måndag 29 juli 2013

inför Pride 2013


Vi socialdemokraterna slår fast att varje människa är unik, men människovärdet är lika. Alla människor har en etnisk bakgrund, en könstillhörighet och en sexuell läggning – ingen mindre värd än en annan. Alla människor har rätt att bli behandlade med respekt. Ingen människa har rätt att döma eller trampa på en annan för vem han eller hon är. På de principerna vilar vårt demokratiska samhälle. Vi ska i alla sammanhang upp för människovärdet och mot hatbrott som begås på grund av rasism, främlingsfientlighet eller hets mot HBT-personer. Diskriminering på grund av kön, ålder, funktionsnedsättning, hudfärg, tro, sexuell läggning eller något annat som gör oss människor unika – varken på arbetsplatsen, på fritiden, i skolan eller i hemmet kan accepteras. Kampen för HBT-personers rättigheter har med stor framgång drivits av socialdemokratin och vi är fortsatt ständigt beredda att öka friheten och rättigheten för alla att delta på lika villkor i det demokratiska samhället. Förslag som rör homosexuellas möjligheter att klara och bli bättre bemötta i vardagen behöver genomföras. Vi verkar även inom regional organisationer inte minst inom Europa och försvarar aktivt HBT-personers mänskliga rättigheter i hela EU. Inom FN vill vi verka för en internationell konvention om avskaffande av all diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet. 

Jag lyfter gärna fram Hbt-socialdemokrater som på sin kongress i Örebro antog ett uttalande till förmån för att Sveriges regering i EU:s ministerråd ska agerar aktivt för en aktiv handlingsplan om att motverka diskriminering av människor på grund av sexuell läggning eller könstillhörighet. Och jag instämmer även i att lagstiftningen inom EU kan vara undermålig och behöver förändras och förnyas när det gäller diskrimineringslagarna.

De skriver att "EU-kommissionen sedan tidigare är väl medveten om den diskriminering och de trakasserier hbtq-personer utsätts för. EU:s egen myndighet för fundamentala rättigheter har nyligen genomfört en undersökning bland 93 079 personer. 47 procent av de tillfrågade uppgav att de under det senaste året har känt sig diskriminerade eller trakasserade på grund av sin läggning eller könsidentitet. Fördomar och diskriminerande handlingar kräver aktiva åtgärder, trots detta finns i dagsläget ingen aktiv handlingsplan för att motverka diskriminering av hbt-personer. Alla andra diskrimineringsgrunder förutom frågan om funktionshinder har en sådan. Europaparlamentet har vid två tillfällen begärt en aktiv handlingsplan för att motverka diskriminering och särbehandling av människor på grund av sexuell läggning eller könstillhörighet. Trots att många aktörer inom EU begärt en handlingsplan har kommissionens vice ordförande och kommissionär för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap Viviane Reding hittills inte tagit initiativ till en sådan handlingsplan. Negativ särbehandling och diskriminering är inget som försvinner av sig själv varför det krävs aktiva åtgärder lokalt, nationellt och internationellt för att motverka detta och för få ett EU där alla räknas lika och där demokratin vilar på mänskliga rättigheter."

Jag är en av de parlamentariker som vid upprepande tillfällen tagit upp HBTQ-frågor i Europarådet som omfattar fler länder än EU, Ryssland ingår. Och jag bedömer att nya lagar antas som strider mot Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna och som de formuleras i FN. Har man som jag mött och lyssnat till den rysk-ortodoxa kyrkans företrädare förstår man även oron när kyrkan ges en central roll i utformningen av rysk familjerätt. Stöd till organisering och samverkan över riksgränser är angeläget och tom avgörande för att kunna synliggöra och bekämpa diskriminering. 

Vill du veta mer om det omdiskuterade förslaget till nytt ryskt politiskt program och om hur den ryska statens familjepolitik kan se ut under de kommade tjugo åren med exempel som särskild skatt på skilsmässa och nya begränsningar i aborträtten samt förddömmande av homosexualitet, läs i så falla då gärna Kristina Hultmans inlägg på Utrikespolitiska Inistitutets hemsida. Hon har väl beskrivet inte minst hur unga lagen slår direkt mot unga HBTQ-personer och barn i regnbågsfamiljer. 

Samtal om internationella frågor kommer att föras på Pride och det vore välkommet om man kom ut med en mer samlad bild av islamisters syn på HBTQ-rättigheter. Ibland känns folkbildning om skillnader mellan fundametalistiska tolkningar, muslimer och islam påkallad. Destår mer kunskap finns om skalan från höger-kristen politik till kulturell tillhörighet. Debatten om kristna samfund och kyrkor i förhållande till HBTQ-frågor har varit livlig liksom internt inom kristenheten. Samtal som självfallet pågått även bland muslimer för den som velat lyssna. Men debatten har dock mognat under sommaren så tillsvida att vi inte lär se HBT-personer manifestera tillsammans med islamister och deras främjare på Stockholms Pride 2013 eller?