onsdag 1 december 2010

Världsaidsdagen

Idag en 1 december är det den internationella världsaidsdagen. Hiv och aids är fortfarande det största hotet mot utveckling i många delar av världen. Så denna dag lär vi behöva uppmärksamma länge. Men vi behöver ocskå ständigt se över våra insater och skapa effektiva åtgärder. Och varje ny generation ska informeras. Men som Folkhälsominster har Tex Maria Larsson Kd så här långt inte levererat mer än några medkännande ord. Men jag hoppas att något aktivt bidrag kommer att precenteras från Socialdepartementet idag.

Sveriges Socialdemokratiska regering var först i världen med en ambassadör för dessa frågor. En viktig markering. Den dåvarande ambassadören fick sitta kvar vid regeringsskiftet och Anders Nordström utsågs nyligen till ny ambassadör med särskilt ansvar för hiv och aids. Men han har fler frågor i sin portfölj och ska prioritera mellan sina arbetsområden.

Han har en bra kompetens med sig för att kunna ansvara för Sveriges internationella samarbete på hiv/aids-området. Inom EU arbetar krafter som katolska kyrkan för att underminera sexuella och reproduktiva rättigheter, något som påverkar bekämpandet av sexuellt överförbara sjukdomar. EU:s röst är försvagad.

Och regeringen avstår från att främja de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna (ESK-rättigheterna) genom att underteckna tilläggsprotokoll. Jag ser det som angeläget att stärka hälsofrågor som aktualiserats på grund av hiv och internationella förpliktelser i förhållande till mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter får inte inskränkas av stater eller andra aktörer.

Regeringens prioritering för bekämpande av hiv och aids i förhållande till mänskliga rättigheter kan utvecklas. Jag har inför världsaidsdagen efterfrågat regeringens mening i former som direktiv är ett exempel på.

Mer konkret har jag till Statsrådet Gunilla Carlsson tagit upp frågan om vilka direktiv hon gett till den nyligen utsedda ambassadören med ansvar för hiv och aids i relation till mänskliga rättigheter.

Biståndsministern svarar att Anders Nordströms uppdrag som ambassadör för hiv/aidsfrågor utgår från den policy som regeringen beslutade om 27 november 2008 ”Rätten till en framtid”. Sveriges hiv/aids ambassadörs uppdrag är att på olika sätt stödja och medverka i genomförandet av denna policy.

Genomförandet av policyn sker idag bland annat inom ramen för Sveriges agerande i UNAIDS, WHO och Globala Fonden. Sverige deltar för närvarande aktivt genom ambassadör Nordström i utarbetandet av nya globala strategier för hiv/aids för samtliga dessa tre viktiga internationella organisationer. Sverige har haft en plats i styrlsen och jag har under åren försökt hålla mig informerad om arbetet, även en viktig kanal för att föra fram synpunkter. Något som också funnits .

Jag välkomnar regeringen avsikt att ta fram en särskild strategi för sitt fortsatta arbete genom Sida med hiv/aidsfrågorna regionalt i Afrika. Det krävs också ett rättighetsperspektiv och att vi har redskap i förhållande till EU, Världbanken osv. Idag integrerars enligt Parisagendan arbetet allmer och då krävs vassare instrument i frågor om klyver EU och stora delar av världen. Så det krävs mer än regeringens bud idag.

Hiv/aids är en sjukdom som överförs via sexuella kontakter, om än ej enbart, och då kommer preventiva åtgärder och behandling in på området sexuella rättigheter. Fortfarande så får allt för ofta kunskap stå tillbaka för privata moraluppfattningar och tabun. Policyer och bra polycer är bra men det krävs också klara direktiv och bra direktiv från regeringen i arbetet mot hiv aids.