torsdag 8 december 2011

Vindkraftsfrågan i Vallerstad, Värnamo

Jag har en positiv grundinställning generellt till vindkraft och ser konkret värdet av investeringar i vindkraftverk som i Vallersta. När två intressen står mot varandra, dels försvarsmaktens intresse av att bibehålla sina övnings- och inflygningsområden över Värnamo och dels riksintresset av att säkra en utbyggnad av den svenska elproduktionen har ytterst regeringen att väga av dessa intressen mot varandra.

Det är inte tillfylles med att uttrycka förståelse för problemet. Regeringen har att ge konkreta svar om sin syn på hur dessa intressekonflikter kan lösas ut. Utbyggnad av vindkraft borde bli ett regeringsärende. Hänsyn ska tas till att en utbyggnad av vindkraft i ett område som Vallerstad påbörjats. Det bör finnas en linje från regeringen om vilket riksintresse som väger tyngts.

Försvarsmaktens förutsättningar kan tillgodoses men det är inte rimligt att såväl riva befintliga vindkraftverk som stoppa vindkraftsutbyggnad. Idag finns en stor osäkerhet i Värnamo om förutsättningarna för vindkraft samtidigt som jag önskar se en ökning av den vindbaserade elproduktionen. Det är önskvärt att initiativ tas för en bred politisk samsyn om vindkraftens förutsättningar.

Nu har jag tagit upp frågan med regeringen. Drar de fortfarande slutsatsen att inga initiativ ska tas för en lösning av intressekonflikter som mellan Försvarsmakten och utbyggnad av vindkraftverk?