut sitt sammanhang och ge detta krigsrubriker i media. Hur seriös journalistik är det?

Men vi ger väljarna de viktiga svaren för en sammanhållen utrikes- försvars- och säkerhetspolitik. En rödgrön regering kommer att kräva att USA stänger fängelset på Guantanamo under 2010 och att fångarna får sina fall behandlade i enlighet med de mänskliga rättigheterna, verka för att USA ansluter sig till den internationella brottsmålsdomstolen, ICC och föra en aktiv dialog med USA för att förmå USA att bilateralt och inom multilaterala organisationer bidra till fred, säkerhet och utveckling i världen.

Borde inte även de blå stödja denna rödgröna politik?