tisdag 24 november 2009

FN-dagen mot mäns våld mot kvinnor

Den 25 november är FN-dagen mot mäns våld mot kvinnor. Det är ett globalt problem, Världshälsoorganisationen WHO beräknar att en tredjedel av världens kvinnor och flickor någon gång eller flera gånger utsatts för våld eller våldtäkt. Statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå visar att våldet mot kvinnor fortsätter att öka. Det är en oroande utveckling. Antalet misshandelsbrott mot kvinnor 15 år eller äldre ökade med 5 procent till cirka 28 300. Dessutom gjordes cirka 2 730 anmälningar om grov kvinnofridskränkning under år 2008, vilket är en ökning med 9 procent jämfört med år 2007.

Så mitt arbete inom Europarådet för en konvention bidrar redan nu till att sätta fokus på kvinnors rättigheter som människor. Våld mot kvinnor är en kränkning av den kroppsliga integriteten och kvinnors grundläggande friheter och rättigheter. Det är en allvarlig brottslig handling.

Våld mot kvinnor är idag ett av Sveriges vanligaste brott som omfattar sexuellt våld. Att påfallande många brottsoffer är unga borde påkalla särskild uppmärksamhet för att säkerställa deras behov, med hänsyn till deras ålder och status som barn i enlighet med FN:s barnkonvention.

Att köpa eller försöka köpa sexuella tjänster är sedan den 1 januari 1999 kriminaliserat. Lagstiftningen har varit en viktig markering mot utnyttjandet av kvinnor sedan sexköpslagen trädde i kraft för nu tio år sedan. Lagen speglar det svenska synsättet, att köp av sexuella tjänster är ett övergrepp där det är köparens handling som är straffvärd och den säljande parten som är skyddsvärd.

Sexköpslagen ligger nu på regeringens bord och utreds. Men vi vet att M och Fp var emot att lagen införandes. Och under senare tid har vitt den uppfattningen inom borgerligheten åter kommit upp i ljuset. Fredrik Federley motion om att avskaffa sexköpslagen innebär i princip en legalisering av handel med framförallt flickor. Och han är inte ensam om att ha en människosyn som förespråkar sexslavar.

Samtidigt vägrar regeringen att ratifisera Europarådets konvention mot trafficking. Och Amnestys krav på en nationell Handlingsplan mot sexullet våld har avfärdats av högerpartierna. Därav råder nu stor oklarhet om regeringens position. Och regeringen har även vägrat att använda ordförandeskapet i EU till att också tala om Sexköpslagen.

Jag vill gå en helt annan väg för att skyddet för dem som utnyttjas genom prostitution istället förstärks. Det skulle dessutom innebära en tydlig markering till dem som funderar över att försöka köpa sex och utnyttja framförallt flickor och kvinnor på detta sätt. Det är dags att skärpa straffet för sexköp!

Motivet när sexköpslagen infördes var och är att det är angeläget för samhället att bekämpa prostitution därför att det medför allvarliga skador för både individen och samhället. En omfattande kriminalitet är också vanlig i samband med prostitution som tillexempel människohandel, misshandel, koppleriverksamhet och narkotika handel.

Men just nu ligger sexköpslagen på regeringens bord. Så hur framtidens sexköpslag kommer att se ut är därför oklart. Först våren 2010 kan vi få veta. Men min oro växer. Sexköpslagens vara eller icke vara är en debatt som uppstår med jämna mellanrum. Som en del i debatten skapar jag nu en fb-sida för alla oss som tycker att det är viktigt att köp av sexuella tjänster även fortsättningsvis skall ses som ett brott – och att samhällsutvecklingen så här tio år efter sexköpslagens ikraftträdande talar för att lagen snarare borde skärpas ytterligare.

Välkommen att gå med i fb-gruppen samt att sprida informationen vidare.
http://www.facebook.com/group.php?gid=335747195290