måndag 15 november 2010

Sabuni ska åteterkomma

Regeringen har redogjort för sin syn på hur mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer ska bekämpas. Handlingsplanen omfattar åtgärder inom olika politikområden som skulle utvecklas och preciseras efter hand. Regeringen avser att återkomma till riksdagen med en redovisning av hur detta arbete har bedrivits.

Jag förutsätter även att en redovisning kommer att ske över vilka medel som har avsatts. En löpande information till riksdagen om handlingsplanens genomförande och en redovisning till riksdagen av uppföljningens resultat utlovades till 2010. Det är även angeläget att besked om medel efter 2010 klarläggs. Jag har länge försökt fölaj upp vad som verkligen når den enskilda kvinnojoren eller motsvarande verksamhet men utan att lyckas.

Nu har jag frågat statsrådet Nyamko Sabuni om hon verkat för att medel avsatts efter 2010 för åtgärder mot mäns våld mot kvinnor och i så fall vilka medel. Och Sabuni hävdar att regeringen avser att fullfölja satsningen under 2011 och 2012. Samt att mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer ett fortsatt prioriterat område. Vidare skriver Sabuni i sitt svar till mig att regeringen avser att återkomma med förslag om fortsatta insatser inom ramen för jämställdhetsanslaget för att be­kämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Insatserna för att bekämpa mäns våld mot kvinnor måste fort­satt införlivas i myndigheternas ordinarie arbete. Sam­ordning och samverkan mellan alla involverade aktörer på lokal och re­gional nivå kommer även fortsättningsvis vara viktigt. En annan betydan­de del i arbetet är kunskapsuppbyggnad och forskning, liksom uppfölj­ning och utvärdering av myndigheternas verksamhet inom området. (forskning har också lagts ner min anm.) Regeringen avser att följa utvecklingen noga och den utvärdering som Brottsföre­byggande rådet ska slutredovisa den 31 december 2010 kom­mer att ut­göra ett viktigt underlag i det fortsatta arbetet.

Slutsats, utöver att regeringen säger sig se området som viktigt så finns inget konkret svar men Sabuni ska återkomma men skriver intet när, hur om det följer med pengar. Då får jag fortsatta ha koll, men hjälp gärna till