torsdag 8 december 2011

Temaår mot mäns våld mot kvinnor

Varje år uppmärksammar EU ett speciellt område i form av ett temaår. Det är kommissionen som har det formella ansvaret att föreslå ett tema som Europaparlamentet och ministerrådet sedan beslutar om. I år är det Europaåret för frivilligarbete och nästa år är utsett till Europaåret för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna, båda viktiga områden. Europaparlamentet har vid ett antal tillfällen uppmanat kommissionen att inrätta ett europeiskt år för kampen mot våld mot kvinnor. Men enligt vad jag har erfarit har Europaparlamentets uppmaning om att inrätta ett temaår för kampen mot våld mot kvinnor inte föranlett något initiativ från kommissionen. Detta arbete skulle utgöra en förlängning av Europarådets tidigare kampanjår och nationella arbete, samtidigt som ett temaår skulle kunna utgöra ett stöd för EU:s anslutningsprocess till Convention to prevent and combat violence against women and domestic violence. Folkrätten är tydlig om ansvar för att bekämpa våld mot kvinnor. Kvinnors mänskliga rättigheter ska respekteras och våldsutsatta kvinnor ska erbjudas stöd och skydd. Dessa brott ska förebyggas och rättslösheten bekämpas. Det könsrelaterade våldet mot kvinnor är vår tids största människorättsskandal.Konstaterar att inget svår så här långt getts av EU-minster Birgitta Ohlsson aom tagna initiativ i EU för ett temaår för kampen mot våld mot kvinnor?