måndag 27 december 2010

Om kommunikationer i Jönköpings län

Jag skriver i Jönköpings Posten att regeringen försämra utvecklingen i Jönköpings län En effektiv, trafiksäker och tillgänglig infrastruktur kräver långsiktiga satsningar och en grundläggande planering. Ska en väg eller järnväg komma till stånd krävs ingående utredningar, förstudier, analyser samt kostnads- och finansieringsberäkningar. Det förutsätter att våra myndigheter har de ekonomiska och personella resurser som behövs. Därför oroas jag av regeringens låga ambitioner och brist på insikt om vikten av att ge myndigheter resurstillskott för att skapa goda planeringsmöjligheter.

Länsstyrelsen i Jönköpings län är en av de myndigheter som inte har tillräckliga resurser för att hantera exempelvis länsplaner för infrastruktur och kollektivtrafik, tillståndsgivning, planeringsunderlag och konsekvensbeskrivningar. Därmed underminerar regeringen länsstyrelsens uppgift att skapa bra förutsättningar för samhällsutveckling som gagnar länets medborgare, både privatpersoner och företagare.

De senaste åren har efterfrågan på resor med lokal- och regionaltåg ökat dramatiskt. För att minska utsläppen och trängseln i de områden som växer snabbt behövs bättre och snabbare kollektivtrafik som underlätta arbetspendling. Om vi på lång sikt ska klara våra utsläppsmål och stärka företagens konkurrenskraft måste infrastrukturen utvecklas så att vi både kan förbättra kollektivtrafiken och transporterna på våra vägar och järnvägar.

Planeringen av Götalandsbanan, en ny dubbelspårig järnväg för höghastighetståg mellan Stockholm och Göteborg via Norrköping, Lindköping, Jönköping och Borås, påverkas av regeringens ovilja att ge stöd till planering. Götalandsbanan knyter samma Sveriges två största städer och de mellanliggande regionerna, vilket skulle vara positivt för utvecklingen i Jönköpings län. Men på grund av att regeringen inte tillför de resurser som behövs är utredningen lagd på is.

Företagsstrukturen i Jönköpings län med många små och medelstora företag är spridd över hela länet och det ställer stora krav på en väl fungerande infrastruktur. Genom länets strategiska läge har transportsystem även stor betydelse regionalt och nationellt. Men i regeringens förslag till regionala länsplaner för infrastrukturen finns inga satsningar på igångsättandet av Europabanan eller på byggandet av Ostlänken. Trots att båda är strategiskt viktiga för att utveckla järnvägstrafiken i hela landet.

Om utvecklingen i länet ska kunna stärkas krävs det att vi möter framtidens behov och efterfrågan. Det skapar ett tillväxtstarkt och konkurrenskraftigt län. En bra och väl utbyggd infrastruktur bidrar på många sätt till att skapa välfärd och samhällsnytta. Med snabba och effektiva transporter utvecklas näringslivet, regioner knyts samman, människors utbildningsmöjligheter ökar, fler kan arbetspendla och ta del av kulturupplevelser.

Jönköpings län har ett strategiskt läge och möjlighet att bli ett nav för hela södra Sverige. Men om framtida satsningar ska bli verklighet måste regeringen tillför de resurser som behövs. Inte minst till de myndigheter som har till uppgift att utreda förutsättningarna.

Carina Hägg (S)
Riksdagsledamot