torsdag 18 november 2010

Världens ledare måste hålla sitt löfte till världens fattiga

Den 25 november är det FN:s internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor, då visar S-kvinnor sitt vårt stöd för alla de kvinnor som utsätts för våld i nära relationer.

Det är nu bara fem år kvar innan FN:s millenniemål ska vara uppfyllda. Om vi ska kunna uppfylla milleniemålen som minskad fattigdom lägre barna- och mödradödlighet och utbildning till alla, så måste vi stärka kvinnors makt och inflytande. En kvinna som lever med våld och hot har fråntagits makt över sin kropp och sitt liv.

Grundläggande är varje människas rätt till och makt över sin egen kropp. Mäns våld mot kvinnor, våldtäkt, prostitution och sexslavhandel är den yttersta konsekvensen av det ojämställda samhället. Ett av vår tids största samhällsproblem är mäns våld mot kvinnor och barn. Våld mot kvinnor och barn sker för det mesta i det egna hemmet och förövaren är oftast kvinnans partner eller en närstående släkting.

Många anmälningar om våldtäkt utreds inte ordentligt och ärendena läggs oftast ned innan de ens nått domstol. S-kvinnor ställer sig bakom Amnesty Internationals krav på att inrätta en oberoende granskningskommission med uppgift att se över nedlagda våldtäktsärenden och skälen till detta, samt bedöma utredningskvaliteten i dessa ärenden.

Granskningskommissionens arbete ska ligga till grund för förslag om ytterliggare åtgärder för att förbättra rättväsendets hantering av våldtäktsärenden.

S-kvinnor ställer sig bakom uppropet för att världens ledare ska hålla löftet till världens fattiga!

Vi uppmanar Sveriges regering att ta initiativ i EU och FN till följande åtgärder för kvinnor och barn:

● Öka flickors skolgång.
● Garantera kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter.
● Stoppa det sexuella våldet.
● Fortsätt att motverka barnadödligheten.
● Hjälp de fattigaste barnen.
● Skapa en rättvis världsordning.

Mer makt åt kvinnor räddar världen!

http://www.fn.se/upprop

Namninsamlingen avslutas den 1 december 2010. Namnlistorna kommer att överlämnas till Sveriges regering i samband med FN:s dag för mänskliga rättigheter den 10 december 2010 för att symboliskt visa att millenniemålens uppfyllande är ett sätt att stärka mänskliga rättigheter