lördag 7 juni 2014

Kvinnor, MR och Irak

Sverige måste vara en stark röst för kvinnors rättigheter och utgöra en motvikt mot de krafter som vill vrida utvecklingen tillbaka. För oss socialdemokrater som ett feministiskt parti är det en hörnsten inte bara i nationell politik, utan också internationellt, att arbeta för kvinnors rättigheter och ökad jämställdhet.

Jag har arbetat länge med dessa frågor och kan konstatera att bland de viktiga faktorer som måste finnas för att skapa hållbar utveckling finns jämställdhet, kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter, utbildning för flickor, tillgång till familjeplanering, stopp för våld mot kvinnor, med mera. 

Men tyvärr går utvecklingen ibland för långsamt, eller till och med tillbaka. I Irak föreligger ett lagförslag som bland annat tillåter att flickor gifts bort från nio års ålder och ger männen rätt till sex med sin hustru oavsett vad hon vill. Sådana försök att legalisera bort kvinnors och flickors rättigheter kan aldrig accepteras. 

För att uppmärksamma att det i år är 20 år sedan FN:s stora kvinnokonferens i Kairo, när frågorna om kvinnors rättigheter på dessa områden på allvar kom upp på den internationella agendan, stod Sveriges riksdag nyligen värd för en parlamentarikerkonferens om befolknings- och utvecklingsfrågor. Det är viktigt att vi kan upprätthålla trycket i vårt arbete. 

Med bara ett år kvar till 2015, när millenniemålen borde vara uppfyllda, är målen som rör kvinnors rättigheter och jämställdhet är långt ifrån att uppfyllas.  Det är mycket glädjande att det idag börjar i stort sett lika många flickor som pojkar i skolan. Det är oerhört viktigt eftersom vi vet att en kvinna som får tillgång till utbildning i högre grad kan se till att hennes egna barn går i skolan och har bättre möjligheter till hälsa också för barnen. Att stärka kvinnors möjligheter till utbildning och försörjning är således oerhört viktigt både för den enskilda kvinnan men också för samhällsutvecklingen. Men på andra områden släpar målen efter. 

Det dör närmare 1000 kvinnor varje dag på grund av förlossning eller graviditet. Att rädda dessa liv handlar många gånger om tillgång till mödrahälsovård och fler barnmorskor. Men det beror i högsta grad på politisk vilja att tillgodose kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter. När det gäller Sveriges arbete måste till exempel utvecklingssamarbetet lägga vikt vid hälso- och sjukvård i de fattigaste länderna och öka andelen SRHR-bistånd samt stärka det normativa arbetet. 

Kvinnor är särskilt utsatta i konflikter, inte minst rörande sexuellt våld i konflikter som används som ett fruktansvärt vapen. Dessutom är kvinnors deltagande nödvändigt i både förebyggande och återuppbyggande konflikthanteringsarbete. Därför måste arbetet med FN:s resolutioner, bland andra 1325 och 1820, intensifieras. Resolution 1325 uppmärksammandes till exempel inför fredsförhandlingarna om Syrien där många organisationer reste krav på kvinnors deltagande. 

Kvinnors deltagande i samhällsbyggandet är oundgängligt. Detta ser vi inte minst i Nordafrika och Mellanöstern, där vi socialdemokrater menar att möjliggörandet av kvinnors deltagande i samhällslivet på lika villkor som männen kommer att var av avgörande betydelse för hela regionens framtid. 

Sverige måste alltid i sina samtal med andra länder och i internationella fora vara en röst för kvinnors rättigheter och för jämställdhet. Det gäller också vår politik för internationell utveckling. Vi socialdemokrater vill prioritera kvinnors rättigheter och jämställdhet i utvecklingssamarbetet. Det ska bidra till att öka kvinnors makt över sina egna liv och deras möjligheter att påverka det egna landets utveckling. Att rikta utvecklingssamarbetet till kvinnor stärker deras ställning och bidrar till främjad utveckling och minskad fattigdom.

 

Carina Hägg (S), ledamot av riksdagens utrikesutskott

 

tisdag 15 april 2014

Utvecklingen i Ukraina oroar

Utvecklingen i Ukraina oroar. Socialdemokraterna ser med allvar på situationen. Under förra veckan röstade Europarådets Parlamentariska Församling (PACE) bort Rysslands rösträtt. Mötet med Ukrainas Justitieminister Pavlo Petrenko präglades av allvar. Aggressionen mot Ukraina och Rysslands brott mot folkrätten måste fördömas. Men jag hörde också i Strasbourg ryska parlamenteriker ge sin bild. En av dem är Leonid Slutsky är uppsatt på sanktionslistan. Men han kan delta i sessionerna i Europarådet. Olika bilder gavs. Dock avreste den ryska delegationen innan sessionsveckan var avslutad.

Jag vill även varna för de revanschistiska känslor som flyter upp till ytan från Europas historia. Röster hörs från folkminoriteter och gränsdragningar vi i Sverige inte har främst på näthinnan. Flera har anledning att dämpa tonläget, ta ansvar och inse lägets allvar.

Ryssland har ett mycket stort ansvar för att diplomatiska samtal ska kunna komma tillstånd. Rysk propaganda skrämmer många i regionen. Men det är lika lätt att glömma idag som viktigt att erinra sig att många ryssar inte ville se denna utveckling och än mindre väpnat våld.

Vi i Europarådet kommer att återkomma till frågor om Ryssland och Ukraina. EU ökar trycket på Ryssland och bra att FNs säkerhetersråd möts. Men om inte Ryssland drar tillbaka sina styrkor och fördömer de våldsamma aktionerna i östra Ukraina kan situationen eskalera.

Urban Ahlin (S) framför idag att EU:s stats- och regeringschefer snarast borde samlas för att åter markera enighet och anta en tydlig tidsplan för de stödåtgärder som aviserats för Ukraina. EU måste både ge ett genuint stöd till Ukrainas demokratisering och ställa krav på att landets ledare agerar inkluderande.

måndag 14 april 2014

1 maj i Jönköping


Polisen i Jönköping har uppmanat allmänheten att hålla sig borta 1 maj. Den dag som är Arbetarrörelsen högtidsdag med politik och glädje. Då man tryggt ska kunna ta med sig familjen på aktiviteten och i demonstrationstågen. Inom Jönköpings kommun arrangerar Socialdemokraterna mer än ett demonstrationståg 1 maj. Och fler än vi själva brukar kantra tågen. Jag är övertygad att vi har stöd långt utanför vår medlemskår för vår önskan att få fira 1 maj på ett tryggt sätt i Jönköping.    

Det har väckt starka känslor när det har aviserats att nazistiska Svenskarnas parti kommer att demonstrera i Jönköping 1 maj. Demonstrationsfriheten är ”grundlagsfäst” och ska inte ifrågasättas men däremot kan vi ha invändningar om när och var en demonstration ska ske. Polisens egen bedömning understryker att det är fullt rimligt att ha synpunkter på dag och tid för nazzarnas demonstrationstillstånd. Polisen talar själva om en insats på 250-300 poliser men varnar samtidigt för att det ändå kan bli stökigt. Utgår från att resurser också måste tas från andra håll i landet, företrädsvis från storstäder. Stora insatser samtidigt som polisens egen organisation är i omstöpning.

Vi kan inte heller utesluta att vänsterextremister väljer att delta. Även nyligen har även dessa grupperingar uppvisat exempel på skadegörelse och våld mot enskilda. Utöver de demonstrationer som slutligen får tillstånd kan även spontana manifestationer uppstå. Så ännu har vi inte hela bilden klar för oss. Det är ett facit vi får först under 1 maj-firandet. Men redan när allmänheten rekommenderas att begränsa sin närvaro i Jönköping 1 maj har något av vår frihet tagit ifrån oss. Det är såväl ett nytt obehagligt inslag som något vi sett tendens till tidigare. Men sammantaget är detta en företeelse som borde förblivit på historiens skräphög för alltid. Nazisterna i dåvarande Tyskland hade som taktik att provocera med marscher. Såg för något år sedan en taktfast överraskande marsch, därtill utan tillstånd, i en grannstad i vårt Småland. Taktiken att sprida oro fungerar såväl då som i vår tid och när den praktiseras av svenska nazister. Syftet är också att kunna påvisa att polisen är oförmögen att upprätthålla ordning och säkerhet. Medan vänsterextremister på sin kant har för ovana att skylla ifrån sig på polisen. Politiskt skulle man centralt kunna ge mer vägledning till polismyndigheten för hantering av likartade situationer i framtiden.    

Socialdemokraterna har i denna oro att fortsätta ha fokus på sina 1 maj arrangemang och sitt politiska huvudbudskap samt att vara stolta över att vi i Sverige står så samlade upp mot nazism. De bemöts effektivast av mer av politik och det kan vi socialdemokrater erbjuda. Markera, men ge inte nazzarna en uppmärksamhet som de inte är värda. Sedan får vi efter valet i höst sätta ett seriöst arbete mot extremism i verket, mer av verkan och mindra yta skulle välkomnas.