torsdag 16 januari 2014

Larmrapporterna från Hemstjänsten avlöser varandra.

Ur FINNVEDEN NU 2014-01-15   
I går, kl 03:00           
Hemtjänstpersonalen hinner på många håll i Jönköpings län inte längre med sitt jobb. Larmrapporterna avlöser varandra.
 
Schemaläggningen är så tajt att personalen genomlider ständig stress och bär på en konstant oro över att vara otillräckliga och inte få färdigt alla uppgifter som förväntas av dem.

Kommunernas brist på ekonomiskt ansvarstagande slår hårt mot äldrevården.

Frågan är: hur illa får det bli? När tar nödropen skruv och omsätts i åtgärder? Hur stark tillåts förtvivlan bli, hos personal, omsorgstagare och anhöriga, innan gränsen anses nådd?

Svaret borde falla sig naturligt för alla: det är inte försvarbart att gradera missförhållanden utifrån en bestämd skala. Det finns bara ett rimligt tillvägagångssätt. Lyssna på dem i verksamheten, kämpa för nödvändiga resurser, verkställ de insatser som man efterlyser, rusta upp sektorn på en medmänsklig och fungerande nivå.

Till skillnad mot regeringen har vi från socialdemokratisk sida presenterat ett genomtänkt åtgärdspaket för att åstadkomma nödvändiga förbättringar. Två centrala initiativ skulle innebära raska kliv i rätt riktning:

* Lagstifta om rätten till heltid. Totalt i arbetslivet arbetar cirka 200 000 ofrivilligt deltid. En majoritet av dessa är kvinnor inom LO-kollektivet.

Över hundratusen kvinnor och män har varit tvungna att gå ned i arbetstid eller sluta arbeta pga av bristande resurser i omsorgen av våra äldre.

Förutom lägre inkomst har deltidsarbeten flera andra baksidor: minskat inflytande, lägre deltagande i planeringen av arbetet och större risk för ohälsa. Heltidsarbete bör vara en norm på arbetsmarknaden.

* Höj kvalitén genom att öka personalens kompetensnivå. Inom äldreomsorgen vill vi införa en lägsta kompetensnivå för att alls få arbeta med sköra äldre, det är ett ansvarsfullt och viktigt jobb som inte vem som helst kan anförtros. Vi vill även göra det möjligt för undersköterskor att gå vidare och specialisera sig.

Det primära är att kvaliteten i äldres vård och omsorg stärks. Översatt i socialdemokratisk politik uttrycker det sig i en särskilt riktad äldresatsning på totalt 300 miljoner portionerade i tre stimulansbidrag: 100 miljoner till landstingen för att utveckla modeller och system som förbättrar omhändertagandet av svårt sjuka äldre patienter, 100 miljoner till kommunerna för intern fortbildning för personalen i äldreomsorgen och 100 miljoner för de kommuner som inrättar eller utvecklar system där äldre i större utsträckning än idag får styra innehållet i den biståndsbedömda hemtjänsten eller gör det möjligt att få hjälp även om behoven inte är så stora.

Det är dags att möta rösterna som höjs i hemtjänsten, att inse hur pressad situationen är och genomföra kraftfulla satsningar. Dagens Sverige tar inte fullt ut det ansvar för de äldre som krävs på kort och lång sikt.
 
Författare: CARINA HÄGG Riksdagsledamot (S), Värnamo, CHARLOTTA DAHLBÄCK Ordförande Värnamo S-förening