måndag 27 december 2010

från S-ledamöter i Jkp län

Vi riksdagsledamöter från Jönköpings län har författat följande inlägg:

Utbildning är nyckeln till framtidens jobb och konkurrenskraft, men också till människors frihet att forma sina egna liv. En av de mer avgörande förutsättningarna är att man kan få ett arbete som både ger försörjning och glädje att skapa tillsammans med andra.

En av de väsentligaste förutsättningarna för att skapa regional tillväxt är att regionala aktörer, både offentliga och privata, agerar tillsammans. Denna tradition har vårdats och utvecklats i Jönköping vid den samlade högskolan och inneburit att regionen fått en mer positiv utveckling.

Under 2010 och 2011 fick högskolan i Jönköping 750 tillfälliga utbildningsplatser. Dessa dras in från 2012 enligt regeringens budgetproposition. Vi noterar också att endast fem promille av statliga forskningsmedel går till Högskolan i Jönköping. Tillsammans med en förmodad minskning av utomeuropeiska studenter på grund av studieavgifter kan högskolan fått kraftigt reducera antalet helårsplatser med nära 1000. Detta slår oerhört hårt mot en region med hög andel tillverkningsindustri i omvandling, låg andel högutbildade bland de sysselsatta och negativt befolkningsnetto i åldrarna 25-40 år. Vi föreslår att högskolan byggs ut så att vi når 5 000 fler platser i hela landet i slutet av 2011 och att dessa ligger kvar under 2012.

Den kraftiga utbyggnaden av högskolan som vi socialdemokrater genomförde har öppnat möjligheten till studier för allt fler. Vi vill se en dimensionering av högskolan som innebär en utbyggnad i antal platser, men som också är mer målfokuserad och effektiv än i dagsläget.

En del av lösningen är att styra de reguljära utbildningssatsningarna i högre utsträckning mot bristyrken. Platserna på högskolan måste i högre utsträckning styras efter arbetsmarknadens behov. På kort och lång sikt kommer det att råda brist inom flera akademikeryrken. Det krävs nytänkande och kreativa lösningar för att möta dessa behov.

Vi anser även att det behövs fler föreläsningar och seminarier för att höja kvalitén inom grundutbildningen. Vi vill därför satsa 400 miljoner per år för att öka den lärarledda undervisningen.

Den geografiska lokaliseringen av statligt finansierad utbildning och forskning är framför allt en regionalpolitisk fråga. Högre utbildning och forskning är ett av de viktigaste instrumenten som står till statens förfogande för regional tillväxt och utveckling. Närmare 4 % av svenskt näringsliv och offentlig verksamhet finns i Jönköpings län. För att dessa företag ska förnyas och växa, och de offentliga verksamheterna förbättras, behövs en god tillgång av högutbildade människor och kvalificerade samarbetspartners.

Det behövs en målmedveten politik för att ge fler ungdomar möjlighet att förverkliga sina utbildningsdrömmar och studera vidare på högskolan. Forskning visar att både samhället och de enskilda individerna tjänar på att höja kunskapsnivån. / Carina Hägg mfl