torsdag 1 april 2010

Inga satsningar på höghastighetståg

Regeringen har nu presenterat sitt förslag till regionala länsplaner för infrastrukturen och tyvärr så infrias inte de högt ställda förväntningarna på ett igångsättande av Europabanan. Inga satsningar görs på höghastighetståg vilket drabbar Jönköpings län negativt. Byggandet av Ostlänken finns inte heller med i regeringens planer trots att den är en viktig strategisk länk för att utveckla järnvägstrafiken i hela landet. Regeringen trollar med siffror och presenterar redan planerade satsningar som nya.

Att bygga höghastighetsbanor som Europabanan är ett sätt att möta framtidens efterfrågan på transporter genom ökad tillgänglighet, mer kapacitet och att skapa förutsättningar för stärkt utveckling, tillväxt och konkurrenskraft i Sverige.

Det behövs satsningar på kollektivtrafiken för att uppnå målet om hållbara transporter. Behoven av snabba, klimatmässigt hållbara och säkra transporter i hela landet fortsätter att öka. Det illustreras av att efterfrågan på resor med lokal- och regionaltåg har ökat dramatiskt de senaste åren. Kollektivtrafiken bidrar på många olika sätt till att skapa välfärd och samhällsnytta. För att minska utsläppen och trängseln i de områden som växer snabbt behövs bättre och snabbare kollektivtrafik för att underlätta för de som dagligen arbetspendlar till och från jobbet.

Höghastighetstågen får stor betydelse både för persontrafiken och godstrafiken. Idag har gods på järnväg svårt att konkurrera med gods på lastbil på grund av trängseln på spåren. Den kapacitet som frigörs inom det nuvarande järnvägssystemet kommer att ha en mycket stor betydelse för möjligheten att öka järnvägstransporternas andel av godstransporterna.
Ska vi långsiktigt förbättra möjligheterna att klara både våra utsläppsmål och våra företags konkurrenskraft är det viktigt att inte enbart förbättra transporterna inom Sverige, utan också transporterna till och från jobbet.

Höghastighetstågen får stor betydelse både för persontrafiken och godstrafiken. Idag har gods på järnväg svårt att konkurrera med gods på lastbil på grund av trängseln på spåren. Den kapacitet som frigörs inom det nuvarande järnvägssystemet kommer att ha en mycket stor betydelse för möjligheten att öka järnvägstransporternas andel av godstransporterna.
Ska vi långsiktigt förbättra möjligheterna att klara både våra utsläppsmål och våra företags konkurrenskraft är det viktigt att inte enbart förbättra transporterna inom Sverige, utan också transporterna till och från Sverige.

publicerat den 1 april på Värnamo.NU