lördag 24 april 2010

Regeringen och Sida försvagar politiken mot könsstympning

Sida Academy, Development Dialogue Series,Body Politics, Women anordnar något som behöver uppmärksammas fredagen den 7 juni. Medverkande: Ann Schlyter, Lisen Dellenborg, socialantropolog, Maria Malmström, socialantropolog, Maja Åberg, Amnesty, Anders Pedersen, avdelningschef avdelningen för Demokrati, Mänskliga Rättigheter och Jämställdhet och Moderator: Susanne Wadstein, teamchef Jämställdhet.

Biståndsminister Gunilla Carlsson svarade mig tidigare under mandatperioden "Det har på senare år framkommit alltmer att kvinnor – särskilt yngre kvinnor – som varit utsatta för könsstympning själva opponerar sig mot att förutom det fysiskt lidande könsstympning orsakar dessutom bli stämplade som ”stympade” och vanställda. Detta måste tas på allvar och respekteras. Av den anledning har det internationella språkbruket alltmer börjat använda båda begreppen könsstympning och omskärelse tillsammans, på engelska female genital mutilation/cutting, FGM/C. Detta framgår mycket tydligt i FN-systemets arbete mot könsstympning, bland annat i befolkningsfonden UNFPA:s och barnfonden Unicefs gemensamma program 2008–2012 Female Genital Mutilation/Cutting: Accelerating Change. Regeringen sällar sig således till detta språkbruk. Begreppet könsstympning har alltså inte ersatts av begreppet omskärelse. Hållbar utveckling kan inte uppnås utan förändring som sker inifrån samhällen och kulturer, hos människor själva och utifrån deras egen kapacitet, verklighet och framtidsvisioner. Att bekämpa könsstympning handlar om att arbeta för att förändra attityder hos samtliga som på olika sätt stöder och är bärare av denna skadliga sedvänja; de äldre kvinnor som utför handlingen, män, religiösa ledare och andra kvinnor."

Vi har kämpat för att begreppet omskärelse skulle ersattas av begreppet könsstympning. Nu söker regeringen vägar för att försvaga begreppen. Jag beklagar att socialantropologisk forskning vill jämställa könsstympning av flickor med intimplastikkirurgi av vuxna kvinnor.

Inom den internationella debatten, även i FN, finns krafter som vill ändra benämningen könsstympning till genital cutting. Krafter finns såväl nationellt som internationellt för att genom ordval förmildra tortyr och ursäkta skadliga sedvänjor. Sveriges förhållningssätt och agerande efterfrågas inom FN. Jag hade hopptts på stöd från regerigen och att Biståndsmintern skulle stödja en tydlig hålling och börja samverka med länder med samma utgångspunkt som Sverige haftför att ordet könsstympning inte ska ersättas med ett försvagande ordval. Regeringens svar var en besvikelse. Och politiken mot könsstymping försvagades samtidigt.

Sedan har jag följer en alltmer förundrad mailväxlingar om sk föreställningar om mr rep afrikanska kvinnors rättigheter i den konkreta verkligheten de lever i för. FN:s allmänna förklaring om mr exkluderar inte afrikanskor men vi ser en utvecklingen mot försvagande språkbruk och könsstympning ursäktas. Detta sker som en följd av den regeringens politiska omriktning av som jag beklagar men som myndigheten Sida nu följer upp. Sida bjuder in till lanserinen av Studie nr 24 som handlar om kroppspolitik och kvinnliga medborgare i Afrika. I inbjudan skriver man just om strävar efter att sammanlänka föreställningarna om universella mänskliga rättigheter med afrikanska kvinnors rättigheter i de konkreta verkligheten de lever i. Det är djupt oroande. Länder som har bra lagar följer inte upp brott på detta ormdåe och även i Sverige återfinns få domar. Och när ansvariga förespråkar att begreppet FGM ska ändras till genital cutting för att som för att i linje regeringens mening "inte stigmatisera kvinnorna". Man ursäktar könsstymping med kulturell företeelse. Men nu har det brutit ut en debatt på nätet som jag kan delge er något av. Hoppas ni kan gå till Sida, reagera och ta del i debatten.

> Hej allesamman,> Vi ber om ursäkt för ytterligare ett massutskick. Vi känner oss dock > manade att svara på Maria Hagbergs frågor till oss vilka ställdes så ni > alla kunde ta del av dem. Vi befarade att vår tystnad annars kunde tolkas > som ett medgivande till de påståenden som ligger inbäddade i Marias > frågor.> 1. Ja, vi anser att begreppet FGM (female genital mutilation) ska ändras > till genital cutting.> Motivering: FGC är ett neutralare begrepp vilket kan användas även i > samtal med de som praktiserar ingreppet och det gör inte dessa till > omänskliga grymma föräldrar i icke-praktiserandes ögon: den bilden är > ingen betjänt av. FGM är ett politiskt begrepp. Det myntades under > 1970-talet av Pat Hosken för att visa ’vad det faktiskt handlar om’: > stympning. Det är viktigt att minnas att detta är vad det handlar om för > alla de som inte praktiserar FGC. Ingen förälder vare sig i Senegal, > Egypten, Somalia eller någon annanstans (utom de fåtal som är psykiskt > sjuka) skulle stympa sitt barn. Föräldrar är oroliga för den smärta och > risk deras barn undergår, men det anser nödvändigt trots detta. Utmaningen > ligger i att förstå varför det anses så viktigt att de faktiskt utsätter > sina barn för denna smärta och risk. Idag används begreppet FGM av > västerländska likväl som afrikanska feminister och aktivister. Dock > föredrar de flesta aktivister att tala om FGC, circumcision, excision > eller använda lokala termer som sunna i kontakt med praktiserande > befolkning. Detta för att inte stöta bort samtalspartnern. Utan > samtalspartner – ingen dialog – ingen förändring. Jag går hellre på > RAINBOs definition och deras användning av det dubbla begreppet FC/FGM för > att ’intentionen är omskärelse, konsekvenserna en stympning’. Dock anser > varken vi eller RAINBO att prickning kan gå under den benämningen.> 2. Nej, vi anser inte att begränsad FGM sk prickning ska vara tillåten.> Däremot anser vi det vara problematiskt att alla ingrepp ska kallas > könsstympning då s k ’designer vaginas’ vilket innebär betydligt större > ingrepp än prickning, med klipp av blygdläppar och t o m förminskning av > klitoris inte klassificeras som könsstympning.> 3. Nej, vi anser inte att plastikkirurgiska ingrepp på västerländska > kvinnor är direkt jämförbart med FGC på kvinnor och barn.>> Vi vill understryka att din fråga om vi anser ”att vuxna västerländska > kvinnors frivilliga plastikkirurgiska ingrepp är jämförbara med FGM på > barn och kvinnor’ är felställd. Det handlar inte om att jämställa > ingreppen utan om att västvärlden i sin kritik av FGC måste begrunda det > faktum att västerländska kvinnors könsorgan kan beskäras med lagens goda > minne. Termen ’frivillighet’ måste också problematiseras. Visst. Det är > ingen mormor eller farmor som tvingar en svensk kvinna till intimkirurgi. > Däremot ett genussystem i vilket normerna för hur kvinnors och mäns > kroppar ska se ut inte bara gör att kvinnor ’frivilligt’ underkastar sig > bantning och en evig jakt på den perfekta kroppen vilken i sin ytterlighet > t o m får vissa kvinnor att lägga sig under kniven eller injicera nervgift > i ansiktet och riskera ansiktsförlamning. Hade vi levt ensamma på en öde ö > hade vi varken bantat, lyft brösten eller förminskat våra inre blygdläppar > eller förgiftat våra kroppar.> 4. Nej, vi anser inte att den eritreanska kvinnokampen (pågick i drygt 20 > år) för förbud mot könsstympning var fel.> Vi förstår inte varför du ställer frågan. Självklart stöder vi kvinnors > (och mäns) egen kamp mot FGC.> Vi anser att FN:s kvinnokonvention är ett viktigt instrument i arbetet för > kvinnors mänskliga rättigheter. Den universella deklarationen för MR > räcker inte för att synliggöra frågor kring genus vilka oftast drabbar > kvinnor.> 5. Vi anser att Nawal el Sadaawis kamp mot könsstympningen i Egypten är > beundransvärd. En mycket modig kvinna som står upp för sina åsikter > oavsett motstånd.>> 6. Anser ni att det är försvarbart att använda kultur som analysmetod i > sin forskning, även om det innebär att traditionella sedvänjor som > motverkar kvinnors och barns rättigheter samt innebär övergrepp, består?> Din fråga är ledande. Vi anser inte att ’kultur’ som analysmetod innebär > att övergrepp består. Det är ditt påstående inte ett belagt faktum. Vi > anser tvärtom att deltagande observation, etnografi och relativism som > metod är ypperliga metoder för att belysa maktrelationer; maktaspekter som > missas om man går in i en studie med en klar förförståelse kring var > förtrycket ligger. Mohanty skriver mycket om detta. Exempelvis handlar > FGC, som vi ser det mer direkt om vuxnas makt över barn: det är vuxna män > som omskär små pojkar och det är vuxna kvinnor som omskär små flickor. En > ensam man kan sällan förhindra omskärelsen av sin dotter eller son, lika > lite som en ensam kvinna kan det. Beslutet ligger ofta hos den äldre > generationen och i gruppen i stort. FGC är en praktik som understöds av > genusideologier vilka reproduceras och upprätthålls av både kvinnor och > män. Kvinnor och flickor får betala priset med sina kroppar. Män får > betala priset av sina döttrars, systrars och hustrurs och mödrars lidande.>> För oss är det av central vikt att skilja på relativism som metod, d v s > att göra sig medveten om sin egen förförståelse och öppna sig för andra > perspektiv för att begripa vad det handlar om för aktörerna – och > relativism som filosofi, s k moraliskt relativism enligt vilken ’anything > goes’ för att det är viktigt för aktörerna. Ett sånt synsätt leder som vi > ser det till cynism och är inte någon behjälplig. För att alls kunna vara > med och bidraga till en förändring krävs förståelse för vad FGC betyder > för de praktiserande – INTE ACCEPTANS utan att begripa för varför > praktiken är så viktig att föräldrar faktiskt utsätter sina barn, både > pojkar och flickor, för den smärta och risk det innebär att omskära dem.>> I fortsättningen uppskattar vi om du Maria kan bemöta oss direkt med > liknande frågor alternativt invänta rapport eller höra dig för med andra > närvarande om du själv inte kan deltaga. Det är mycket tidskrävande att > svara på så här stora och komplicerade frågor via mejl. Vi hoppas att > många av er som läser detta kan närvara och ställa oss era frågor under > Sidas seminarium om Body politics och FGM den 7 juni kl 10-12 i Stockholm. > Välkomna!> Vänliga hälsningar> Lisen Dellenborg och Maria Malmström>>>

Tack för att ni tog er tid att svara då jag och många andra inte har möjlighet att delta på seminariet.

Jag ber också om ursäkt för ytterligare ett massutskick men jag vill också klargöra att det inte är mina "påståenden" utan det har uttalats av andra socialantropologer inom ämnesområdet. Sedan finns det annan forskning som säkert visar annat än det ni vill presentera. Den korrekta medicinska termen för avlägsnande av frisk kroppsvävnad är "stympning" så här är det mer en fråga om man anser sig tillhöra den naturvetenskapliga eller den samhällsvetenskapliga akademiska sfären. Jag är inte så insatt i den politiska aspekten så det får stå för er.Det finns olika uppfattning om ändring av benämningen FGM och den ni presenterar är en. I övrigt var det bra att ni svarade på svåra frågor utifrån er uppfattning. Den är ju ingen sanning då uppfattningarna är olika.

Ha en trevlig helgMvh Maria>