torsdag 8 december 2011

Ett Europa fritt från prostitution

Det är oacceptabelt att människor, ofta kvinnor och barn, köps och utnyttjas som handelsvaror. Den regering som menar att prostitution och människohandel för sexuella ändamål är allvarliga hinder för jämställdhet mellan män och kvinnor kan aldrig vara nöjd med tagna initiativ. Den som utsätts för människohandel och prostitution berövas makten över sitt liv och sin kropp och fråntas möjligheterna att åtnjuta sina mänskliga rättigheter. European Womens Lobby driver under 2012 kampanjen Ett Europa fritt från prostitution. Kampanjen ligger i linje med svensk lagstiftning genom att den verkar för en sexköpslagstiftning likt den svenska modellen. Regeringen har att stå upp för vår sexköpslag i EU och ta initiativ för ett Europa fritt från prostitution. Det är angeläget att efterhöra regeringens stöd till European Womens Lobbys kampanj Ett Europa fritt från prostitution. Men om EU-minister Birgitta Ohlsson FP kommer att ta några initiativ till stöd för kampanjen Ett Europa fritt från prostitution är ännu oklart.