söndag 18 mars 2012

S-kvinnors politik för ökad trygghet!

Vi har varnat för att Barnfattigdomen i Sverige kommer fortsätta öka! En utveckling som Rädda Barnens senaste rapport också bekräftat. Under 2009 levde 248 000 barn i fattigdom – det vill säga 13 procent av alla barn i Sverige. Barn som lever i familjer med en ensam kvinna som familjeförsörjare och bland barn vars föräldrar är arbetslösa är oftare drabbade. Nivån för såväl socialförsäkringar, generella bidrag som behovsprövade bidrag behöver ses över. Vi menar att det finns ett samband mellan barnfattigdom och den ekonomiska familjepolitiken samt med kvinnors svaga ställning på arbetsmarknaden. Något som i sin tur hänger samman med brister i barnomsorgen. En självklar faktor för att minska barnfattigdomen vore därför att se över såväl kvinnors arbetsvillkor som barnomsorgen. En utbyggd och förbättrad barnomsorg kräver också resurser så att platsgarantin och behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid kan uppfyllas i alla kommuner. S-kvinnor kräver lagstadgad rätt till nattis. Gör FN:s barnkonvention till lag.
Inte minst många unga kvinnor är arbetslösa. Men lika allvarligt är det att unga kvinnor, som trots allt får jobb, ändå har svårt att försörja sig. Nästan 60 procent av de unga kvinnorna, 16-24 år har idag en tidsbegränsad anställning, mot 47 procent av de unga männen. Män under 24 jobbar i medeltal 33 timmar i veckan, medan kvinnor under 24 inte kommer upp i mer än 27 timmar i veckan. Att jobba i temporära jobb är särskilt vanligt i restauranger och i affärer. Men också bland unga kvinnliga tjänstemän är det idag allt fler som saknar ett fast jobb, enligt TCO. Nästan var fjärde kvinnlig tjänsteman mellan 20 och 34 år har en tidsbegränsad anställning.

Osäkra anställningar som gör det omöjligt för en stor grupp unga kvinnor att planera sin ekonomi, och därmed sina liv. Den sociala tryggheten är sämre om de blir sjuka eller arbetslösa. Utan ett fast jobb, och utan heltidslön, är det också svårt att få bostad. Den kvinna som får barn får sämre föräldrapenning, och hon saknar kanske ett jobb att gå tillbaka till. Det är ingen bra utgångspunkt för ett jämställt föräldraskap. Unga kvinnor riskerar att bli beroende av sina män, som ofta har bättre fäste på arbetsmarknaden. En låg inkomst leder även till en låg pension.

Det behövs en skärpt lagstiftning ifråga om visstidsanställningar. Olika former av tillfälliga anställningar ska inte kunna staplas på varandra i all oändlighet. Unga kvinnor ska ges en en rimlig start i arbetslivet. Den som vill jobba heltid ska också få göra det, därför behövs en lagstadgad rätt till heltidsanställning. Det är inte rimligt att kvinnor tvingas acceptera deltidsanställningar, när mäns arbetsmarknad erbjuda heltider. Målet för den svenska jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Om det ska vara möjligt, måste kvinnor ha samma chanser på arbetsmarknaden som män.

S-kvinnor kräver rätt till heltid och en skärpt lagstiftning ifråga om visstidsanställningar.

Uttalande antaget vid S-kvinnor Jönköpings läns Årskongress vid Ädelfors Folkhögskola i Vetlanda 17 mars 2012