onsdag 28 april 2010

Kriminalisering - barn som tvingas bevittna våld

Jag debatterar om kriminalisering då barn tvingas bevittna våld på Värnamo NU

S-kvinnor hävdar att barn är särskilt utsatta då de lever i en familj där det förekommer våld och hot. Och den animerade filmen ”Jag sa att jag hade en mardröm” bidrar till att vi idag vet mer om barn som upplever våld i familjen. I dokumentärfilmen från SKR, Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, medverkar fem barn i åldern 3½–8 år.

Beräkningar gör gällande att cirka 200.000 barn växer upp i familjer där deras pappor slår och hotar deras mammor. Även om siffran är beräknad av SCB – Statistiska centralbyrån – så vet ingen vet säkert hur många barn som är drabbade. Mörkertalet är stort. Men vi vet att en av våra viktigast uppgifter är att ge barn en trygg uppväxt, vuxenvärlden ska stå på barnens sida. Idag vet vi genom att barns egna berättelser, lekar och teckningar att det inte alltid är så. Redan för tre år sedan förstärkte den socialdemokratiska regeringen skyddet för barn som bevittnat våld. Socialtjänstens stöd för barnen förtydligades. Barn som bevittnat våld i nära relationer gavs möjlighet till skadestånd. Sedan dess har jag även initierat seminarium för att driva fram politiska åtgärder.
Enligt en undersökning som BOJ – Brottsofferjourernas Riksförbund, SKJ – Sveriges Kvinnojourers Riksförbund och HOPP – Riksorganisationen mot sexuella övergrepp stod bakom, som genomfördes våren 2009, menar tre av fyra tillfrågade att barn borde vara att betrakta som brottsoffer när de bevittnat våld mot en närstående. Bland borgerliga väljare ansåg så många som 82 av 100 att barnet borde betraktas som brottsoffer.
På fråga om vårdnadshavare som utövat våld mot en till barnet närstående person ska kunna avgöra om barnet ska få hjälp att bearbeta sina upplevelser svarade sju av tio att den våldsamma vårdnadshavare inte bör ha möjlighet till något avgörande inflytande i den frågan. Det är viktigt att gå vidare med att se om det går att förstärka barns skydd ytterligare.
I opposition drev högerpartierna krav på att ytterligare stärka våldsdrabbade barns ställning. I regeringsställning har dessvärre högerregeringen övergett barnen. Något arbete i frågan om att stärka de utsatta barnens ställning som brottsoffer har inte påbörjats trots att högeralliansen nu har haft tre år på sig.

Det är hög tid att gå från ord till handling. Vi vill utreda huruvida det ska vara kriminaliserat att utsätta barn för att bevittna våld av och mot närstående. Det skulle innebära att barnet får status som brottsoffer, vilket kan bidra till att synliggöra barnen och deras behov av hjälp och stöd. Flera organisationer kräver nu en reform och oppositionen menar också att det är viktigt att frågan nu utreds. Men den borgerliga högermajoriteten i riksdagen harinte ens samlat sig till att bifalla ett förslag som var deras eget så sent som för tre år sedan. Och vi hoppas nu att fler i länet än S-kvinnor driver på för ett brett stöd till utsatta barn.

Carina Hägg
Ordförande S-Kvinnor Jönköpings län

http://värnamo.nu/nyheter/carina-om-vald kan du gå in och även kommentera!