tisdag 20 mars 2012

S-kvinnor kräver en ny krigsmateriellagstiftning!

Sveriges regering kan i längden inte förbli tysta om kvinnors situation i Saudiarabien. Den extrema form av könssegregering som tillskrivs wahabiter, också benämnda som salafister, påtvingas de saudiska muslimska kvinnorna och påverkar allas vardag. Men de saudiska kvinnorna har samma längtan efter frihet som alla kvinnor. Kvinnor tillåts inte resa, yrkesarbeta eller köra bil utan tillstånd från make eller manlig anhörig. Vissa framsteg på utbildningsområdet kan dock noteras. Kvinnors klädsel är reglerad i lag och den religiösa polisen ser till att lagen efterlevs. "Vredens dag" i Saudiarabien visade på människors missnöje liksom rörelsen "Women2Drive". Även om förbud mot allmänna folksamlingar stoppar demonstrationer på gator och torg lever de vidare på nätsidor. De saudiska kvinnorna kämpar för sina rättigheter men tvingas göra det i det tysta. Av alla utsatta kvinnor är migrantarbetare de allra mest utsatta, ofta helt rättslösa. Politiska partier, fackföreningar och oberoende organisationer är inte tillåtna. Såväl kroppsbestraffning som dödsstraff tillämpas. Inom ramen för Gulf Cooperation Council (GCC) fick Bahrains kungahus stöd av Saudiarabien för att möta den folkliga resning med militärt våld istället för berättigade reformer. Den arabiska våren har understrukit vikten av politiska omprövningar i Sverige och EU. Vi ser såväl möjligheter som fördelar i att Sverige istället för försvarssamarbetet utvecklar kontakter med saudiska kvinnor på andra samhällsområden t.ex. kring Kvinnokonventionen, CEDAW. Inför valet 2010 tog S, MP och V fram förslag till en ny krigsmaterielutredning. KRUT-utredningen behöver uppdateras men även kompletteras.

All handel med vapen och försvarsmateriel samt tjänster ska kontrolleras med strikta internationella regler. Sverige ska vara en föregångare med sina regler för svensk export och import av krigsmateriel. Det ska framgå om syftet är självförsvar och upprätthållandet av internationell lag. Sverige är ett militärt alliansfritt land där grunden för en försvarsindustri ska vara att värna vår säkerhetspolitik. Krigsmaterielexport ska inte strida mot våra utrikespolitiska intressen, där utgör kvinnors rättigheter en omistlig del. Vi säger nej till medlemskap i NATO. S-kvinnor lägger stor vikt vid FN:s resolutioner 1325 och 1820 med systerkonventioner samt skyldigheten att skydda - The Responsibility to Protect. Den viljeinriktning i form av ett memorandum of understanding (MoU) som den tidigare S-regeringen tecknade med Saudiarabien förankrades inte i riksdagen och möttes redan då av hård intern kritik. Vi välkomnar att dåvarande statsrådet Lena Sommestad som vår förbundsordförande distanserar sig från beslutet 2005.

För alla konkreta steg och avtal bär nuvarande regering det fulla ansvaret. Det var också denna regering som 2010 beslutade om en förlängning av MoU. Försvarsministerns hantering av Saudiarabien uppvisar den moderatledda regeringens förfall, men det är likväl de som har ansvaret för att klargöra alla omständigheter. Finns beslut om fabriker för anti-tank-vapen, upprättades bulvanföretag, finansiering, vem har bemyndigat FOI? Frågorna är flertaliga.

S-kvinnor kräver att regeringen klarlägger omständigheter som framkommit kring avtal med Saudiarabien.

S-kvinnor uppmanar regeringen att Sveriges samlade diplomatiska kraft ska fokusera på kvinnornas situation och att utveckla kontakter med kvinnorörelsen i Saudiarabien.

S-kvinnor konstaterar att Sveriges krigsmateriellagstiftning är föråldrad och kräver en ny lagstiftning som även reglerar importen.

S-kvinnor kräver att diktaturer inte ska ges samma möjligheter att köpa svenska vapen som demokratier och länder som respekterar mänskliga rättigheter.

S-kvinnor kräver att kvinnors rättigheter ska utgöra en ovillkorlig princip för framtida handel med krigsmateriel och att all export av vapen som riskerar kränka saudiska kvinnor stoppas!

Uttalandet är antaget på uppdrag av S-kvinnors Årskongress den 17 mars på Ädelfors Folkhögskola, Vetlanda.