måndag 28 december 2009

Björn von Sydow och Carina Hägg:s KU-anmälan

Begäran om granskning av statsrådet Beatrice Ask beträffande hennes tjänsteutövning och handläggning av regeringsärendet om Sveriges ratificering av konventionen mot människohandel som utarbetats inom Europarådet.

Grov brottslighet ska alltid bekämpas. Mycket av finansieringen av den grova brottsligheten sker genom gränsöverskridande brottslighet så som narkotikahandel och människohandel, s.k. trafficking. Detta är också en uttalad målsättning hos regeringen. Så här står det i budgetpropositionen för 2010:”För att polis och åklagare på ett effektivt sätt ska kunna bekämpa gränsöverskridande brottslighet som människohandel och terrorism förutsätts en nära samverkan med berörda myndigheter i andra länder och ett aktivt deltagande i det internationella samarbetet” .

Sverige undertecknade 2005 den nyöppnade konventionen om bekämpande av människohandel (CETS 197). Det har nu gått fyra och ett halvt år sedan det svenska undertecknandet men ratificeringen dröjer. Orsaken uppges vara att en ratificering fordrar en ändring i sekretesslagen. En utredning har utarbetat ett förslag till en sådan ändring och utredningen har remissbehandlats. Men ännu i propositionsförteckningen för riksmötet 2009/10 saknades propositionen. Ändringen är okontroversiell i riksdagen vilket framgått av flera debatter i kammaren. Regeringen har haft möjlighet att agera genom en särskild proposition i detta ärende. En annan möjlighet hade varit att regeringen lagt in frågan i andra propositioner av näraliggande innehåll, t ex i samband med den stora sammanläggningen av sekretesslagar i samband med prop. 2008/2009: 150 Offentlighets- och sekretesslag.

Vi ber därför konstitutionsutskottet granska om regeringens agerande oriktigt fördröjt eller försummat möjligheten att föreslå riksdagen den nödvändiga lagändringen och därpå ratificering av konventionen i enlighet med RF 10: 2 st 1. Granskningen bör också söka svar på frågan om hur agerandet i detta ärende står i förhållande till målsättningen om ett aktivt deltagande i det internationella samarbetet i dessa frågor.

Vi bilägger två dokument som erinrar om hur riksdagens Europarådsdelegation handlat i syfte att få fram en proposition från regeringen till riksdagen under 2009.

Björn von Sydow Carina Hägg

Stockholm 2009-12-15