torsdag 19 april 2012

FOI

Idag bekräftade SSTI:s grundare Dick Sträng för SVT att pengar kommit från FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut. Uppgifterna som framkommit hittills framkommit kring FOI:s engagemang i Saudiarabien gör det högst betydelsefullt att se över FOI:s framtida roll. Under de senaste åren har myndigheten blivit allt mer beroende av utländska finansiärer. I fjol utreddes möjligheten att bolagisera FOI. Trots sin roll som ett forskningsinstitut som sysslar med grundläggande säkerhet för Sverige så är marknadsanpassningen mycket långt gången. Att regeringen har ställt hårdare effektiviseringskrav och förändrat förutsättningar i kombination tillsammans med politiksa signaler kan ha blivit ett incitament till att inte bara pröva gränserna utan också gå över gränsen.

FOI är en myndighet med ett stort nätverk i internationella sammanhang. Det sträcker sig långt in i forskningsinstitutioner, tankesmedjor, internationellt näringsliv, nationer, högskolor och universitet. Rapporterna som produceras är ansedda och håller hög kvalitet. Afrikastudier, atlantisk säkerhet, nordisk säkerhet, rysk militär förmåga och asiatisk säkerhet är några av de planer som just nu är aktuella. Dock ger en allt hårdare driven uppdragsfinansiering att verksamheten medför att trovärdigheten riskerar att ifrågasättas. Vart går gränsen när ekonomin som styrmedel också påverkar forskningens och informationsinhämtningens resultat?

Det som affären i Saudiarabien öppnar för borde vara en politisk diskussion om FOI:s roll i framtiden och hur långt uppdragsfinansieringen och marknads- anpassningen ska tillåtas att gå. Trots allt så är detta en myndighet som är del av svenskt försvars- och säkerhetstänkande. Ytterst är FOI:s utveckling ett svenskt politiskt ansvar. Det kan inte vara så att olika aktörer på den internationella försvars- och säkerhetsmarknaden via sina beställningar ska styra utvecklingen. Ytterst skulle en främmande makt indirekt kunna komma att betala för inflytande i FOI.

Vi har att avvakta Konstitutionsutskottets granskning av Tolgfors ansvar men också rättsväsendets hantering som föranletts av en polisanmälan av FOI själv. Men inte minst har nytillträdda Försvarsministern Karin Enström ett ansvar för att klara ut FOI:s roll och ge realistiksa förutsättningar för en verksamhet i Sveriges intresse.