tisdag 15 juni 2010

Tack till Landshövding Lars Engqvist

Under ledning av landshövding Lars Engqvist har en jämställdhetsstrategi för länet arbetats fram. De nationella jämställdhetsmålen har varit utgångspunkt för det regionala arbetet. Dessa har sedan i bred samverkan med övriga samhället preciserats för länet. Dialogen har skett bland annat genom föreläsningar och överläggningar för att öka möjligheterna till delaktighet. De förslag som har lämnats vid dessa träffar har legat till grund för strategin.

I jämförelse med övriga delar av landet så ligger Jönköpings län långt efter vad gäller kvinnors företagande, mäns uttag av föräldraledighet och mäns och kvinnors ohälsa. Det finns därför all anledning att arbeta aktivt med jämställdhetsfrågor och lyfta fram dem i ett vidare perspektiv än i dagsläget. I Jönköpings län tjänar män i genomsnitt 76 000 kr mer än kvinnor per år. Kvinnorna tar ut 80 % av föräldraledigheten och 3 av 4 chefer är män. I Sverige har jämställdhetsarbetet kommit en bra bit på vägen, men det återstår ännu mycket att göra. Sverige är ännu inte helt jämställt.

Fyra delmål har tagits fram:

Jämn fördelning av makt och inflytande
Ekonomisk jämställdhet
Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Jag anser att kvinnor och män ska ha samma möjligheter att forma både samhället och sina egna liv. Därför är dessa fyra delmål oerhört viktiga för att nå ett positivt reslutat.
Fortfarande år 2010 tas inte kvinnor som utsätts för sexuellt våld, misshandel och kränkning på allvar. I Jönköpings län anmäldes det under 2009 402 sexualbrott varav 143 våldtäkter. Våld mot kvinnor är en kränkning av den kroppsliga integriteten och kvinnors grundläggande fri- och rättigheter. Det är en allvarlig brottslig handling. Bemötandet av de kvinnor som anmäler att de har blivit utsatta för en våldtäkt eller ett våldtäktsförsök måste bli betydligt bättre än i dagsläget. Alltför många anmälningar om sexualbrott leder inte till att någon förövare åtals. Den signal som samhället skickar till kvinnor och flickor genom att inte väcka åtal vid våldtäkt- och sexualbrott är att dessa brottsliga handlingar inte tas på allvar och att de inte står högst upp på dagordningen. Kvinnor och flickors förtroende för ett fungerande rättssamhälle undergrävs och det är inte acceptabelt.

Det är därför glädjande att Jönköpings län nu har en av de främsta strategierna för Jämställdhet i landet. Jag välkomnar att jämställdhetsarbetet har getts respekt och tyngd. Trots de olika politiska prioriteringar som finns i länet så kan vi nu se att det finns en gemensam kunskapsgrund att utgå ifrån.

Jag vill tacka Landshövding Lars Engqvist för det förtjänstfulla arbete som han har lagt ner och kommer att välkomna nästa landshövding till att ta över stafettpinnen

Carina Hägg
publicerat i SmålandsTidningen